SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shuguang Wang, Zhentao Cui, Minhua Cao, A Template-Free Method for Preparation of Cobalt Nanoparticles Embedded in N-Doped Carbon Nanofibers with a Hierarchical Pore Structure for Oxygen Reduction, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 1
 2. 2
  Zhenrong Yang, Jiao Wu, Xiangjun Zheng, Zhangjun Wang, Ruizhi Yang, Enhanced catalytic activity for the oxygen reduction reaction with co-doping of phosphorus and iron in carbon, Journal of Power Sources, 2015, 277, 161

  CrossRef

 3. 3
  Yan Yang, Wei Wang, Yanqin Liu, Fengxia Wang, Dan Chai, Ziqiang Lei, Pd nanoparticles supported on phenanthroline modified carbon as high active electrocatalyst for ethylene glycol oxidation, Electrochimica Acta, 2015, 154, 1

  CrossRef

 4. 4
  Yangyang Wen, Bei Wang, Congcong Huang, Lianzhou Wang, Denisa Hulicova-Jurcakova, Synthesis of Phosphorus-Doped Graphene and its Wide Potential Window in Aqueous Supercapacitors, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 1
 5. 5
  Xilin Zhang, Zhansheng Lu, Zhaoming Fu, Yanan Tang, Dongwei Ma, Zongxian Yang, The mechanisms of oxygen reduction reaction on phosphorus doped graphene: A first-principles study, Journal of Power Sources, 2015, 276, 222

  CrossRef

 6. 6
  Chao Wei, Pooi See Lee, Zhichuan Xu, A comparison of carbon supports in MnO2/C supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 59, 31416

  CrossRef

 7. 7
  Lili Wang, Cong Guo, Yongchun Zhu, Jianbin Zhou, Long Fan, Yitai Qian, A FeCl2-graphite sandwich composite with Cl doping in graphite layers: a new anode material for high-performance Li-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 23, 14174

  CrossRef

 8. 8
  Yongfeng Li, Meng Li, Liqing Jiang, Lin Lin, Lili Cui, Xingquan He, Advanced oxygen reduction reaction catalyst based on nitrogen and sulfur co-doped graphene in alkaline medium, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 42, 23196

  CrossRef

 9. 9
  Yang Hou, Zhenhai Wen, Shumao Cui, Suqin Ci, Shun Mao, Junhong Chen, An Advanced Nitrogen-Doped Graphene/Cobalt-Embedded Porous Carbon Polyhedron Hybrid for Efficient Catalysis of Oxygen Reduction and Water Splitting, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 48
 10. 10
  Jing Chen, Peng Xiao, Jincui Gu, Youju Huang, Jiawei Zhang, Wenqin Wang, Tao Chen, Au nanoparticle-loaded PDMAEMA brush grafted graphene oxide hybrid systems for thermally smart catalysis, RSC Adv., 2014, 4, 84, 44480

  CrossRef

 11. 11
  Lei Wang, Peng Yu, Lu Zhao, Chungui Tian, Dongdong Zhao, Wei Zhou, Jie Yin, Ruihong Wang, Honggang Fu, B and N isolate-doped graphitic carbon nanosheets from nitrogen-containing ion-exchanged resins for enhanced oxygen reduction, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 12. 12
  Settu Murali, Jen-Lin Chang, Jyh-Myng Zen, Bismuth oxide nanoparticles as a nanoscale guide to form a silver–polydopamine hybrid electrocatalyst with enhanced activity and stability for the oxygen reduction reaction, RSC Adv., 2014, 5, 6, 4286

  CrossRef

 13. 13
  Pablo A. Denis, Chemical Reactivity and Band-Gap Opening of Graphene Doped with Gallium, Germanium, Arsenic, and Selenium Atoms, ChemPhysChem, 2014, 15, 18
 14. 14
  Xiangjie Bo, Ce Han, Yufan Zhang, Liping Guo, Confined Nanospace Synthesis of Less Aggregated and Porous Nitrogen-Doped Graphene As Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Solution, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 3023

