SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Weifeng Huang, Jing Zhou, Biao Li, Li An, Peixin Cui, Wei Xia, Li Song, Dingguo Xia, Wangsheng Chu, Ziyu Wu, A New Route Toward Improved Sodium Ion Batteries: A Multifunctional Fluffy Na0.67FePO4/CNT Nanocactus, Small, 2015, 11, 16
 2. 2
  S. Liu, G. L. Pan, G. R. Li, X. P. Gao, Copper hexacyanoferrate nanoparticles as cathode material for aqueous Al-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 959

  CrossRef

 3. 3
  Lin Wu, Haiyan Lu, Lifen Xiao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao, Electrochemical properties and morphological evolution of pitaya-like Sb@C microspheres as high-performance anode for sodium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 10, 5708

  CrossRef

 4. 4
  BIKASH MANDAL, I BASUMALLICK, SUSANTA GHOSH, Electrochemical studies on Li+/K+ ion exchange behaviour in K4Fe(CN)6 cathode material for Li, K-ion battery, Journal of Chemical Sciences, 2015, 127, 1, 141

  CrossRef

 5. 5
  Maowen Xu, Jun-Ke Hou, Yu-Bin Niu, Guan-Nan Li, Yu-Tao Li, Chang Ming Li, Exploration of Na2.65Ti3.35Fe0.65O9as anode materials for Na-ion batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 15, 3227

  CrossRef

 6. 6
  Wei-Jie Li, Shu-Lei Chou, Jia-Zhao Wang, Yong-Mook Kang, Jian-Li Wang, Yong Liu, Qin-Fen Gu, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Facile Method To Synthesize Na-Enriched Na1+xFeFe(CN)6Frameworks as Cathode with Superior Electrochemical Performance for Sodium-Ion Batteries, Chemistry of Materials, 2015, 27, 6, 1997

  CrossRef

 7. 7
  Chuang Yue, Yingjian Yu, Shibo Sun, Xu He, Binbin Chen, Wei Lin, Binbin Xu, Mingsen Zheng, Suntao Wu, Jing Li, Junyong Kang, Liwei Lin, High Performance 3D Si/Ge Nanorods Array Anode Buffered by TiN/Ti Interlayer for Sodium-Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 9
 8. 8
  Ding D. Yuan, Yan X. Wang, Yu L. Cao, Xin P. Ai, Han X. Yang, Improved Electrochemical Performance of Fe-Substituted NaNi0.5Mn0.5O2Cathode Materials for Sodium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150415063153003

  CrossRef

 9. 9
  Xianyong Wu, Yang Luo, Mengying Sun, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Low-defect Prussian blue nanocubes as high capacity and long life cathodes for aqueous Na-ion batteries, Nano Energy, 2015, 13, 117

  CrossRef

 10. 10
  Junghoon Yang, Dong-Wook Han, Mi Ru Jo, Kyeongse Song, Yong-Il Kim, Shu-Lei Chou, Hua-Kun Liu, Yong-Mook Kang, Na3V2(PO4)3particles partly embedded in carbon nanofibers with superb kinetics for ultra-high power sodium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 1005

  CrossRef

 11. 11
  Wei Shen, Cong Wang, Qunjie Xu, Haimei Liu, Yonggang Wang, Nitrogen-Doping-Induced Defects of a Carbon Coating Layer Facilitate Na-Storage in Electrode Materials, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1
 12. 12
  Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang, Zhen Li, Xiao Ji, Ling Miao, Lixia Yuan, Xianluo Hu, Yunhui Huang, Sodium storage in Na-rich NaxFeFe(CN)6 nanocubes, Nano Energy, 2015, 12, 386

  CrossRef

 13. 13
  Jiaye Li, Haijin Zhu, Xiaoen Wang, Michel Armand, Douglas R. MacFarlane, Maria Forsyth, Synthesis of Sodium Poly[4-styrenesulfonyl(trifluoromethylsulfonyl)imide]-co-ethylacrylate] Solid Polymer Electrolytes, Electrochimica Acta, 2015,

