SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiaodong Huang, Zhichun Zhai, Jianyu Yuan, Jun Peng, Tao Yang, Hai-Qiao Wang, Wanli Ma, A facile approach to fabricate solution-processable metal oxides for interfacial layer in polymer solar cells, Organic Electronics, 2014, 15, 6, 1235

  CrossRef

 2. 2
  Ning Li, Tobias Stubhan, Johannes Krantz, Florian Machui, Mathieu Turbiez, Tayebeh Ameri, Christoph J. Brabec, A universal method to form the equivalent ohmic contact for efficient solution-processed organic tandem solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14896

  CrossRef

 3. 3
  Pachagounder Sakthivel, Kakaraparthi Kranthiraja, Chinnusamy Saravanan, Kumarasamy Gunasekar, Hong Il Kim, Won Suk Shin, Ji-Eun Jeong, Han Young Woo, Sung-Ho Jin, Carbazole linked phenylquinoline-based fullerene derivatives as acceptors for bulk heterojunction polymer solar cells: effect of interfacial contacts on device performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19, 6916

  CrossRef

 4. 4
  M. Thambidurai, Jun Young Kim, Hyung-jun Song, Youngjun Ko, N. Muthukumarasamy, Dhayalan Velauthapillai, Victor W. Bergmann, Stefan A. L. Weber, Changhee Lee, Enhanced power conversion efficiency of inverted organic solar cells by using solution processed Sn-doped TiO2 as an electron transport layer, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11426

  CrossRef

 5. 5
  Ye Eun Ha, Gyeong Eun Lim, Mi Young Jo, Juyun Park, Yong-Cheol Kang, Sang-Jin Moon, Joo Hyun Kim, Enhancing the efficiency of opto-electronic devices by the cathode modification, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 19, 3820

  CrossRef

 6. 6
  Anil Kanwat, Jin Jang, Extremely stable organic photovoltaic incorporated with WOx doped PEDOT:PSS anode buffer layer, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 5, 901

  CrossRef

 7. 7
  M. Thambidurai, Jun Young Kim, Youngjun Ko, Hyung-jun Song, Hyeonwoo Shin, Jiyun Song, Yeonkyung Lee, N. Muthukumarasamy, Dhayalan Velauthapillai, Changhee Lee, High-efficiency inverted organic solar cells with polyethylene oxide-modified Zn-doped TiO2as an interfacial electron transport layer, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8585

  CrossRef

 8. 8
  Bradley A. MacLeod, Philip Schulz, Sarah R. Cowan, Andres Garcia, David S. Ginley, Antoine Kahn, Dana C. Olson, Improved Performance in Bulk Heterojunction Organic Solar Cells with a Sol-Gel MgZnO Electron-Collecting Layer, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 11
 9. 9
  Pingli Qin, Guojia Fang, Weijun Ke, Fei Cheng, Qiao Zheng, Jiawei Wan, Hongwei Lei, Xingzhong Zhao, In situ growth of double-layer MoO3/MoS2 film from MoS2 for hole-transport layers in organic solar cell, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 8, 2742

  CrossRef

 10. 10
  Matthieu Manceau, Solenn Berson, Inverted polymer solar cells with Nafion®as the hole extraction layer: efficiency and lifetime studies, Nanotechnology, 2014, 25, 1, 014018

  CrossRef

 11. 11
  Yifan Zheng, Shuguang Li, Xinge Yu, Ding Zheng, Junsheng Yu, Investigation of in situ annealing on poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate): towards all-solution-processed inverted polymer solar cells, RSC Advances, 2014, 4, 32, 16464

  CrossRef

 12. 12
  Chunjun Liang, Yongsheng Wang, Dan Li, Xingchen Ji, Fujun Zhang, Zhiqun He, Modeling and simulation of bulk heterojunction polymer solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 127, 67

  CrossRef

 13. 13
  Lie Chen, Chen Xie, Yiwang Chen, Optimization of the Power Conversion Efficiency of Room Temperature-Fabricated Polymer Solar Cells Utilizing Solution Processed Tungsten Oxide and Conjugated Polyelectrolyte as Electrode Interlayer, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 25
 14. 14
  Wei Cui, Zhongwei Wu, Changhai Liu, Mingxing Wu, Tingli Ma, Suidong Wang, Shuit-Tong Lee, Baoquan Sun, Room temperature solution processed tungsten carbide as an efficient hole extraction layer for organic photovoltaics, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 3734

  CrossRef

 15. 15
  Karunakara Moorthy Boopathi, Sankar Raman, Rajeshkumar Mohanraman, Fang-Cheng Chou, Yang-Yuang Chen, Chih-Hao Lee, Feng-Chih Chang, Chih-Wei Chu, Solution-processable bismuth iodide nanosheets as hole transport layers for organic solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 121, 35

  CrossRef

 16. 16
  Salima Alem, Jianping Lu, Raluca Movileanu, Terho Kololuoma, Afshin Dadvand, Ye Tao, Solution-processed annealing-free ZnO nanoparticles for stable inverted organic solar cells, Organic Electronics, 2014, 15, 5, 1035