  CrossRef

 15. 15
  Yunzhou Xue, Bin Wu, Qiaoliang Bao, Yunqi Liu, Controllable Synthesis of Doped Graphene and Its Applications, Small, 2014, 10, 15
 16. 16
  Yunzhou Xue, Bin Wu, Hongtao Liu, Jiahui Tan, Wenping Hu, Yunqi Liu, Direct synthesis of phosphorus and nitrogen co-doped monolayer graphene with air-stable n-type characteristics, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 38, 20392

  CrossRef

 17. 17
  Xiang-Kai Kong, Chang-Le Chen, Qian-Wang Chen, Doped graphene for metal-free catalysis, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 8, 2841

  CrossRef

 18. 18
  Zhen-Yu Wu, Hai-Wei Liang, Chao Li, Bi-Cheng Hu, Xing-Xing Xu, Qing Wang, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Dyeing bacterial cellulose pellicles for energetic heteroatom doped carbon nanofiber aerogels, Nano Research, 2014, 7, 12, 1861

  CrossRef

 19. 19
  Adriano Ambrosi, Chun Kiang Chua, Alessandra Bonanni, Martin Pumera, Electrochemistry of Graphene and Related Materials, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 7150

  CrossRef

 20. 20
  Yun Zhang, Wen-Jie Jiang, Xing Zhang, Lin Guo, Jin-Song Hu, Zidong Wei, Li-Jun Wan, Engineering self-assembled N-doped graphene–carbon nanotube composites towards efficient oxygen reduction electrocatalysts, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 27, 13605

  CrossRef

 21. 21
  Yiqi Cao, Lei Zhang, Duolei Tao, Dexuan Huo, Kunpeng Su, Facile synthesis of CoSnO3/Graphene nanohybrid with superior lithium storage capability, Electrochimica Acta, 2014, 132, 483

  CrossRef

 22. 22
  Ji Liang, Rui Feng Zhou, Xue Min Chen, You Hong Tang, Shi Zhang Qiao, Fe–N Decorated Hybrids of CNTs Grown on Hierarchically Porous Carbon for High-Performance Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 23. 23
  Jie Sun, Guangyuan Zheng, Hyun-Wook Lee, Nian Liu, Haotian Wang, Hongbin Yao, Wensheng Yang, Yi Cui, Formation of Stable Phosphorus–Carbon Bond for Enhanced Performance in Black Phosphorus Nanoparticle–Graphite Composite Battery Anodes, Nano Letters, 2014, 14, 8, 4573

  CrossRef

 24. 24
  Yang Song, Zhen Xie, Yong Ma, Zong-liang Li, Chuan-Kui Wang, Giant Rectification Ratios of Azulene-like Dipole Molecular Junctions Induced by Chemical Doping in Armchair-Edged Graphene Nanoribbon Electrodes, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 32, 18713

  CrossRef

 25. 25
  Zhenhua Yan, Min Wang, Jifeng Liu, Renmin Liu, Jinsheng Zhao, Glycerol-stabilized NaBH4 reduction at room-temperature for the synthesis of a carbon-supported PtxFe alloy with superior oxygen reduction activity for a microbial fuel cell, Electrochimica Acta, 2014, 141, 331

  CrossRef

 26. 26
  Qing Li, Nasir Mahmood, Jinghan Zhu, Yanglong Hou, Shouheng Sun, Graphene and its composites with nanoparticles for electrochemical energy applications, Nano Today, 2014, 9, 5, 668

  CrossRef

 27. 27
  Nasir Mahmood, Chenzhen Zhang, Han Yin, Yanglong Hou, Graphene-based nanocomposites for energy storage and conversion in lithium batteries, supercapacitors and fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1, 15

  CrossRef

 28. 28
  Minmin Liu, Ruizhong Zhang, Wei Chen, Graphene-Supported Nanoelectrocatalysts for Fuel Cells: Synthesis, Properties, and Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 10, 5117

