SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xianwei Guo, Jiuhui Han, Ling Zhang, Pan Liu, Akihiko Hirata, Luyang Chen, Takeshi Fujita, Mingwei Chen, A nanoporous metal recuperated MnO2anode for lithium ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 37, 15111

  CrossRef

 2. 2
  Xi Wang, Dequan Liu, Qunhong Weng, Jiangwei Liu, Qifeng Liang, Chao Zhang, Cu/Li4Ti5O12 scaffolds as superior anodes for lithium-ion batteries, NPG Asia Materials, 2015, 7, 4, e171

  CrossRef

 3. 3
  Weihan Li, Minsi Li, Min Wang, Linchao Zeng, Yan Yu, Electrospinning with partially carbonization in air: Highly porous carbon nanofibers optimized for high-performance flexible lithium-ion batteries, Nano Energy, 2015, 13, 693

  CrossRef

 4. 4
  Bin Li, Shubin Yang, Songmei Li, Bo Wang, Jianhua Liu, From Commercial Sponge Toward 3D Graphene–Silicon Networks for Superior Lithium Storage, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 15
 5. 5
  Xiuwan Li, Zhibo Yang, Yujun Fu, Li Qiao, Dan Li, Hongwei Yue, Deyan He, Germanium Anode with Excellent Lithium Storage Performance in a Germanium/Lithium–Cobalt Oxide Lithium-Ion Battery, ACS Nano, 2015, 9, 2, 1858

  CrossRef

 6. 6
  Xin Jiang, Xiaoling Yang, Yihua Zhu, Yifan Yao, Peng Zhao, Chunzhong Li, Graphene/carbon-coated Fe3O4nanoparticle hybrids for enhanced lithium storage, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 5, 2361

  CrossRef

 7. 7
  Sheng Han, Jianzhong Jiang, Yanshan Huang, Yanping Tang, Jing Cao, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Hierarchical TiO2–SnO2–graphene aerogels for enhanced lithium storage, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 3, 1580

  CrossRef

 8. 8
  Chuanjian Zhang, Zhou Lin, Zhenzhong Yang, Dongdong Xiao, Pu Hu, Hongxia Xu, Yulong Duan, Shuping Pang, Lin Gu, Guanglei Cui, Hierarchically Designed Germanium Microcubes with High Initial Coulombic Efficiency toward Highly Reversible Lithium Storage, Chemistry of Materials, 2015, 27, 6, 2189

  CrossRef

 9. 9
  Dan Li, Chuanqi Feng, Hua kun Liu, Zaiping Guo, Hollow carbon spheres with encapsulated germanium as an anode material for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 978

  CrossRef

 10. 10
  Xiaolei Sun, Wenping Si, Lixia Xi, Bo Liu, Xuejun Liu, Chenglin Yan, Oliver G. Schmidt, In Situ-Formed, Amorphous, Oxygen-Enabled Germanium Anode with Robust Cycle Life for Reversible Lithium Storage, ChemElectroChem, 2015, 2, 5
 11. 11
  Rahmat Agung Susantyoko, Xinghui Wang, Leimeng Sun, Wardhana Sasangka, Eugene Fitzgerald, Qing Zhang, Influences of annealing on lithium-ion storage performance of thick germanium film anodes, Nano Energy, 2015, 12, 521

  CrossRef

 12. 12
  Yuan-Li Ding, Yuren Wen, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Jarosite Nanosheets Fabricated via Room-Temperature Synthesis as Cathode Materials for High-Rate Lithium Ion Batteries, Chemistry of Materials, 2015, 27, 8, 3143

  CrossRef

 13. 13
  Yuan-Li Ding, Yuren Wen, Chia-Chin Chen, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Nanosheets of Earth-Abundant Jarosite as Novel Anodes for High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 19, 10518

  CrossRef

 14. 14
  Yu Chen, Lifeng Liu, Jie Xiong, Tingzhou Yang, Yong Qin, Chenglin Yan, Porous Si Nanowires from Cheap Metallurgical Silicon Stabilized by a Surface Oxide Layer for Lithium Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 38
 15. 15
  Xusong Liu, Jian Hao, Xiaoxu Liu, Caixia Chi, Na Li, Frank Endres, Yi Zhang, Yao Li, Jiupeng Zhao, Preparation of Ge nanotube arrays from an ionic liquid for lithium ion battery anodes with improved cycling stability, Chem. Commun., 2015, 51, 11, 2064

  CrossRef

 16. 16
  Runwei Mo, Siu On Tung, Zhengyu Lei, Guangyu Zhao, Kening Sun, Nicholas A. Kotov, Pushing the Limits: 3D Layer-by-Layer-Assembled Composites for Cathodes with 160 C Discharge Rates, ACS Nano, 2015, 9, 5, 5009