  CrossRef

 17. 17
  Pingli Qin, Guojia Fang, Fei Cheng, Weijun Ke, Hongwei Lei, Haoning Wang, Xingzhong Zhao, Sulfur-Doped Molybdenum Oxide Anode Interface Layer for Organic Solar Cell Application, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2963

  CrossRef

 18. 18
  Wanjung Kim, Jung Kyu Kim, Younhee Lim, Insun Park, Yeong Suk Choi, Jong Hyeok Park, Tungsten oxide/PEDOT:PSS hybrid cascade hole extraction layer for polymer solar cells with enhanced long-term stability and power conversion efficiency, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 122, 24

  CrossRef

 19. 19
  Luyao Lu, Luping Yu, Understanding Low Bandgap Polymer PTB7 and Optimizing Polymer Solar Cells Based on It, Advanced Materials, 2014, 26, 26
 20. 20
  Xiaotian Hu, Lie Chen, Yiwang Chen, Universal and Versatile MoO3-Based Hole Transport Layers for Efficient and Stable Polymer Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 19, 9930

  CrossRef

 21. 21
  Raju Lampande, Gyeong Woo Kim, Julien Boizot, Young Jae Kim, Ramchandra Pode, Jang Hyuk Kwon, A highly efficient transition metal oxide layer for hole extraction and transport in inverted polymer bulk heterojunction solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 23, 6895

  CrossRef

 22. 22
  Xing Gu, Wei Cui, Hai Li, Zhongwei Wu, Zhiyuan Zeng, Shuit-Tong Lee, Hua Zhang, Baoquan Sun, A Solution-Processed Hole Extraction Layer Made from Ultrathin MoS2 Nanosheets for Efficient Organic Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 10
 23. 23
  Zhi-Guo Zhang, Hui Li, Boyuan Qi, Dan Chi, Zhiwen Jin, Zhe Qi, Jianhui Hou, Yongfang Li, Jizheng Wang, Amine group functionalized fullerene derivatives as cathode buffer layers for high performance polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9624

  CrossRef

 24. 24
  Ning Li, Derya Baran, Karen Forberich, Mathieu Turbiez, Tayebeh Ameri, Frederik C. Krebs, Christoph J. Brabec, An Efficient Solution-Processed Intermediate Layer for Facilitating Fabrication of Organic Multi-Junction Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 12
 25. 25
  Mei-Feng Xu, Xiao-Bo Shi, Zhi-Ming Jin, Feng-Shuo Zu, Yang Liu, Lei Zhang, Zhao-Kui Wang, Liang-Sheng Liao, Aqueous Solution-Processed GeO2: An Anode Interfacial Layer for High Performance and Air-Stable Organic Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 10866

  CrossRef

 26. 26
  Boyuan Qi, Jizheng Wang, Fill factor in organic solar cells, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 23, 8972

  CrossRef

 27. 27
  Tobias Stubhan, Ivan Litzov, Ning Li, Michael Salinas, Matthias Steidl, Gerhard Sauer, Karen Forberich, Gebhard J. Matt, Marcus Halik, Christoph J. Brabec, Overcoming interface losses in organic solar cells by applying low temperature, solution processed aluminum-doped zinc oxide electron extraction layers, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 19, 6004

  CrossRef

 28. 28
  Leonidas C. Palilis, Maria Vasilopoulou, Antonios M. Douvas, Dimitra G. Georgiadou, Stella Kennou, Nikolaos A. Stathopoulos, Vassilios Constantoudis, Panagiotis Argitis, Solution processable tungsten polyoxometalate as highly effective cathode interlayer for improved efficiency and stability polymer solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 114, 205

  CrossRef

 29. 29
  Kirill Zilberberg, Jens Meyer, Thomas Riedl, Solution processed metal-oxides for organic electronic devices, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 32, 4796

  CrossRef

 30. 30
  Achilleas Savva, Marios Neophytou, Charalambos Koutsides, Kyriacos Kalli, Stelios A. Choulis, Synergistic effects of buffer layer processing additives for enhanced hole carrier selectivity in inverted Organic Photovoltaics, Organic Electronics, 2013, 14, 11, 3123

  CrossRef

 31. 31
  Sang Bin Lee, Jin Ho Beak, Byung hyun Kang, Ki-Young Dong, Youn-Yeol Yu, Yang Doo Lee, Byeong-Kwon Ju, The annealing effects of tungsten oxide interlayer based on organic photovoltaic cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 117, 203

  CrossRef

 32. 32
  Ning Li, Tobias Stubhan, Norman A. Luechinger, Samuel C. Halim, Gebhard J. Matt, Tayebeh Ameri, Christoph J. Brabec, Inverted structure organic photovoltaic devices employing a low temperature solution processed WO3 anode buffer layer, Organic Electronics, 2012, 13, 11, 2479

  CrossRef