  CrossRef

 29. 29
  Yangyang Wen, Congcong Huang, Lianzhou Wang, Denisa Hulicova-Jurcakova, Heteroatom-doped graphene for electrochemical energy storage, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 18, 2102

  CrossRef

 30. 30
  Xuewan Wang, Gengzhi Sun, Parimal Routh, Dong-Hwan Kim, Wei Huang, Peng Chen, Heteroatom-doped graphene materials: syntheses, properties and applications, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 20, 7067

  CrossRef

 31. 31
  Ji-Sen Li, Shun-Li Li, Yu-Jia Tang, Kui Li, Lei Zhou, Ning Kong, Ya-Qian Lan, Jian-Chun Bao, Zhi-Hui Dai, Heteroatoms ternary-doped porous carbons derived from MOFs as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 32. 32
  Wangwang Xu, Kangning Zhao, Chaojiang Niu, Lei Zhang, Zhengyang Cai, Chunhua Han, Liang He, Teng Shen, Mengyu Yan, Longbing Qu, Liqiang Mai, Heterogeneous branched core–shell SnO2–PANI nanorod arrays with mechanical integrity and three dimentional electron transport for lithium batteries, Nano Energy, 2014, 8, 196

  CrossRef

 33. 33
  Dae-Soo Yang, Dhrubajyoti Bhattacharjya, Min Young Song, Jong-Sung Yu, Highly efficient metal-free phosphorus-doped platelet ordered mesoporous carbon for electrocatalytic oxygen reduction, Carbon, 2014, 67, 736

  CrossRef

 34. 34
  Yong-Nam Jo, Min-Sik Park, Eun-Young Lee, Jae-Geun Kim, Ki-Joo Hong, Sang-Ick Lee, Hu Young Jeong, Gyeong Hee Ryu, Zonghoon Lee, Young-Jun Kim, Increasing reversible capacity of soft carbon anode by phosphoric acid treatment, Electrochimica Acta, 2014, 146, 630

  CrossRef

 35. 35
  Wenda Qiu, Jian Xia, Haimin Zhong, Shenxian He, Shuhui Lai, Liuping Chen, L-Cysteine-Assisted Synthesis of Cubic Pyrite/Nitrogen-Doped Graphene Composite as Anode Material for Lithium-ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 137, 197

  CrossRef

 36. 36
  Yi Chen, Jing Li, Tao Mei, Xian'gang Hu, Dengwu Liu, Juncheng Wang, Ming Hao, Jinhua Li, Jianying Wang, Xianbao Wang, Low-temperature and one-pot synthesis of sulfurized graphene nanosheets via in situ doping and their superior electrocatalytic activity for oxygen reduction reaction, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 48, 20714

  CrossRef

 37. 37
  Jia Zhang, Junjie Li, Zhenlong Wang, Xiaona Wang, Wei Feng, Wei Zheng, Wenwu Cao, PingAn Hu, Low-Temperature Growth of Large-Area Heteroatom-Doped Graphene Film, Chemistry of Materials, 2014, 26, 7, 2460

  CrossRef

 38. 38
  Shuo Dou, Anli Shen, Li Tao, Shuangyin Wang, Molecular doping of graphene as metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction, Chemical Communications, 2014, 50, 73, 10672

  CrossRef

 39. 39
  Wei Ai, Zhimin Luo, Jian Jiang, Jianhui Zhu, Zhuzhu Du, Zhanxi Fan, Linghai Xie, Hua Zhang, Wei Huang, Ting Yu, Nitrogen and Sulfur Codoped Graphene: Multifunctional Electrode Materials for High-Performance Li-Ion Batteries and Oxygen Reduction Reaction, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 40. 40
  Kai Zhou, Weijia Zhou, Xiaojun Liu, Yan Wang, Jinquan Wan, Shaowei Chen, Nitrogen Self-Doped Porous Carbon from Surplus Sludge as Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140827071815009

  CrossRef

 41. 41
  Yi-shu Wang, Bo-wen Zhang, Yong-feng Li, Da-jun Liu, Xing-quan He, Zhen-jun Si, Nitrogen-doped graphene-supported Co/CoNx nanohybrid as a highly efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction in an alkaline medium, RSC Adv., 2014, 4, 107, 62272

