SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jin Ma, Biao Li, Li An, Hang Wei, Xiayan Wang, Pingrong Yu, Dingguo Xia, A highly homogeneous nanocoating strategy for Li-rich Mn-based layered oxides based on chemical conversion, Journal of Power Sources, 2015, 277, 393

  CrossRef

 2. 2
  Qingbing Xia, Xinfu Zhao, Mingquan Xu, Zhengping Ding, Jiatu Liu, Libao Chen, Douglas G. Ivey, Weifeng Wei, A Li-rich Layered@Spinel@Carbon heterostructured cathode material for high capacity and high rate lithium-ion batteries fabricated via an in situ synchronous carbonization-reduction method, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7, 3995

  CrossRef

 3. 3
  Yi-di Zhang, Yi Li, Xiao-qing Niu, Dong-huang Wang, Ding Zhou, Xiu-li Wang, Chang-dong Gu, Jiang-ping Tu, A peanut-like hierarchical micro/nano-Li1.2Mn0.54Ni0.18Co0.08O2cathode material for lithium-ion batteries with enhanced electrochemical performance, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 27, 14291

  CrossRef

 4. 4
  Enyue Zhao, Zhongbo Hu, Lei Xie, Xiping Chen, Xiaoling Xiao, Xiangfeng Liu, A study of the structure–activity relationship of the electrochemical performance and Li/Ni mixing of lithium-rich materials by neutron diffraction, RSC Adv., 2015, 5, 39, 31238

  CrossRef

 5. 5
  Joong Sun Park, Anil U. Mane, Jeffrey W. Elam, Jason R. Croy, Amorphous Metal Fluoride Passivation Coatings Prepared by Atomic Layer Deposition on LiCoO2for Li-Ion Batteries, Chemistry of Materials, 2015, 27, 6, 1917

  CrossRef

 6. 6
  Minseong Ko, Pilgun Oh, Sujong Chae, Woongrae Cho, Jaephil Cho, Considering Critical Factors of Li-rich Cathode and Si Anode Materials for Practical Li-ion Cell Applications, Small, 2015, 11, 33
 7. 7
  Wen Liu, Pilgun Oh, Xien Liu, Seungjun Myeong, Woongrae Cho, Jaephil Cho, Countering Voltage Decay and Capacity Fading of Lithium-Rich Cathode Material at 60 °C by Hybrid Surface Protection Layers, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 13
 8. 8
  Anna M. Wise, Chunmei Ban, Johanna Nelson Weker, Sumohan Misra, Andrew S. Cavanagh, Zhuangchun Wu, Zheng Li, M. Stanley Whittingham, Kang Xu, Steven M. George, Michael F. Toney, Effect of Al2O3Coating on Stabilizing LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2Cathodes, Chemistry of Materials, 2015, 27, 17, 6146

  CrossRef

 9. 9
  Jian Liu, Xueliang Sun, Elegant design of electrode and electrode/electrolyte interface in lithium-ion batteries by atomic layer deposition, Nanotechnology, 2015, 26, 2, 024001

  CrossRef

 10. 10
  Joonhee Kang, Byungchan Han, First-Principles Study on the Thermal Stability of LiNiO2Materials Coated by Amorphous Al2O3with Atomic Layer Thickness, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 21, 11599

  CrossRef

 11. 11
  Ming Xu, Zhaoyong Chen, Lingjun Li, Huali Zhu, Qunfang Zhao, Lian Xu, Nanfa Peng, Li Gong, Highly crystalline alumina surface coating from hydrolysis of aluminum isopropoxide on lithium-rich layered oxide, Journal of Power Sources, 2015, 281, 444

  CrossRef

 12. 12
  Xiaoping Zhang, Shuwei Sun, Qing Wu, Ning Wan, Du Pan, Ying Bai, Improved electrochemical and thermal performances of layered Li[Li0.2Ni0.17Co0.07Mn0.56]O2 via Li2ZrO3 surface modification, Journal of Power Sources, 2015, 282, 378

  CrossRef

 13. 13
  Qing Wu, Xiaoping Zhang, Shuwei Sun, Ning Wan, Du Pan, Ying Bai, Huiyuan Zhu, Yong-Sheng Hu, Sheng Dai, Improved electrochemical performance of spinel LiMn1.5Ni0.5O4through MgF2nano-coating, Nanoscale, 2015, 7, 38, 15609

  CrossRef

 14. 14
  Enyue Zhao, Xiangfeng Liu, Hu Zhao, Xiaoling Xiao, Zhongbo Hu, Ion conducting Li2SiO3-coated lithium-rich layered oxide exhibiting high rate capability and low polarization, Chem. Commun., 2015, 51, 44, 9093

