SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Toshiki Takashima, Tomohiro Tojo, Ryoji Inada, Yoji Sakurai, Characterization of mixed titanium–niobium oxide Ti2Nb10O29 annealed in vacuum as anode material for lithium-ion battery, Journal of Power Sources, 2015, 276, 113

  CrossRef

 2. 2
  Vanchiappan Aravindan, Jayaraman Sundaramurthy, Palaniswamy Suresh Kumar, Yun-Sung Lee, Seeram Ramakrishna, Srinivasan Madhavi, Electrospun nanofibers: A prospective electro-active material for constructing high performance Li-ion batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 12, 2225

  CrossRef

 3. 3
  Hyunjung Park, Hao Bin Wu, Taeseup Song, Xiong Wen (David) Lou, Ungyu Paik, Porosity-Controlled TiNb2O7 Microspheres with Partial Nitridation as A Practical Negative Electrode for High-Power Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 4
 4. 4
  Hongsen Li, Laifa Shen, Gang Pang, Shan Fang, Haifeng Luo, Kai Yang, Xiaogang Zhang, TiNb2O7nanoparticles assembled into hierarchical microspheres as high-rate capability and long-cycle-life anode materials for lithium ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 2, 619

  CrossRef

 5. 5
  Hongsen Li, Laifa Shen, Bing Ding, Gang Pang, Hui Dou, Xiaogang Zhang, Ultralong SrLi2Ti6O14 nanowires composed of single-crystalline nanoparticles: Promising candidates for high-power lithium ions batteries, Nano Energy, 2015,

  CrossRef

 6. 6
  Bingkun Guo, Xiqian Yu, Xiao-Guang Sun, Miaofang Chi, Zhen-An Qiao, Jue Liu, Yong-Sheng Hu, Xiao-Qing Yang, John B. Goodenough, Sheng Dai, A long-life lithium-ion battery with a highly porous TiNb2O7 anode for large-scale electrical energy storage, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2220

  CrossRef

 7. 7
  Changshin Jo, Youngsik Kim, Jongkook Hwang, Jongmin Shim, Jinyoung Chun, Jinwoo Lee, Block Copolymer Directed Ordered Mesostructured TiNb2O7Multimetallic Oxide Constructed of Nanocrystals as High Power Li-Ion Battery Anodes, Chemistry of Materials, 2014, 26, 11, 3508

  CrossRef

 8. 8
  Qiushi Cheng, Jianwen Liang, Yongchun Zhu, Lulu Si, Cong Guo, Yitai Qian, Bulk Ti2Nb10O29as long-life and high-power Li-ion battery anodes, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17258

  CrossRef

 9. 9
  Henghui Xu, Xianluo Hu, Wei Luo, Yongming Sun, Ze Yang, Chenchen Hu, Yunhui Huang, Electrospun Conformal Li4Ti5O12/C Fibers for High-Rate Lithium-Ion Batteries, ChemElectroChem, 2014, 1, 3
 10. 10
  Hongsen Li, Xiaoyan Wang, Bing Ding, Gang Pang, Ping Nie, Laifa Shen, Xiaogang Zhang, Enhanced Lithium-Storage Performance from Three-Dimensional MoS2 Nanosheets/Carbon Nanotube Paper, ChemElectroChem, 2014, 1, 7
 11. 11
  Sundaramurthy Jayaraman, Vanchiappan Aravindan, Palaniswamy Suresh Kumar, Wong Chui Ling, Seeram Ramakrishna, Srinivasan Madhavi, Exceptional Performance of TiNb2O7Anode in All One-Dimensional Architecture by Electrospinning, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8660

  CrossRef

 12. 12
  Qi Fan, Lixu Lei, Yueming Sun, Facile synthesis of a 3D-porous LiNbO3 nanocomposite as a novel electrode material for lithium ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7188

  CrossRef

 13. 13
  Linchao Zeng, Fusen Pan, Weihan Li, Yu Jiang, Xiongwu Zhong, Yan Yu, Free-standing porous carbon nanofibers–sulfur composite for flexible Li–S battery cathode, Nanoscale, 2014, 6, 16, 9579