  CrossRef

 14. 14
  Fangxi Xie, Yuanfu Deng, Ye Xie, Hongjie Xu, Guohua Chen, Ultra-small nanoparticles of MgTi2O5embedded in carbon rods with superior rate performance for sodium ion batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 17, 3545

  CrossRef

 15. 15
  Dezhi Yang, Xiao-Zhen Liao, Jifu Shen, Yu-Shi He, Zi-Feng Ma, A flexible and binder-free reduced graphene oxide/Na2/3[Ni1/3Mn2/3]O2 composite electrode for high-performance sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19, 6723

  CrossRef

 16. 16
  Shaohua Guo, Haijun Yu, Zelang Jian, Pan Liu, Yanbei Zhu, Xianwei Guo, Mingwei Chen, Masayoshi Ishida, Haoshen Zhou, A High-Capacity, Low-Cost Layered Sodium Manganese Oxide Material as Cathode for Sodium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 17. 17
  Y. Liu, B.H. Zhang, S.Y. Xiao, L.L. Liu, Z.B. Wen, Y.P. Wu, A nanocomposite of MoO3 coated with PPy as an anode material for aqueous sodium rechargeable batteries with excellent electrochemical performance, Electrochimica Acta, 2014, 116, 512

  CrossRef

 18. 18
  Lin Wu, Haiyan Lu, Lifen Xiao, Jiangfeng Qian, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao, A tin(ii) sulfide–carbon anode material based on combined conversion and alloying reactions for sodium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16424

  CrossRef

 19. 19
  Wei Luo, Marshall Allen, Vadivukarasi Raju, Xiulei Ji, An Organic Pigment as a High-Performance Cathode for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 15
 20. 20
  Haijun Yu, Yang Ren, Dongdong Xiao, Shaohua Guo, Yanbei Zhu, Yumin Qian, Lin Gu, Haoshen Zhou, An Ultrastable Anode for Long-Life Room-Temperature Sodium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 34
 21. 21
  Haijun Yu, Yang Ren, Dongdong Xiao, Shaohua Guo, Yanbei Zhu, Yumin Qian, Lin Gu, Haoshen Zhou, An Ultrastable Anode for Long-Life Room-Temperature Sodium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 34
 22. 22
  Ying Juan He, Jun Fang Peng, Wei Chu, Yuan Zhi Li, Dong Ge Tong, Black mesoporous anatase TiO2nanoleaves: a high capacity and high rate anode for aqueous Al-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 6, 1721

  CrossRef

 23. 23
  Thrinathreddy Ramireddy, Md Mokhlesur Rahman, Neeraj Sharma, Alexey M. Glushenkov, Ying Chen, Carbon coated Na7Fe7(PO4)6F3: A novel intercalation cathode for sodium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 271, 497

  CrossRef

 24. 24
  Hironobu Minowa, Yuhki Yui, Yoko Ono, Masahiko Hayashi, Katsuya Hayashi, Ryuchi Kobayashi, Kazue I. Takahashi, Characterization of Prussian blue as positive electrode materials for sodium-ion batteries, Solid State Ionics, 2014, 262, 216

  CrossRef

 25. 25
  Weifeng Huang, Jing Zhou, Biao Li, Jin Ma, Shi Tao, Dingguo Xia, Wangsheng Chu, Ziyu Wu, Detailed investigation of Na2.24FePO4CO3 as a cathode material for Na-ion batteries, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 26. 26
  Md Mokhlesur Rahman, Alexey M. Glushenkov, Thrinathreddy Ramireddy, Ying Chen, Electrochemical investigation of sodium reactivity with nanostructured Co3O4 for sodium-ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 39, 5057

  CrossRef

 27. 27
  Jun Liu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Electrospun Na3V2(PO4)3/C nanofibers as stable cathode materials for sodium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5081

