SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jian Tian, Yanhua Leng, Zhenhuan Zhao, Yang Xia, Yuanhua Sang, Pin Hao, Jie Zhan, Meicheng Li, Hong Liu, Carbon quantum dots/hydrogenated TiO2 nanobelt heterostructures and their broad spectrum photocatalytic properties under UV, visible, and near-infrared irradiation, Nano Energy, 2015, 11, 419

  CrossRef

 2. 2
  Weina Xu, Chunhua Zheng, Hao Hua, Qi Yang, Lin Chen, Yi Xi, Chenguo Hu, Synthesis and photoelectrochemical properties of CdWO4 and CdS/CdWO4 nanostructures, Applied Surface Science, 2015, 327, 140

  CrossRef

 3. 3
  Xiaodong Meng, Baibiao Huang, Xiangchao Ma, Zeyan Wang, Zhaoke Zheng, Junpeng Wang, Xiaoyan Qin, Xiaoyang Zhang, Ying Dai, A Ti3+:TiO2/TiF3 hybrid with enhanced visible-light photocatalytic reactivity, CrystEngComm, 2014, 16, 29, 6538

  CrossRef

 4. 4
  Songmei Sun, Wenzhong Wang, Advanced chemical compositions and nanoarchitectures of bismuth based complex oxides for solar photocatalytic application, RSC Adv., 2014, 4, 88, 47136

  CrossRef

 5. 5
  Shouqiang Huang, Ziyang Lou, Aidang Shan, Nanwen Zhu, Kaili Feng, Haiping Yuan, An efficient near infrared photocatalyst of Er3+/Tm3+/Yb3+tridoped (CaWO4@(TiO2/CaF2)) with multi-stage CaF2nanocrystal formation, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 38, 16165

  CrossRef

 6. 6
  Songmei Sun, Wenzhong Wang, Dong Jiang, Ling Zhang, Xiaoman Li, Yali Zheng, Qi An, Bi2WO6 quantum dot-intercalated ultrathin montmorillonite nanostructure and its enhanced photocatalytic performance, Nano Research, 2014, 7, 10, 1497

  CrossRef

 7. 7
  Pin Hao, Zhenhuan Zhao, Jian Tian, Yuanhua Sang, Guangwei Yu, Hong Liu, Shaowei Chen, Weijia Zhou, Bismuth titanate nanobelts through a low-temperature nanoscale solid-state reaction, Acta Materialia, 2014, 62, 258

  CrossRef

 8. 8
  Hongwei Huang, Kun Liu, Kai Chen, Yinglei Zhang, Yihe Zhang, Shichao Wang, Ce and F Comodification on the Crystal Structure and Enhanced Photocatalytic Activity of Bi2WO6Photocatalyst under Visible Light Irradiation, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 26, 14379

  CrossRef

 9. 9
  Anukorn Phuruangrat, Arin Maneechote, Phattranit Dumrongrojthanath, Nuengruethai Ekthammathat, Somchai Thongtem, Titipun Thongtem, Effect of pH on visible-light-driven Bi2WO6 nanostructured catalyst synthesized by hydrothermal method, Superlattices and Microstructures, 2014,

  CrossRef

 10. 10
  Wanglai Cen, Ting Xiong, Chiyao Tang, Shandong Yuan, Fan Dong, Effects of Morphology and Crystallinity on the Photocatalytic Activity of (BiO)2CO3Nano/microstructures, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 39, 15002

  CrossRef

 11. 11
  Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Mingwen Zhao, Pin Hao, Yanhua Leng, Hong Liu, From UV to Near-Infrared, WS2 Nanosheet: A Novel Photocatalyst for Full Solar Light Spectrum Photodegradation, Advanced Materials, 2014, 26, 48
 12. 12
  Jinlin Long, Hongjin Chang, Quan Gu, Jie Xu, Lizhou Fan, Shuchao Wang, Yangen Zhou, Wei Wei, Ling Huang, Xuxu Wang, Ping Liu, Wei Huang, Gold-plasmon enhanced solar-to-hydrogen conversion on the {001} facets of anatase TiO2 nanosheets, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 3, 973

