SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ming Hang Tai, Benny Yong Liang Tan, Jermyn Juay, Darren D. Sun, James O. Leckie, A Self-Assembled Superhydrophobic Electrospun Carbon–Silica Nanofiber Sponge for Selective Removal and Recovery of Oils and Organic Solvents, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 14
 2. 2
  Jiang Gong, Jie Liu, Xuecheng Chen, Zhiwei Jiang, Xin Wen, Ewa Mijowska, Tao Tang, Converting real-world mixed waste plastics into porous carbon nanosheets with excellent performance in the adsorption of an organic dye from wastewater, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 1, 341

  CrossRef

 3. 3
  Jin-Long Wang, Jian-Wei Liu, Bing-Zhang Lu, Yi-Ruo Lu, Jin Ge, Zhen-Yu Wu, Zhi-Hua Wang, Muhammad Nadeem Arshad, Shu-Hong Yu, Recycling Nanowire Templates for Multiplex Templating Synthesis: A Green and Sustainable Strategy, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 13
 4. 4
  Zhiqiao Qin, Yi Fang, Yanji Wang, Huanrong Li, Jinsheng Liang, RETRACTED: Ionic liquid assisted synthesis of flexible and super-hydrophobic porous gels, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 207, 78

  CrossRef

 5. 5
  Changping Ruan, Kelong Ai, Xingbo Li, Lehui Lu, A Superhydrophobic Sponge with Excellent Absorbency and Flame Retardancy, Angewandte Chemie, 2014, 126, 22
 6. 6
  Changping Ruan, Kelong Ai, Xingbo Li, Lehui Lu, A Superhydrophobic Sponge with Excellent Absorbency and Flame Retardancy, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 22
 7. 7
  Robin J. White, Nicolas Brun, Vitaly L. Budarin, James H. Clark, Maria-Magdalena Titirici, Always Look on the “Light” Side of Life: Sustainable Carbon Aerogels, ChemSusChem, 2014, 7, 3
 8. 8
  Erik Frank, Lisa M. Steudle, Denis Ingildeev, Johanna M. Spörl, Michael R. Buchmeiser, Carbon Fibers: Precursor Systems, Processing, Structure, and Properties, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 21
 9. 9
  Fei Zhou, Sen Xin, Hai-Wei Liang, Lu-Ting Song, Shu-Hong Yu, Carbon Nanofibers Decorated with Molybdenum Disulfide Nanosheets: Synergistic Lithium Storage and Enhanced Electrochemical Performance, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 43
 10. 10
  Fei Zhou, Sen Xin, Hai-Wei Liang, Lu-Ting Song, Shu-Hong Yu, Carbon Nanofibers Decorated with Molybdenum Disulfide Nanosheets: Synergistic Lithium Storage and Enhanced Electrochemical Performance, Angewandte Chemie, 2014, 126, 43
 11. 11
  Erik Frank, Lisa M. Steudle, Denis Ingildeev, Johanna M. Spörl, Michael R. Buchmeiser, Carbonfasern: Präkursor-Systeme, Verarbeitung, Struktur und Eigenschaften, Angewandte Chemie, 2014, 126, 21
 12. 12
  Wenshuai Chen, Qing Li, Youcheng Wang, Xin Yi, Jie Zeng, Haipeng Yu, Yixing Liu, Jian Li, Comparative Study of Aerogels Obtained from Differently Prepared Nanocellulose Fibers, ChemSusChem, 2014, 7, 1
 13. 13
  Han Hu, Zongbin Zhao, Yury Gogotsi, Jieshan Qiu, Compressible Carbon Nanotube–Graphene Hybrid Aerogels with Superhydrophobicity and Superoleophilicity for Oil Sorption, Environmental Science & Technology Letters, 2014, 1, 3, 214

  CrossRef

 14. 14
  Bucheng Li, Lingxiao Li, Lei Wu, Junping Zhang, Aiqin Wang, Durable Superhydrophobic/Superoleophilic Polyurethane Sponges Inspired by Mussel and Lotus Leaf for the Selective Removal of Organic Pollutants from Water, ChemPlusChem, 2014, 79, 6
 15. 15
  Zhen-Xiu Zhang, Yanan Li, Ming Ye, Kanoktip Boonkerd, Zhenxiang Xin, Doris Vollmer, Jin Kuk Kim, Xu Deng, Fabrication of superhydrophobic surface by a laminating exfoliation method, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 5, 1268

  CrossRef

 16. 16
  Huai-Ling Gao, Liang Xu, Fei Long, Zhao Pan, Yu-Xiang Du, Yang Lu, Jin Ge, Shu-Hong Yu, Macroscopic Free-Standing Hierarchical 3D Architectures Assembled from Silver Nanowires by Ice Templating, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 18
 17. 17
  Huai-Ling Gao, Liang Xu, Fei Long, Zhao Pan, Yu-Xiang Du, Yang Lu, Jin Ge, Shu-Hong Yu, Macroscopic Free-Standing Hierarchical 3D Architectures Assembled from Silver Nanowires by Ice Templating, Angewandte Chemie, 2014, 126, 18
 18. 18
  Sudong Yang, Lin Chen, Lei Mu, Peng-Cheng Ma, Magnetic graphene foam for efficient adsorption of oil and organic solvents, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 430, 337