  CrossRef

 28. 28
  Xian-yong Wu, Meng-ying Sun, Yi-fei Shen, Jiang-feng Qian, Yu-liang Cao, Xin-ping Ai, Han-xi Yang, Energetic Aqueous Rechargeable Sodium-Ion Battery Based on Na2CuFe(CN)6–NaTi2(PO4)3 Intercalation Chemistry, ChemSusChem, 2014, 7, 2
 29. 29
  Zhaohui Ma, Yuesheng Wang, Chunwen Sun, J. A. Alonso, M. T. Fernández-Díaz, Liquan Chen, Experimental visualization of the diffusion pathway of sodium ions in the Na3[Ti2P2O10F] anode for sodium-ion battery, Scientific Reports, 2014, 4, 7231

  CrossRef

 30. 30
  He Sun, Haobo Sun, Wei Wang, Handong Jiao, Shuqiang Jiao, Fe4[Fe(CN)6]3: a cathode material for sodium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 81, 42991

  CrossRef

 31. 31
  Yongjin Fang, Lifen Xiao, Jiangfeng Qian, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao, Mesoporous Amorphous FePO4Nanospheres as High-Performance Cathode Material for Sodium-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3539

  CrossRef

 32. 32
  Yanfeng Yue, Andrew J. Binder, Bingkun Guo, Zhiyong Zhang, Zhen-An Qiao, Chengcheng Tian, Sheng Dai, Mesoporous Prussian Blue Analogues: Template-Free Synthesis and Sodium-Ion Battery Applications, Angewandte Chemie, 2014, 126, 12
 33. 33
  Yanfeng Yue, Andrew J. Binder, Bingkun Guo, Zhiyong Zhang, Zhen-An Qiao, Chengcheng Tian, Sheng Dai, Mesoporous Prussian Blue Analogues: Template-Free Synthesis and Sodium-Ion Battery Applications, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 12
 34. 34
  Linchao Zeng, Weihan Li, Jianxiu Cheng, Jiaqing Wang, Xiaowu Liu, Yan Yu, N-doped porous hollow carbon nanofibers fabricated using electrospun polymer templates and their sodium storage properties, RSC Advances, 2014, 4, 33, 16920

  CrossRef

 35. 35
  Xin Sun, Yi Jin, Chen-Yu Zhang, Jian-Wu Wen, Yu Shao, Yong Zang, Chun-Hua Chen, Na[Ni0.4Fe0.2Mn0.4−xTix]O2: a cathode of high capacity and superior cyclability for Na-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17268

  CrossRef

 36. 36
  Haijun Yu, Shaohua Guo, Yanbei Zhu, Masayoshi Ishida, Haoshen Zhou, Novel titanium-based O3-type NaTi0.5Ni0.5O2as a cathode material for sodium ion batteries, Chem. Commun., 2014, 50, 4, 457

  CrossRef

 37. 37
  Long Chen, Wangyu Li, Yonggang Wang, Congxiao Wang, Yongyao Xia, Polyimide as anode electrode material for rechargeable sodium batteries, RSC Advances, 2014, 4, 48, 25369

  CrossRef

 38. 38
  Lian Shen, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen, Prussian Blues as a Cathode Material for Lithium Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 39
 39. 39
  Naoaki Yabuuchi, Kei Kubota, Mouad Dahbi, Shinichi Komaba, Research Development on Sodium-Ion Batteries, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11636

  CrossRef

 40. 40
  Lin Wu, Xiaohong Hu, Jiangfeng Qian, Feng Pei, Fayuan Wu, Rongjun Mao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao, Sb–C nanofibers with long cycle life as an anode material for high-performance sodium-ion batteries, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1, 323

  CrossRef

 41. 41
  Jiangfeng Qian, Ya Xiong, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Synergistic Na-Storage Reactions in Sn4P3as a High-Capacity, Cycle-stable Anode of Na-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 4, 1865

  CrossRef

 42. 42
  Heng-guo Wang, Shuang Yuan, De-long Ma, Xiao-lei Huang, Fan-lu Meng, Xin-bo Zhang, Tailored Aromatic Carbonyl Derivative Polyimides for High-Power and Long-Cycle Sodium-Organic Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 7
 43. 43
  Kehua Dai, Hui Zhao, Zhihui Wang, Xiangyun Song, Vince Battaglia, Gao Liu, Toward high specific capacity and high cycling stability of pure tin nanoparticles with conductive polymer binder for sodium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 263, 276

