SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xin Liu, Jingying Xie, Hailei Zhao, Pengpeng Lv, Ke Wang, Zhenhe Feng, Konrad Świerczek, Electrochemical properties of mechanochemically synthesized CoSn2-C nanocomposite-type anode material for Li-ion batteries, Solid State Ionics, 2015, 269, 86

  CrossRef

 2. 2
  Amin Taheri Najafabadi, Emerging applications of graphene and its derivatives in carbon capture and conversion: Current status and future prospects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 41, 1515

  CrossRef

 3. 3
  Xiaowu Liu, Xiongwu Zhong, Zhenzhong Yang, Fusen Pan, Lin Gu, Yan Yu, Gram-Scale Synthesis of Graphene-Mesoporous SnO2 Composite as Anode for Lithium-ion Batteries, Electrochimica Acta, 2015, 152, 178

  CrossRef

 4. 4
  Yang Zhao, Xifei Li, Bo Yan, Dejun Li, Stephen Lawes, Xueliang Sun, Significant impact of 2D graphene nanosheets on large volume change tin-based anodes in lithium-ion batteries: A review, Journal of Power Sources, 2015, 274, 869

  CrossRef

 5. 5
  Nabihah Abdullah, Kazuya Hatano, Daiki Ando, Masataka Kubo, Akira Koshio, Fumio Kokai, Solubilization of graphene flakes through covalent modification with well-defined azido-terminated poly(ε-caprolactone), Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132, 9
 6. 6
  Dingrong Deng, Yanjun Zhang, Gen Li, Xueyun Wang, Li-Hua Gan, Li Jiang, Chun-Ru Wang, 2 D Manganese Vanadate Nanoflakes as High-Performance Anode for Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 5
 7. 7
  Shuangke Liu, Zhongxue Chen, Kai Xie, Yujie Li, Jing Xu, Chunman Zheng, A facile one-step hydrothermal synthesis of α-Fe2O3nanoplates imbedded in graphene networks with high-rate lithium storage and long cycle life, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13942

  CrossRef

 8. 8
  Enbing Bi, Han Chen, Xudong Yang, Wenqin Peng, Michael Grätzel, Liyuan Han, A quasi core–shell nitrogen-doped graphene/cobalt sulfide conductive catalyst for highly efficient dye-sensitized solar cells, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 8, 2637

  CrossRef

 9. 9
  Yu Chen, Bohang Song, Rebecca Meiting Chen, Li Lu, Junmin Xue, A study of the superior electrochemical performance of 3 nm SnO2 nanoparticles supported by graphene, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16, 5688

  CrossRef

 10. 10
  Yanshan Huang, Dongqing Wu, Jinzuan Wang, Sheng Han, Lu Lv, Fan Zhang, Xinliang Feng, Amphiphilic Polymer Promoted Assembly of Macroporous Graphene/SnO2 Frameworks with Tunable Porosity for High-Performance Lithium Storage, Small, 2014, 10, 11
 11. 11
  Xiaosi Zhou, Xia Liu, Yan Xu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, An SbOx/Reduced Graphene Oxide Composite as a High-Rate Anode Material for Sodium-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 41, 23527

  CrossRef

 12. 12
  Dongniu Wang, Jinli Yang, Jian Liu, Xifei Li, Ruying Li, Mei Cai, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun, Atomic layer deposited coatings to significantly stabilize anodes for Li ion batteries: effects of coating thickness and the size of anode particles, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 7, 2306

  CrossRef

 13. 13
  Shuai Chen, Yuelong Xin, Yiyang Zhou, Feng Zhang, Yurong Ma, Henghui Zhou, Limin Qi, Branched CNT@SnO2nanorods@carbon hierarchical heterostructures for lithium ion batteries with high reversibility and rate capability, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 37, 15582

  CrossRef

 14. 14
  Yun Guang Zhu, Ye Wang, Zhao Jun Han, Yumeng Shi, Jen It Wong, Zhi Xiang Huang, Kostya (Ken) Ostrikov, Hui Ying Yang, Catalyst engineering for lithium ion batteries: the catalytic role of Ge in enhancing the electrochemical performance of SnO2(GeO2)0.13/G anodes, Nanoscale, 2014, 6, 24, 15020

