SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lianbang Wang, Weijie Tang, Yu Jing, Liwei Su, Zhen Zhou, Do Transition Metal Carbonates Have Greater Lithium Storage Capability Than Oxides? A Case Study of Monodisperse CoCO3and CoO Microspindles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12346

  CrossRef

 2. 2
  Liankai Zhou, Xianghua Kong, Min Gao, Fang Lian, Baojun Li, Zhongfu Zhou, Huaqiang Cao, Hydrothermal Fabrication of MnCO3@rGO Composite as an Anode Material for High-Performance Lithium Ion Batteries, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 17, 9228

  CrossRef

 3. 3
  Yan-Zhen Zheng, Haiyang Ding, Yu Liu, Xia Tao, Guozhong Cao, Jian-Feng Chen, In-Situ Hydrothermal Growth of Bi-Hierarchical ZnO Nanoarchitecture with Surface Modification for Efficient Hybrid Solar Cells, Electrochimica Acta, 2014, 145, 116

  CrossRef

 4. 4
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Iron-Oxide-Based Advanced Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 5. 5
  Xiangzhi Cui, Jianlin Shi, Yongxia Wang, Yu Chen, Lingxia Zhang, Zile Hua, Mesostructured Platinum-Free Anode and Carbon-Free Cathode Catalysts for Durable Proton Exchange Membrane Fuel Cells, ChemSusChem, 2014, 7, 1
 6. 6
  Jian Qi, Kun Zhao, Guodong Li, Yan Gao, Huijun Zhao, Ranbo Yu, Zhiyong Tang, Multi-shelled CeO2 hollow microspheres as superior photocatalysts for water oxidation, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4072

  CrossRef

 7. 7
  Zailei Zhang, Qiangqiang Tan, Yunfa Chen, Jun Yang, Fabing Su, Multiple transition metal oxide mesoporous nanospheres with controllable composition for lithium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 14, 5041

  CrossRef

 8. 8
  Xiaohong Sun, Haoran Hao, Huiming Ji, Xiaolei Li, Shu Cai, Chunming Zheng, Nanocasting Synthesis of In2O3with Appropriate Mesostructured Ordering and Enhanced Gas-Sensing Property, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 401

  CrossRef

 9. 9
  Xiangzhi Cui, Yongxia Wang, Lisong Chen, Jianlin Shi, Synergetic Catalytic Effects in Tri-Component Mesostructured Ru–Cu–Ce Oxide Nanocomposite in CO Oxidation, ChemCatChem, 2014, 6, 9
 10. 10
  Yin Xu, Haochen Jiang, Xiaoxiao Li, Han Xiao, Wei Xiao, Tian Wu, Synthesis and characterization of Mn-based composite oxides with enhanced electrocatalytic activity for oxygen reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13345

  CrossRef

 11. 11
  Hanfeng Liang, Wei Chen, Xinde Jiang, Xun Xu, Binbin Xu, Zhoucheng Wang, Synthesis of 2D hollow hematite microplatelets with tuneable porosity and their comparative photocatalytic activities, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4340

  CrossRef

 12. 12
  Ren Cai, Yaping Du, Shengjie Peng, Hengchang Bi, Wenyu Zhang, Dan Yang, Jing Chen, Tuti Mariana Lim, Hua Zhang, Y. Charles Cao, Qingyu Yan, Synthesis of Porous, Hollow Metal MCO3 (M=Mn, Co, Ca) Microstructures and Adsorption Properties Thereof, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 2
 13. 13
  Rui Liu, Tao Li, Fu-Dong Han, Yu-Jun Bai, Yong-Xin Qi, Ning Lun, Thermal formation of porous Fe3O4/C microspheres and the lithium storage performance, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 597, 30

  CrossRef

 14. 14
  H. B. Lin, H. B. Rong, W. Z. Huang, Y. H. Liao, L. D. Xing, M. Q. Xu, X. P. Li, W. S. Li, Triple-shelled Mn2O3hollow nanocubes: force-induced synthesis and excellent performance as the anode in lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 14189

  CrossRef

 15. 15
  Jianwei Nai, Shuqian Wang, Yang Bai, Lin Guo, Amorphous Ni(OH)2 Nanoboxes: Fast Fabrication and Enhanced Sensing for Glucose, Small, 2013, 9, 18
 16. 16
  Liang Zhou, Xufeng Zhou, Xiaodan Huang, Zhaoping Liu, Dongyuan Zhao, Xiangdong Yao, Chengzhong Yu, Designed synthesis of LiMn2O4 microspheres with adjustable hollow structures for lithium-ion battery applications, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 3, 837