  CrossRef

 14. 14
  Henghui Xu, Xianluo Hu, Yongming Sun, Wei Luo, Chaoji Chen, Yang Liu, Yunhui Huang, Highly porous Li4Ti5O12/C nanofibers for ultrafast electrochemical energy storage, Nano Energy, 2014, 10, 163

  CrossRef

 15. 15
  Lei Zhang, Kangning Zhao, Wangwang Xu, Jiashen Meng, Liang He, Qinyou An, Xu Xu, Yanzhu Luo, Tingwei Zhao, Liqiang Mai, Mesoporous VO2nanowires with excellent cycling stability and enhanced rate capability for lithium batteries, RSC Advances, 2014, 4, 63, 33332

  CrossRef

 16. 16
  Swastika Banerjee, Ganga Periyasamy, Swapan K. Pati, Possible application of 2D-boron sheets as anode material in lithium ion battery: A DFT and AIMD study, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 3856

  CrossRef

 17. 17
  Jingxia Qiu, Chao Lai, Yazhou Wang, Sheng Li, Shanqing Zhang, Resilient mesoporous TiO2/graphene nanocomposite for high rate performance lithium-ion batteries, Chemical Engineering Journal, 2014, 256, 247

  CrossRef

 18. 18
  Qi Fan, Lixu Lei, Gui Yin, Yueming Sun, Self-weaving CNT–LiNbO3 nanoplate–polypyrrole hybrid as a flexible anode for Li-ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 18, 2370

  CrossRef

 19. 19
  Jaehyuk Lee, Changshin Jo, Bangrock Park, Woonbong Hwang, Hyung Ik Lee, Songhun Yoon, Jinwoo Lee, Simple fabrication of flexible electrodes with high metal-oxide content: electrospun reduced tungsten oxide/carbon nanofibers for lithium ion battery applications, Nanoscale, 2014, 6, 17, 10147

  CrossRef

 20. 20
  Vanchiappan Aravindan, Jayaraman Sundaramurthy, Akshay Jain, Palaniswamy Suresh Kumar, Wong Chui Ling, Seeram Ramakrishna, Madapusi P. Srinivasan, Srinivasan Madhavi, Unveiling TiNb2O7 as an Insertion Anode for Lithium Ion Capacitors with High Energy and Power Density, ChemSusChem, 2014, 7, 7
 21. 21
  Sujith Kalluri, Kuok Hau Seng, Zaiping Guo, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, Electrospun lithium metal oxide cathode materials for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 48, 25576

  CrossRef

 22. 22
  Henghui Xu, Jie Shu, Xianluo Hu, Yongming Sun, Wei Luo, Yunhui Huang, Electrospun porous LiNb3O8 nanofibers with enhanced lithium-storage properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 15053

  CrossRef

 23. 23
  Jun Liu, Wei Liu, Shaomin Ji, Yichun Zhou, Peter Hodgson, Yuncang Li, Electrospun Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Hierarchical Nanofibers as 5 V Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries, ChemPlusChem, 2013, 78, 7
 24. 24
  Lisha Shen, Huawei Song, Hao Cui, Xun Wen, Xiaolin Wei, Chengxin Wang, Fe3O4–carbon nanocomposites via a simple synthesis as anode materials for rechargeable lithium ion batteries, CrystEngComm, 2013, 15, 46, 9849

  CrossRef

 25. 25
  Ling Fei, Yun Xu, Xiaofei Wu, Yuling Li, Pu Xie, Shuguang Deng, Sergei Smirnov, Hongmei Luo, SBA-15 confined synthesis of TiNb2O7 nanoparticles for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 22, 11102

  CrossRef

 26. 26
  Jun Liu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Tiny Li4Ti5O12 nanoparticles embedded in carbon nanofibers as high-capacity and long-life anode materials for both Li-ion and Na-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 48, 20813

  CrossRef