SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kangzhe Cao, Lifang Jiao, Huiqiao Liu, Yongchang Liu, Yijing Wang, Zaiping Guo, Huatang Yuan, 3D Hierarchical Porous α-Fe2O3 Nanosheets for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 4
 2. 2
  Ning Zhang, Xiaopeng Han, Yongchang Liu, Xiaofei Hu, Qing Zhao, Jun Chen, 3D Porous γ-Fe2O3@C Nanocomposite as High-Performance Anode Material of Na-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 5
 3. 3
  Huanwen Wang, Cao Guan, Xuefeng Wang, Hong Jin Fan, A High Energy and Power Li-Ion Capacitor Based on a TiO2 Nanobelt Array Anode and a Graphene Hydrogel Cathode, Small, 2015, 11, 12
 4. 4
  Long Pan, Xiao-Dong Zhu, Xu-Ming Xie, Yi-Tao Liu, Delicate ternary heterostructures achieved by hierarchical co-assembly of Ag and Fe3O4nanoparticles on MoS2nanosheets: morphological and compositional synergy in reversible lithium storage, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6, 2726

  CrossRef

 5. 5
  Jian Zhu, Libao Chen, Zhi Xu, Bingan Lu, Electrospinning preparation of ultra-long aligned nanofibers thin films for high performance fully flexible lithium-ion batteries, Nano Energy, 2015, 12, 339

  CrossRef

 6. 6
  Tingting Liu, Yang Zhao, Lijun Gao, Jiangfeng Ni, Engineering Bi2O3-Bi2S3 heterostructure for superior lithium storage, Scientific Reports, 2015, 5, 9307

  CrossRef

 7. 7
  Youngjin Kim, Jong Hyuk Park, Jihoon Jung, Sang-Soo Lee, Geometrical implication of ion transporters employing an ellipsoidal hollow structure in pseudo-solid electrolytes, Nanoscale, 2015, 7, 6, 2729

  CrossRef

 8. 8
  Xiaodan Li, Wei Li, Meicheng Li, Peng Cui, Dehong Chen, Thomas Gengenbach, Lihua Chu, Huiyuan Liu, Guangsheng Song, Glucose-assisted synthesis of the hierarchical TiO2nanowire@MoS2nanosheet nanocomposite and its synergistic lithium storage performance, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6, 2762

  CrossRef

 9. 9
  Xia Yang, Yong-Bing Tang, Xing Huang, Hong Tao Xue, Wen Pei Kang, Wen Yue Li, Tsz-Wai Ng, Chun-Sing Lee, Lithium ion battery application of porous composite oxide microcubes prepared via metal-organic frameworks, Journal of Power Sources, 2015, 284, 109

  CrossRef

 10. 10
  Xinhui Xia, Yongqi Zhang, Zhanxi Fan, Dongliang Chao, Qinqin Xiong, Jiangping Tu, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Novel Metal@Carbon Spheres Core–Shell Arrays by Controlled Self-Assembly of Carbon Nanospheres: A Stable and Flexible Supercapacitor Electrode, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 6
 11. 11
  Ye Tian, Chuan Fei Guo, Jianming Zhang, Qian Liu, Operable persistent photoconductivity of Bi2S3nested nano-networks, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 2, 851

  CrossRef

 12. 12
  Yong Li, Shenglan Yu, Tianzhi Yuan, Mi Yan, Yinzhu Jiang, Rational design of metal oxide nanocomposite anodes for advanced lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 282, 1

  CrossRef

 13. 13
  Yang Liu, Yang Jiao, Haiyue Zhou, Xiang Yu, Fengyu Qu, Xiang Wu, Rational Design of WO3 Nanostructures as the Anode Materials for Lithium-Ion Batteries with Enhanced Electrochemical Performance, Nano-Micro Letters, 2015, 7, 1, 12

  CrossRef

 14. 14
  Dandan Yuan, Wanli Yang, Jiangfeng Ni, Lijun Gao, Sandwich structured MoO2@TiO2@CNT nanocomposites with high-rate performance for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 163, 57

  CrossRef

 15. 15
  Jiexi Wang, Qiaobao Zhang, Xinhai Li, Bao Zhang, Liqiang Mai, Kaili Zhang, Smart construction of three-dimensional hierarchical tubular transition metal oxide core/shell heterostructures with high-capacity and long-cycle-life lithium storage, Nano Energy, 2015, 12, 437

  CrossRef

 16. 16
  Jingshan Luo, S. David Tilley, Ludmilla Steier, Marcel Schreier, Matthew T. Mayer, Hong Jin Fan, Michael Grätzel, Solution Transformation of Cu2O into CuInS2for Solar Water Splitting, Nano Letters, 2015, 15, 2, 1395