  CrossRef

 17. 17
  Hanfeng Liang, Zhoucheng Wang, Facile synthesis and photocatalytic activity of cocoon-like hollow hematite nanostructures, Materials Letters, 2013, 96, 12

  CrossRef

 18. 18
  Jun Liu, Wei Liu, Kunfeng Chen, Shaomin Ji, Yichun Zhou, Yanling Wan, Dongfeng Xue, Peter Hodgson, Yuncang Li, Facile Synthesis of Transition-Metal Oxide Nanocrystals Embedded in Hollow Carbon Microspheres for High-Rate Lithium-Ion-Battery Anodes, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 30
 19. 19
  Genqiang Zhang, Bao Yu Xia, Chong Xiao, Le Yu, Xin Wang, Yi Xie, Xiong Wen (David) Lou, General Formation of Complex Tubular Nanostructures of Metal Oxides for the Oxygen Reduction Reaction and Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 33
 20. 20
  Genqiang Zhang, Bao Yu Xia, Chong Xiao, Le Yu, Xin Wang, Yi Xie, Xiong Wen (David) Lou, General Formation of Complex Tubular Nanostructures of Metal Oxides for the Oxygen Reduction Reaction and Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2013, 125, 33
 21. 21
  Provas Pal, Sandip K. Pahari, Arnab Kanti Giri, Sagar Pal, Hari C. Bajaj, Asit Baran Panda, Hierarchically order porous lotus shaped nano-structured MnO2 through MnCO3: chelate mediated growth and shape dependent improved catalytic activity, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10251

  CrossRef

 22. 22
  Huan Xu, Jing Sun, Lian Gao, Hydrothermal synthesis of LiMnO2 microcubes for lithium ion battery application, Ionics, 2013, 19, 1, 63

  CrossRef

 23. 23
  Hua Bai, Xinshi Li, Chao Hu, Xuan Zhang, Junfang Li, Yan Yan, Guangcheng Xi, Large-Scale, Three–Dimensional, Free–Standing, and Mesoporous Metal Oxide Networks for High–Performance Photocatalysis, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 24. 24
  Wei Wei, Zonghua Wang, Zhuang Liu, Yang Liu, Liang He, Dezhi Chen, Ahmad Umar, Lin Guo, Jinghong Li, Metal oxide hollow nanostructures: Fabrication and Li storage performance, Journal of Power Sources, 2013, 238, 376

  CrossRef

 25. 25
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Metal–Organic-Frameworks-Derived General Formation of Hollow Structures with High Complexity, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 29, 10664

  CrossRef

 26. 26
  Sumanta Kumar Meher, G. Ranga Rao, Morphology-Controlled Promoting Activity of Nanostructured MnO2for Methanol and Ethanol Electrooxidation on Pt/C, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 10, 4888

  CrossRef

 27. 27
  Jianwei Nai, Yu Tian, Xin Guan, Lin Guo, Pearson’s Principle Inspired Generalized Strategy for the Fabrication of Metal Hydroxide and Oxide Nanocages, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 43, 16082

  CrossRef

 28. 28
  Bo Sun, Xinzhen Feng, Yao Yao, Qin Su, Weijie Ji, Chak-Tong Au, Substantial Pretreatment Effect on CO Oxidation over Controllably Synthesized Au/FeOxHollow Nanostructures via Hybrid Au/β-FeOOH@SiO2, ACS Catalysis, 2013, 3, 12, 3099

  CrossRef

 29. 29
  Xianghong Liu, Jun Zhang, Yanfei Kang, Shihua Wu, Shurong Wang, Brochantite tabular microspindles and their conversion to wormlike CuO structures for gas sensing, CrystEngComm, 2012, 14, 2, 620

  CrossRef

 30. 30
  Liang Zhou, Dongyuan Zhao, Xiong Wen Lou, Double-Shelled CoMn2O4 Hollow Microcubes as High-Capacity Anodes for Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2012, 24, 6
 31. 31
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Srinivasan Madhavi, Huey Hoon Hng, Xiong Wen (David) Lou, Formation of Fe2O3Microboxes with Hierarchical Shell Structures from Metal–Organic Frameworks and Their Lithium Storage Properties, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 42, 17388

  CrossRef

 32. 32
  Yao Qin, Feng Zhang, Yun Chen, Yanjie Zhou, Jie Li, Anwei Zhu, Yongping Luo, Yang Tian, Jinhu Yang, Hierarchically Porous CuO Hollow Spheres Fabricated via a One-Pot Template-Free Method for High-Performance Gas Sensors, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 22, 11994

