SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Nasir Mahmood, Muhammad Tahir, Asif Mahmood, Jinghan Zhu, Chuanbao Cao, Yanglong Hou, Chlorine-doped carbonated cobalt hydroxide for supercapacitors with enormously high pseudocapacitive performance and energy density, Nano Energy, 2015, 11, 267

  CrossRef

 2. 2
  Daoping Cai, Dandan Wang, Chenxia Wang, Bin Liu, Lingling Wang, Yuan Liu, Qiuhong Li, Taihong Wang, Construction of desirable NiCo2S4 nanotube arrays on nickel foam substrate for pseudocapacitors with enhanced performance, Electrochimica Acta, 2015, 151, 35

  CrossRef

 3. 3
  Jinpeng Han, Guiyin Xu, Hui Dou, Douglas R. MacFarlane, Porous Nitrogen-Doped Carbon Microspheres Derived from Microporous Polymeric Organic Frameworks for High Performance Electric Double-Layer Capacitors, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 1
 4. 4
  Jilei Liu, Minghua Chen, Lili Zhang, Jian Jiang, Jiaxu Yan, Yizhong Huang, Jianyi Lin, Hong Jin Fan, Ze Xiang Shen, A Flexible Alkaline Rechargeable Ni/Fe Battery Based on Graphene Foam/Carbon Nanotubes Hybrid Film, Nano Letters, 2014, 14, 12, 7180

  CrossRef

 5. 5
  Qinghua Liang, Ling Ye, Zheng-Hong Huang, Qiang Xu, Yu Bai, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang, A honeycomb-like porous carbon derived from pomelo peel for use in high-performance supercapacitors, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13831

  CrossRef

 6. 6
  Fengqiao Zhang, Dong Zhu, Xi'an Chen, Xin Xu, Zhi Yang, Chao Zou, Keqin Yang, Shaoming Huang, A nickel hydroxide-coated 3D porous graphene hollow sphere framework as a high performance electrode material for supercapacitors, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 9, 4186

  CrossRef

 7. 7
  Yasodinee Wimalasiri, Rong Fan, X.S. Zhao, Linda Zou, Assembly of Ni-Al layered double hydroxide and graphene electrodes for supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 134, 127

  CrossRef

 8. 8
  Lin Ma, Li-Mei Xu, Xiao-Ping Zhou, Xu-Yao Xu, Biopolymer-assisted hydrothermal synthesis of flower-like MoS2 microspheres and their supercapacitive properties, Materials Letters, 2014, 132, 291

  CrossRef

 9. 9
  Miaofeng Huang, Xiaoping Jiang, Huan Zhang, Heshan Yin, Xinxin Li, Xin Ju, Bowl-like carbon sheet for high-rate electrochemical capacitor application, Journal of Power Sources, 2014, 272, 1

  CrossRef

 10. 10
  Shimelis Admassie, Ting Yang Nilsson, Olle Inganäs, Charge storage properties of biopolymer electrodes with (sub)tropical lignins, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 45, 24681

  CrossRef

 11. 11
  Junli Zhang, Jiecai Fu, Junwei Zhang, Hongbin Ma, Yongmin He, Fashen Li, Erqing Xie, Desheng Xue, Haoli Zhang, Yong Peng, Co@Co3O4 Core–Shell Three-Dimensional Nano-Network for High-Performance Electrochemical Energy Storage, Small, 2014, 10, 13
 12. 12
  Xiong Zhang, Xianzhong Sun, Haitao Zhang, Chen Li, Yanwei Ma, Comparative performance of birnessite-type MnO2 nanoplates and octahedral molecular sieve (OMS-5) nanobelts of manganese dioxide as electrode materials for supercapacitor application, Electrochimica Acta, 2014, 132, 315

  CrossRef

 13. 13
  Daoping Cai, Bin Liu, Dandan Wang, Lingling Wang, Yuan Liu, Han Li, Yanrong Wang, Qiuhong Li, Taihong Wang, Construction of unique NiCo2O4 nanowire@CoMoO4 nanoplate core/shell arrays on Ni foam for high areal capacitance supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 14, 4954

  CrossRef

 14. 14
  Xu Chen, Kunfeng Chen, Hao Wang, Shuyan Song, Dongfeng Xue, Crystallization of Fe3+ in an alkaline aqueous pseudocapacitor system, CrystEngComm, 2014, 16, 29, 6707