  CrossRef

 15. 15
  Sheng Li, Yazhou Wang, Chao Lai, Jingxia Qiu, Min Ling, Wayde Martens, Huijun Zhao, Shanqing Zhang, Directional synthesis of tin oxide@graphene nanocomposites via a one-step up-scalable wet-mechanochemical route for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10211

  CrossRef

 16. 16
  Hyun Kuk Noh, Han-Saem Park, Hu Young Jeong, Sang Uck Lee, Hyun-Kon Song, Doubling the Capacity of Lithium Manganese Oxide Spinel by a Flexible Skinny Graphitic Layer, Angewandte Chemie, 2014, 126, 20
 17. 17
  Hyun Kuk Noh, Han-Saem Park, Hu Young Jeong, Sang Uck Lee, Hyun-Kon Song, Doubling the Capacity of Lithium Manganese Oxide Spinel by a Flexible Skinny Graphitic Layer, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 20
 18. 18
  Chunhui Tan, Shenlong Zhao, Gai Yang, Suqin Hu, Xianzhong Qin, Facile and surfactant-free synthesis of SnO2-graphene hybrids as high performance anode for lithium-ion batteries, Ionics, 2014,

  CrossRef

 19. 19
  Fei Ye, Bote Zhao, Ran Ran, Zongping Shao, Facile Mechanochemical Synthesis of Nano SnO2/Graphene Composite from Coarse Metallic Sn and Graphite Oxide: An Outstanding Anode Material for Lithium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 14
 20. 20
  Renjie Chen, Teng Zhao, Weiping Wu, Feng Wu, Li Li, Ji Qian, Rui Xu, Huiming Wu, Hassan M. Albishri, A. S. Al-Bogami, Deia Abd El-Hady, Jun Lu, Khalil Amine, Free-Standing Hierarchically Sandwich-Type Tungsten Disulfide Nanotubes/Graphene Anode for Lithium-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 10, 5899

  CrossRef

 21. 21
  Chunhui Tan, Jing Cao, Abdul Muqsit Khattak, Feipeng Cai, Bo Jiang, Gai Yang, Suqin Hu, High-performance tin oxide-nitrogen doped graphene aerogel hybrids as anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 270, 28

  CrossRef

 22. 22
  Naoki Nitta, Gleb Yushin, High-Capacity Anode Materials for Lithium-Ion Batteries: Choice of Elements and Structures for Active Particles, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 3
 23. 23
  Cao Guan, Xinghui Wang, Qing Zhang, Zhanxi Fan, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Highly Stable and Reversible Lithium Storage in SnO2Nanowires Surface Coated with a Uniform Hollow Shell by Atomic Layer Deposition, Nano Letters, 2014, 14, 8, 4852

  CrossRef

 24. 24
  G. Z. Xing, Y. Wang, J. I. Wong, Y. M. Shi, Z. X. Huang, S. Li, H. Y. Yang, Hybrid CuO/SnO2 nanocomposites: Towards cost-effective and high performance binder free lithium ion batteries anode materials, Applied Physics Letters, 2014, 105, 14, 143905

  CrossRef

 25. 25
  Jinkui Feng, Chunsheng Wang, Yitai Qian, In situ synthesis of cadmium germanates (Cd2Ge2O6)/reduced graphene oxide nanocomposites as novel high capacity anode materials for advanced lithium-ion batteries, Materials Letters, 2014, 122, 327

  CrossRef

 26. 26
  Xiulin Fan, Jie Shao, Xuezhang Xiao, Xinhua Wang, Shouquan Li, Hongwei Ge, Lixin Chen, Chunsheng Wang, In situ synthesis of SnO2nanoparticles encapsulated in micro/mesoporous carbon foam as a high-performance anode material for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18367