  CrossRef

 17. 17
  Jung Hyun Kim, Young Jun Hong, Yun Chan Kang, Yun Ju Choi, Yang Soo Kim, Superior electrochemical properties of α-Fe2O3 nanofibers with a porous core/dense shell structure formed from iron acetylacetonate-polyvinylpyrrolidone composite fibers, Electrochimica Acta, 2015, 154, 211

  CrossRef

 18. 18
  Linghui Yu, Shibo Xi, Chao Wei, Wenyu Zhang, Yonghua Du, Qingyu Yan, Zhichuan Xu, Superior Lithium Storage Properties of β-FeOOH, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 6
 19. 19
  Kangzhe Cao, Lifang Jiao, Yongchang Liu, Huiqiao Liu, Yijing Wang, Huatang Yuan, Ultra-High Capacity Lithium-Ion Batteries with Hierarchical CoO Nanowire Clusters as Binder Free Electrodes, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 7
 20. 20
  Jianhui Zhu, Jian Jiang, Zhipeng Sun, Jingshan Luo, Zhanxi Fan, Xintang Huang, Hua Zhang, Ting Yu, 3D Carbon/Cobalt-Nickel Mixed-Oxide Hybrid Nanostructured Arrays for Asymmetric Supercapacitors, Small, 2014, 10, 14
 21. 21
  Xiulin Fan, Jie Shao, Xuezhang Xiao, Lixin Chen, Xinhua Wang, Shouquan Li, Hongwei Ge, Carbon encapsulated 3D hierarchical Fe3O4spheres as advanced anode materials with long cycle lifetimes for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 35, 14641

  CrossRef

 22. 22
  Xiang-Zi Li, Kong-Lin Wu, Yin Ye, Xian-Wen Wei, Controllable synthesis of Ni nanotube arrays and their structure-dependent catalytic activity toward dye degradation, CrystEngComm, 2014, 16, 21, 4406

  CrossRef

 23. 23
  Xiang Zhang, Huihui Liu, Shaikshavali Petnikota, Seeram Ramakrishna, Hong Jin Fan, Electrospun Fe2O3–carbon composite nanofibers as durable anode materials for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10835

  CrossRef

 24. 24
  Li-Li Xing, Ya-Yu Zhao, Jun Zhao, Yu-Xin Nie, Ping Deng, Qi Wang, Xin-Yu Xue, Facile synthesis and lithium storage performance of SnO2–Co3O4 core–shell nanoneedle arrays on copper foil, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 586, 28

  CrossRef

 25. 25
  Xiuwan Li, Xiaonan Shang, Dan Li, Hongwei Yue, Suiyan Wang, Li Qiao, Deyan He, Facile Synthesis of Porous MnO Microspheres for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 9
 26. 26
  Rencheng Jin, Yanshuai Guan, Hong Liu, Junhao Zhou, Gang Chen, Facile Synthesis of SnO2/Fe2O3 Hollow Spheres and their Application as Anode Materials in Lithium-ion Batteries, ChemPlusChem, 2014, 79, 11
 27. 27
  Jian Zhu, Guanhua Zhang, Xinzhi Yu, Qiuhong Li, Bingan Lu, Zhi Xu, Graphene double protection strategy to improve the SnO2 electrode performance anodes for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 3, 80

  CrossRef

 28. 28
  Qiaobao Zhang, Huixin Chen, Jiexi Wang, Daguo Xu, Xinhai Li, Yong Yang, Kaili Zhang, Growth of Hierarchical 3D Mesoporous NiSix/NiCo2O4 Core/Shell Heterostructures on Nickel Foam for Lithium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 29. 29
  Lin Gao, Hao Hu, Guojian Li, Qiancheng Zhu, Ying Yu, Hierarchical 3D TiO2@Fe2O3 nanoframework arrays as high-performance anode materials, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6463

  CrossRef

 30. 30
  Xin Gu, Liang Chen, Shuo Liu, Huayun Xu, Jian Yang, Yitai Qian, Hierarchical core–shell α-Fe2O3@C nanotubes as a high-rate and long-life anode for advanced lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10, 3439

  CrossRef

 31. 31
  Donghua Teng, Yunhua Yu, Xiaoping Yang, Hierarchical flower-like TiO2/MPCNFs as a free-standing anode with superior cycling reversibility and rate capability, RSC Advances, 2014, 4, 24, 12309

  CrossRef

 32. 32
  Hui Xia, Wen Xiong, Chiew Keat Lim, Qiaofeng Yao, Yadong Wang, Jianping Xie, Hierarchical TiO2-B nanowire@α-Fe2O3 nanothorn core-branch arrays as superior electrodes for lithium-ion microbatteries, Nano Research, 2014, 7, 12, 1797

  CrossRef

 33. 33
  Qiang Wang, De-An Zhang, Qi Wang, Jing Sun, Li-Li Xing, Xin-Yu Xue, High electrochemical performances of α-MoO3@MnO2 core-shell nanorods as lithium-ion battery anodes, Electrochimica Acta, 2014, 146, 411

