SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiao Liu, Qiaolian Yi, Yongzhen Han, Zhenning Liang, Chaohua Shen, Zhengyang Zhou, Jun-liang Sun, Yizhi Li, Wenbin Du, Rui Cao, A Robust Microfluidic Device for the Synthesis and Crystal Growth of Organometallic Polymers with Highly Organized Structures, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 6
 2. 2
  Xiao Liu, Qiaolian Yi, Yongzhen Han, Zhenning Liang, Chaohua Shen, Zhengyang Zhou, Jun-liang Sun, Yizhi Li, Wenbin Du, Rui Cao, A Robust Microfluidic Device for the Synthesis and Crystal Growth of Organometallic Polymers with Highly Organized Structures, Angewandte Chemie, 2015, 127, 6
 3. 3
  Jianchao Liu, Xiaoting Zhang, Hui Peng, Huanfeng Jiang, Biaolin Yin, Copper Chloride-Catalyzed Aerobic Oxidative Annulation of N-Furfuryl-β-Enaminones:Access to Polysubstituted Pyrroles and Indoles, Advanced Synthesis & Catalysis, 2015, 357, 4
 4. 4
  Junliang Wu, Wei Lin Leng, Hongze Liao, Kim Le Mai Hoang, Xue-Wei Liu, Intramolecular C[BOND]N Bond Formation under Metal-free Conditions: Synthesis of Indolizines, Chemistry – An Asian Journal, 2015, 10, 4
 5. 5
  Varun Bhardwaj, Divya Gumber, Vikrant Abbot, Saurabh Dhiman, Poonam Sharma, Pyrrole: a resourceful small molecule in key medicinal hetero-aromatics, RSC Adv., 2015, 5, 20, 15233

  CrossRef

 6. 6
  Dunfa Shi, Zhiwen Liu, Ziyu Zhang, Wei Shi, Hao Chen, Silver-Catalyzed Synthesis of 1-Chloroalkynes Directly from Terminal Alkynes, ChemCatChem, 2015, 7, 9
 7. 7
  Suravi Chakrabarty, Shruti Choudhary, Arpit Doshi, Fa-Qiang Liu, Rishabh Mohan, Manasa P. Ravindra, Dhruv Shah, Xun Yang, Fraser F. Fleming, Catalytic Isonitrile Insertions and Condensations Initiated by RNC–X Complexation, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 10
 8. 8
  Mi-Na Zhao, Zhi-Hui Ren, Yao-Yu Wang, Zheng-Hui Guan, Copper-Promoted Oxidative Coupling of Enamides and Alkynes for the Synthesis of Substituted Pyrroles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 7
 9. 9
  Zhongyan Hu, Yifei Li, Ling Pan, Xianxiu Xu, Direct Synthesis of Pyrrolo[3,4-c]quinolines from the Domino Reaction of Tosylmethyl Isocyanides and Aminochalcones, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 14-15
 10. 10
  János Daru, Zsuzsanna Benda, Ádám Póti, Zoltán Novák, András Stirling, Mechanistic Study of Silver-Mediated Furan Formation by Oxidative Coupling, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 47
 11. 11
  Binlin Zhao, Mengxuan Yu, Hui Liu, Yu Chen, Yu Yuan, Xuejian Xie, Rhodium-Catalyzed Direct Oxidative C[BOND]H Acylation of 2-Arylpyridines with Terminal Alkynes: A Synthesis of Pyrido[2,1-a]isoindoles, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 16
 12. 12
  Jianquan Liu, Zhenhua Liu, Nannan Wu, Peiqiu Liao, Xihe Bi, Silver-Catalyzed Cross-Coupling of Propargylic Alcohols with Isocyanides: An Atom-Economical Synthesis of 2,3-Allenamides, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 8
 13. 13
  Jian-Fang Cui, Karen Ka-Yan Kung, Hok-Ming Ko, Tsz-Wai Hui, Man-Kin Wong, Silver-Catalyzed Transformation of Propargylic Amine N-Oxides to Enones and Acyloxy Ketones via Isoxazolinium Intermediates, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 14-15
 14. 14
  Yan-Yun Liu, Ji Yang, Ren-Jie Song, Jin-Heng Li, Synthesis of 5-(Fluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazoles by Silver- Catalyzed Oxyfluorination of Unactivated Alkenes, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 14-15
 15. 15
  Noor Salam, Arjyabaran Sinha, Anupam Singha Roy, Paramita Mondal, Nikhil R. Jana, Sk Manirul Islam, Synthesis of silver–graphene nanocomposite and its catalytic application for the one-pot three-component coupling reaction and one-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles in water, RSC Advances, 2014, 4, 20, 10001

  CrossRef

 16. 16
  Jun Xuan, Xu-Dong Xia, Ting-Ting Zeng, Zhu-Jia Feng, Jia-Rong Chen, Liang-Qiu Lu, Wen-Jing Xiao, Visible-Light-Induced Formal [3+2] Cycloaddition for Pyrrole Synthesis under Metal-Free Conditions, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 22
 17. 17
  Jun Xuan, Xu-Dong Xia, Ting-Ting Zeng, Zhu-Jia Feng, Jia-Rong Chen, Liang-Qiu Lu, Wen-Jing Xiao, Visible-Light-Induced Formal [3+2] Cycloaddition for Pyrrole Synthesis under Metal-Free Conditions, Angewandte Chemie, 2014, 126, 22
 18. 18
  Shiyong Peng, Lei Wang, Jiayao Huang, Shaofa Sun, Haibing Guo, Jian Wang, Palladium-Catalyzed Oxidative Annulation via C[BOND]H/N[BOND]H Functionalization: Access to Substituted Pyrroles, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 13
 19. 19
  Nora Thies, Martin Gerlach, Edgar Haak, Ruthenium-Catalyzed Synthesis of Highly Substituted Pyrroles from 1-Vinylpropargyl Alcohols and Amines, European Journal of Organic Chemistry, 2013, 2013, 32
 20. 20
  Ming-Bo Zhou, Ren-Jie Song, Cheng-Yong Wang, Jin-Heng Li, Synthesis of Azepine Derivatives by Silver-Catalyzed [5+2] Cycloaddition of γ-Amino Ketones with Alkynes, Angewandte Chemie, 2013, 125, 41
 21. 21
  Ming-Bo Zhou, Ren-Jie Song, Cheng-Yong Wang, Jin-Heng Li, Synthesis of Azepine Derivatives by Silver-Catalyzed [5+2] Cycloaddition of γ-Amino Ketones with Alkynes, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 41