  CrossRef

 13. 13
  Tian-Zhan Zhang, Shuang Yao, Zhi-Ming Zhang, Ying Lu, Yang-Guang Li, En-Bo Wang, Grafting Transition Metal–Organic Fragments onto W/Ta Mixed-Addendum Nanoclusters for Broad-Spectrum-Driven Photocatalysis, ChemPlusChem, 2014, 79, 8
 14. 14
  Yanhua Song, Hui Xu, Cheng Wang, Jiajia Chen, Jia Yan, Yuanguo Xu, Yeping Li, Chengbao Liu, Huaming Li, Yucheng Lei, Graphene-analogue boron nitride/Ag3PO4composite for efficient visible-light-driven photocatalysis, RSC Adv., 2014, 4, 100, 56853

  CrossRef

 15. 15
  Feng Yan, Siwen Zhang, Yang Liu, Hongfeng Liu, Fengyu Qu, Xue Cai, Xiang Wu, High efficient ZnO nanowalnuts photocatalyst: A case study, Materials Research Bulletin, 2014, 59, 98

  CrossRef

 16. 16
  Weifeng Yang, Xiyan Li, Dongzhi Chi, Hongjie Zhang, Xiaogang Liu, Lanthanide-doped upconversion materials: emerging applications for photovoltaics and photocatalysis, Nanotechnology, 2014, 25, 48, 482001

  CrossRef

 17. 17
  Xinchun Yang, Zhou Wang, Maoxiang Jing, Ruijiang Liu, Fuzhan Song, Xiangqian Shen, Magnetic nanocomposite Ba-ferrite/α-iron hollow microfiber: A multifunctional 1D space platform for dyes removal and microwave absorption, Ceramics International, 2014, 40, 10, 15585

  CrossRef

 18. 18
  Xiang Wu, Xijin Xu, Chuanfei Guo, Haibo Zeng, Metal Oxide Heterostructures for Water Purification, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 19. 19
  Gan Tian, Xiao Zhang, Xiaopeng Zheng, Wenyan Yin, Longfei Ruan, Xiaodong Liu, Liangjun Zhou, Liang Yan, Shoujian Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Multifunctional RbxWO3 Nanorods for Simultaneous Combined Chemo-photothermal Therapy and Photoacoustic/CT Imaging, Small, 2014, 10, 20
 20. 20
  Tao Jing, Ying Dai, Wei Wei, Xiangchao Ma, Baibiao Huang, Near-infrared photocatalytic activity induced by intrinsic defects in Bi2MO6(M = W, Mo), Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 34, 18596

  CrossRef

 21. 21
  Xiangchao Ma, Ying Dai, Lin Yu, Baibiao Huang, Noble-metal-free plasmonic photocatalyst: hydrogen doped semiconductors, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 22. 22
  Jun Di, Jiexiang Xia, Yuping Ge, Hongping Li, Haiyan Ji, Hui Xu, Qi Zhang, Huaming Li, Mengna Li, Novel visible-light-driven CQDs/Bi2WO6 hybrid materials with enhanced photocatalytic activity toward organic pollutants degradation and mechanism insight, Applied Catalysis B: Environmental, 2014,

  CrossRef

 23. 23
  Xiangchao Ma, Ying Dai, Baibiao Huang, Origin of the Increased Photocatalytic Performance of TiO2Nanocrystal Composed of Pure Core and Heavily Nitrogen-Doped Shell: A Theoretical Study, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 141212154922003

