SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yang Yan, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, A Sandwich-Like Hierarchically Porous Carbon/Graphene Composite as a High-Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 2. 2
  Behdokht Farbod, Kai Cui, W. Peter Kalisvaart, Martin Kupsta, Beniamin Zahiri, Alireza Kohandehghan, Elmira Memarzadeh Lotfabad, Zhi Li, Erik J. Luber, David Mitlin, Anodes for Sodium Ion Batteries Based on Tin–Germanium–Antimony Alloys, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4415

  CrossRef

 3. 3
  Xiaogang Han, Yang Liu, Zheng Jia, Yu-Chen Chen, Jiayu Wan, Nicholas Weadock, Karen J. Gaskell, Teng Li, Liangbing Hu, Atomic-Layer-Deposition Oxide Nanoglue for Sodium Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 1, 139

  CrossRef

 4. 4
  Liwen Ji, Meng Gu, Yuyan Shao, Xiaolin Li, Mark H. Engelhard, Bruce W. Arey, Wei Wang, Zimin Nie, Jie Xiao, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Controlling SEI Formation on SnSb-Porous Carbon Nanofibers for Improved Na Ion Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 5. 5
  Youngjun Ko, Hyuk Yoo, Jinhwan Kim, Curable polymeric binder–ceramic composite-coated superior heat-resistant polyethylene separator for lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 37, 19229

  CrossRef

 6. 6
  Masahiro Shimizu, Hiroyuki Usui, Hiroki Sakaguchi, Electrochemical Na-insertion/extraction properties of SnO thick-film electrodes prepared by gas-deposition, Journal of Power Sources, 2014, 248, 378

  CrossRef

 7. 7
  Taiqiang Chen, Yong Liu, Likun Pan, Ting Lu, Yefeng Yao, Zhuo Sun, Daniel H. C. Chua, Qun Chen, Electrospun carbon nanofibers as anode materials for sodium ion batteries with excellent cycle performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4117

  CrossRef

 8. 8
  Dominic Bresser, Franziska Mueller, Daniel Buchholz, Elie Paillard, Stefano Passerini, Embedding tin nanoparticles in micron-sized disordered carbon for lithium- and sodium-ion anodes, Electrochimica Acta, 2014, 128, 163

  CrossRef

 9. 9
  Tengfei Zhou, Wei Kong Pang, Chaofeng Zhang, Jianping Yang, Zhixin Chen, Hua Kun Liu, Zaiping Guo, Enhanced Sodium-Ion Battery Performance by Structural Phase Transition from Two-Dimensional Hexagonal-SnS2to Orthorhombic-SnS, ACS Nano, 2014, 140714132749007

  CrossRef

 10. 10
  Taiqiang Chen, Likun Pan, Ting Lu, Conglong Fu, Daniel H. C. Chua, Zhuo Sun, Fast synthesis of carbon microspheres via a microwave-assisted reaction for sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1263

  CrossRef

 11. 11
  Jiaqing Wang, Weihan Li, Zhenzhong Yang, Lin Gu, Yan Yu, Free-standing and binder-free sodium-ion electrodes based on carbon-nanotube decorated Li4Ti5O12 nanoparticles embedded in carbon nanofibers, RSC Advances, 2014, 4, 48, 25220

  CrossRef

 12. 12
  Chao Luo, Yujie Zhu, Yunhua Xu, Yihang Liu, Tao Gao, Jing Wang, Chunsheng Wang, Graphene oxide wrapped croconic acid disodium salt for sodium ion battery electrodes, Journal of Power Sources, 2014, 250, 372

  CrossRef

 13. 13
  Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhang, Yuqiang Pi, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Qinyou An, Qiulong Wei, Liqiang Mai, Hierarchical Carbon Decorated Li3V2(PO4)3 as a Bicontinuous Cathode with High-Rate Capability and Broad Temperature Adaptability, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 10
 14. 14
  Takayuki Yamamoto, Toshiyuki Nohira, Rika Hagiwara, Atsushi Fukunaga, Shoichiro Sakai, Koji Nitta, Shinji Inazawa, Improved cyclability of Sn–Cu film electrode for sodium secondary battery using inorganic ionic liquid electrolyte, Electrochimica Acta, 2014, 135, 60

  CrossRef

 15. 15
  Qingmei Su, Gaohui Du, Jun Zhang, Yijun Zhong, Bingshe Xu, Yuehai Yang, Suman Neupane, Wenzhi Li, In SituTransmission Electron Microscopy Observation of Electrochemical Sodiation of Individual Co9S8-Filled Carbon Nanotubes, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3620

