SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yuesheng Wang, Linqin Mu, Jue Liu, Zhenzhong Yang, Xiqian Yu, Lin Gu, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Xuejie Huang, A Novel High Capacity Positive Electrode Material with Tunnel-Type Structure for Aqueous Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 16
 2. You have free access to this content2
  J. F. Whitacre, S. Shanbhag, A. Mohamed, A. Polonsky, K. Carlisle, J. Gulakowski, W. Wu, C. Smith, L. Cooney, D. Blackwood, J. C. Dandrea, C. Truchot, A Polyionic, Large-Format Energy Storage Device Using an Aqueous Electrolyte and Thick-Format Composite NaTi2(PO4)3/Activated Carbon Negative Electrodes, Energy Technology, 2015, 3, 1
 3. 3
  Dan Sun, Yifan Jiang, Haiyan Wang, Yan Yao, Guoqing Xu, Kejian He, Suqin Liu, Yougen Tang, Younian Liu, Xiaobing Huang, Advanced aqueous rechargeable lithium battery using nanoparticulate LiTi2(PO4)3/C as a superior anode, Scientific Reports, 2015, 5, 10733

  CrossRef

 4. 4
  Fan Wu, Nan Yao, Advances in sealed liquid cells for in-situ TEM electrochemial investigation of lithium-ion battery, Nano Energy, 2015, 11, 196

  CrossRef

 5. 5
  Zhiguo Hou, Xiaona Li, Jianwen Liang, Youngchun Zhu, Yitai Qian, An aqueous rechargeable sodium ion battery based on a NaMnO2–NaTi2(PO4)3hybrid system for stationary energy storage, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4, 1400

  CrossRef

 6. 6
  Jun Liu, Junping Hu, Qi Deng, Jun Mo, Hao Xie, Zaichun Liu, Yuanfu Xiong, Xiongwei Wu, Yuping Wu, Aqueous Rechargeable Batteries for Large-scale Energy Storage, Israel Journal of Chemistry, 2015, 55, 5
 7. 7
  Ludan Zhang, Tao Huang, Aishui Yu, Carbon-coated Na3V2(PO4)3 nanocomposite as a novel high rate cathode material for aqueous sodium ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 646, 522

  CrossRef

 8. You have free access to this content8
  Fei Yao, Duy Tho Pham, Young Hee Lee, Carbon-Based Materials for Lithium-Ion Batteries, Electrochemical Capacitors, and Their Hybrid Devices, ChemSusChem, 2015, 8, 14
 9. 9
  Yehua Wang, Long Chen, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Cycling Stability of Spinel LiMn2O4 with Different Particle Sizes in Aqueous Electrolyte, Electrochimica Acta, 2015, 173, 178

  CrossRef

 10. You have free access to this content10
  Yu Wang, Wei-Hong Zhong, Development of Electrolytes towards Achieving Safe and High-Performance Energy-Storage Devices: A Review, ChemElectroChem, 2015, 2, 1
 11. 11
  Hao Xu, Xiao-Dong Zhu, Ke-Ning Sun, Yi-Tao Liu, Xu-Ming Xie, Elaborately Designed Hierarchical Heterostructures Consisting of Carbon-Coated TiO2(B) Nanosheets Decorated with Fe3O4 Nanoparticles for Remarkable Synergy in High-Rate Lithium Storage, Advanced Materials Interfaces, 2015, 2, 12
 12. 12
  Zhixu Han, Diana Askhatova, The Nam Long Doan, Tuan K.A. Hoang, P. Chen, Experimental and mathematical studies on cycle life of rechargeable hybrid aqueous batteries, Journal of Power Sources, 2015, 279, 238

  CrossRef

 13. 13
  Jinxue Guo, Haifeng Zhu, Shaoqian Zhou, Yanfang Sun, Xiao Zhang, Fast and large lithium storages from CoMoO4 nanorods-graphene composite, Ionics, 2015,

  CrossRef

 14. 14
  Y. L. Wang, X. Wang, L. Y. Tian, Y. Y. Sun, Shi-hai Ye, Fixing of highly soluble Br2/Br−in porous carbon as a cathode material for rechargeable lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 5, 1879