  CrossRef

 15. 15
  Paul M. DiCarmine, Tyler B. Schon, Theresa M. McCormick, Philipp P. Klein, Dwight S. Seferos, Donor–Acceptor Polymers for Electrochemical Supercapacitors: Synthesis, Testing, and Theory, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 16, 8295

  CrossRef

 16. 16
  Boris Dyatkin, Yury Gogotsi, Effects of structural disorder and surface chemistry on electric conductivity and capacitance of porous carbon electrodes, Faraday Discuss., 2014,

  CrossRef

 17. 17
  Shilin Liu, Tengfei Yu, Yuehan Wu, Wei Li, Bin Li, Evolution of cellulose into flexible conductive green electronics: a smart strategy to fabricate sustainable electrodes for supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 64, 34134

  CrossRef

 18. 18
  Huan Pang, Changyun Chen, Facile synthesis of cerium oxide nanostructures for rechargeable lithium battery electrode materials, RSC Advances, 2014, 4, 29, 14872

  CrossRef

 19. 19
  Nilantha P. Wickramaratne, Mietek Jaroniec, Facile synthesis of polymer and carbon spheres decorated with highly dispersed metal nanoparticles, Chem. Commun., 2014, 50, 82, 12341

  CrossRef

 20. 20
  Xiaoli Dong, Ziyang Guo, Yanfang Song, Mengyan Hou, Jianqiang Wang, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Flexible and Wire-Shaped Micro-Supercapacitor Based on Ni(OH)2-Nanowire and Ordered Mesoporous Carbon Electrodes, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 22
 21. 21
  Meng Li, Zhe Tang, Mei Leng, Junmin Xue, Flexible Solid-State Supercapacitor Based on Graphene-based Hybrid Films, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 47
 22. 22
  Haibo Hu, Kun Zhang, Shuxin Li, Shulin Ji, Changhui Ye, Flexible, in-plane, and all-solid-state micro-supercapacitors based on printed interdigital Au/polyaniline network hybrid electrodes on a chip, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 48, 20916

  CrossRef

 23. 23
  Kunfeng Chen, Dongfeng Xue, Formation of electroactive colloids via in situ coprecipitation under electric field: Erbium chloride alkaline aqueous pseudocapacitor, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 430, 265

  CrossRef

 24. 24
  Shuhua Yang, Xuefeng Song, Peng Zhang, Lian Gao, Heating-Rate-Induced Porous α-Fe2O3with Controllable Pore Size and Crystallinity Grown on Graphene for Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 141224091340000

  CrossRef

 25. 25
  Xue-Feng Lu, Dong-Jun Wu, Run-Zhi Li, Qi Li, Sheng-Hua Ye, Ye-Xiang Tong, Gao-Ren Li, Hierarchical NiCo2O4 nanosheets@hollow microrod arrays for high-performance asymmetric supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4706

  CrossRef

 26. 26
  Conglai Long, Lili Jiang, Tong Wei, Jun Yan, Zhuangjun Fan, High-performance asymmetric supercapacitors with lithium intercalation reaction using metal oxide-based composites as electrode materials, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16678

  CrossRef

 27. 27
  Qingxia Cui, Hongyu Mi, Jieshan Qiu, Chang Yu, Zongbin Zhao, Interconnected polyaniline clusters constructed from nanowires: Confined polymerization and electrochemical properties, Journal of Materials Research, 2014, 29, 20, 2408

  CrossRef

 28. 28
  Kunfeng Chen, Dongfeng Xue, Ionic Supercapacitor Electrode Materials: A System-Level Design of Electrode and Electrolyte for Transforming Ions into Colloids, Colloids and Interface Science Communications, 2014, 1, 39

  CrossRef

 29. 29
  Li Sun, Yu Fu, Chungui Tian, Ying Yang, Lei Wang, Jie Yin, Jing Ma, Ruihong Wang, Honggang Fu, Isolated Boron and Nitrogen Sites on Porous Graphitic Carbon Synthesized from Nitrogen-Containing Chitosan for Supercapacitors, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 30. 30
  Daoping Cai, Songhua Xiao, Dandan Wang, Bin Liu, Lingling Wang, Yuan Liu, Han Li, Yanrong Wang, Qiuhong Li, Taihong Wang, Morphology controlled synthesis of NiCo2O4 nanosheet array nanostructures on nickel foam and their application for pseudocapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 142, 118

