SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yan-Na Ma, Shang-Dong Yang, Asymmetric Suzuki–Miyaura Cross-Coupling for the Synthesis of Chiral Biaryl Compounds as Potential Monophosphine Ligands, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 15
 2. 2
  Jie Zhang, Jiewen Jiang, Dongmei Xu, Qiang Luo, Hongxiang Wang, Jijun Chen, Huihuang Li, Yaxiong Wang, Xiaobing Wan, Interception of Cobalt-Based Carbene Radicals with α-Aminoalkyl Radicals: A Tandem Reaction for the Construction of β-Ester-γ-amino Ketones, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 4
 3. 3
  Jie Zhang, Jiewen Jiang, Dongmei Xu, Qiang Luo, Hongxiang Wang, Jijun Chen, Huihuang Li, Yaxiong Wang, Xiaobing Wan, Interception of Cobalt-Based Carbene Radicals with α-Aminoalkyl Radicals: A Tandem Reaction for the Construction of β-Ester-γ-amino Ketones, Angewandte Chemie, 2015, 127, 4
 4. 4
  Jun Xuan, Ting-Ting Zeng, Jia-Rong Chen, Liang-Qiu Lu, Wen-Jing Xiao, Room Temperature C[BOND]P Bond Formation Enabled by Merging Nickel Catalysis and Visible-Light-Induced Photoredox Catalysis, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 13
 5. 5
  Wangqing Kong, Noelia Fuentes, Andres García-Domínguez, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Stereoselective Synthesis of Highly Functionalized Indanes and Dibenzocycloheptadienes through Complex Radical Cascade Reactions, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 8
 6. 6
  Wangqing Kong, Noelia Fuentes, Andres García-Domínguez, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Stereoselective Synthesis of Highly Functionalized Indanes and Dibenzocycloheptadienes through Complex Radical Cascade Reactions, Angewandte Chemie, 2015, 127, 8
 7. 7
  Timothy E. Hurst, Ryan M. Gorman, Pauline Drouhin, Alexis Perry, Richard J. K. Taylor, A Direct C[BOND]H/Ar[BOND]H Coupling Approach to Oxindoles, Thio-oxindoles, 3,4-Dihydro-1 H-quinolin-2-ones, and 1,2,3,4-Tetrahydroquinolines, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 43
 8. 8
  Weijun Fu, Fengjuan Xu, Yuqin Fu, Chen Xu, Shihui Li, Dapeng Zou, A Metal-Free Route to CF3-Containing Oxindoles by PhI(OAc)2-Mediated Trifluoromethylation of N-Arylacrylamides with TMSCF3, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 4
 9. 9
  Wangqing Kong, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Arylphosphonylation and Arylazidation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 20
 10. 10
  Wangqing Kong, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Arylphosphonylation and Arylazidation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 20
 11. 11
  Qingquan Lu, Chao Liu, Pan Peng, Zhiliang Liu, Lijun Fu, Jinguo Huang, Aiwen Lei, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical Oxidative Annulation toward Oxindoles, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 3
 12. 12
  Meng Sun, Le-Kai Hou, Xiang-Xiang Chen, Xiao-Juan Yang, Wei Sun, Yu-Shi Zang, Palladium-Catalyzed Regioselective ortho-Acylation of Azoxybenzenes with Aldehyde Derivatives, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 18
 13. 13
  Yan-Yun Liu, Ji Yang, Ren-Jie Song, Jin-Heng Li, Synthesis of 5-(Fluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazoles by Silver- Catalyzed Oxyfluorination of Unactivated Alkenes, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 14-15
 14. 14
  Yuzhen Gao, Ju Wu, Jian Xu, Xuerui Wang, Guo Tang, Yufen Zhao, Synthesis of 6-Phenanthridinephosphonates via a Radical Phosphonation and Cyclization Process Mediated by Manganese(III) Acetate, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 6
 15. 15
  Weijun Fu, Mei Zhu, Guanglong Zou, Chen Xu, Zhiqiang Wang, Visible-Light-Mediated Radical Aryldifluoroacetylation of N-Arylacrylamides to give Difluoroacetylated Oxindoles, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 12
 16. 16
  Yan-Ping Zhu, Mei-Cai Liu, Qun Cai, Feng-Cheng Jia, An-Xin Wu, A Cascade Coupling Strategy for One-Pot Total Synthesis of β-Carboline and Isoquinoline-Containing Natural Products and Derivatives, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 31
 17. 17
  Yizhi Yuan, Tao Shen, Kui Wang, Ning Jiao, Ag-Promoted Azido-Carbocyclization of Activated Alkenes via C[BOND]H Bond Cleavage, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 12
 18. 18
  Yuto Unoh, Koji Hirano, Tetsuya Satoh, Masahiro Miura, An Approach to Benzophosphole Oxides through Silver- or Manganese-Mediated Dehydrogenative Annulation Involving C[BOND]C and C[BOND]P Bond Formation, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 49
 19. 19
  Yuto Unoh, Koji Hirano, Tetsuya Satoh, Masahiro Miura, An Approach to Benzophosphole Oxides through Silver- or Manganese-Mediated Dehydrogenative Annulation Involving C[BOND]C and C[BOND]P Bond Formation, Angewandte Chemie, 2013, 125, 49
 20. 20
  Shi-Liu Zhou, Li-Na Guo, Hua Wang, Xin-Hua Duan, Copper-Catalyzed Oxidative Benzylarylation of Acrylamides by Benzylic C[BOND]H Bond Functionalization for the Synthesis of Oxindoles, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 39
 21. 21
  Kiran Matcha, Rishikesh Narayan, Andrey P. Antonchick, Metal-Free Radical Azidoarylation of Alkenes: Rapid Access to Oxindoles by Cascade C[BOND]N and C[BOND]C Bond-Forming Reactions, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31
 22. 22
  Kiran Matcha, Rishikesh Narayan, Andrey P. Antonchick, Metallfreie radikalische Azidoarylierung von Alkenen: schneller Zugang zu Oxindolen durch kaskadenförmige C-N- und C-C-Bindungsbildung, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 23. 23
  Hua Wang, Li-Na Guo, Xin-Hua Duan, Silver-Catalyzed Decarboxylative Acylarylation of Acrylamides with α-Oxocarboxylic Acids in Aqueous Media, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 11-12
 24. 24
  Pan Xu, Jin Xie, Qicai Xue, Changduo Pan, Yixiang Cheng, Chengjian Zhu, Visible-Light-Induced Trifluoromethylation of N-Aryl Acrylamides: A Convenient and Effective Method To Synthesize CF3-Containing Oxindoles Bearing a Quaternary Carbon Center, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 42