SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Tian Lan, Xuefeng Lu, Lu Zhang, Yijing Chen, Gang Zhou, Zhong-Sheng Wang, Enhanced performance of quasi-solid-state dye-sensitized solar cells by tuning the building blocks in D–(π)–A′–π–A featured organic dyes, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18, 9869

  CrossRef

 2. 2
  Fei Wu, Shangbi Zhao, Lawrence Tien Lin Lee, Min Wang, Tao Chen, Linna Zhu, Novel D-π-A organic sensitizers containing diarylmethylene-bridged triphenylamine and different spacers for solar cell application, Tetrahedron Letters, 2015, 56, 10, 1233

  CrossRef

 3. 3
  Fei Wu, Lawrence Tien Lin Lee, Jianlin Liu, Shangbi Zhao, Tao Chen, Min Wang, Cheng Zhong, Linna Zhu, Novel organic dyes based on diarylmethylene-bridged triphenylamine for dye-sensitized solar cells, Synthetic Metals, 2015, 205, 70

  CrossRef

 4. 4
  Natalie Hammer, Tatyana E. Shubina, Jean-Paul Gisselbrecht, Frank Hampel, Milan Kivala, Synthesis and Properties of Arylvinylidene-Bridged Triphenylamines, The Journal of Organic Chemistry, 2015, 80, 4, 2418

  CrossRef

 5. 5
  Min-Woo Lee, Jae-Yup Kim, Hae Jung Son, Jin Young Kim, BongSoo Kim, Honggon Kim, Doh-Kwon Lee, Kyungkon Kim, Duck-Hyung Lee, Min Jae Ko, Tailoring of Energy Levels in D-π-A Organic Dyes via Fluorination of Acceptor Units for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, Scientific Reports, 2015, 5, 7711

  CrossRef

 6. 6
  Jianfeng Lu, Bingyan Zhang, Shuangshuang Liu, Hao Li, Huailiang Yuan, Yan Shen, Jie Xu, Yibing Cheng, Mingkui Wang, A cyclopenta[1,2-b:5,4-b′]dithiophene–porphyrin conjugate for mesoscopic solar cells: a D–π–D–A approach, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 45, 24755

  CrossRef

 7. 7
  Xuefeng Lu, Tian Lan, Zhenwen Qin, Zhong-Sheng Wang, Gang Zhou, A Near-Infrared Dithieno[2,3-a:3′,2′-c]phenazine-Based Organic Co-Sensitizer for Highly Efficient and Stable Quasi-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 21, 19308

  CrossRef

 8. 8
  Xiongwu Kang, Junxiang Zhang, Daniel O’Neil, Anthony J. Rojas, Wayne Chen, Paul Szymanski, Seth R. Marder, Mostafa A. El-Sayed, Effect of Molecular Structure Perturbations on the Performance of the D–A−π–A Dye Sensitized Solar Cells, Chemistry of Materials, 2014, 26, 15, 4486

  CrossRef

 9. 9
  Min-Woo Lee, Jae-Yup Kim, Duck-Hyung Lee, Min Jae Ko, Novel D-π-A Organic Dyes with Thieno[3,2-b]thiophene-3,4-ethylenedioxythiophene Unit as a π-Bridge for Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells with Long-Term Stability, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4102

  CrossRef

 10. 10
  Jianfeng Lu, Shuangshuang Liu, Hao Li, Yan Shen, Jie Xu, Yibing Cheng, Mingkui Wang, Pyrene-conjugated porphyrins for efficient mesoscopic solar cells: the role of the spacer, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17495

  CrossRef

 11. 11
  Linna Zhu, Hong Bin Yang, Cheng Zhong, Chang Ming Li, Rational design of triphenylamine dyes for highly efficient p-type dye sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2014, 105, 97

  CrossRef

 12. 12
  Hai-Bin Li, Jian-Zhao Zhang, Ji Zhang, Yong Wu, Yi-Ai Duan, Zhong-Min Su, Yun Geng, Theoretical studies on organic D-π-A sensitizers with planar triphenylamine donor and different π-linkers for dyes-sensitized solar cells, Journal of Molecular Modeling, 2014, 20, 7

  CrossRef

 13. 13
  Mao Liang, Jun Chen, Arylamine organic dyes for dye-sensitized solar cells, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 8, 3453

  CrossRef

 14. 14
  Quanyou Feng, Qian Zhang, Xuefeng Lu, Hong Wang, Gang Zhou, Zhong-Sheng Wang, Facile and Selective Synthesis of Oligothiophene-Based Sensitizer Isomers: An Approach toward Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 18, 8982

  CrossRef

 15. 15
  Xuefeng Lu, Xiaowei Jia, Zhong-Sheng Wang, Gang Zhou, X-shaped organic dyes with a quinoxaline bridge for use in dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9697

  CrossRef