  CrossRef

 17. 17
  Yuan-Li Ding, Yuren Wen, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Rapid and Up-Scalable Fabrication of Free-Standing Metal Oxide Nanosheets for High-Performance Lithium Storage, Small, 2015, 11, 17
 18. 18
  Si-Jin Kim, Han-Chul Park, Min-Cheol Kim, Da-Mi Kim, Young-Woo Lee, Kyung-Won Park, Sputtered amorphous thin film nanocomposites as an anode for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 273, 707

  CrossRef

 19. 19
  Andac Armutlulu, Lawrence A. Bottomley, Sue Ann Bidstrup Allen, Mark G. Allen, Supercapacitor Electrodes Based on Three-Dimensional Copper Structures with Precisely Controlled Dimensions, ChemElectroChem, 2015, 2, 2
 20. 20
  Sakineh Chabi, Chuang Peng, Zhuxian Yang, Yongde Xia, Yanqiu Zhu, Three dimensional (3D) flexible graphene foam/polypyrrole composite: towards highly efficient supercapacitors, RSC Adv., 2015, 5, 6, 3999

  CrossRef

 21. 21
  Shao-Zhuan Huang, Jun Jin, Yi Cai, Yu Li, Zhao Deng, Jun-Yang Zeng, Jing Liu, Chao Wang, Tawfique Hasan, Bao-Lian Su, Three-Dimensional (3D) Bicontinuous Hierarchically Porous Mn2O3 Single Crystals for High Performance Lithium-Ion Batteries, Scientific Reports, 2015, 5, 14686

  CrossRef

 22. 22
  Yue Ma, Habtom Desta Asfaw, Kristina Edström, Three-dimensional carbon foam supported tin oxide nanocrystallites with tunable size range: Sulfonate anchoring synthesis and high rate lithium storage properties, Journal of Power Sources, 2015, 294, 208

  CrossRef

 23. 23
  Wei He, Huajun Tian, Xiaoliang Wang, Fengxia Xin, Weiqiang Han, Three-dimensional interconnected network GeOx/multi-walled CNT composite spheres as high-performance anodes for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 38, 19393

  CrossRef

 24. 24
  Hongsen Li, Laifa Shen, Gang Pang, Shan Fang, Haifeng Luo, Kai Yang, Xiaogang Zhang, TiNb2O7nanoparticles assembled into hierarchical microspheres as high-rate capability and long-cycle-life anode materials for lithium ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 2, 619

  CrossRef

 25. 25
  Weihan Li, Zhenzhong Yang, Yu Jiang, Zirui Yu, Lin Gu, Yan Yu, Crystalline red phosphorus incorporated with porous carbon nanofibers as flexible electrode for high performance lithium-ion batteries, Carbon, 2014, 78, 455

  CrossRef

 26. 26
  Xiao-lei Huang, Dan Xu, Shuang Yuan, De-long Ma, Sai Wang, Huai-yu Zheng, Xin-bo Zhang, Dendritic Ni-P-Coated Melamine Foam for a Lightweight, Low-Cost, and Amphipathic Three-Dimensional Current Collector for Binder-Free Electrodes, Advanced Materials, 2014, 26, 42
 27. 27
  Wei Liu, Jun Liu, Kunfeng Chen, Shaomin Ji, Yanling Wan, Yichun Zhou, Dongfeng Xue, Peter Hodgson, Yuncang Li, Enhancing the Electrochemical Performance of the LiMn2O4 Hollow Microsphere Cathode with a LiNi0.5Mn1.5O4 Coated Layer, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 3
 28. 28
  Jun Liu, Wei Liu, Shaomin Ji, Yanling Wan, Huaqi Yin, Yichun Zhou, Facile Synthesis of Carbon-Encapsulated Li4Ti5O12@C Hollow Microspheres as Superior Anode Materials for Li-Ion Batteries, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 12
 29. 29
  Yan Xu, Xiaoshu Zhu, Xiaosi Zhou, Xia Liu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Ge Nanoparticles Encapsulated in Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide as an Advanced Anode Material for Lithium-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 49, 28502

  CrossRef

 30. 30
  Jun Liu, Kepeng Song, Changbao Zhu, Chia-Chin Chen, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Ge/C Nanowires as High-Capacity and Long-Life Anode Materials for Li-Ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7051

  CrossRef

 31. 31
  Weihan Li, Zhenzhong Yang, Jianxiu Cheng, Xiongwu Zhong, Lin Gu, Yan Yu, Germanium nanoparticles encapsulated in flexible carbon nanofibers as self-supported electrodes for high performance lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4532

