SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Nidhi Bhandari, Rubal Dua, Luis Estevez, Ritu Sahore, Emmanuel P. Giannelis, A combined salt–hard templating approach for synthesis of multi-modal porous carbons used for probing the simultaneous effects of porosity and electrode engineering on EDLC performance, Carbon, 2015, 87, 29

  CrossRef

 2. 2
  Hao Liu, Yao Zheng, Guoxiu Wang, Shi Zhang Qiao, A Three-Component Nanocomposite with Synergistic Reactivity for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Solution, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 3
 3. 3
  Ji-Shi Wei, Hui Ding, Yong-Gang Wang, Huan-Ming Xiong, Hierarchical Porous Carbon Materials with High Capacitance Derived from Schiff-Base Networks, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 10, 5811

  CrossRef

 4. 4
  Guiqiang Wang, Juan Zhang, Shuai Kuang, Jin Zhou, Wei Xing, Shuping Zhuo, Nitrogen-doped hierarchical porous carbon as an efficient electrode material for supercapacitors, Electrochimica Acta, 2015, 153, 273

  CrossRef

 5. 5
  Quan Shi, Renyuan Zhang, Yingying Lv, Yonghui Deng, Ahmed A. Elzatahrya, Dongyuan Zhao, Nitrogen-doped ordered mesoporous carbons based on cyanamide as the dopant for supercapacitor, Carbon, 2015, 84, 335

  CrossRef

 6. 6
  Jiuhui Han, Yu-Ching Lin, Luyang Chen, Yao-Chuan Tsai, Yoshikazu Ito, Xianwei Guo, Akihiko Hirata, Takeshi Fujita, Masayoshi Esashi, Thomas Gessner, Mingwei Chen, On-Chip Micro-Pseudocapacitors for Ultrahigh Energy and Power Delivery, Advanced Science, 2015, 2, 4
 7. 7
  Yufeng Zhao, Wei Ran, Jing He, Yanfang Song, Chunming Zhang, Ding-Bang Xiong, Faming Gao, Jinsong Wu, Yongyao Xia, Oxygen-Rich Hierarchical Porous Carbon Derived from Artemia Cyst Shells with Superior Electrochemical Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 2, 1132

  CrossRef

 8. 8
  Conglai Long, Xu Chen, Lili Jiang, Linjie Zhi, Zhuangjun Fan, Porous layer-stacking carbon derived from in-built template in biomass for high volumetric performance supercapacitors, Nano Energy, 2015, 12, 141

  CrossRef

 9. 9
  Xiaoliang Yu, Changzhen Zhan, Ruitao Lv, Yu Bai, Yuxiao Lin, Zheng-Hong Huang, Wanci Shen, Xinping Qiu, Feiyu Kang, Ultrahigh-rate and High-density lithium-ion Capacitors through Hybriding nitrogen-enriched hierarchical porous carbon cathode with prelithiated microcrystalline graphite anode, Nano Energy, 2015,

  CrossRef

 10. 10
  Chang Hyo Kim, Bo-Hye Kim, Zinc oxide/activated carbon nanofiber composites for high-performance supercapacitor electrodes, Journal of Power Sources, 2015, 274, 512

  CrossRef

 11. 11
  Yanfang Song, Shuang Hu, Xiaoli Dong, Yonggang Wang, Congxiao Wang, Yongyao Xia, A Nitrogen-doped Hierarchical Mesoporous/Microporous Carbon for Supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 146, 485

  CrossRef

 12. 12
  Cao Guan, Zhiyuan Zeng, Xianglin Li, Xiehong Cao, Yu Fan, Xinhui Xia, Guoxiang Pan, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Atomic-Layer-Deposition-Assisted Formation of Carbon Nanoflakes on Metal Oxides and Energy Storage Application, Small, 2014, 10, 2
 13. 13
  Hengxing Ji, Xin Zhao, Zhenhua Qiao, Jeil Jung, Yanwu Zhu, Yalin Lu, Li Li Zhang, Allan H. MacDonald, Rodney S. Ruoff, Capacitance of carbon-based electrical double-layer capacitors, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 14. 14
  Jiang Xu, Ruijun Zhang, Peng Chen, Shanhai Ge, Effects of adding ethanol to KOH electrolyte on electrochemical performance of titanium carbide-derived carbon, Journal of Power Sources, 2014, 246, 132

