SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zohreh Shahnavaz, Pei Meng Woi, Yatimah Alias, A hydrothermally prepared reduced graphene oxide-supported copper ferrite hybrid for glucose sensing, Ceramics International, 2015,

  CrossRef

 2. 2
  Syed Samar Abbas, Iftikhar Hussain Gul, Shahid Ameer, Muhammad Anees, Ce-Substituted Co0.5Ni0.5Fe2O4: Structural, morphological, electrical, and dielectric properties, Electronic Materials Letters, 2015, 11, 1, 100

  CrossRef

 3. 3
  Haiyan Ji, Xiaocui Jing, Yuanguo Xu, Jia Yan, Hongping Li, Yeping Li, Liying Huang, Qi Zhang, Hui Xu, Huaming Li, Magnetic g-C3N4/NiFe2O4hybrids with enhanced photocatalytic activity, RSC Adv., 2015, 5, 71, 57960

  CrossRef

 4. 4
  Hongbao Yao, Maohong Fan, Yujun Wang, Guangsheng Luo, Weiyang Fei, Magnetic titanium dioxide based nanomaterials: synthesis, characteristics, and photocatalytic application in pollutant degradation, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 34, 17511

  CrossRef

 5. 5
  Guangyu He, Jiajia Ding, Jianguo Zhang, Qingli Hao, Haiqun Chen, One-Step Ball-Milling Preparation of Highly Photocatalytic Active CoFe2O4–Reduced Graphene Oxide Heterojunctions For Organic Dye Removal, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2015, 54, 11, 2862

  CrossRef

 6. 6
  Chengpeng Li, Haijin Zhu, Tingting Hou, Jitraporn Vongsvivut, Jane Xiujuan Dai, Fenghua She, Lingxue Kong, Simultaneous polymerization and crosslinking for the synthesis of molecular-level graphene oxide–polyacryl amide–CeOx composites, Chemical Engineering Journal, 2015, 263, 27

  CrossRef

 7. 7
  Yuanzhi Hong, Ao Ren, Yinhua Jiang, Jinhua He, Lisong Xiao, Weidong Shi, Sol–gel synthesis of visible-light-driven Ni(1−x)Cu(x)Fe2O4 photocatalysts for degradation of tetracycline, Ceramics International, 2015, 41, 1, 1477

  CrossRef

 8. 8
  Pengxi Li, Ruguang Ma, Yao Zhou, Yongfang Chen, Zhenzhen Zhou, Guanghui Liu, Qian Liu, Guihua Peng, Jiacheng Wang, Solvothermally synthesized graphene nanosheets supporting spinel NiFe2O4nanoparticles as an efficient electrocatalyst for the oxygen reduction reaction, RSC Adv., 2015, 5, 55, 44476

  CrossRef

 9. 9
  Dafang He, Liming Shen, Xiaoyan Zhang, Yifeng Wang, Ningzhong Bao, Harold H. Kung, An efficient and eco-friendly solution-chemical route for preparation of ultrastable reduced graphene oxide suspensions, AIChE Journal, 2014, 60, 8
 10. 10
  Dafeng Zhang, Xipeng Pu, Kaiping Du, Young Moon Yu, Jae Jeong Shim, Peiqing Cai, Sun Il Kim, Hyo Jin Seo, Combustion synthesis of magnetic Ag/NiFe2O4 composites with enhanced visible-light photocatalytic properties, Separation and Purification Technology, 2014, 137, 82

  CrossRef

 11. 11
  Jianguo Zhang, Huiping Bi, Guangyu He, Yongwen Zhou, Haiqun Chen, Fabrication of Ag3PO4−PANI−GO composites with high visible light photocatalytic performance and stability, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2014, 2, 2, 952

  CrossRef

 12. 12
  Yunjin Yao, Jiacheng Qin, Yunmu Cai, Fengyu Wei, Fang Lu, Shaobin Wang, Facile synthesis of magnetic ZnFe2O4–reduced graphene oxide hybrid and its photo-Fenton-like behavior under visible iradiation, Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21, 12, 7296

  CrossRef

 13. 13
  Dong Wang, Didier Astruc, Fast-Growing Field of Magnetically Recyclable Nanocatalysts, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 6949

  CrossRef

 14. 14
  Yitao Zhao, Guangyu He, Wen Dai, Haiqun Chen, High Catalytic Activity in the Phenol Hydroxylation of Magnetically Separable CuFe2O4–Reduced Graphene Oxide, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 32, 12566

  CrossRef

 15. 15
  Yunjin Yao, Yunmu Cai, Fang Lu, Fengyu Wei, Xiaoyao Wang, Shaobin Wang, Magnetic recoverable MnFe2O4 and MnFe2O4-graphene hybrid as heterogeneous catalysts of peroxymonosulfate activation for efficient degradation of aqueous organic pollutants, Journal of Hazardous Materials, 2014, 270, 61