  CrossRef

 27. 27
  Ester Vázquez, Francesco Giacalone, Maurizio Prato, Non-conventional methods and media for the activation and manipulation of carbon nanoforms, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 1, 58

  CrossRef

 28. 28
  Huawen Hu, John H. Xin, Hong Hu, PAM/graphene/Ag ternary hydrogel: synthesis, characterization and catalytic application, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11319

  CrossRef

 29. 29
  Xiaoyu Cao, Shuangqiang Chen, Guoxiu Wang, Porous carbon particles derived from natural peanut shells as lithium ion battery anode and its electrochemical properties, Electronic Materials Letters, 2014, 10, 4, 819

  CrossRef

 30. 30
  Fei Han, Wen-Cui Li, Cheng Lei, Bin He, Kyoichi Oshida, An-Hui Lu, Selective Formation of Carbon-Coated, Metastable Amorphous ZnSnO3 Nanocubes Containing Mesopores for Use as High-Capacity Lithium-Ion Battery, Small, 2014, 10, 13
 31. 31
  Taeseup Song, Yeryung Jeon, Ungyu Paik, Si nanotubes array sheathed with SiN/SiOxNy layer as an anode material for lithium ion batteries, Journal of Electroceramics, 2014, 32, 1, 66

  CrossRef

 32. 32
  Xiulin Fan, Jie Shao, Xuezhang Xiao, Xinhua Wang, Shouquan Li, Hongwei Ge, Lixin Chen, SnLi4.4 nanoparticles encapsulated in carbon matrix as high performance anode material for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 9, 196

  CrossRef

 33. 33
  Chao Hou, Xiang-Mei Shi, Chen-Xu Zhao, Xing-You Lang, Lin-Lin Zhao, Zi Wen, Yong-Fu Zhu, Ming Zhao, Jian-Chen Li, Qing Jiang, SnO2nanoparticles embedded in 3D nanoporous/solid copper current collectors for high-performance reversible lithium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 37, 15519

  CrossRef

 34. 34
  Rajesh Thomas, G. Mohan Rao, SnO2nanowire anchored graphene nanosheet matrix for the superior performance of Li-ion thin film battery anode, J. Mater. Chem. A, 2014, 3, 1, 274

  CrossRef

 35. 35
  Bin Huang, Juan Yang, Youlan Zou, Lulu Ma, Xiangyang Zhou, Sonochemical synthesis of SnO2/carbon nanotubes encapsulated in graphene sheets composites for lithium ion batteries with superior electrochemical performance, Electrochimica Acta, 2014, 143, 63

  CrossRef

 36. 36
  Binbin Chen, Hang Qian, Jianhui Xu, Linlin Qin, Qi-Hui Wu, Mingsen Zheng, Quanfeng Dong, Study on SnO2/graphene composites with superior electrochemical performance for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9345

  CrossRef

 37. 37
  Yuan Liu, Xiaodong Yan, Jin-Le Lan, Donghua Teng, Yunhua Yu, Xiaoping Yang, Ti-doped SnOx encapsulated in Carbon nanofibers with enhanced lithium storage properties, Electrochimica Acta, 2014, 137, 9

  CrossRef

 38. 38
  Xunfu Zhou, Yingju Liu, Xin Li, Qiongzhi Gao, Xiaotang Liu, Yueping Fang, Topological morphology conversion towards SnO2/SiC hollow sphere nanochains with efficient photocatalytic hydrogen evolution, Chemical Communications, 2014, 50, 9, 1070

  CrossRef

 39. 39
  Xiaosi Zhou, Zhihui Dai, Shuhu Liu, Jianchun Bao, Yu-Guo Guo, Ultra-Uniform SnOx/Carbon Nanohybrids toward Advanced Lithium-Ion Battery Anodes, Advanced Materials, 2014, 26, 23
 40. 40
  Linlin Wang, Daoli Zhao, Min Zhang, Caihua Wang, Kaibin Tang, Xiaozhu Zhang, Jingli Xu, Zn0.5Co0.5OSolid Solution Nanoparticles with Durable Life for Rechargeable Lithium-ion Batteries, Nano LIFE, 2014, 1441015