  CrossRef

 32. 32
  Jinwen Qin, Xia Wang, Minhua Cao, Changwen Hu, Germanium Quantum Dots Embedded in N-Doping Graphene Matrix with Sponge-Like Architecture for Enhanced Performance in Lithium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 31
 33. 33
  Yang Liu, Sulin Zhang, Ting Zhu, Germanium-Based Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries, ChemElectroChem, 2014, 1, 4
 34. 34
  Tadhg Kennedy, Emma Mullane, Hugh Geaney, Michal Osiak, Colm O’Dwyer, Kevin M. Ryan, High-Performance Germanium Nanowire-Based Lithium-Ion Battery Anodes Extending over 1000 Cycles Through in Situ Formation of a Continuous Porous Network, Nano Letters, 2014, 14, 2, 716

  CrossRef

 35. 35
  Jianxiu Cheng, Jiaqing Wang, Weihan Li, Xiaowu Liu, Yan Yu, Highly reversible lithium storage in a 3D macroporous Ge@C composite, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37746

  CrossRef

 36. 36
  Sakineh Chabi, Chuang Peng, Di Hu, Yanqiu Zhu, Ideal Three-Dimensional Electrode Structures for Electrochemical Energy Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 15
 37. 37
  Jun Liu, Wei Liu, Shaomin Ji, Yanling Wan, Mingzhe Gu, Huaqi Yin, Yichun Zhou, Iron Fluoride Hollow Porous Microspheres: Facile Solution-Phase Synthesis and Their Application for Li-Ion Battery Cathodes, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 19
 38. 38
  Yuan-Li Ding, Yuren Wen, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Large-scale low temperature fabrication of SnO2hollow/nanoporous nanostructures: the template-engaged replacement reaction mechanism and high-rate lithium storage, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11411

  CrossRef

 39. 39
  Xianhong Rui, Qingyu Yan, Maria Skyllas-Kazacos, Tuti Mariana Lim, Li3V2(PO4)3 cathode materials for lithium-ion batteries: A review, Journal of Power Sources, 2014, 258, 19

  CrossRef

 40. 40
  Xiaolei Sun, Wenping Si, Xianghong Liu, Junwen Deng, Lixia Xi, Lifeng Liu, Chenglin Yan, Oliver G. Schmidt, Multifunctional Ni/NiO hybrid nanomembranes as anode materials for high-rate Li-ion batteries, Nano Energy, 2014, 9, 168

  CrossRef

 41. 41
  Na Wu, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, Size-Dependent Electrochemical Magnesium Storage Performance of Spinel Lithium Titanate, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 8
 42. 42
  Jing Xu, Xianfu Wang, Xiaowei Wang, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Dongdong Li, Guozhen Shen, Three-Dimensional Structural Engineering for Energy-Storage Devices: From Microscope to Macroscope, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 43. 43
  Xiaolei Sun, Chenglin Yan, Yao Chen, Wenping Si, Junwen Deng, Steffen Oswald, Lifeng Liu, Oliver G. Schmidt, Three-Dimensionally “Curved” NiO Nanomembranes as Ultrahigh Rate Capability Anodes for Li-Ion Batteries with Long Cycle Lifetimes, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 44. 44
  Xinghui Wang, Rahmat Agung Susantyoko, Yu Fan, Leimeng Sun, Qizhen Xiao, Qing Zhang, Vertically Aligned CNT-Supported Thick Ge Films as High-Performance 3D Anodes for Lithium Ion Batteries, Small, 2014, 10, 14
 45. 45
  Zhe Chen, Yang Yan, Sen Xin, Wei Li, Jin Qu, Yu-Guo Guo, Wei-Guo Song, Copper germanate nanowire/reduced graphene oxide anode materials for high energy lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 37, 11404

  CrossRef

 46. 46
  Chao Wang, Jing Ju, Yanquan Yang, Yufeng Tang, Jianhua Lin, Zujin Shi, Ray P. S. Han, Fuqiang Huang, In situ grown graphene-encapsulated germanium nanowires for superior lithium-ion storage properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 31, 8897

  CrossRef

 47. 47
  Jian Wang, Jun Liu, Yichun Zhou, Peter Hodgson, Yuncang Li, One-pot facile synthesis of hierarchical hollow microspheres constructed with MnO2 nanotubes and their application in lithium storage and water treatment, RSC Advances, 2013, 3, 48, 25937

  CrossRef

 48. 48
  Yongming Sun, Xianluo Hu, Wei Luo, Henghui Xu, Chenchen Hu, Yunhui Huang, Synthesis of Amorphous FeOOH/Reduced Graphene Oxide Composite by Infrared Irradiation and Its Superior Lithium Storage Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 20, 10145

  CrossRef

 49. 49
  Jun Liu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Tiny Li4Ti5O12 nanoparticles embedded in carbon nanofibers as high-capacity and long-life anode materials for both Li-ion and Na-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 48, 20813

  CrossRef

 50. 50
  Yu Chen, Bohang Song, Li Lu, Junmin Xue, Ultra-small Fe3O4 nanoparticle decorated graphene nanosheets with superior cyclic performance and rate capability, Nanoscale, 2013, 5, 15, 6797

  CrossRef