  CrossRef

 19. 19
  Han Hu, Zongbin Zhao, Wubo Wan, Yury Gogotsi, Jieshan Qiu, Polymer/Graphene Hybrid Aerogel with High Compressibility, Conductivity, and “Sticky” Superhydrophobicity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3242

  CrossRef

 20. 20
  Wenbin Zhang, Yuzhang Zhu, Xia Liu, Dong Wang, Jingye Li, Lei Jiang, Jian Jin, Salt-Induced Fabrication of Superhydrophilic and Underwater Superoleophobic PAA-g-PVDF Membranes for Effective Separation of Oil-in-Water Emulsions, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 3
 21. 21
  Wenbin Zhang, Yuzhang Zhu, Xia Liu, Dong Wang, Jingye Li, Lei Jiang, Jian Jin, Salt-Induced Fabrication of Superhydrophilic and Underwater Superoleophobic PAA-g-PVDF Membranes for Effective Separation of Oil-in-Water Emulsions, Angewandte Chemie, 2014, 126, 3
 22. 22
  Danuta Kuzmicz, Simon Prescher, Frank Polzer, Sebastian Soll, Christoph Seitz, Markus Antonietti, Jiayin Yuan, The Colloidal Stabilization of Carbon with Carbon: Carbon Nanobubbles as both Dispersant and Glue for Carbon Nanotubes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 4
 23. 23
  Danuta Kuzmicz, Simon Prescher, Frank Polzer, Sebastian Soll, Christoph Seitz, Markus Antonietti, Jiayin Yuan, The Colloidal Stabilization of Carbon with Carbon: Carbon Nanobubbles as both Dispersant and Glue for Carbon Nanotubes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 4
 24. 24
  An-Hui Lu, Guang-Ping Hao, Qiang Sun, Design of Three-Dimensional Porous Carbon Materials: From Static to Dynamic Skeletons, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31
 25. 25
  An-Hui Lu, Guang-Ping Hao, Qiang Sun, Dreidimensionale poröse Kohlenstoffe: von statischen zu dynamischen Strukturen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 26. 26
  Gen Hayase, Kazuyoshi Kanamori, Masashi Fukuchi, Hironori Kaji, Kazuki Nakanishi, Facile Synthesis of Marshmallow-like Macroporous Gels Usable under Harsh Conditions for the Separation of Oil and Water, Angewandte Chemie, 2013, 125, 7
 27. 27
  Gen Hayase, Kazuyoshi Kanamori, Masashi Fukuchi, Hironori Kaji, Kazuki Nakanishi, Facile Synthesis of Marshmallow-like Macroporous Gels Usable under Harsh Conditions for the Separation of Oil and Water, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 7
 28. 28
  Genqiang Zhang, Bao Yu Xia, Chong Xiao, Le Yu, Xin Wang, Yi Xie, Xiong Wen (David) Lou, General Formation of Complex Tubular Nanostructures of Metal Oxides for the Oxygen Reduction Reaction and Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 33
 29. 29
  Genqiang Zhang, Bao Yu Xia, Chong Xiao, Le Yu, Xin Wang, Yi Xie, Xiong Wen (David) Lou, General Formation of Complex Tubular Nanostructures of Metal Oxides for the Oxygen Reduction Reaction and Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2013, 125, 33
 30. 30
  Pengfei Zhang, Jiayin Yuan, Tim-Patrick Fellinger, Markus Antonietti, Haoran Li, Yong Wang, Improving Hydrothermal Carbonization by Using Poly(ionic liquid)s, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 23
 31. 31
  Pengfei Zhang, Jiayin Yuan, Tim-Patrick Fellinger, Markus Antonietti, Haoran Li, Yong Wang, Improving Hydrothermal Carbonization by Using Poly(ionic liquid)s, Angewandte Chemie, 2013, 125, 23
 32. 32
  Han Hu, Zongbin Zhao, Wubo Wan, Yury Gogotsi, Jieshan Qiu, Ultralight and Highly Compressible Graphene Aerogels, Advanced Materials, 2013, 25, 15
 33. 33
  Zhen-Yu Wu, Chao Li, Hai-Wei Liang, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Ultralight, Flexible, and Fire-Resistant Carbon Nanofiber Aerogels from Bacterial Cellulose, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 10
 34. 34
  Zhen-Yu Wu, Chao Li, Hai-Wei Liang, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Ultralight, Flexible, and Fire-Resistant Carbon Nanofiber Aerogels from Bacterial Cellulose, Angewandte Chemie, 2013, 125, 10
 35. 35
  Yue Tang, Kai Leng Yeo, Yi Chen, Lim Wei Yap, Wei Xiong, Wenlong Cheng, Ultralow-density copper nanowire aerogel monoliths with tunable mechanical and electrical properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 23, 6723

  CrossRef

 36. 36
  Shu-Hong Yu, Angewandte Chemie, 2012, 124, 50
 37. 37
  Shu-Hong Yu, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 50