  CrossRef

 15. 15
  Dong Luo, Guangshe Li, Chaochao Fu, Jing Zheng, Jianming Fan, Qi Li, Liping Li, LiMO2 (M = Mn, Co, Ni) hexagonal sheets with (101) facets for ultrafast charging–discharging lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 276, 238

  CrossRef

 16. 16
  Shenzhen Xu, Ryan M. Jacobs, Ha M. Nguyen, Shiqiang Hao, Mahesh Mahanthappa, Chris Wolverton, Dane Morgan, Lithium transport through lithium-ion battery cathode coatings, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 33, 17248

  CrossRef

 17. 17
  Bilal Ahmed, Dalaver H. Anjum, Mohamed N. Hedhili, Husam N. Alshareef, Mechanistic Insight into the Stability of HfO2-Coated MoS2 Nanosheet Anodes for Sodium Ion Batteries, Small, 2015, 11, 34
 18. 18
  Xin Feng, Zhenzhong Yang, Daichun Tang, Qingyu Kong, Lin Gu, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen, Performance improvement of Li-rich layer-structured Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2by integration with spinel LiNi0.5Mn1.5O4, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 2, 1257

  CrossRef

 19. 19
  Zhongzhen Wu, Shunping Ji, Jiaxin Zheng, Zongxiang Hu, Shu Xiao, Yi Wei, Zengqing Zhuo, Yuan Lin, Wanli Yang, Kang Xu, Khalil Amine, Feng Pan, Prelithiation Activates Li(Ni0.5Mn0.3Co0.2)O2for High Capacity and Excellent Cycling Stability, Nano Letters, 2015, 15, 8, 5590

  CrossRef

 20. 20
  Kai-Xue Wang, Xin-Hao Li, Jie-Sheng Chen, Surface and Interface Engineering of Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2015, 27, 3
 21. 21
  Jie Zhang, Zhihong Lei, Jiulin Wang, Yanna NuLi, Jun Yang, Surface Modification of Li1.2Ni0.13Mn0.54Co0.13O2by Hydrazine Vapor as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 29, 15821

  CrossRef

 22. 22
  Langli Luo, Hui Yang, Pengfei Yan, Jonathan J. Travis, Younghee Lee, Nian Liu, Daniela Molina Piper, Se-Hee Lee, Peng Zhao, Steven M. George, Ji-Guang Zhang, Yi Cui, Sulin Zhang, Chunmei Ban, Chong-Min Wang, Surface-Coating Regulated Lithiation Kinetics and Degradation in Silicon Nanowires for Lithium Ion Battery, ACS Nano, 2015, 9, 5, 5559

  CrossRef

 23. 23
  Yanling Huang, Xianhua Hou, Shaomeng Ma, Xiaoli Zou, Yuping Wu, Shejun Hu, Zongping Shao, Xiang Liu, Template GNL-assisted synthesis of porous Li1.2Mn0.534Ni0.133Co0.133O2: towards high performance cathodes for lithium ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 32, 25258

  CrossRef

 24. 24
  Guofeng Ren, Md Nadim Ferdous Hoque, Xuan Pan, Juliusz Warzywoda, Zhaoyang Fan, Vertically aligned VO2(B) nanobelt forest and its three-dimensional structure on oriented graphene for energy storage, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 20, 10787

  CrossRef

 25. 25
  Dong Luo, Guangshe Li, Chaochao Fu, Jing Zheng, Jianming Fan, Qi Li, Liping Li, A New Spinel-Layered Li-Rich Microsphere as a High-Rate Cathode Material for Li-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 11
 26. 26
  Pilgun Oh, Minseong Ko, Seungjun Myeong, Youngsik Kim, Jaephil Cho, A Novel Surface Treatment Method and New Insight into Discharge Voltage Deterioration for High-Performance 0.4Li2MnO3–0.6LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 16
 27. 27
  Hui Liu, Chunyu Du, Geping Yin, Bai Song, Pengjian Zuo, Xinqun Cheng, Yulin Ma, Yunzhi Gao, An Li-rich oxide cathode material with mosaic spinel grain and a surface coating for high performance Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 37, 15640

  CrossRef

 28. 28
  Pengxian Han, Bo Zhang, Changshui Huang, Lin Gu, Hong Li, Guanglei Cui, Anticorrosive flexible pyrolytic polyimide graphite film as a cathode current collector in lithium bis(trifluoromethane sulfonyl) imide electrolyte, Electrochemistry Communications, 2014, 44, 70