  CrossRef

 41. 41
  Min He, Lixia Yuan, Xianluo Hu, Wuxing Zhang, Jie Shu, Yunhui Huang, A SnO2@carbon nanocluster anode material with superior cyclability and rate capability for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3298

  CrossRef

 42. 42
  Md Mokhlesur Rahman, Rozina Abdul Rani, Abu Z. Sadek, Ahmad Sabirin Zoolfakar, Matthew R. Field, Thrinathreddy Ramireddy, Kourosh Kalantar-zadeh, Ying Chen, A vein-like nanoporous network of Nb2O5 with a higher lithium intercalation discharge cut-off voltage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 11019

  CrossRef

 43. 43
  Zhongxue Chen, Kai Xie, Xiaobin Hong, Anode behavior of Sn/WC/graphene triple layered composite for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 108, 674

  CrossRef

 44. 44
  Yanshan Huang, Dongqing Wu, Sheng Han, Shuang Li, Li Xiao, Fan Zhang, Xinliang Feng, Assembly of Tin Oxide/Graphene Nanosheets into 3D Hierarchical Frameworks for High-Performance Lithium Storage, ChemSusChem, 2013, 6, 8
 45. 45
  Xiaosi Zhou, Li-Jun Wan, Yu-Guo Guo, Binding SnO2 Nanocrystals in Nitrogen-Doped Graphene Sheets as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 15
 46. 46
  Kuok Hau Seng, Mi-hee Park, Zai Ping Guo, Hua Kun Liu, Jaephil Cho, Catalytic Role of Ge in Highly Reversible GeO2/Ge/C Nanocomposite Anode Material for Lithium Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 3, 1230

  CrossRef

 47. 47
  Chun Xian Guo, Lian Ying Zhang, Jianwei Miao, Jintao Zhang, Chang Ming Li, DNA-Functionalized Graphene to Guide Growth of Highly Active Pd Nanocrystals as Efficient Electrocatalyst for Direct Formic Acid Fuel Cells, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 2
 48. 48
  Chaohe Xu, Binghui Xu, Yi Gu, Zhigang Xiong, Jing Sun, X. S. Zhao, Graphene-based electrodes for electrochemical energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1388

  CrossRef

 49. 49
  Hua-Wen Hu, John H. Xin, Hong Hu, Highly Efficient Graphene-Based Ternary Composite Catalyst with Polydopamine Layer and Copper Nanoparticles, ChemPlusChem, 2013, 78, 12
 50. 50
  Jiajun Chen, Kazuhisa Yano, Highly Monodispersed Tin Oxide/Mesoporous Starbust Carbon Composite as High-Performance Li-Ion Battery Anode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 16, 7682

  CrossRef

 51. 51
  Yanping Tang, Dongqing Wu, Si Chen, Fan Zhang, Jinping Jia, Xinliang Feng, Highly reversible and ultra-fast lithium storage in mesoporous graphene-based TiO2/SnO2 hybrid nanosheets, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2447

  CrossRef

 52. 52
  Xiao-lei Huang, Ru-zhi Wang, Dan Xu, Zhong-li Wang, Heng-guo Wang, Ji-jing Xu, Zhong Wu, Qing-chao Liu, Yu Zhang, Xin-bo Zhang, Homogeneous CoO on Graphene for Binder-Free and Ultralong-Life Lithium Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 35
 53. 53
  Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Zhenguo Yang, John P. Lemmon, Carl Imhoff, Gordon L. Graff, Liyu Li, Jianzhi Hu, Chongmin Wang, Jie Xiao, Gordon Xia, Vilayanur V. Viswanathan, Suresh Baskaran, Vincent Sprenkle, Xiaolin Li, Yuyan Shao, Birgit Schwenzer, Materials Science and Materials Chemistry for Large Scale Electrochemical Energy Storage: From Transportation to Electrical Grid, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 8
 54. 54
  M. V. Reddy, G. V. Subba Rao, B. V. R. Chowdari, Metal Oxides and Oxysalts as Anode Materials for Li Ion Batteries, Chemical Reviews, 2013, 113, 7, 5364