  CrossRef

 44. 44
  Wenwen Deng, Xinmiao Liang, Xianyong Wu, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao, Xinping Ai, Jiwen Feng, Hanxi Yang, A low cost, all-organic Na-ion Battery Based on Polymeric Cathode and Anode, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 45. 45
  Xianyong Wu, Yuliang Cao, Xinping Ai, Jiangfeng Qian, Hanxi Yang, A low-cost and environmentally benign aqueous rechargeable sodium-ion battery based on NaTi2(PO4)3–Na2NiFe(CN)6 intercalation chemistry, Electrochemistry Communications, 2013, 31, 145

  CrossRef

 46. 46
  Dezhi Yang, Xiao-Zhen Liao, Bowen Huang, Jiani Shen, Yu-Shi He, Zi-Feng Ma, A Na4Fe(CN)6/NaCl solid solution cathode material with an enhanced electrochemical performance for sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13417

  CrossRef

 47. 47
  Lin Wu, Xiaohong Hu, Jiangfeng Qian, Feng Pei, Fayuan Wu, Rongjun Mao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao, A Sn–SnS–C nanocomposite as anode host materials for Na-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 24, 7181

  CrossRef

 48. 48
  Long Wang, Yuhao Lu, Jue Liu, Maowen Xu, Jinguang Cheng, Dawei Zhang, John B. Goodenough, A Superior Low-Cost Cathode for a Na-Ion Battery, Angewandte Chemie, 2013, 125, 7
 49. 49
  Long Wang, Yuhao Lu, Jue Liu, Maowen Xu, Jinguang Cheng, Dawei Zhang, John B. Goodenough, A Superior Low-Cost Cathode for a Na-Ion Battery, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 7
 50. 50
  Yuesheng Wang, Xiqian Yu, Shuyin Xu, Jianming Bai, Ruijuan Xiao, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Xuejie Huang, A zero-strain layered metal oxide as the negative electrode for long-life sodium-ion batteries, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 51. 51
  Zelang Jian, Haijun Yu, Haoshen Zhou, Designing high-capacity cathode materials for sodium-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 215

  CrossRef

 52. 52
  Min Zhou, Ya Xiong, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Electroactive organic anion-doped polypyrrole as a low cost and renewable cathode for sodium-ion batteries, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2013, 51, 2
 53. 53
  J. P. Huang, D. D. Yuan, H. Z. Zhang, Y. L. Cao, G. R. Li, H. X. Yang, X. P. Gao, Electrochemical sodium storage of TiO2(B) nanotubes for sodium ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 31, 12593

  CrossRef

 54. 54
  Zhaohui Wang, Long Qie, Lixia Yuan, Wuxing Zhang, Xianluo Hu, Yunhui Huang, Functionalized N-doped interconnected carbon nanofibers as an anode material for sodium-ion storage with excellent performance, Carbon, 2013, 55, 328

  CrossRef

 55. 55
  Young Hwa Jung, Chek Hai Lim, Do Kyung Kim, Graphene-supported Na3V2(PO4)3 as a high rate cathode material for sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 37, 11350

  CrossRef

 56. 56
  Jiangfeng Qian, Xianyong Wu, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, High Capacity and Rate Capability of Amorphous Phosphorus for Sodium Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2013, 125, 17
 57. 57
  Jiangfeng Qian, Xianyong Wu, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, High Capacity and Rate Capability of Amorphous Phosphorus for Sodium Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 17
 58. 58
  Il Tae Kim, Eric Allcorn, Arumugam Manthiram, High-Performance MxSb–Al2O3–C (M=Fe, Ni, and Cu) Nanocomposite-Alloy Anodes for Sodium-Ion Batteries, Energy Technology, 2013, 1, 5-6
 59. 59
  Heng-guo Wang, Zhong Wu , Fan-lu Meng , De-long Ma , Xiao-lei Huang , Li-min Wang, Xin-bo Zhang, Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanosheets as Low-Cost, High-Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2013, 6, 1
 60. 60
  Meng Gu, Akihiro Kushima, Yuyan Shao, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nigel D. Browning, Ju Li, Chongmin Wang, Probing the Failure Mechanism of SnO2Nanowires for Sodium-Ion Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5203