  CrossRef

 15. 15
  Chang Hyo Kim, Bo-Hye Kim, Effects of thermal treatment on the structural and capacitive properties of polyphenylsilane-derived porous carbon nanofibers, Electrochimica Acta, 2014, 117, 26

  CrossRef

 16. 16
  Chang Hyo Kim, Bo-Hye Kim, Electrochemical behavior of zinc oxide-based porous carbon composite nanofibers as an electrode for electrochemical capacitors, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014, 730, 1

  CrossRef

 17. 17
  Dan Liu, Chao Zeng, Haolin Tang, Dong Zheng, Rong Li, Deyu Qu, Zhizhong Xie, Jiahen Lei, Liang Xiao, Deyang Qu, Electrochemical Hydrogen Storage in a Highly Ordered Mesoporous Carbon, Frontiers in Energy Research, 2014, 2,

  CrossRef

 18. 18
  Jiang Xu, Ruijun Zhang, Chao Wu, Yufeng Zhao, Xuanzhang Ye, Shanhai Ge, Electrochemical performance of graphitized carbide-derived-carbon with hierarchical micro- and meso-pores in alkaline electrolyte, Carbon, 2014, 74, 226

  CrossRef

 19. 19
  So Yeun Kim, KapSeung Yang, Bo-Hye Kim, Enhanced electrical capacitance of heteroatom-decorated nanoporous carbon nanofiber composites containing graphene, Electrochimica Acta, 2014, 137, 781

  CrossRef

 20. 20
  Bo-Hye Kim, Kap Seung Yang, Enhanced electrical capacitance of tetraethyl orthosilicate-derived porous carbon nanofibers produced via electrospinning, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014, 714-715, 92

  CrossRef

 21. 21
  Xiaoli Dong, Ziyang Guo, Yanfang Song, Mengyan Hou, Jianqiang Wang, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Flexible and Wire-Shaped Micro-Supercapacitor Based on Ni(OH)2-Nanowire and Ordered Mesoporous Carbon Electrodes, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 22
 22. 22
  Wei Lin, Bin Xu, Li Liu, Hierarchical porous carbon prepared by NaOH activation of nano-CaCO3templated carbon for high rate supercapacitors, New J. Chem., 2014, 38, 11, 5509

  CrossRef

 23. 23
  Li Sun, Yu Fu, Chungui Tian, Ying Yang, Lei Wang, Jie Yin, Jing Ma, Ruihong Wang, Honggang Fu, Isolated Boron and Nitrogen Sites on Porous Graphitic Carbon Synthesized from Nitrogen-Containing Chitosan for Supercapacitors, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 24. 24
  Yanfang Song, Li Li, Yonggang Wang, Congxiao Wang, Zaipin Guo, Yongyao Xia, Nitrogen-Doped Ordered Mesoporous Carbon with a High Surface Area, Synthesized through Organic–Inorganic Coassembly, and Its Application in Supercapacitors, ChemPhysChem, 2014, 15, 10
 25. 25
  Udaya B. Nasini, Venu Gopal Bairi, Sunil Kumar Ramasahayam, Shawn E. Bourdo, Tito Viswanathan, Ali U. Shaikh, Oxygen Reduction Reaction Studies of Phosphorus and Nitrogen Co-Doped Mesoporous Carbon Synthesized via Microwave Technique, ChemElectroChem, 2014, 1, 3
 26. 26
  Udaya B. Nasini, Venu Gopal Bairi, Sunil Kumar Ramasahayam, Shawn E. Bourdo, Tito Viswanathan, Ali U. Shaikh, Phosphorous and nitrogen dual heteroatom doped mesoporous carbon synthesized via microwave method for supercapacitor application, Journal of Power Sources, 2014, 250, 257

  CrossRef

 27. 27
  Chun Wu, Jiao Gao, Qinglan Zhao, Youwei Zhang, Yansong Bai, Xingyan Wang, Xianyou Wang, Preparation and supercapacitive behaviors of the ordered mesoporous/microporous chromium carbide-derived carbons, Journal of Power Sources, 2014, 269, 818

  CrossRef

 28. 28
  Jun Yan, Qian Wang, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Recent Advances in Design and Fabrication of Electrochemical Supercapacitors with High Energy Densities, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 29. 29
  Jie Wang, Huolin L. Xin, Deli Wang, Recent Progress on Mesoporous Carbon Materials for Advanced Energy Conversion and Storage, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 5
 30. 30
  Bo-Hye Kim, Kap Seung Yang, Structure and electrochemical properties of electrospun carbon fiber composites containing graphene, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2014, 20, 5, 3474