  CrossRef

 34. 34
  Cao Guan, Xinghui Wang, Qing Zhang, Zhanxi Fan, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Highly Stable and Reversible Lithium Storage in SnO2Nanowires Surface Coated with a Uniform Hollow Shell by Atomic Layer Deposition, Nano Letters, 2014, 14, 8, 4852

  CrossRef

 35. 35
  Deyang Zhang, Hailong Yan, Yang Lu, Kangwen Qiu, Chunlei Wang, Yihe Zhang, Xianming Liu, Jingshan Luo, Yongsong Luo, NiCo2O4nanostructure materials: morphology control and electrochemical energy storage, Dalton Trans., 2014, 43, 42, 15887

  CrossRef

 36. 36
  Yun Guang Zhu, Ye Wang, Yumeng Shi, Zhi Xiang Huang, Lin Fu, Hui Ying Yang, Phase Transformation Induced Capacitance Activation for 3D Graphene-CoO Nanorod Pseudocapacitor, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 37. 37
  Minghua Chen, Jilei Liu, Dongliang Chao, Jin Wang, Jinghua Yin, Jianyi Lin, Hong Jin Fan, Ze Xiang Shen, Porous α-Fe2O3 nanorods supported on carbon nanotubes-graphene foam as superior anode for lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 9, 364

  CrossRef

 38. 38
  Bingjiang Li, Zhongjun Cheng, Naiqing Zhang, Kening Sun, Self-supported, binder-free 3D hierarchical iron fluoride flower-like array as high power cathode material for lithium batteries, Nano Energy, 2014, 4, 7

  CrossRef

 39. 39
  Xinhui Xia, Yongqi Zhang, Dongliang Chao, Cao Guan, Yijun Zhang, Lu Li, Xiang Ge, Ignacio Mínguez Bacho, Jiangping Tu, Hong Jin Fan, Solution synthesis of metal oxides for electrochemical energy storage applications, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5008

  CrossRef

 40. 40
  Jiangfeng Ni, Yang Zhao, Tingting Liu, Honghe Zheng, Lijun Gao, Chenglin Yan, Liang Li, Strongly Coupled Bi2S3@CNT Hybrids for Robust Lithium Storage, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 16
 41. 41
  Xiukang Yang, Di Wang, Ruizhi Yu, Yansong Bai, Hongbo Shu, Long Ge, Haipeng Guo, Qiliang Wei, Li Liu, Xianyou Wang, Suppressed capacity/voltage fading of high-capacity lithium-rich layered materials via the design of heterogeneous distribution in the composition, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 3899

  CrossRef

 42. 42
  Wei Wang, Ying Xiao, Xinyu Zhao, Bing Liu, Minhua Cao, Synthesis of Cd2SnO4–SnO2hybrid micro-cubes with enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries, CrystEngComm, 2014, 16, 5, 922

  CrossRef

 43. 43
  Dezhi Kong, Jingshan Luo, Yanlong Wang, Weina Ren, Ting Yu, Yongsong Luo, Yaping Yang, Chuanwei Cheng, Three-Dimensional Co3O4@MnO2 Hierarchical Nanoneedle Arrays: Morphology Control and Electrochemical Energy Storage, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 24
 44. 44
  Jing Xu, Xianfu Wang, Xiaowei Wang, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Dongdong Li, Guozhen Shen, Three-Dimensional Structural Engineering for Energy-Storage Devices: From Microscope to Macroscope, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 45. 45
  Taeseup Song, Hyungkyu Han, Heechae Choi, Jung Woo Lee, Hyunjung Park, Sangkyu Lee, Won Il Park, Seungchul Kim, Li Liu, Ungyu Paik, TiO2 nanotube branched tree on a carbon nanofiber nanostructure as an anode for high energy and power lithium ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 4, 491

  CrossRef

 46. 46
  Muhammad-Sadeeq Balogun, Cheng Li, Yinxiang Zeng, Minghao Yu, Qili Wu, Mingmei Wu, Xihong Lu, Yexiang Tong, Titanium dioxide@titanium nitride nanowires on carbon cloth with remarkable rate capability for flexible lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 272, 946

  CrossRef

 47. 47
  Xianfu Wang, Bin Liu, Xiaojuan Hou, Qiufan Wang, Wenwu Li, Di Chen, Guozhen Shen, Ultralong-life and high-rate web-like Li4Ti5O12 anode for high-performance flexible lithium-ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 7, 1073

  CrossRef

 48. 48
  Jingshan Luo, Jilei Liu, Zhiyuan Zeng, Chi Fan Ng, Lingjie Ma, Hua Zhang, Jianyi Lin, Zexiang Shen, Hong Jin Fan, Three-Dimensional Graphene Foam Supported Fe3O4Lithium Battery Anodes with Long Cycle Life and High Rate Capability, Nano Letters, 2013, 13, 12, 6136

  CrossRef