  CrossRef

 15. 15
  Zhiqian Wang, Zheqiong Wu, Giuseppe Di Benedetto, James L. Zunino, Somenath Mitra, Microwave synthesis of highly oxidized and defective carbon nanotubes for enhancing the performance of supercapacitors, Carbon, 2015, 91, 103

  CrossRef

 16. 16
  Hyungmin Park, Sinho Choi, Sungjun Lee, Gaeun Hwang, Nam-Soon Choi, Soojin Park, Novel design of silicon-based lithium-ion battery anode for highly stable cycling at elevated temperature, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 1325

  CrossRef

 17. 17
  Zhantao Liu, Xusong Qin, Hui Xu, Guohua Chen, One-pot synthesis of carbon-coated nanosized LiTi2(PO4)3 as anode materials for aqueous lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 293, 562

  CrossRef

 18. 18
  Chaowei Liang, Dong Fang, Yunhe Cao, Guangzhong Li, Zhiping Luo, Qunhua Zhou, Chuanxi Xiong, Weilin Xu, Polypyrrole-encapsulated vanadium pentoxide nanowires on a conductive substrate for electrode in aqueous rechargeable lithium battery, Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 439, 69

  CrossRef

 19. 19
  Yuesheng Wang, Jue Liu, Byungju Lee, Ruimin Qiao, Zhenzhong Yang, Shuyin Xu, Xiqian Yu, Lin Gu, Yong-Sheng Hu, Wanli Yang, Kisuk Kang, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Xuejie Huang, Ti-substituted tunnel-type Na0.44MnO2 oxide as a negative electrode for aqueous sodium-ion batteries, Nature Communications, 2015, 6, 6401

  CrossRef

 20. You have free access to this content20
  Xianyong Wu, Mengying Sun, Simin Guo, Jiangfeng Qian, Yong Liu, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Vacancy-Free Prussian Blue Nanocrystals with High Capacity and Superior Cyclability for Aqueous Sodium-Ion Batteries, ChemNanoMat, 2015, 1, 3
 21. 21
  Philippe Poizot, Franck Dolhem, Joël Gaubicher, Stéven Renault, Lithium Process Chemistry, 2015,

  CrossRef

 22. 22
  Yu Zhao, Misun Hong, Nadège Bonnet Mercier, Guihua Yu, Hee Cheul Choi, Hye Ryung Byon, A 3.5 V Lithium–Iodine Hybrid Redox Battery with Vertically Aligned Carbon Nanotube Current Collector, Nano Letters, 2014, 14, 2, 1085

  CrossRef

 23. 23
  Yuhang Wang, Yehua Wang, Jing Tang, Yongyao Xia, Gengfeng Zheng, Aqueous Li-ion cells with superior cycling performance using multi-channeled polyaniline/Fe2O3nanotube anodes, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 20177

  CrossRef

 24. 24
  Haegyeom Kim, Jihyun Hong, Kyu-Young Park, Hyungsub Kim, Sung-Wook Kim, Kisuk Kang, Aqueous Rechargeable Li and Na Ion Batteries, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11788

  CrossRef

 25. 25
  Dan Sun, Guanhua Jin, Haiyan Wang, Ping Liu, Yu Ren, Yifan Jiang, Yougen Tang, Xiaobing Huang, Aqueous rechargeable lithium batteries using NaV6O15nanoflakes as high performance anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12999

  CrossRef

 26. 26
  Weixin Song, Xiaobo Ji, Yirong Zhu, Hanjun Zhu, Fangqian Li, Jun Chen, Fang Lu, Yinpeng Yao, Craig. E. Banks, Aqueous Sodium-Ion Battery using a Na3V2(PO4)3 Electrode, ChemElectroChem, 2014, 1, 5
 27. 27
  Nagasubramanian Arun, Vanchiappan Aravindan, Wong Chui Ling, Srinivasan Madhavi, Carbon coated LiTi2(PO4)3 as new insertion anode for aqueous Na-ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 603, 48

