SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yang Yan, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, A Sandwich-Like Hierarchically Porous Carbon/Graphene Composite as a High-Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 2. 2
  Shiwen Wang, Lijiang Wang, Zhiqiang Zhu, Zhe Hu, Qing Zhao, Jun Chen, All Organic Sodium-Ion Batteries with Na4C8H2O6, Angewandte Chemie, 2014, 126, 23
 3. You have free access to this content3
  Shiwen Wang, Lijiang Wang, Zhiqiang Zhu, Zhe Hu, Qing Zhao, Jun Chen, All Organic Sodium-Ion Batteries with Na4C8H2O6, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 23
 4. 4
  Wei Luo, Marshall Allen, Vadivukarasi Raju, Xiulei Ji, An Organic Pigment as a High-Performance Cathode for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 10
 5. 5
  H. Qin, Z.P. Song, H. Zhan, Y.H. Zhou, Aqueous rechargeable alkali-ion batteries with polyimide anode, Journal of Power Sources, 2014, 249, 367

  CrossRef

 6. 6
  Zelang Jian, Chenchen Yuan, Wenze Han, Xia Lu, Lin Gu, Xuekui Xi, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Wen Chen, Dongfeng Chen, Yuichi Ikuhara, Liquan Chen, Atomic Structure and Kinetics of NASICON NaxV2(PO4)3 Cathode for Sodium-Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 27
 7. 7
  J. Serra Moreno, M. Armand, M.B. Berman, S.G. Greenbaum, B. Scrosati, S. Panero, Composite PEOn:NaTFSI polymer electrolyte: Preparation, thermal and electrochemical characterization, Journal of Power Sources, 2014, 248, 695

  CrossRef

 8. 8
  Liwen Ji, Meng Gu, Yuyan Shao, Xiaolin Li, Mark H. Engelhard, Bruce W. Arey, Wei Wang, Zimin Nie, Jie Xiao, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Controlling SEI Formation on SnSb-Porous Carbon Nanofibers for Improved Na Ion Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 9. 9
  Amrtha Bhide, Jonas Hofmann, Anna Katharina Dürr, Jürgen Janek, Philipp Adelhelm, Electrochemical stability of non-aqueous electrolytes for sodium-ion batteries and their compatibility with Na0.7CoO2, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 5, 1987

  CrossRef

 10. 10
  Shuang Yuan, Xiao-lei Huang, De-long Ma, Heng-guo Wang, Fan-zhi Meng, Xin-bo Zhang, Engraving Copper Foil to Give Large-Scale Binder-Free Porous CuO Arrays for a High-Performance Sodium-Ion Battery Anode, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 11. 11
  Hongli Zhu, Kang Taek Lee, Gregory Thomas Hitz, Xiaogang Han, Yuanyuan Li, Jiayu Wan, Steven Lacey, Arthur von Wald Cresce, Kang Xu, Eric Wachsman, Liangbing Hu, Free-Standing Na2/3Fe1/2Mn1/2O2@Graphene Film for a Sodium-Ion Battery Cathode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4242

  CrossRef

 12. 12
  Guangqiang Li, Danlu Jiang, Hui Wang, Xinzheng Lan, Honghai Zhong, Yang Jiang, Glucose-assisted synthesis of Na3V2(PO4)3/C composite as an electrode material for high-performance sodium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 265, 325

  CrossRef

 13. 13
  Chao Luo, Yujie Zhu, Yunhua Xu, Yihang Liu, Tao Gao, Jing Wang, Chunsheng Wang, Graphene oxide wrapped croconic acid disodium salt for sodium ion battery electrodes, Journal of Power Sources, 2014, 250, 372

  CrossRef

 14. 14
  D. W. Su, S. X. Dou, G. X. Wang, Hierarchical orthorhombic V2O5 hollow nanospheres as high performance cathode materials for sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11185

  CrossRef

 15. 15
  Elmira Memarzadeh Lotfabad, Jia Ding, Kai Cui, Alireza Kohandehghan, W. Peter Kalisvaart, Michael Hazelton, David Mitlin, High-Density Sodium and Lithium Ion Battery Anodes from Banana Peels, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7115