  CrossRef

 33. 33
  Zhiyu Wang, Liang Zhou, Xiong Wen (David) Lou, Metal Oxide Hollow Nanostructures for Lithium-ion Batteries, Advanced Materials, 2012, 24, 14
 34. 34
  Gang Liu, Quan Deng, Hongqiang Wang, Dickon H. L. Ng, Mingguang Kong, Weiping Cai, Guozhong Wang, Micro/nanostructured α-Fe2O3 spheres: synthesis, characterization, and structurally enhanced visible-light photocatalytic activity, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 19, 9704

  CrossRef

 35. 35
  Wenlong Yang, Yu Liu, Yong Hu, Mojiao Zhou, Haisheng Qian, Microwave-assisted synthesis of porous CdO–CdS core–shell nanoboxes with enhanced visible-light-driven photocatalytic reduction of Cr(vi), Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 28, 13895

  CrossRef

 36. 36
  Hongchang Pang, Hongbin Yang, Chun Xian Guo, Jinlin Lu, Chang Ming Li, Nanoparticle self-assembled hollow TiO2 spheres with well matching visible light scattering for high performance dye-sensitized solar cells, Chemical Communications, 2012, 48, 70, 8832

  CrossRef

 37. 37
  Xianghong Liu, Jun Zhang, Taili Yang, Liwei Wang, Yanfei Kang, Shurong Wang, Shihua Wu, Self-assembled hierarchical flowerlike ZnO architectures and their gas-sensing properties, Powder Technology, 2012, 217, 238

  CrossRef

 38. 38
  Yong Wang, Xiaowen Su, Shan Lu, Shape-controlled synthesis of TiO2 hollow structures and their application in lithium batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 5, 1969

  CrossRef

 39. 39
  Jiarui Huang, Xiaojuan Xu, Cuiping Gu, Weizhi Wang, Baoyou Geng, Yufeng Sun, Jinhuai Liu, Size-controlled synthesis of porous ZnSnO3 cubes and their gas-sensing and photocatalysis properties, Sensors and Actuators B: Chemical, 2012, 171-172, 572

  CrossRef

 40. 40
  Katsuhiko Ariga, Qingmin Ji, Gary J. Richards, Jonathan P. Hill, Soft Capsules, Hard Capsules, and Hybrid Capsules, Soft Materials, 2012, 10, 4, 387

  CrossRef

 41. 41
  Ai-Jun Wang, Jiu-Ju Feng, Zhong-Hua Li, Qi-Chen Liao, Zhen-Zhen Wang, Jian-Rong Chen, Solvothermal synthesis of Cu/Cu2O hollow microspheres for non-enzymatic amperometric glucose sensing, CrystEngComm, 2012, 14, 4, 1289

  CrossRef

 42. 42
  Gang Liu, Quan Deng, Huimin Wang, Shenghong Kang, Yong Yang, Dickon H. L. Ng, Weiping Cai, Guozhong Wang, Synthesis and Characterization of Nanostructured Fe3O4 Micron-Spheres and Their Application in Removing Toxic Cr Ions from Polluted Water, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 42
 43. 43
  Zhiyu Wang, Xiong Wen (David) Lou, TiO2 Nanocages: Fast Synthesis, Interior Functionalization and Improved Lithium Storage Properties, Advanced Materials, 2012, 24, 30
 44. 44
  Lei Zhang, Liang Zhou, Hao Bin Wu, Rong Xu, Xiong Wen (David) Lou, Unusual Formation of Single-Crystal Manganese Sulfide Microboxes Co-mediated by the Cubic Crystal Structure and Shape, Angewandte Chemie, 2012, 124, 29
 45. 45
  Lei Zhang, Liang Zhou, Hao Bin Wu, Rong Xu, Xiong Wen (David) Lou, Unusual Formation of Single-Crystal Manganese Sulfide Microboxes Co-mediated by the Cubic Crystal Structure and Shape, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 29
 46. 46
  Xianghong Liu, Jun Zhang, Liwei Wang, Taili Yang, Xianzhi Guo, Shihua Wu, Shurong Wang, 3D hierarchically porous ZnO structures and their functionalization by Au nanoparticles for gas sensors, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 2, 349

  CrossRef

 47. 47
  Peng Tian, Junwei Ye, Nuo Xu, Weitao Gong, Qiushuang Zhang, Yuan Lin, Guiling Ning, A magnesium carbonate recyclable template to synthesize micro hollow structures at a large scale, Chemical Communications, 2011, 47, 43, 12008