  CrossRef

 28. 28
  S. Martinez, I. Sobrados, D. Tonti, J. M. Amarilla, J. Sanz, Chemical vs. electrochemical extraction of lithium from the Li-excess Li1.10Mn1.90O4 spinel followed by NMR and DRX techniques, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 7, 3282

  CrossRef

 29. 29
  Jie Shao, Xinyong Li, Yuanlei Ding, Zhongming Wan, Hongmei Liu, Jiaojiao Yun, Yang Liu, Qunting Qu, Honghe Zheng, Construction of symmetric aqueous rechargeable battery with high voltage based on NiFe2O4 hollow microspheres, Electrochemistry Communications, 2014, 40, 9

  CrossRef

 30. 30
  Hai-yan WANG, Han-na HE, Nan ZHOU, Guan-hua JIN, You-gen TANG, Electrochemical behavior and cyclic fading mechanism of LiNi0.5Mn0.5O2 electrode in LiNO3 electrolyte, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, 24, 2, 415

  CrossRef

 31. 31
  Jelena Stojadinović, Anastasiya Dushina, Rafael Trócoli, Fabio La Mantia, Electrochemical Characterization of Gel Electrolytes for Aqueous Lithium-Ion Batteries, ChemPlusChem, 2014, 79, 10
 32. 32
  Xian-yong Wu, Meng-ying Sun, Yi-fei Shen, Jiang-feng Qian, Yu-liang Cao, Xin-ping Ai, Han-xi Yang, Energetic Aqueous Rechargeable Sodium-Ion Battery Based on Na2CuFe(CN)6–NaTi2(PO4)3 Intercalation Chemistry, ChemSusChem, 2014, 7, 2
 33. 33
  Gang Pang, Ping Nie, Changzhou Yuan, Laifa Shen, Xiaogang Zhang, Jiajia Zhu, Bing Ding, Enhanced Performance of Aqueous Sodium-Ion Batteries Using Electrodes Based on the NaTi2(PO4)3/MWNTs–Na0.44MnO2 System, Energy Technology, 2014, 2, 8
 34. 34
  Zheng Chang, Yaqiong Yang, Minxia Li, Xiaowei Wang, Yuping Wu, Green energy storage chemistries based on neutral aqueous electrolytes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10739

  CrossRef

 35. 35
  Kai-Jun Pai, Ming-De Chien, Chu-Chung Hsieh, Ming-Yao Cheng, Cheng-Kuan Liang, Yu-Kang Lo, Yu-Chen Liu, Po-Jung Tseng, Implementation and design of high-power fast charger for lithium-ion battery pack, International Journal of Circuit Theory and Applications, 2014, 42, 11
 36. 36
  K. Arbi, M. Hoelzel, A. Kuhn, F. García-Alvarado, J. Sanz, Local structure and lithium mobility in intercalated Li3AlxTi2−x(PO4)3NASICON type materials: a combined neutron diffraction and NMR study, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 34, 18397

  CrossRef

 37. 37
  Young Hwa Jung, Chek Hai Lim, Joo-Hyung Kim, Do Kyung Kim, Na2FeP2O7 as a positive electrode material for rechargeable aqueous sodium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 19, 9799

  CrossRef

 38. 38
  Megan E. Holtz, Yingchao Yu, Deniz Gunceler, Jie Gao, Ravishankar Sundararaman, Kathleen A. Schwarz, Tomás A. Arias, Héctor D. Abruña, David A. Muller, Nanoscale Imaging of Lithium Ion Distribution During In Situ Operation of Battery Electrode and Electrolyte, Nano Letters, 2014, 14, 3, 1453

  CrossRef

 39. 39
  Xiaoli Dong, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Re-building Daniell Cell with a Li-ion exchange Film, Scientific Reports, 2014, 4, 6916

  CrossRef

 40. 40
  Lei Qiu, Ziqiang Shao, Mingshan Yang, Wenjun Wang, Feijun Wang, Junling Wan, Jianquan Wang, Yudong Bi, Hongtao Duan, Study on effects of carboxymethyl cellulose lithium (CMC-Li) synthesis and electrospinning on high-rate lithium ion batteries, Cellulose, 2014, 21, 1, 615

