SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Huan Wang, Xianwei Zeng, Zhanfeng Huang, Wenjun Zhang, Xianfeng Qiao, Bin Hu, Xiaoping Zou, Mingkui Wang, Yi-Bing Cheng, Wei Chen, Boosting the Photocurrent Density of p-Type Solar Cells Based on Organometal Halide Perovskite-Sensitized Mesoporous NiO Photocathodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12609

  CrossRef

 2. 2
  Kyung-Geun Lim, Hak-Beom Kim, Jaeki Jeong, Hobeom Kim, Jin Young Kim, Tae-Woo Lee, Boosting the Power Conversion Efficiency of Perovskite Solar Cells Using Self-Organized Polymeric Hole Extraction Layers with High Work Function, Advanced Materials, 2014, 26, 36
 3. 3
  Chang-Wen Chen, Hao-Wei Kang, Sheng-Yi Hsiao, Po-Fan Yang, Kai-Ming Chiang, Hao-Wu Lin, Efficient and Uniform Planar-Type Perovskite Solar Cells by Simple Sequential Vacuum Deposition, Advanced Materials, 2014, 26, 36
 4. 4
  Zhongwei Wu, Sai Bai, Jian Xiang, Zhongcheng Yuan, Yingguo Yang, Wei Cui, Xingyu Gao, Zhuang Liu, Yizheng Jin, Baoquan Sun, Efficient planar heterojunction perovskite solar cells employing graphene oxide as hole conductor, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10505

  CrossRef

 5. 5
  Ronen Gottesman, Eynav Haltzi, Laxman Gouda, Shay Tirosh, Yaniv Bouhadana, Arie Zaban, Edoardo Mosconi, Filippo De Angelis, Extremely Slow Photoconductivity Response of CH3NH3PbI3Perovskites Suggesting Structural Changes under Working Conditions, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 15, 2662

  CrossRef

 6. 6
  Zonglong Zhu, Yang Bai, Teng Zhang, Zhike Liu, Xia Long, Zhanhua Wei, Zilong Wang, Lixia Zhang, Jiannong Wang, Feng Yan, Shihe Yang, High-Performance Hole-Extraction Layer of Sol–Gel-Processed NiO Nanocrystals for Inverted Planar Perovskite Solar Cells, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 41
 7. 7
  Zonglong Zhu, Yang Bai, Teng Zhang, Zhike Liu, Xia Long, Zhanhua Wei, Zilong Wang, Lixia Zhang, Jiannong Wang, Feng Yan, Shihe Yang, High-Performance Hole-Extraction Layer of Sol–Gel-Processed NiO Nanocrystals for Inverted Planar Perovskite Solar Cells, Angewandte Chemie, 2014, 126, 41
 8. 8
  David T. Moore, Hiroaki Sai, Kwan Wee Tan, Lara A. Estroff, Ulrich Wiesner, Impact of the organic halide salt on final perovskite composition for photovoltaic applications, APL Materials, 2014, 2, 8, 081802

  CrossRef

 9. 9
  Anand S. Subbiah, Ansuman Halder, Soham Ghosh, Neha Mahuli, Gary Hodes, Shaibal K. Sarkar, Inorganic Hole Conducting Layers for Perovskite-Based Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 10, 1748

  CrossRef

 10. 10
  Kuo-Chin Wang, Po-Shen Shen, Ming-Hsien Li, Shi Chen, Ming-Wei Lin, Peter Chen, Tzung-Fang Guo, Low-Temperature Sputtered Nickel Oxide Compact Thin Film as Effective Electron Blocking Layer for Mesoscopic NiO/CH3NH3PbI3Perovskite Heterojunction Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 11851

  CrossRef

 11. 11
  Yang-Yen Yu, Rih-Sheng Chiang, Hsiang-Lin Hsu, Chun-Chen Yang, Chih-Ping Chen, Perovskite photovoltaics featuring solution-processable TiO2as an interfacial electron-transporting layer display to improve performance and stability, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11403

  CrossRef

 12. 12
  Elisa M. Miller, Yixin Zhao, Candy C. Mercado, Sudip K. Saha, Joseph M. Luther, Kai Zhu, Vladan Stevanović, Craig L. Perkins, Jao van de Lagemaat, Substrate-controlled band positions in CH3NH3PbI3perovskite films, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 40, 22122

  CrossRef