SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jianwei Zhang, Fei Chen, Yan-Mei He, Qing-Hua Fan, Asymmetric Ruthenium-Catalyzed Hydrogenation of 2,6-Disubstituted 1,5-Naphthyridines: Access to Chiral 1,5-Diaza-cis-Decalins, Angewandte Chemie, 2015, 127, 10
 2. 2
  Jianwei Zhang, Fei Chen, Yan-Mei He, Qing-Hua Fan, Asymmetric Ruthenium-Catalyzed Hydrogenation of 2,6-Disubstituted 1,5-Naphthyridines: Access to Chiral 1,5-Diaza-cis-Decalins, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 10
 3. 3
  Ryoichi Kuwano, Yuta Hashiguchi, Ryuhei Ikeda, Kentaro Ishizuka, Catalytic Asymmetric Hydrogenation of Pyrimidines, Angewandte Chemie, 2015, 127, 8
 4. 4
  Ryoichi Kuwano, Yuta Hashiguchi, Ryuhei Ikeda, Kentaro Ishizuka, Catalytic Asymmetric Hydrogenation of Pyrimidines, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 8
 5. 5
  Yusuke Kita, Kenta Yamaji, Kosuke Higashida, Kandula Sathaiah, Atuhiro Iimuro, Kazushi Mashima, Enhancing Effects of Salt Formation on Catalytic Activity and Enantioselectivity for Asymmetric Hydrogenation of Isoquinolinium Salts by Dinuclear Halide-Bridged Iridium Complexes Bearing Chiral Diphosphine Ligands, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 5
 6. 6
  Mingxin Chang, Yuhua Huang, Shaodong Liu, Yonggang Chen, Shane W. Krska, Ian W. Davies, Xumu Zhang, Asymmetric Hydrogenation of Pyridinium Salts with an Iridium Phosphole Catalyst, Angewandte Chemie, 2014, 126, 47
 7. 7
  Mingxin Chang, Yuhua Huang, Shaodong Liu, Yonggang Chen, Shane W. Krska, Ian W. Davies, Xumu Zhang, Asymmetric Hydrogenation of Pyridinium Salts with an Iridium Phosphole Catalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 47
 8. 8
  Yuanyuan Liu, Ilya D. Gridnev, Wanbin Zhang, Mechanism of the Asymmetric Hydrogenation of Exocyclic α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds with an Iridium/BiphPhox Catalyst: NMR and DFT Studies, Angewandte Chemie, 2014, 126, 7
 9. 9
  Yuanyuan Liu, Ilya D. Gridnev, Wanbin Zhang, Mechanism of the Asymmetric Hydrogenation of Exocyclic α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds with an Iridium/BiphPhox Catalyst: NMR and DFT Studies, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 7
 10. 10
  Jun Jiang, Xiaochu Ma, Changge Ji, Zhenqiu Guo, Taoda Shi, Shunying Liu, Wenhao Hu, Ruthenium(II)/Chiral Brønsted Acid Co-Catalyzed Enantioselective Four-Component Reaction/Cascade Aza-Michael Addition for Efficient Construction of 1,3,4-Tetrasubstituted Tetrahydroisoquinolines, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 6
 11. 11
  Xian-Feng Cai, Ran-Ning Guo, Mu-Wang Chen, Lei Shi, Yong-Gui Zhou, Synthesis of Chiral Exocyclic Amines by Asymmetric Hydrogenation of Aromatic Quinolin-3-amines, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 24
 12. 12
  Tianli Wang, Fei Chen, Jie Qin, Yan-Mei He, Qing-Hua Fan, Asymmetric Ruthenium-Catalyzed Hydrogenation of 2- and 2,9-Substituted 1,10-Phenanthrolines, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 28
 13. 13
  Tianli Wang, Fei Chen, Jie Qin, Yan-Mei He, Qing-Hua Fan, Asymmetric Ruthenium-Catalyzed Hydrogenation of 2- and 2,9-Substituted 1,10-Phenanthrolines, Angewandte Chemie, 2013, 125, 28
 14. 14
  Xian-Feng Cai, Mu-Wang Chen, Zhi-Shi Ye, Ran-Ning Guo, Lei Shi, Yan-Qin Li, Yong-Gui Zhou, Asymmetric Transfer Hydrogenation of 3-Nitroquinolines: Facile Access to Cyclic Nitro Compounds with Two Contiguous Stereocenters, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 7
 15. 15
  Dongbing Zhao, Frank Glorius, Enantioselective Hydrogenation of Isoquinolines, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 37
 16. 16
  Dongbing Zhao, Frank Glorius, Enantioselektive Hydrierung von Isochinolinen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 37
 17. 17
  Zi-Yuan Ding, Tianli Wang, Yan-Mei He, Fei Chen, Hai-Feng Zhou, Qing-Hua Fan, Qingxiang Guo, Albert S. C. Chan, Highly Enantioselective Synthesis of Chiral Tetrahydroquinolines and Tetrahydroisoquinolines by Ruthenium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation in Ionic Liquid, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 18
 18. 18
  Alban Cadu, Puspesh K. Upadhyay, Pher G. Andersson, Iridium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Substituted Pyridines, Asian Journal of Organic Chemistry, 2013, 2, 12
 19. 19
  Jianzhong Chen, Delong Liu, Nicholas Butt, Chao Li, Dongyang Fan, Yangang Liu, Wanbin Zhang, Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of α-Acyloxy-1-arylethanones, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 44
 20. 20
  Jianzhong Chen, Delong Liu, Nicholas Butt, Chao Li, Dongyang Fan, Yangang Liu, Wanbin Zhang, Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of α-Acyloxy-1-arylethanones, Angewandte Chemie, 2013, 125, 44
 21. 21
  Dongbing Zhao, Bernhard Beiring, Frank Glorius, Ruthenium-NHC-katalysierte asymmetrische Hydrierung von Flavonen und Chromonen: genereller Zugang zu enantiomerenangereicherten Flavanonen, Flavanolen, Chromanonen und Chromanolen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 32
 22. 22
  Nuria Ortega, Dan-Tam D. Tang, Slawomir Urban, Dongbing Zhao, Frank Glorius, Ruthenium-NHC-katalysierte asymmetrische Hydrierung von Indolizinen: Zugang zu Indolizidin-Alkaloiden, Angewandte Chemie, 2013, 125, 36
 23. 23
  Dongbing Zhao, Bernhard Beiring, Frank Glorius, Ruthenium–NHC-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Flavones and Chromones: General Access to Enantiomerically Enriched Flavanones, Flavanols, Chromanones, and Chromanols, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 32
 24. 24
  Nuria Ortega, Dan-Tam D. Tang, Slawomir Urban, Dongbing Zhao, Frank Glorius, Ruthenium–NHC-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Indolizines: Access to Indolizidine Alkaloids, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 36