  CrossRef

 16. 16
  Dafeng Zhang, Qi Ding, Xipeng Pu, Changhua Su, Xin Shao, Guqiao Ding, Zheng Gang Zhang, Qiannan Fang, One-step combustion synthesis of NiFe2O4-reduced graphene oxide hybrid materials for photodegradation of methylene blue, Functional Materials Letters, 2014, 07, 01, 1350065

  CrossRef

 17. 17
  Wenjuan Wang, Qingli Hao, Wu Lei, Xifeng Xia, Xin Wang, Ternary nitrogen-doped graphene/nickel ferrite/polyaniline nanocomposites for high-performance supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 269, 250

  CrossRef

 18. 18
  Li Li, Xuan Liu, Rongmei Li, Shulan Wang, The Influence of Ti4+ Doping on the Electrical Conductivity and Synthetic Kinetics of NiFe2O4 Powders, Metallurgical and Materials Transactions E, 2014, 1, 1, 2

  CrossRef

 19. 19
  Pan Xiong, Junwu Zhu, Xin Wang, Cadmium Sulfide–Ferrite Nanocomposite as a Magnetically Recyclable Photocatalyst with Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity and Photostability, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 52, 48, 17126

  CrossRef

 20. 20
  K. Christian Kemp, Humaira Seema, Muhammad Saleh, Nhien H. Le, Kandula Mahesh, Vimlesh Chandra, Kwang S. Kim, Environmental applications using graphene composites: water remediation and gas adsorption, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3149

  CrossRef

 21. 21
  Yunjin Yao, Chuan Xu, Shaoming Yu, Dawei Zhang, Shaobin Wang, Facile Synthesis of Mn3O4–Reduced Graphene Oxide Hybrids for Catalytic Decomposition of Aqueous Organics, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 130226103026006

  CrossRef

 22. 22
  Dafeng Zhang, Xipeng Pu, Yanyan Gao, Changhua Su, Hong Li, Huaiyong Li, Wenxian Hang, One-step combustion synthesis of CoFe2O4–graphene hybrid materialsfor photodegradation of methylene blue, Materials Letters, 2013, 113, 179

  CrossRef

 23. 23
  K. N. Harish, H. S. Bhojya Naik, P. N. Prashanth kumar, R. Viswanath, Optical and Photocatalytic Properties of Solar Light Active Nd-Substituted Ni Ferrite Catalysts: For Environmental Protection, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2013, 1, 9, 1143

  CrossRef

 24. 24
  Guangyu He, Lin Wang, Haiqun Chen, Xiaoqiang Sun, Xin Wang, Preparation and performance of NiCo2O4 nanowires-loaded graphene as supercapacitor material, Materials Letters, 2013, 98, 164

  CrossRef

 25. 25
  Hazlina Husin, Yee-Kwong Leong, Jishan Liu, Hyoung Jin Choi, Wen Ling Zhang, Surface force arising from adsorbed graphene oxide in alumina suspensions with different shape and size, AIChE Journal, 2013, 59, 10
 26. 26
  Yunjin Yao, Chuan Xu, Jiacheng Qin, Fengyu Wei, Mengnan Rao, Shaobin Wang, Synthesis of Magnetic Cobalt Nanoparticles Anchored on Graphene Nanosheets and Catalytic Decomposition of Orange II, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 52, 49, 17341

  CrossRef

 27. 27
  Pan Xiong, Lianjun Wang, Xiaoqiang Sun, Binhai, Xu, Xin Wang, Ternary Titania–Cobalt Ferrite–Polyaniline Nanocomposite: A Magnetically Recyclable Hybrid for Adsorption and Photodegradation of Dyes under Visible Light, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 52, 30, 10105

  CrossRef

 28. 28
  Wenguang Tu, Yong Zhou, Zhigang Zou, Versatile Graphene-Promoting Photocatalytic Performance of Semiconductors: Basic Principles, Synthesis, Solar Energy Conversion, and Environmental Applications, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 40
 29. 29
  Yongsheng Fu, Qun Chen, Mingyang He, Yunhai Wan, Xiaoqiang Sun, Hui Xia, Xin Wang, Copper Ferrite-Graphene Hybrid: A Multifunctional Heteroarchitecture for Photocatalysis and Energy Storage, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2012, 51, 36, 11700

  CrossRef

 30. 30
  Nan Zhang, Yanhui Zhang, Yi-Jun Xu, Recent progress on graphene-based photocatalysts: current status and future perspectives, Nanoscale, 2012, 4, 19, 5792

  CrossRef