  CrossRef

 31. 31
  Huanlei Wang, Zhi Li, David Mitlin, Tailoring Biomass-Derived Carbon Nanoarchitectures for High-Performance Supercapacitors, ChemElectroChem, 2014, 1, 2
 32. 32
  Jing Xu, Xianfu Wang, Xiaowei Wang, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Dongdong Li, Guozhen Shen, Three-Dimensional Structural Engineering for Energy-Storage Devices: From Microscope to Macroscope, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 33. 33
  Dan-Dan Zhou, Wang-Yu Li, Xiao-Li Dong, Yong-Gang Wang, Cong-Xiao Wang, Yong-Yao Xia, A nitrogen-doped ordered mesoporous carbon nanofiber array for supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 29, 8488

  CrossRef

 34. 34
  Yeru Liang, Fengxue Liang, Hui Zhong, Zhenghui Li, Ruowen Fu, Dingcai Wu, An advanced carbonaceous porous network for high-performance organic electrolyte supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 24, 7000

  CrossRef

 35. 35
  Bin Xu, Shanshan Hou, Gaoping Cao, Mo Chu, Yusheng Yang, Easy synthesis of a high surface area, hierarchical porous carbon for high-performance supercapacitors, RSC Advances, 2013, 3, 38, 17500

  CrossRef

 36. 36
  Lili Wang, Dong Zheng, Deyang Qu, Liang Xiao, Deyu Qu, Engineering aspects of the hybrid supercapacitor with H-insertion electrode, Journal of Power Sources, 2013, 230, 66

  CrossRef

 37. 37
  Bo-Hye Kim, Kap Seung Yang, Enhanced electrical capacitance of porous carbon nanofibers derived from polyacrylonitrile and boron trioxide, Electrochimica Acta, 2013, 88, 597

  CrossRef

 38. 38
  Bin Xu, Hui Duan, Mo Chu, Gaoping Cao, Yusheng Yang, Facile synthesis of nitrogen-doped porous carbon for supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 14, 4565

  CrossRef

 39. 39
  Ziyang Guo, Jie Wang, Fei Wang, DanDan Zhou, Yongyao Xia, Yonggang Wang, Leaf-like Graphene Oxide with a Carbon Nanotube Midrib and Its Application in Energy Storage Devices, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 38
 40. 40
  Minghao Yu, Teng Zhai, Xihong Lu, Xiaojun Chen, Shilei Xie, Wei Li, Chaolun Liang, Wenxia Zhao, Liping Zhang, Yexiang Tong, Manganese dioxide nanorod arrays on carbon fabric for flexible solid-state supercapacitors, Journal of Power Sources, 2013, 239, 64

  CrossRef

 41. 41
  Yeru Liang, Zhenghui Li, Ruowen Fu, Dingcai Wu, Nanoporous carbons with a 3D nanonetwork-interconnected 2D ordered mesoporous structure for rapid mass transport, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 11, 3768

  CrossRef

 42. 42
  Dan-Dan Zhou, Yuan-Jin Du, Yan-Fang Song, Yong-Gang Wang, Cong-Xiao Wang, Yong-Yao Xia, Ordered hierarchical mesoporous/microporous carbon with optimized pore structure for supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 4, 1192

  CrossRef

 43. 43
  Tingwei Cai, Min Zhou, Guangshuai Han, Shiyou Guan, Phenol–formaldehyde carbon with ordered/disordered bimodal mesoporous structure as high-performance electrode materials for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2013, 241, 6

  CrossRef

 44. 44
  Yeru Liang, Sihong Lu, Dingcai Wu, Bin Sun, Fei Xu, Ruowen Fu, Polyethylene glycol-induced self-assembly to synthesize an ordered mesoporous polymer with a two-dimensional hexagonal structure, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 9, 3061