  CrossRef

 61. 61
  Huilin Pan, Yong-Sheng Hu, Liquan Chen, Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large-scale electric energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2338

  CrossRef

 62. 62
  Lin Wu, Feng Pei, Rongjun Mao, Fayuan Wu, Yue Wu, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, SiC–Sb–C nanocomposites as high-capacity and cycling-stable anode for sodium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 87, 41

  CrossRef

 63. 63
  Wei-Jie Li, Shu-Lei Chou, Jia-Zhao Wang, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Simply Mixed Commercial Red Phosphorus and Carbon Nanotube Composite with Exceptionally Reversible Sodium-Ion Storage, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5480

  CrossRef

 64. 64
  Xianyong Wu, Wenwen Deng, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Single-crystal FeFe(CN)6 nanoparticles: a high capacity and high rate cathode for Na-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10130

  CrossRef

 65. 65
  Yuyan Shao, Jie Xiao, Wei Wang, Mark Engelhard, Xilin Chen, Zimin Nie, Meng Gu, Laxmikant V. Saraf, Gregory Exarhos, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Surface-Driven Sodium Ion Energy Storage in Nanocellular Carbon Foams, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3909

  CrossRef

 66. 66
  Dingding Yuan, Wei He, Feng Pei, Fayuan Wu, Yue Wu, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Synthesis and electrochemical behaviors of layered Na0.67[Mn0.65Co0.2Ni0.15]O2 microflakes as a stable cathode material for sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 12, 3895

  CrossRef

 67. 67
  Kuppan Saravanan, Chad W. Mason, Ashish Rudola, Kim Hai Wong, Palani Balaya, The First Report on Excellent Cycling Stability and Superior Rate Capability of Na3V2(PO4)3 for Sodium Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 4
 68. 68
  Wei Shen, Cong Wang, Haimei Liu, Wensheng Yang, Towards Highly Stable Storage of Sodium Ions: A Porous Na3V2(PO4)3/C Cathode Material for Sodium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 43
 69. 69
  S. Liu, J. J. Hu, N. F. Yan, G. L. Pan, G. R. Li, X. P. Gao, Aluminum storage behavior of anatase TiO2 nanotube arrays in aqueous solution for aluminum ion batteries, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 12, 9743

  CrossRef

 70. 70
  Liang Zhao, Junmei Zhao, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Zhibin Zhou, Michel Armand, Liquan Chen, Disodium Terephthalate (Na2C8H4O4) as High Performance Anode Material for Low-Cost Room-Temperature Sodium-Ion Battery, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 8
 71. 71
  Min Zhou, Limin Zhu, Yuliang Cao, Ruirui Zhao, Jianfeng Qian, Xinping Ai, Hanxi Yang, Fe(CN)6−4-doped polypyrrole: a high-capacity and high-rate cathode material for sodium-ion batteries, RSC Advances, 2012, 2, 13, 5495

  CrossRef

 72. 72
  Jiangfeng Qian, Yao Chen, Lin Wu, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, High capacity Na-storage and superior cyclability of nanocomposite Sb/C anode for Na-ion batteries, Chemical Communications, 2012, 48, 56, 7070

  CrossRef

 73. 73
  Yuliang Cao, Lifen Xiao, Maria L. Sushko, Wei Wang, Birgit Schwenzer, Jie Xiao, Zimin Nie, Laxmikant V. Saraf, Zhengguo Yang, Jun Liu, Sodium Ion Insertion in Hollow Carbon Nanowires for Battery Applications, Nano Letters, 2012, 12, 7, 3783

  CrossRef

 74. 74
  Hongkyung Lee, Yong-Il Kim, Jung-Ki Park, Jang Wook Choi, Sodium zinc hexacyanoferrate with a well-defined open framework as a positive electrode for sodium ion batteries, Chemical Communications, 2012, 48, 67, 8416

  CrossRef