  CrossRef

 29. 29
  Xiaogang Han, Yang Liu, Zheng Jia, Yu-Chen Chen, Jiayu Wan, Nicholas Weadock, Karen J. Gaskell, Teng Li, Liangbing Hu, Atomic-Layer-Deposition Oxide Nanoglue for Sodium Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 1, 139

  CrossRef

 30. 30
  Jinlong Liu, Dong Qian, Haibo Feng, Junhua Li, Jianbo Jiang, Sanjun Peng, Youcai Liu, Designed synthesis of TiO2-modified iron oxides on/among carbon nanotubes as a superior lithium-ion storage material, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11372

  CrossRef

 31. 31
  Yu Lei, Bin Liu, Junling Lu, Joseph A. Libera, Jeffrey P. Greeley, Jeffrey W. Elam, Effects of Chlorine in Titanium Oxide on Palladium Atomic Layer Deposition, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 39, 22611

  CrossRef

 32. 32
  Kyoungmi Lee, Mark D. Losego, Do Han Kim, Gregory N. Parsons, High performance photocatalytic metal oxide synthetic bi-component nanosheets formed by atomic layer deposition, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 419

  CrossRef

 33. 33
  Liu Li, Kim Seng Lee, Li Lu, Li-rich layer-structured cathode materials for high energyLi-ion batteries, Functional Materials Letters, 2014, 07, 04, 1430002

  CrossRef

 34. 34
  Biao Li, Huijun Yan, Jin Ma, Pingrong Yu, Dingguo Xia, Weifeng Huang, Wangsheng Chu, Ziyu Wu, Manipulating the Electronic Structure of Li-Rich Manganese-Based Oxide Using Polyanions: Towards Better Electrochemical Performance, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 32
 35. 35
  Taolin Zhao, Shi Chen, Li Li, Xiaoxiao Zhang, Huiming Wu, Tianpin Wu, Cheng-Jun Sun, Renjie Chen, Feng Wu, Jun Lu, Khalil Amine, Organic-Acid-Assisted Fabrication of Low-Cost Li-Rich Cathode Material (Li[Li1/6Fe1/6Ni1/6Mn1/2]O2) for Lithium–Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 24, 22305

  CrossRef

 36. 36
  Jie Zhang, Qingwen Lu, Jianhua Fang, Jiulin Wang, Jun Yang, Yanna NuLi, Polyimide Encapsulated Lithium-Rich Cathode Material for High Voltage Lithium-Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17965

  CrossRef

 37. 37
  Sung Nam Lim, Wook Ahn, Sun-Hwa Yeon, Seung Bin Park, Preparation of a Reduced Graphene Oxide Wrapped Lithium-Rich Cathode Material by Self-Assembly, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 10
 38. 38
  Nulati Yesibolati, Muhammad Shahid, Wei Chen, M. N. Hedhili, M. C. Reuter, F. M. Ross, H. N. Alshareef, SnO2 Anode Surface Passivation by Atomic Layer Deposited HfO2 Improves Li-Ion Battery Performance, Small, 2014, 10, 14
 39. 39
  Pilgun Oh, Seungjun Myeong, Woongrae Cho, Min-Joon Lee, Minseong Ko, Hu Young Jeong, Jaephil Cho, Superior Long-Term Energy Retention and Volumetric Energy Density for Li-Rich Cathode Materials, Nano Letters, 2014, 14, 10, 5965

  CrossRef

 40. 40
  Feng Lin, Isaac M. Markus, Dennis Nordlund, Tsu-Chien Weng, Mark D. Asta, Huolin L. Xin, Marca M. Doeff, Surface reconstruction and chemical evolution of stoichiometric layered cathode materials for lithium-ion batteries, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 41. 41
  Taolin Zhao, Shi Chen, Renjie Chen, Li Li, Xiaoxiao Zhang, Man Xie, Feng Wu, The Positive Roles of Integrated Layered-Spinel Structures Combined with Nanocoating in Low-Cost Li-Rich Cathode Li[Li0.2Fe0.1Ni0.15Mn0.55]O2for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 23, 21711

  CrossRef

 42. 42
  Feng Wu, Ning Li, Yuefeng Su, Linjing Zhang, Liying Bao, Jing Wang, Lai Chen, Yu Zheng, Liqin Dai, Jingyuan Peng, Shi Chen, Ultrathin Spinel Membrane-Encapsulated Layered Lithium-Rich Cathode Material for Advanced Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3550

  CrossRef