  CrossRef

 42. 42
  Fuping Pan, Zhongyue Cao, Qiuping Zhao, Hongyu Liang, Junyan Zhang, Nitrogen-doped porous carbon nanosheets made from biomass as highly active electrocatalyst for oxygen reduction reaction, Journal of Power Sources, 2014, 272, 8

  CrossRef

 43. 43
  Xiangjie Bo, Mian Li, Ce Han, Yufan Zhang, Anaclet Nsabimana, Liping Guo, Noble metal-free electrocatalysts for the oxygen reduction reaction based on iron and nitrogen-doped porous graphene, J. Mater. Chem. A, 2014, 3, 3, 1058

  CrossRef

 44. 44
  Weiwei Gao, Xun Feng, Tianyi Zhang, Hao Huang, Jin Li, Wenbo Song, One-Step Pyrolytic Synthesis of Nitrogen and Sulfur Dual-Doped Porous Carbon with High Catalytic Activity and Good Accessibility to Small Biomolecules, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 21, 19109

  CrossRef

 45. 45
  Anli Shen, Yuqin Zou, Qiang Wang, Robert A. W. Dryfe, Xiaobing Huang, Shuo Dou, Liming Dai, Shuangyin Wang, Oxygen Reduction Reaction in a Droplet on Graphite: Direct Evidence that the Edge Is More Active than the Basal Plane, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 40
 46. 46
  Anli Shen, Yuqin Zou, Qiang Wang, Robert A. W. Dryfe, Xiaobing Huang, Shuo Dou, Liming Dai, Shuangyin Wang, Oxygen Reduction Reaction in a Droplet on Graphite: Direct Evidence that the Edge Is More Active than the Basal Plane, Angewandte Chemie, 2014, 126, 40
 47. 47
  Hwee Ling Poh, Martin Pumera, p-Element-Doped Graphene: Heteroatoms for Electrochemical Enhancement, ChemElectroChem, 2014, 1, 12
 48. 48
  Fang Niu, Li-Ming Tao, Yu-Chao Deng, Qi-Hua Wang, Wei-Guo Song, Phosphorus doped graphene nanosheets for room temperature NH3 sensing, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 6, 2269

  CrossRef

 49. 49
  Wenda Qiu, Jiqing Jiao, Jian Xia, Haiming Zhong, Liuping Chen, Phosphorus-doped graphene-wrapped molybdenum disulfide hollow spheres as anode material for lithium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 92, 50529

  CrossRef

 50. 50
  Chuanxi Li, Manman Yang, Ruihua Liu, Fangfang Zhao, Hui Huang, Yang Liu, Zhenhui Kang, Phosphorus-doped macroporous carbon spheres for high efficiency selective oxidation of cyclooctene by air, RSC Advances, 2014, 4, 43, 22419

  CrossRef

 51. 51
  Zegao Wang, Pingjian Li, Yuanfu Chen, Jiarui He, Jingbo Liu, Wanli Zhang, Yanrong Li, Phosphorus-doped reduced graphene oxide as an electrocatalyst counter electrode in dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2014, 263, 246

  CrossRef

 52. 52
  Monoj Kumar Barman, Bikash Jana, Santanu Bhattacharyya, Amitava Patra, Photophysical Properties of Doped Carbon Dots (N, P, and B) and Their Influence on Electron/Hole Transfer in Carbon Dots–Nickel (II) Phthalocyanine Conjugates, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 34, 20034

  CrossRef

 53. 53
  Rao Naumaan Nasim Khan, Nasir Mahmood, Chunlin Lv, Guohui Sima, Jin Zhang, Jian Hao, Yanglong Hou, Yongge Wei, Pristine organo-imido polyoxometalates as an anode for lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 15, 7374

  CrossRef

 54. 54
  BaoYu Xia, Ya Yan, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Recent progress on graphene-based hybrid electrocatalysts, Mater. Horiz., 2014, 1, 4, 379