  CrossRef

 31. 31
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, Nanostructured Graphene Composite Papers for Highly Flexible and Foldable Supercapacitors, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 32. 32
  Laifa Shen, Jie Wang, Guiyin Xu, Hongsen Li, Hui Dou, Xiaogang Zhang, NiCo2S4 Nanosheets Grown on Nitrogen-Doped Carbon Foams as an Advanced Electrode for Supercapacitors, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 17
 33. 33
  Akram Alabadi, Xinjia Yang, Zehua Dong, Zhen Li, Bien Tan, Nitrogen-doped activated carbons derived from a co-polymer for high supercapacitor performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11697

  CrossRef

 34. 34
  Qiang Xu, Xiaoliang Yu, Qinghua Liang, Yu Bai, Zheng-Hong Huang, Feiyu Kang, Nitrogen-doped hollow activated carbon nanofibers as high performance supercapacitor electrodes, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014,

  CrossRef

 35. 35
  Zhaoling Ma, Xiaobing Huang, Shuo Dou, Jianghong Wu, Shuangyin Wang, One-Pot Synthesis of Fe2O3Nanoparticles on Nitrogen-Doped Graphene as Advanced Supercapacitor Electrode Materials, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 31, 17231

  CrossRef

 36. 36
  Fuxi Bao, Ziqing Zhang, Xiaoyang Liu, Xudong Zhao, One-step synthesis of hierarchical ZnCo2O4@ZnCo2O4core–shell nanosheet arrays on nickel foam for electrochemical capacitors, RSC Advances, 2014, 4, 72, 38073

  CrossRef

 37. 37
  Jun Yan, Qian Wang, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Recent Advances in Design and Fabrication of Electrochemical Supercapacitors with High Energy Densities, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 38. 38
  Xiong Zhang, Haitao Zhang, Chen Li, Kai Wang, Xianzhong Sun, Yanwei Ma, Recent advances in porous graphene materials for supercapacitor applications, RSC Adv., 2014, 4, 86, 45862

  CrossRef

 39. 39
  Huaping Zhao, Chengliang Wang, Ranjith Vellacheri, Min Zhou, Yang Xu, Qun Fu, Minghong Wu, Fabian Grote, Yong Lei, Self-Supported Metallic Nanopore Arrays with Highly Oriented Nanoporous Structures as Ideally Nanostructured Electrodes for Supercapacitor Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 45
 40. 40
  Yizhu Xie, Yan Liu, Yuda Zhao, Yuen Hong Tsang, Shu Ping Lau, Haitao Huang, Yang Chai, Stretchable all-solid-state supercapacitor with wavy shaped polyaniline/graphene electrode, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9142

  CrossRef

 41. 41
  Xi'an Chen, Xiaohua Chen, Xin Xu, Zhi Yang, Zheng Liu, Lijie Zhang, Xiangju Xu, Ying Chen, Shaoming Huang, Sulfur-doped porous reduced graphene oxide hollow nanosphere frameworks as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction and as supercapacitor electrode materials, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13740

  CrossRef

 42. 42
  Yurong Liu, Baoping Lin, Dan Li, Tong Xu, Xueqin Zhang, Ying Sun, Hong Yang, Synthesis and supercapacitive performance of hierarchically porous graphitic carbon monoliths containing cobalt nanoparticles, Microporous and Mesoporous Materials, 2014, 200, 245

  CrossRef

 43. 43
  Daoping Cai, Dandan Wang, Bin Liu, Lingling Wang, Yuan Liu, Han Li, Yanrong Wang, Qiuhong Li, Taihong Wang, Three-Dimensional Co3O4@NiMoO4Core/Shell Nanowire Arrays on Ni Foam for Electrochemical Energy Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 5050

  CrossRef

 44. 44
  Xue-Feng Lu, Jing Lin, Zhi-Xiang Huang, Gao-Ren Li, Three-Dimensional Nickel Oxide@Carbon Hollow Hybrid Networks with Enhanced Performance for Electrochemical Energy Storage, Electrochimica Acta, 2014,

  CrossRef

 45. 45
  Yonggang Wang, Yongyao Xia, ChemInform Abstract: Recent Progress in Supercapacitors: From Materials Design to System Construction, ChemInform, 2013, 44, 48
 46. You have free access to this content46
  Brian Kihun Kim, Serubbable Sy, Aiping Yu, Jinjun Zhang, Electrochemical Supercapacitors for Energy Storage and Conversion, Handbook of Clean Energy Systems,