  CrossRef

 16. 16
  Baihua Qu, Chuze Ma, Ge Ji, Chaohe Xu, Jing Xu, Ying Shirley Meng, Taihong Wang, Jim Yang Lee, Layered SnS2-Reduced Graphene Oxide Composite – A High-Capacity, High-Rate, and Long-Cycle Life Sodium-Ion Battery Anode Material, Advanced Materials, 2014, 26, 23
 17. 17
  Ying Liu, Jiangwei Wang, Yunhua Xu, Yujie Zhu, David Bigio, Chunsheng Wang, Lithium–tellurium batteries based on tellurium/porous carbon composite, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12201

  CrossRef

 18. 18
  Zailei Zhang, Qiangqiang Tan, Yunfa Chen, Jun Yang, Fabing Su, Multiple transition metal oxide mesoporous nanospheres with controllable composition for lithium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 14, 5041

  CrossRef

 19. 19
  Lijun Fu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Nitrogen doped porous carbon fibres as anode materials for sodium ion batteries with excellent rate performance, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1384

  CrossRef

 20. 20
  Soohyun Kim, Jin-Hoon Choi, Dae-Soon Lim, Jong-Heun Lee, Il-Doo Kim, Phase and microstructural evolution of Sn particles embedded in amorphous carbon nanofibers and their anode properties in Li-ion batteries, Journal of Electroceramics, 2014,

  CrossRef

 21. 21
  Clement Bommier, Wei Luo, Wen-Yang Gao, Alex Greaney, Shengqian Ma, Xiulei Ji, Predicting capacity of hard carbon anodes in sodium-ion batteries using porosity measurements, Carbon, 2014, 76, 165

  CrossRef

 22. 22
  Jie Wang, Huolin L. Xin, Deli Wang, Recent Progress on Mesoporous Carbon Materials for Advanced Energy Conversion and Storage, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 5
 23. 23
  Yunchen Du, Wenwen Liu, Rong Qiang, Xijiang Han, Jun Ma, Ping Xu, Ying Wang, Shell Thickness-Dependent Microwave Absorption of Core-Shell Fe3O4@C Composites, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140722112203004

  CrossRef

 24. 24
  Jizhang Chen, Li Yang, Shaohua Fang, Zhengxi Zhang, Aniruddha Deb, Shin-ichi Hirano, Sn-contained N-rich carbon nanowires for high-capacity and long-life lithium storage, Electrochimica Acta, 2014, 127, 390

  CrossRef

 25. 25
  Xiuqiang Xie, Dawei Su, Shuangqiang Chen, Jinqiang Zhang, Shixue Dou, Guoxiu Wang, SnS2 Nanoplatelet@Graphene Nanocomposites as High-Capacity Anode Materials for Sodium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 26. 26
  Jiangfeng Qian, Ya Xiong, Yuliang Cao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Synergistic Na-Storage Reactions in Sn4P3as a High-Capacity, Cycle-stable Anode of Na-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 4, 1865

  CrossRef

 27. 27
  Gang Pang, Changzhou Yuan, Ping Nie, Bing Ding, Jiajia Zhu, Xiaogang Zhang, Synthesis of NASICON-type structured NaTi2(PO4)3–graphene nanocomposite as an anode for aqueous rechargeable Na-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6328

  CrossRef

 28. 28
  Youngjin Kim, Yongil Kim, Aram Choi, Sangwon Woo, Duckgyun Mok, Nam-Soon Choi, Yoon Seok Jung, Ji Heon Ryu, Seung M. Oh, Kyu Tae Lee, Tin Phosphide as a Promising Anode Material for Na-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 29. 29
  Kehua Dai, Hui Zhao, Zhihui Wang, Xiangyun Song, Vince Battaglia, Gao Liu, Toward high specific capacity and high cycling stability of pure tin nanoparticles with conductive polymer binder for sodium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 263, 276

  CrossRef

 30. 30
  Yun-Xiao Wang, Young-Geun Lim, Min-Sik Park, Shu-Lei Chou, Jung Ho Kim, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Young-Jun Kim, Ultrafine SnO2 nanoparticle loading onto reduced graphene oxide as anodes for sodium-ion batteries with superior rate and cycling performances, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 2, 529

  CrossRef

 31. 31
  Jacqueline E. Cloud, Tara S. Yoder, Nathan K. Harvey, Kyle Snow, Yongan Yang, A simple and generic approach for synthesizing colloidal metal and metal oxide nanocrystals, Nanoscale, 2013, 5, 16, 7368

  CrossRef

 32. 32
  Lin Wu, Xiaohong Hu, Jiangfeng Qian, Feng Pei, Fayuan Wu, Rongjun Mao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao, A Sn–SnS–C nanocomposite as anode host materials for Na-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 24, 7181

  CrossRef

 33. 33
  Seung-Min Oh, Seung-Taek Myung, Min-Woo Jang, Bruno Scrosati, Jusef Hassoun, Yang-Kook Sun, An advanced sodium-ion rechargeable battery based on a tin–carbon anode and a layered oxide framework cathode, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 11, 3827