  CrossRef

 45. 45
  Lei Wang, Guang Mu, Chungui Tian, Li Sun, Wei Zhou, Peng Yu, Jie Yin, Honggang Fu, Porous Graphitic Carbon Nanosheets Derived from Cornstalk Biomass for Advanced Supercapacitors, ChemSusChem, 2013, 6, 5
 46. 46
  Yonggang Wang, Yongyao Xia, Recent Progress in Supercapacitors: From Materials Design to System Construction, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 47. 47
  Carlos R. Pérez, Sun-Hwa Yeon, Julie Ségalini, Volker Presser, Pierre-Louis Taberna, Patrice Simon, Yury Gogotsi, Structure and Electrochemical Performance of Carbide-Derived Carbon Nanopowders, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 8
 48. 48
  Long Qie, Weimin Chen, Henghui Xu, Xiaoqin Xiong, Yan Jiang, Feng Zou, Xianluo Hu, Ying Xin, Zhaoliang Zhang, Yunhui Huang, Synthesis of functionalized 3D hierarchical porous carbon for high-performance supercapacitors, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2497

  CrossRef

 49. 49
  Dong-fang ZHENG, Meng-qiu JIA, Bin XU, Hao ZHANG, Gao-ping CAO, Yu-sheng YANG, The simple preparation of a hierarchical porous carbon with high surface area for high performance supercapacitors, New Carbon Materials, 2013, 28, 2, 151

  CrossRef

 50. 50
  Anh Vu, Xiaoyue Li, John Phillips, Aijie Han, William H. Smyrl, Philippe Bühlmann, Andreas Stein, Three-Dimensionally Ordered Mesoporous (3DOm) Carbon Materials as Electrodes for Electrochemical Double-Layer Capacitors with Ionic Liquid Electrolytes, Chemistry of Materials, 2013, 25, 21, 4137

  CrossRef

 51. 51
  Huimin Zheng, Teng Zhai, Minghao Yu, Shilei Xie, Chaolun Liang, Wenxia Zhao, Shing Chi Ian Wang, Zishou Zhang, Xihong Lu, TiO2@C core–shell nanowires for high-performance and flexible solid-state supercapacitors, J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 2, 225

  CrossRef

 52. 52
  Thomas Lunkenbein, Dirk Rosenthal, Torsten Otremba, Frank Girgsdies, Zihui Li, Hiroaki Sai, Carina Bojer, Gudrun Auffermann, Ulrich Wiesner, Josef Breu, Access to Ordered Porous Molybdenum Oxycarbide/Carbon Nanocomposites, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 51
 53. 53
  Bo-Hye Kim, Chang Hyo Kim, Kap Seung Yang, Abdelaziz Rahy, Duck J. Yang, Electrospun vanadium pentoxide/carbon nanofiber composites for supercapacitor electrodes, Electrochimica Acta, 2012, 83, 335

  CrossRef

 54. 54
  Bo-Hye Kim, Kap Seung Yang, John P. Ferraris, Highly conductive, mesoporous carbon nanofiber web as electrode material for high-performance supercapacitors, Electrochimica Acta, 2012, 75, 325

  CrossRef

 55. 55
  Yonggang Wang, Zhensheng Hong, Mingdeng Wei, Yongyao Xia, Layered H2Ti6O13-Nanowires: A New Promising Pseudocapacitive Material in Non-Aqueous Electrolyte, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 24
 56. 56
  Xiaoru Wen, Dengsong Zhang, Liyi Shi, Tingting Yan, Hui Wang, Jianping Zhang, Three-dimensional hierarchical porous carbon with a bimodal pore arrangement for capacitive deionization, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 45, 23835

  CrossRef

 57. 57
  Minzhi Wang, Qinglin Sheng, Dawei Zhang, Yaping He, Jianbin Zheng, TiC nanoparticles-chitosan composite film for the direct electron transfer of myoglobin and its application in biosensing, Bioelectrochemistry, 2012, 86, 46

  CrossRef

 58. 58
  Thomas Lunkenbein, Dirk Rosenthal, Torsten Otremba, Frank Girgsdies, Zihui Li, Hiroaki Sai, Carina Bojer, Gudrun Auffermann, Ulrich Wiesner, Josef Breu, Über die Zugänglichkeit zu geordneten porösen Molybdänoxycarbid/Kohlenstoff-Nanokompositen, Angewandte Chemie, 2012, 124, 51
 59. 59
  Martin Oschatz, Lars Borchardt, Guang-Ping Hao, Stefan Kaskel, Nanoporous Carbide-Derived Carbons as Electrode Materials in Electrochemical Double-Layer Capacitors,