  CrossRef

 55. 55
  Hui Zhan, Jie Xiao, Zimin Nie, Xiaolin Li, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nanostructured materials for rechargeable batteries: synthesis, fundamental understanding and limitations, Current Opinion in Chemical Engineering, 2013, 2, 2, 151

  CrossRef

 56. 56
  Junsheng Zhu, Dianlong Wang, Lin Wang, Preparation of SnO2–graphene from SnS–graphene oxide for enhanced reversible lithium ion storage, Ionics, 2013, 19, 9, 1223

  CrossRef

 57. 57
  James E Trevey, Adam F Gross, John Wang, Ping Liu, John J Vajo, Stable cycling and excess capacity of a nanostructured Sn electrode based on Sn(CH3COO)2confined within a nanoporous carbon scaffold, Nanotechnology, 2013, 24, 42, 424001

  CrossRef

 58. 58
  Xiao-Yong Fan, Xiao-Yuan Shi, Jing Wang, Yong-Xin Shi, Jing-Jing Wang, Lei Xu, Lei Gou, Dong-Lin Li, Sucrose assisted hydrothermal synthesis of SnO2/graphene nanocomposites with improved lithium storage properties, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 1, 201

  CrossRef

 59. 59
  Xiaosi Zhou, Ya-Xia Yin, Li-Jun Wan, Yu-Guo Guo, A robust composite of SnO2 hollow nanospheres enwrapped by graphene as a high-capacity anode material for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 34, 17456

  CrossRef

 60. 60
  Ah-Hyeon Lim, Hyun-Woo Shim, Seung-Deok Seo, Gwang-Hee Lee, Kyung-Soo Park, Dong-Wan Kim, Biomineralized Sn-based multiphasic nanostructures for Li-ion battery electrodes, Nanoscale, 2012, 4, 15, 4694

  CrossRef

 61. 61
  Xilin Chen, Xiaolin Li, Fei Ding, Wu Xu, Jie Xiao, Yuliang Cao, Praveen Meduri, Jun Liu, Gordon L. Graff, Ji-Guang Zhang, Conductive Rigid Skeleton Supported Silicon as High-Performance Li-Ion Battery Anodes, Nano Letters, 2012, 12, 8, 4124

  CrossRef

 62. 62
  Petr V. Prikhodchenko, Jenny Gun, Sergey Sladkevich, Alexey A. Mikhaylov, Ovadia Lev, Yee Yan Tay, Sudip K. Batabyal, Denis Y. W. Yu, Conversion of Hydroperoxoantimonate Coated Graphenes to Sb2S3@Graphene for a Superior Lithium Battery Anode, Chemistry of Materials, 2012, 24, 24, 4750

  CrossRef

 63. 63
  Linlin Wang, Huaxu Gong, Caihua Wang, Dake Wang, Kaibin Tang, Yitai Qian, Facile synthesis of novel tunable highly porous CuO nanorods for high rate lithium battery anodes with realized long cycle life and high reversible capacity, Nanoscale, 2012, 4, 21, 6850

  CrossRef

 64. 64
  Yi Zhao, Jiaxin Li, Ning Wang, Chuxin Wu, Guofa Dong, Lunhui Guan, Fully Reversible Conversion between SnO2and Sn in SWNTs@SnO2@PPy Coaxial Nanocable As High Performance Anode Material for Lithium Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 35, 18612

  CrossRef

 65. 65
  Yu Chen, Bohang Song, Xiaosheng Tang, Li Lu, Junmin Xue, One-step synthesis of hollow porous Fe3O4 beads–reduced graphene oxide composites with superior battery performance, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 34, 17656

  CrossRef

 66. 66
  Guixia Zhao, Tao Wen, Changlun Chen, Xiangke Wang, Synthesis of graphene-based nanomaterials and their application in energy-related and environmental-related areas, RSC Advances, 2012, 2, 25, 9286

  CrossRef