  CrossRef

 34. 34
  Youngjin Kim, Yuwon Park, Aram Choi, Nam-Soon Choi, Jeongsoo Kim, Junesoo Lee, Ji Heon Ryu, Seung M. Oh, Kyu Tae Lee, An Amorphous Red Phosphorus/Carbon Composite as a Promising Anode Material for Sodium Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 22
 35. 35
  Eun Gyoung Bae, Yun-Hwa Hwang, Myoungho Pyo, Binder-free Sn/Graphene Nanocomposites Prepared by Electrophoretic Deposition for Anode Materials in Lithium Ion Batteries, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2013, 34, 4, 1199

  CrossRef

 36. 36
  Wei Luo, Jenna Schardt, Clement Bommier, Bao Wang, Joshua Razink, John Simonsen, Xiulei Ji, Carbon nanofibers derived from cellulose nanofibers as a long-life anode material for rechargeable sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10662

  CrossRef

 37. 37
  Sung You Hong, Youngjin Kim, Yuwon Park, Aram Choi, Nam-Soon Choi, Kyu Tae Lee, Charge carriers in rechargeable batteries: Na ions vs. Li ions, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 7, 2067

  CrossRef

 38. 38
  J. P. Huang, D. D. Yuan, H. Z. Zhang, Y. L. Cao, G. R. Li, H. X. Yang, X. P. Gao, Electrochemical sodium storage of TiO2(B) nanotubes for sodium ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 31, 12593

  CrossRef

 39. 39
  Yujie Zhu, Xiaogang Han, Yunhua Xu, Yihang Liu, Shiyou Zheng, Kang Xu, Liangbing Hu, Chunsheng Wang, Electrospun Sb/C Fibers for a Stable and Fast Sodium-Ion Battery Anode, ACS Nano, 2013, 7, 7, 6378

  CrossRef

 40. 40
  Ali Darwiche, Moulay T. Sougrati, Bernard Fraisse, Lorenzo Stievano, Laure Monconduit, Facile synthesis and long cycle life of SnSb as negative electrode material for Na-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2013, 32, 18

  CrossRef

 41. 41
  Bin Liu, Tao Luo, Guangyuan Mu, Xianfu Wang, Di Chen, Guozhen Shen, Rechargeable Mg-Ion Batteries Based on WSe2Nanowire Cathodes, ACS Nano, 2013, 7, 9, 8051

  CrossRef

 42. 42
  Huilin Pan, Yong-Sheng Hu, Liquan Chen, Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large-scale electric energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2338

  CrossRef

 43. 43
  Chao Luo, Yunhua Xu, Yujie Zhu, Yihang Liu, Shiyou Zheng, Ying Liu, Alex Langrock, Chunsheng Wang, Selenium@Mesoporous Carbon Composite with Superior Lithium and Sodium Storage Capacity, ACS Nano, 2013, 7, 9, 8003

  CrossRef

 44. 44
  Wei-Jie Li, Shu-Lei Chou, Jia-Zhao Wang, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Simply Mixed Commercial Red Phosphorus and Carbon Nanotube Composite with Exceptionally Reversible Sodium-Ion Storage, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5480

  CrossRef

 45. 45
  Yong-Mao Lin, Paul R. Abel, Asha Gupta, John B. Goodenough, Adam Heller, C. Buddie Mullins, Sn–Cu Nanocomposite Anodes for Rechargeable Sodium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8273

  CrossRef

 46. 46
  Dawei Su, Hyo-Jun Ahn, Guoxiu Wang, SnO2@graphene nanocomposites as anode materials for Na-ion batteries with superior electrochemical performance, Chemical Communications, 2013, 49, 30, 3131

  CrossRef

 47. 47
  Ying Wang, Dawei Su, Chengyin Wang, Guoxiu Wang, SnO2@MWCNT nanocomposite as a high capacity anode material for sodium-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2013, 29, 8

  CrossRef

 48. 48
  Yihang Liu, Yunhua Xu, Yujie Zhu, James N. Culver, Cynthia A. Lundgren, Kang Xu, Chunsheng Wang, Tin-Coated Viral Nanoforests as Sodium-Ion Battery Anodes, ACS Nano, 2013, 7, 4, 3627

  CrossRef

 49. 49
  Verónica Palomares, Montse Casas-Cabanas, Elizabeth Castillo-Martínez, Man H. Han, Teófilo Rojo, Update on Na-based battery materials. A growing research path, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2312

  CrossRef

 50. 50
  Jiang Wei Wang, Xiao Hua Liu, Scott X. Mao, Jian Yu Huang, Microstructural Evolution of Tin Nanoparticles during In Situ Sodium Insertion and Extraction, Nano Letters, 2012, 12, 11, 5897

  CrossRef