  CrossRef

 16. 16
  Yun-Xiao Wang, Shu-Lei Chou, David Wexler, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, High-Performance Sodium-Ion Batteries and Sodium-Ion Pseudocapacitors Based on MoS2/Graphene Composites, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 31
 17. You have free access to this content17
  Xiaosi Zhou, Yu-Guo Guo, Highly Disordered Carbon as a Superior Anode Material for Room-Temperature Sodium-Ion Batteries, ChemElectroChem, 2014, 1, 1
 18. 18
  Masaru Yao, Kentaro Kuratani, Toshikatsu Kojima, Nobuhiko Takeichi, Hiroshi Senoh, Tetsu Kiyobayashi, Indigo carmine: An organic crystal as a positive-electrode material for rechargeable sodium batteries, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 19. 19
  Yanfeng Yue, Andrew J. Binder, Bingkun Guo, Zhiyong Zhang, Zhen-An Qiao, Chengcheng Tian, Sheng Dai, Mesoporous Prussian Blue Analogues: Template-Free Synthesis and Sodium-Ion Battery Applications, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 12
 20. 20
  Yanfeng Yue, Andrew J. Binder, Bingkun Guo, Zhiyong Zhang, Zhen-An Qiao, Chengcheng Tian, Sheng Dai, Mesoporous Prussian Blue Analogues: Template-Free Synthesis and Sodium-Ion Battery Applications, Angewandte Chemie, 2014, 126, 12
 21. 21
  Linchao Zeng, Weihan Li, Jianxiu Cheng, Jiaqing Wang, Xiaowu Liu, Yan Yu, N-doped porous hollow carbon nanofibers fabricated using electrospun polymer templates and their sodium storage properties, RSC Advances, 2014, 4, 33, 16920

  CrossRef

 22. 22
  Xiaoyan Wu, Jie Ma, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Liquan Chen, Nano-sized carboxylates as anode materials for rechargeable lithium-ion batteries, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 3, 269

  CrossRef

 23. 23
  Lijun Fu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Nitrogen doped porous carbon fibres as anode materials for sodium ion batteries with excellent rate performance, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1384

  CrossRef

 24. 24
  Hai Zhong, Guofeng Wang, Zhiping Song, Xiang Li, Hongding Tang, Yunhong Zhou, Hui Zhan, Organometallic polymer material for energy storage, Chemical Communications, 2014, 50, 51, 6768

  CrossRef

 25. 25
  Huijuan Zhang, Yangyang Feng, Yan Zhang, Ling Fang, Wenxiang Li, Qing Liu, Kai Wu, Yu Wang, Peapod-Like Composite with Nickel Phosphide Nanoparticles Encapsulated in Carbon Fibers as Enhanced Anode for Li-Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 26. 26
  Naoaki Yabuuchi, Yuta Matsuura, Toru Ishikawa, Satoru Kuze, Jin-Young Son, Yi-Tao Cui, Hiroshi Oji, Shinichi Komaba, Phosphorus Electrodes in Sodium Cells: Small Volume Expansion by Sodiation and the Surface-Stabilization Mechanism in Aprotic Solvent, ChemElectroChem, 2014, 1, 3
 27. 27
  Long Chen, Wangyu Li, Yonggang Wang, Congxiao Wang, Yongyao Xia, Polyimide as anode electrode material for rechargeable sodium batteries, RSC Advances, 2014, 4, 48, 25369

  CrossRef

 28. 28
  Elizabeth Castillo-Martínez, Javier Carretero-González, Michel Armand, Polymeric Schiff Bases as Low-Voltage Redox Centers for Sodium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 21
 29. 29
  Elizabeth Castillo-Martínez, Javier Carretero-González, Michel Armand, Polymeric Schiff Bases as Low-Voltage Redox Centers for Sodium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 21
 30. 30
  Haiquan Zhang, Qijiu Deng, Aijun Zhou, Xingquan Liu, Jingze Li, Porous Li2C8H4O4 coated with N-doped carbon by using CVD as an anode material for Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16, 5696

  CrossRef

 31. 31
  Clement Bommier, Wei Luo, Wen-Yang Gao, Alex Greaney, Shengqian Ma, Xiulei Ji, Predicting capacity of hard carbon anodes in sodium-ion batteries using porosity measurements, Carbon, 2014, 76, 165

  CrossRef

 32. 32
  C. Nithya, S. Gopukumar, rGO/nano Sb composite: a high performance anode material for Na+ ion batteries and evidence for the formation of nanoribbons from the nano rGO sheet during galvanostatic cycling, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 27, 10516

  CrossRef

 33. 33
  Lin Wu, Xiaohong Hu, Jiangfeng Qian, Feng Pei, Fayuan Wu, Rongjun Mao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao, Sb–C nanofibers with long cycle life as an anode material for high-performance sodium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 1, 323

  CrossRef

 34. 34
  Chao Luo, Ruiming Huang, Ruslan Kevorkyants, Michele Pavanello, Huixin He, Chunsheng Wang, Self-Assembled Organic Nanowires for High Power Density Lithium Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 3, 1596

  CrossRef

 35. 35
  C. Nithya, S. Gopukumar, Sodium ion batteries: a newer electrochemical storage, Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, 2014, 3, 4
 36. 36
  Stéven Renault, Viorica Alina Mihali, Kristina Edström, Daniel Brandell, Stability of organic Na-ion battery electrode materials: The case of disodium pyromellitic diimidate, Electrochemistry Communications, 2014, 45, 52