  CrossRef

 48. 48
  Yuan-Li Ding, Xin-Bing Zhao, Jian Xie, Gao-Shao Cao, Tie-Jun Zhu, Hong-Ming Yu, Cheng-Yue Sun, Double-shelled hollow microspheres of LiMn2O4 for high-performance lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 26, 9475

  CrossRef

 49. 49
  Li Zhou, Junhui He, Jie Zhang, Zhicheng He, Yucai Hu, Changbin Zhang, Hong He, Facile In-Situ Synthesis of Manganese Dioxide Nanosheets on Cellulose Fibers and their Application in Oxidative Decomposition of Formaldehyde, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 34, 16873

  CrossRef

 50. 50
  Xiaoyong Lai, Jun Li, Brian A. Korgel, Zhenghong Dong, Zhenmin Li, Fabing Su, Jiang Du, Dan Wang, General Synthesis and Gas-Sensing Properties of Multiple-Shell Metal Oxide Hollow Microspheres, Angewandte Chemie, 2011, 123, 12
 51. 51
  Xiaoyong Lai, Jun Li, Brian A. Korgel, Zhenghong Dong, Zhenmin Li, Fabing Su, Jiang Du, Dan Wang, General Synthesis and Gas-Sensing Properties of Multiple-Shell Metal Oxide Hollow Microspheres, Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 12
 52. 52
  Guo Liang Li, Li Qun Xu, K. G. Neoh, E. T. Kang, Hairy Hybrid Microrattles of Metal Nanocore with Functional Polymer Shell and Brushes, Macromolecules, 2011, 44, 7, 2365

  CrossRef

 53. 53
  Na Chen, Kuan Wang, Xin Zhang, Xiaopei Chang, Liping Kang, Zong-Huai Liu, Ionic liquid-assisted hydrothermal synthesis of β-MnO2 with hollow polyhedra morphology, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2011, 387, 1-3, 10

  CrossRef

 54. 54
  Yongcai Qiu, Gui-Liang Xu, Keyou Yan, Hui Sun, Junwu Xiao, Shihe Yang, Shi-Gang Sun, Limin Jin, Hong Deng, Morphology-conserved transformation: synthesis of hierarchical mesoporous nanostructures of Mn2O3 and the nanostructural effects on Li-ion insertion/deinsertion properties, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 17, 6346

  CrossRef

 55. 55
  Qinghong Wang, Lifang Jiao, Hongmei Du, Wenxiu Peng, Yan Han, Dawei Song, Yuchang Si, Yijing Wang, Huatang Yuan, Novel flower-like CoS hierarchitectures: one-pot synthesis and electrochemical properties, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 2, 327

  CrossRef

 56. 56
  Xia Wu, Gao Qing (Max) Lu, Lianzhou Wang, Shell-in-shell TiO2 hollow spheres synthesized by one-pot hydrothermal method for dye-sensitized solar cell application, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 9, 3565

  CrossRef

 57. 57
  Wenshuang Zhang, Xinyong Li, Qidong Zhao, Yang Hou, Yu Shen, Guohua Chen, Uniform α-Fe2O3 nanotubes fabricated for adsorption and photocatalytic oxidation of naphthalene, Materials Chemistry and Physics, 2011, 129, 3, 683

  CrossRef

 58. 58
  Jie Cao, Yongchun Zhu, Liang Shi, Lingling Zhu, Keyan Bao, Shuzhen Liu, Yitai Qian, Double-Shelled Mn2O3 Hollow Spheres and Their Application in Water Treatment, European Journal of Inorganic Chemistry, 2010, 2010, 8
 59. 59
  Xianghong Liu, Jun Zhang, Xianzhi Guo, Shihua Wu, Shurong Wang, Porous α-Fe2O3decorated by Au nanoparticles and their enhanced sensor performance, Nanotechnology, 2010, 21, 9, 095501

  CrossRef

 60. 60
  Yongming Sui, Wuyou Fu, Yi Zeng, Haibin Yang, Yanyan Zhang, Hui Chen, Yixing Li, Minghui Li, Guangtian Zou, Synthesis of Cu2O Nanoframes and Nanocages by Selective Oxidative Etching at Room Temperature, Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49, 25
 61. 61
  Yongming Sui, Wuyou Fu, Yi Zeng, Haibin Yang, Yanyan Zhang, Hui Chen, Yixing Li, Minghui Li, Guangtian Zou, Synthesis of Cu2O Nanoframes and Nanocages by Selective Oxidative Etching at Room Temperature, Angewandte Chemie, 2010, 122, 25
 62. 62
  Juanjuan Qi, Lidong Li, Lin Guo, Hollow Metallic Micro/Nanostructures,