  CrossRef

 24. 24
  Weijia Zhou, Yu Guan, Dongzhou Wang, Xinhai Zhang, Duo Liu, Huaidong Jiang, Jiyang Wang, Xiaogang Liu, Hong Liu, Shaowei Chen, PdO/TiO2 and Pd/TiO2 Heterostructured Nanobelts with Enhanced Photocatalytic Activity, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 25. 25
  Yuanhua Sang, Hong Liu, Ahmad Umar, Photocatalysis from UV/Vis to Near-Infrared Light: Towards Full Solar-Light Spectrum Activity, ChemCatChem, 2014, 6, 12
 26. 26
  Yangyang Zhang, Yiping Guo, Huanan Duan, Hua Li, Lei Yang, Pei Wang, Chongyang Sun, Biyi Xu, Hezhou Liu, Photoelectrochemical response and electronic structure analysis of mono-dispersed cuboid-shaped Bi2Fe4O9 crystals with near-infrared absorption, RSC Advances, 2014, 4, 54, 28209

  CrossRef

 27. 27
  Yucheng Yang, Ting Zhang, Ling Le, Xuefeng Ruan, Pengfei Fang, Chunxu Pan, Rui Xiong, Jing Shi, Jianhong Wei, Quick and Facile Preparation of Visible light-Driven TiO2 Photocatalyst with High Absorption and Photocatalytic Activity, Scientific Reports, 2014, 4, 7045

  CrossRef

 28. 28
  Jian Tian, Zhenhuan Zhao, Anil Kumar, Robert I. Boughton, Hong Liu, Recent progress in design, synthesis, and applications of one-dimensional TiO2nanostructured surface heterostructures: a review, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 20, 6920

  CrossRef

 29. 29
  Changcun Han, Lei Ge, Changfeng Chen, Yujing Li, Zhen Zhao, Xinlai Xiao, Zhiliang Li, Junlong Zhang, Site-selected synthesis of novel Ag@AgCl nanoframes with efficient visible light induced photocatalytic activity, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12594

  CrossRef

 30. 30
  Sheng-Peng Hu, Cheng-Yan Xu, Fei-Xiang Ma, Lei Cao, Liang Zhen, Solvothermal synthesis of orthorhombic Sb2WO6 hierarchical structures and their visible-light-driven photocatalytic activity, Dalton Transactions, 2014, 43, 22, 8439

  CrossRef

 31. 31
  Dandan Hu, Kaiyou Zhang, Qi Yang, Mingjun Wang, Yi Xi, Chenguo Hu, Super-high photocatalytic activity of Fe2O3 nanoparticles anchored on Bi2O2CO3 nanosheets with exposed {001} active facets, Applied Surface Science, 2014, 316, 93

  CrossRef

 32. 32
  Haiping Li, Jingyi Liu, Wanguo Hou, Na Du, Renjie Zhang, Xutang Tao, Synthesis and characterization of g-C3N4/Bi2MoO6 heterojunctions with enhanced visible light photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 160-161, 89

  CrossRef

 33. 33
  Sang Youn Chae, Eun Seon Lee, Hyejin Jung, Yun Jeong Hwang, Oh-Shim Joo, Synthesis of Bi2WO6 photoanode on transparent conducting oxide substrate with low onset potential for solar water splitting, RSC Advances, 2014, 4, 46, 24032

  CrossRef

 34. 34
  Chaohong Liu, Dun Zhang, Yan Sun, Synthesis of hollow anatase spheres with enhanced optical performance, CrystEngComm, 2014, 16, 36, 8421

  CrossRef

 35. 35
  Sanyang Han, Xiaogang Liu, The Quest for Photocatalytic Systems with Broadband Solar Absorption, Small, 2014, 10, 7
 36. 36
  Zhujie Li, Ying Dai, Xiangchao Ma, Yingtao Zhu, Baibiao Huang, Tuning photocatalytic performance of the near-infrared-driven photocatalyst Cu2(OH)PO4 based on effective mass and dipole moment, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 7, 3267

  CrossRef

 37. 37
  Jian Tian, Yuanhua Sang, Guangwei Yu, Huaidong Jiang, Xiaoning Mu, Hong Liu, ChemInform Abstract: A Bi2WO6-Based Hybrid Photocatalyst with Broad Spectrum Photocatalytic Properties under UV, Visible, and Near-Infrared Irradiation., ChemInform, 2013, 44, 51