  CrossRef

 37. 37
  Gang Pang, Changzhou Yuan, Ping Nie, Bing Ding, Jiajia Zhu, Xiaogang Zhang, Synthesis of NASICON-type structured NaTi2(PO4)3–graphene nanocomposite as an anode for aqueous rechargeable Na-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6328

  CrossRef

 38. 38
  Heng-guo Wang, Shuang Yuan, De-long Ma, Xiao-lei Huang, Fan-lu Meng, Xin-bo Zhang, Tailored Aromatic Carbonyl Derivative Polyimides for High-Power and Long-Cycle Sodium-Organic Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 7
 39. 39
  Wang Wan, Hungsui Lee, Xiqian Yu, Chao Wang, Kyung-Wan Nam, Xiao-Qing Yang, Henghui Zhou, Tuning the electrochemical performances of anthraquinone organic cathode materials for Li-ion batteries through the sulfonic sodium functional group, RSC Advances, 2014, 4, 38, 19878

  CrossRef

 40. 40
  Wenwen Deng, Xinmiao Liang, Xianyong Wu, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao, Xinping Ai, Jiwen Feng, Hanxi Yang, A low cost, all-organic Na-ion Battery Based on Polymeric Cathode and Anode, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 41. 41
  Xiaochuan Lu, Guosheng Li, Jin Y. Kim, John P. Lemmon, Vincent L. Sprenkle, Zhenguo Yang, A novel low-cost sodium–zinc chloride battery, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 6, 1837

  CrossRef

 42. 42
  Xiqian Yu, Huilin Pan, Wang Wan, Chao Ma, Jianming Bai, Qingping Meng, Steven N. Ehrlich, Yong-Sheng Hu, Xiao-Qing Yang, A Size-Dependent Sodium Storage Mechanism in Li4Ti5O12Investigated by a Novel Characterization Technique Combining in Situ X-ray Diffraction and Chemical Sodiation, Nano Letters, 2013, 13, 10, 4721

  CrossRef

 43. 43
  Yuesheng Wang, Xiqian Yu, Shuyin Xu, Jianming Bai, Ruijuan Xiao, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Xuejie Huang, A zero-strain layered metal oxide as the negative electrode for long-life sodium-ion batteries, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 44. 44
  Seung-Min Oh, Seung-Taek Myung, Min-Woo Jang, Bruno Scrosati, Jusef Hassoun, Yang-Kook Sun, An advanced sodium-ion rechargeable battery based on a tin–carbon anode and a layered oxide framework cathode, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 11, 3827

  CrossRef

 45. 45
  Youngjin Kim, Yuwon Park, Aram Choi, Nam-Soon Choi, Jeongsoo Kim, Junesoo Lee, Ji Heon Ryu, Seung M. Oh, Kyu Tae Lee, An Amorphous Red Phosphorus/Carbon Composite as a Promising Anode Material for Sodium Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 22
 46. 46
  Ken Sakaushi, Eiji Hosono, Georg Nickerl, Thomas Gemming, Haoshen Zhou, Stefan Kaskel, Jürgen Eckert, Aromatic porous-honeycomb electrodes for a sodium-organic energy storage device, Nature Communications, 2013, 4, 1485

  CrossRef

 47. 47
  Wei Luo, Jenna Schardt, Clement Bommier, Bao Wang, Joshua Razink, John Simonsen, Xiulei Ji, Carbon nanofibers derived from cellulose nanofibers as a long-life anode material for rechargeable sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10662

  CrossRef

 48. 48
  Kuniko Chihara, Nobuhito Chujo, Ayuko Kitajou, Shigeto Okada, Cathode properties of Na2C6O6 for sodium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 110, 240

  CrossRef

 49. 49
  Sung You Hong, Youngjin Kim, Yuwon Park, Aram Choi, Nam-Soon Choi, Kyu Tae Lee, Charge carriers in rechargeable batteries: Na ions vs. Li ions, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 7, 2067

  CrossRef

 50. 50
  Yang Sun, Liang Zhao, Huilin Pan, Xia Lu, Lin Gu, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Michel Armand, Yuichi Ikuhara, Liquan Chen, Xuejie Huang, Direct atomic-scale confirmation of three-phase storage mechanism in Li4Ti5O12 anodes for room-temperature sodium-ion batteries, Nature Communications, 2013, 4, 1870

  CrossRef

 51. 51
  J. P. Huang, D. D. Yuan, H. Z. Zhang, Y. L. Cao, G. R. Li, H. X. Yang, X. P. Gao, Electrochemical sodium storage of TiO2(B) nanotubes for sodium ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 31, 12593