  CrossRef

 55. 55
  Shahid Ameer, Iftikhar Hussain Gul, Nasir Mahmood, Muhammad Mujahid, Semiconductor-to-Metallic Flipping in a ZnFe2O4 - graphene based Smart Nano System: Temperature/Microwave Magneto-Dielectric Spectroscopy, Materials Characterization, 2014,

  CrossRef

 56. 56
  Congcong Jiang, Zhaoyan Guo, Ying Zhu, Huan Liu, Meixiang Wan, Lei Jiang, Shewanella-mediated Biosynthesis of Manganese Oxide Micro-/Nanocubes as Efficient Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction, ChemSusChem, 2014, 7, 12
 57. 57
  Bo Quan, Seung-Ho Yu, Dong Young Chung, Aihua Jin, Ji Hyun Park, Yung-Eun Sung, Yuanzhe Piao, Single Source Precursor-based Solvothermal Synthesis of Heteroatom-doped Graphene and Its Energy Storage and Conversion Applications, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 58. 58
  Marappan Sathish, Satoshi Mitani, Takaaki Tomai, Itaru Honma, Supercritical fluid assisted synthesis of N-doped graphene nanosheets and their capacitance behavior in ionic liquid and aqueous electrolytes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4731

  CrossRef

 59. 59
  Dandan Cai, Suqing Wang, Liangxin Ding, Peichao Lian, Shanqing Zhang, Feng Peng, Haihui Wang, Superior cycle stability of graphene nanosheets prepared by freeze-drying process as anodes for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 254, 198

  CrossRef

 60. 60
  Siqi Liu, Min-Quan Yang, Yi-Jun Xu, Surface charge promotes the synthesis of large, flat structured graphene–(CdS nanowire)–TiO2 nanocomposites as versatile visible light photocatalysts, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 2, 430

  CrossRef

 61. 61
  Rohan Gokhale, Sreekuttan M. Unni, Dhanya Puthusseri, Sreekumar Kurungot, Satishchandra Ogale, Synthesis of an efficient heteroatom-doped carbon electro-catalyst for oxygen reduction reaction by pyrolysis of protein-rich pulse flour cooked with SiO2 nanoparticles, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 9, 4251

  CrossRef

 62. 62
  Ran Xu, Huiping Bi, Guangyu He, Junwu Zhu, Haiqun Chen, Synthesis of Cu-Fe3O4@graphene composite: A magnetically separable and efficient catalyst for the reduction of 4-nitrophenol, Materials Research Bulletin, 2014, 57, 190

  CrossRef

 63. 63
  Shijun Zhao, Wei Kang, Jianming Xue, The potential application of phosphorene as an anode material in Li-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 19046

  CrossRef

 64. 64
  Liang Chen, Ran Du, Jinghan Zhu, Yueyuan Mao, Cheng Xue, Na Zhang, Yanglong Hou, Jin Zhang, Tao Yi, Three-Dimensional Nitrogen-Doped Graphene Nanoribbons Aerogel as a Highly Efficient Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Small, 2014, 10, 24
 65. 65
  Jiapo Tai, Jiantong Hu, Zhongxin Chen, Hongbin Lu, Two-step synthesis of boron and nitrogen co-doped graphene as a synergistically enhanced catalyst for the oxygen reduction reaction, RSC Adv., 2014, 4, 106, 61437

  CrossRef

 66. 66
  Hao Huang, Cuicui Du, Hongyan Shi, Xun Feng, Jin Li, Yanlei Tan, Wenbo Song, Water-Soluble Monolayer Molybdenum Disulfide Quantum Dots with Upconversion Fluorescence, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 12
 67. 67
  Nasir Mahmood, Chenzhen Zhang, Fei Liu, Jinghan Zhu, Yanglong Hou, Hybrid of Co3Sn2@Co Nanoparticles and Nitrogen-Doped Graphene as a Lithium Ion Battery Anode, ACS Nano, 2013, 7, 11, 10307

  CrossRef