  CrossRef

 41. 41
  Ying Zhang, Ke Ye, Kui Cheng, Guiling Wang, Dianxue Cao, Three-dimensional lamination-like P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 assembled with two-dimensional ultrathin nanosheets as the cathode material of an aqueous capacitor battery, Electrochimica Acta, 2014, 148, 195

  CrossRef

 42. 42
  Xianyong Wu, Yuliang Cao, Xinping Ai, Jiangfeng Qian, Hanxi Yang, A low-cost and environmentally benign aqueous rechargeable sodium-ion battery based on NaTi2(PO4)3–Na2NiFe(CN)6 intercalation chemistry, Electrochemistry Communications, 2013, 31, 145

  CrossRef

 43. 43
  Weixin Song, Xiaobo Ji, Chengchi Pan, Yirong Zhu, Qiyuan Chen, Craig E. Banks, A Na3V2(PO4)3 cathode material for use in hybrid lithium ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 34, 14357

  CrossRef

 44. 44
  Chenggang Li, Xiaohui Sun, Qing Du, Hanping Zhang, Carbon-coated TiP2O7 with improved cyclability in aqueous electrolytes, Solid State Ionics, 2013, 249-250, 72

  CrossRef

 45. 45
  Jie Shao, Xinyong Li, Li Zhang, Qunting Qu, Honghe Zheng, Core–shell sulfur@polypyrrole composites as high-capacity materials for aqueous rechargeable batteries, Nanoscale, 2013, 5, 4, 1460

  CrossRef

 46. 46
  Anirudh Deshpande, Lahiru Kariyawasam, Prashanta Dutta, Soumik Banerjee, Enhancement of Lithium Ion Mobility in Ionic Liquid Electrolytes in Presence of Additives, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 48, 25343

  CrossRef

 47. 47
  Yu Zhao, Hye Ryung Byon, High-Performance Lithium-Iodine Flow Battery, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 12
 48. 48
  Zhihua Li, Liqiu Wang, Keyan Li, Dongfeng Xue, LiMn2O4 rods as cathode materials with high rate capability and good cycling performance in aqueous electrolyte, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 580, 592

  CrossRef

 49. 49
  Xinpei Gao, Fei Lu, Lijuan Shi, Han Jia, Hejun Gao, Liqiang Zheng, Nanostructured Aqueous Lithium-Ion Conductors Formed by the Self-Assembly of Imidazolium-Type Zwitterions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13312

  CrossRef

 50. 50
  Ge Li, Xiaolei Wang, Xueming Ma, Nb2O5-carbon core-shell nanocomposite as anode material for lithium ion battery, Journal of Energy Chemistry, 2013, 22, 3, 357

  CrossRef

 51. 51
  Huilin Pan, Yong-Sheng Hu, Liquan Chen, Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large-scale electric energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2338

  CrossRef

 52. 52
  Matthew P. Yeager, Wenxin Du, Brendan Bishop, Matthew Sullivan, Wenqian Xu, Dong Su, Sanjaya D. Senanayake, Jonathan Hanson, Xiaowei Teng, Storage of Potassium Ions in Layered Vanadium Pentoxide Nanofiber Electrodes for Aqueous Pseudocapacitors, ChemSusChem, 2013, 6, 12
 53. 53
  K. Arbi, M. Hoelzel, A. Kuhn, F. García-Alvarado, J. Sanz, Structural Factors That Enhance Lithium Mobility in Fast-Ion Li1+xTi2–xAlx(PO4)3(0 ≤x≤ 0.4) Conductors Investigated by Neutron Diffraction in the Temperature Range 100–500 K, Inorganic Chemistry, 2013, 52, 16, 9290

  CrossRef

 54. 54
  Wei Li, Rong Yang, Jie Zheng, Xingguo Li, Tandem plasma reactions for Sn/C composites with tunable structure and high reversible lithium storage capacity, Nano Energy, 2013, 2, 6, 1314

  CrossRef

 55. 55
  Zhiping Song, Haoshen Zhou, Towards sustainable and versatile energy storage devices: an overview of organic electrode materials, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2280

  CrossRef