SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jhong-Sian Wu, Sheng-Wen Cheng, Yen-Ju Cheng, Chain-Shu Hsu, Donor–acceptor conjugated polymers based on multifused ladder-type arenes for organic solar cells, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 5, 1113

  CrossRef

 2. 2
  Pei-Chi Jwo, Yu-Ying Lai, Che-En Tsai, Yun-Yu Lai, Wei-Wei Liang, Chain-Shu Hsu, Yen-Ju Cheng, A New Ladder-Type Germanium-Bridged Dithienocarbazole Arene and Its Donor–Acceptor Conjugated Copolymers: Synthesis, Molecular Properties, and Photovoltaic Applications, Macromolecules, 2014, 47, 21, 7386

  CrossRef

 3. 3
  Yu-Ying Lai, Yen-Ju Cheng, Chain-Shu Hsu, Applications of functional fullerene materials in polymer solar cells, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1866

  CrossRef

 4. 4
  Lixin Wang, Dongdong Cai, Zhigang Yin, Changquan Tang, Shan-Ci Chen, Qingdong Zheng, Diindenocarbazole-based large bandgap copolymers for high-performance organic solar cells with large open circuit voltages, Polym. Chem., 2014, 5, 23, 6847

  CrossRef

 5. 5
  Xiaofeng Xu, Zhaojun Li, Olof Bäcke, Kim Bini, David I. James, Eva Olsson, Mats R. Andersson, Ergang Wang, Effects of side chain isomerism on the physical and photovoltaic properties of indacenodithieno[3,2-b]thiophene–quinoxaline copolymers: toward a side chain design for enhanced photovoltaic performance, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 18988

  CrossRef

 6. 6
  Yongxi Li, Kai Yao, Hin-Lap Yip, Fei-Zhi Ding, Yun-Xiang Xu, Xiaosong Li, Yu Chen, Alex K.-Y. Jen, Eleven-Membered Fused-Ring Low Band-Gap Polymer with Enhanced Charge Carrier Mobility and Photovoltaic Performance, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 23
 7. 7
  Ming-Hung Liao, Che-En Tsai, Yu-Ying Lai, Fong-Yi Cao, Jhong-Sian Wu, Chien-Lung Wang, Chain-Shu Hsu, Ian Liau, Yen-Ju Cheng, Morphological Stabilization by Supramolecular Perfluorophenyl-C60 Interactions Leading to Efficient and Thermally Stable Organic Photovoltaics, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 10
 8. 8
  Liangchun Li, Shuhong Li, Cui-Hua Zhao, Caihong Xu, Synthesis, Photophysical Properties, and Self-Organization of Difurobenzosilole Derivatives, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 11
 9. 9
  Zhong’an Li, Yue Zang, Chu-Chen Chueh, Namchul Cho, Jinrong Lu, Xuyang Wang, Jiang Huang, Chang-Zhi Li, Junsheng Yu, Alex K.-Y. Jen, Tetrathienodibenzocarbazole Based Donor–Acceptor Type Wide Band-Gap Copolymers for Polymer Solar Cell Applications, Macromolecules, 2014, 47, 21, 7407

  CrossRef

 10. 10
  Tao Wang, Andrew J. Pearson, David G. Lidzey, Correlating molecular morphology with optoelectronic function in solar cells based on low band-gap copolymer:fullerene blends, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 44, 7266

  CrossRef

 11. 11
  Darren C. Watters, Hunan Yi, Andrew J. Pearson, James Kingsley, Ahmed Iraqi, David Lidzey, Fluorene-Based Co-polymer with High Hole Mobility and Device Performance in Bulk Heterojunction Organic Solar Cells, Macromolecular Rapid Communications, 2013, 34, 14