  CrossRef

 52. 52
  Subrahmanyam Goriparti, M. N. K. Harish, S. Sampath, Ellagic acid – a novel organic electrode material for high capacity lithium ion batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 65, 7234

  CrossRef

 53. 53
  Stephen E. Burkhardt, Joackim Bois, Jean-Marie Tarascon, Richard G. Hennig, Héctor D. Abruña, Li-Carboxylate Anode Structure-Property Relationships from Molecular Modeling, Chemistry of Materials, 2013, 25, 2, 132

  CrossRef

 54. 54
  Shun-Li Li, Qiang Xu, Metal–organic frameworks as platforms for clean energy, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 6, 1656

  CrossRef

 55. 55
  Heng-guo Wang, Zhong Wu , Fan-lu Meng , De-long Ma , Xiao-lei Huang , Li-min Wang, Xin-bo Zhang, Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanosheets as Low-Cost, High-Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2013, 6, 1
 56. 56
  Dawei Su, Chengyin Wang, Hyojun Ahn, Guoxiu Wang, Octahedral tin dioxide nanocrystals as high capacity anode materials for Na-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 30, 12543

  CrossRef

 57. 57
  Stéven Renault, Viorica Alina Mihali, Daniel Brandell, Optimizing the electrochemical performance of water-soluble organic Li–ion battery electrodes, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 174

  CrossRef

 58. 58
  Huilin Pan, Yong-Sheng Hu, Liquan Chen, Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large-scale electric energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2338

  CrossRef

 59. 59
  Limin Zhu, Yifei Shen, Mengying Sun, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Self-doped polypyrrole with ionizable sodium sulfonate as a renewable cathode material for sodium ion batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 97, 11370

  CrossRef

 60. 60
  Dawei Su, Guoxiu Wang, Single-Crystalline Bilayered V2O5Nanobelts for High-Capacity Sodium-Ion Batteries, ACS Nano, 2013, 7, 12, 11218

  CrossRef

 61. 61
  Huilin Pan, Xia Lu, Xiqian Yu, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Sodium Storage and Transport Properties in Layered Na2Ti3O7 for Room-Temperature Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 9
 62. 62
  Zelang Jian, Wenze Han, Xia Lu, Huaixin Yang, Yong-Sheng Hu, Jing Zhou, Zhibin Zhou, Jianqi Li, Wen Chen, Dongfeng Chen, Liquan Chen, Superior Electrochemical Performance and Storage Mechanism of Na3V2(PO4)3 Cathode for Room-Temperature Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 2
 63. 63
  Yuyan Shao, Jie Xiao, Wei Wang, Mark Engelhard, Xilin Chen, Zimin Nie, Meng Gu, Laxmikant V. Saraf, Gregory Exarhos, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Surface-Driven Sodium Ion Energy Storage in Nanocellular Carbon Foams, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3909

  CrossRef

 64. 64
  Dingding Yuan, Wei He, Feng Pei, Fayuan Wu, Yue Wu, Jiangfeng Qian, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Synthesis and electrochemical behaviors of layered Na0.67[Mn0.65Co0.2Ni0.15]O2 microflakes as a stable cathode material for sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 12, 3895

  CrossRef

 65. 65
  Sebastian Wenzel, Hauke Metelmann, Christine Raiß, Anna Katharina Dürr, Jürgen Janek, Philipp Adelhelm, Thermodynamics and cell chemistry of room temperature sodium/sulfur cells with liquid and liquid/solid electrolyte, Journal of Power Sources, 2013, 243, 758

  CrossRef

 66. 66
  Hongli Zhu, Zheng Jia, Yuchen Chen, Nicholas Weadock, Jiayu Wan, Oeyvind Vaaland, Xiaogang Han, Teng Li, Liangbing Hu, Tin Anode for Sodium-Ion Batteries Using Natural Wood Fiber as a Mechanical Buffer and Electrolyte Reservoir, Nano Letters, 2013, 13, 7, 3093

  CrossRef

 67. 67
  Wei Shen, Cong Wang, Haimei Liu, Wensheng Yang, Towards Highly Stable Storage of Sodium Ions: A Porous Na3V2(PO4)3/C Cathode Material for Sodium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 43
 68. 68
  Zhiping Song, Haoshen Zhou, Towards sustainable and versatile energy storage devices: an overview of organic electrode materials, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2280

  CrossRef

 69. 69
  Verónica Palomares, Montse Casas-Cabanas, Elizabeth Castillo-Martínez, Man H. Han, Teófilo Rojo, Update on Na-based battery materials. A growing research path, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2312

  CrossRef

 70. 70
  Ali Abouimrane, Wei Weng, Hussameldin Eltayeb, Yanjie Cui, Jens Niklas, Oleg Poluektov, Khalil Amine, Sodium insertion in carboxylate based materials and their application in 3.6 V full sodium cells, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 11, 9632

  CrossRef