SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Na Zhou, Lakshminarayana Polavarapu, Qing Wang, Qing-Hua Xu, Mesoporous SnO2-Coated Metal Nanoparticles with Enhanced Catalytic Efficiency, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 8, 4844

  CrossRef

 2. 2
  Na Zhou, Vanesa López-Puente, Qing Wang, Lakshminarayana Polavarapu, Isabel Pastoriza-Santos, Qing-Hua Xu, Plasmon-enhanced light harvesting: applications in enhanced photocatalysis, photodynamic therapy and photovoltaics, RSC Adv., 2015, 5, 37, 29076

  CrossRef

 3. 3
  Caihong Fang, Henglei Jia, Shuai Chang, Qifeng Ruan, Peng Wang, Tao Chen, Jianfang Wang, (Gold core)/(titania shell) nanostructures for plasmon-enhanced photon harvesting and generation of reactive oxygen species, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 10, 3431

  CrossRef

 4. 4
  Zewu Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Xiaoli Sheng, Shijian Zhou, Sanming Xiang, Anisotropic growth of SiO2and TiO2mixed oxides onto Au nanostructures: highly thermal stability and enhanced reaction activity, RSC Adv., 2014, 4, 75, 40078

  CrossRef

 5. 5
  Fang-hsin Lin, Ruey-an Doong, Characterization of interfacially electronic structures of gold–magnetite heterostructures using X-ray absorption spectroscopy, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 417, 325

  CrossRef

 6. 6
  SHUANG-YUAN ZHANG, MICHELLE D. REGULACIO, KWOK WEI SHAH, THAMMANOON SREETHAWONG, YUANGANG ZHENG, MING-YONG HAN, COLLOIDAL PREPARATION OF MONODISPERSE NANOCRYSTALS, Journal of Molecular and Engineering Materials, 2014, 02, 03n04, 1430001

  CrossRef

 7. 7
  Fabio Mangini, Nicola Tedeschi, Fabrizio Frezza, Ari Sihvola, Electromagnetic interaction with two eccentric spheres, Journal of the Optical Society of America A, 2014, 31, 4, 783

  CrossRef

 8. 8
  Marko Miljevic, Bianca Geiseler, Thomas Bergfeldt, Pascal Bockstaller, Ljiljana Fruk, Enhanced Photocatalytic Activity of Au/TiO2 Nanocomposite Prepared Using Bifunctional Bridging Linker, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 7
 9. 9
  Chengzhi Wang, Zhuo Chen, Haibo Jin, Chuanbao Cao, Jingbo Li, Zetian Mi, Enhancing visible-light photoelectrochemical water splitting through transition-metal doped TiO2nanorod arrays, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 42, 17820

  CrossRef

 10. 10
  Tao Ding, Stoyan K. Smoukov, Jeremy J. Baumberg, Harnessing nonlinear rubber swelling for bulk synthesis of anisotropic hybrid nanoparticles, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 41, 8745

  CrossRef

 11. 11
  Yang Song, Shaowei Chen, Janus Nanoparticles: Preparation, Characterization, and Applications, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 2
 12. 12
  Shi-Qiang Bai, Lu Jiang, Sheng-Li Huang, Ming Lin, Shuang-Yuan Zhang, Ming-Yong Han, Jianwei Xu, Yixin Lu, Guo-Xin Jin, T. S. Andy Hor, Magnetic Pd/Fe3O4 Composite: Synthesis, Structure, and Catalytic Activity, Australian Journal of Chemistry, 2014, 67, 10, 1387

  CrossRef

 13. 13
  Ruibin Jiang, Benxia Li, Caihong Fang, Jianfang Wang, Metal/Semiconductor Hybrid Nanostructures for Plasmon-Enhanced Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 14. 14
  Xiang Ma, Kun Zhao, Hongjie Tang, Ying Chen, Chenguang Lu, Wei Liu, Yan Gao, Huijun Zhao, Zhiyong Tang, New Insight into the Role of Gold Nanoparticles in Au@CdS Core–Shell Nanostructures for Hydrogen Evolution, Small, 2014, 10, 22
 15. 15
  Lequan Liu, Thang Duy Dao, Rajesh Kodiyath, Qing Kang, Hideki Abe, Tadaaki Nagao, Jinhua Ye, Plasmonic Janus-Composite Photocatalyst Comprising Au and C–TiO2 for Enhanced Aerobic Oxidation over a Broad Visible-Light Range, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 48
 16. 16
  Yoshimasa Horiguchi, Takashi Kanda, Kanjiro Torigoe, Hideki Sakai, Masahiko Abe, Preparation of Gold/Silver/Titania Trilayered Nanorods and Their Photocatalytic Activities, Langmuir, 2014, 30, 3, 922

  CrossRef

 17. 17
  Huanhuan Chen, Yonghong Ni, Xiang Ma, Jianming Hong, Pure monoclinic La1−xEuxPO4 micro-/nano-structures: Fast synthesis, shape evolution and optical properties, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 428, 141

  CrossRef

 18. 18
  Xingchen Ye, Danielle Reifsnyder Hickey, Jiayang Fei, Benjamin T. Diroll, Taejong Paik, Jun Chen, Christopher B. Murray, Seeded Growth of Metal-Doped Plasmonic Oxide Heterodimer Nanocrystals and Their Chemical Transformation, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 13, 5106

  CrossRef

 19. 19
  Tao Hu, Benjamin P. Isaacoff, Joong Hwan Bahng, Changlong Hao, Yunlong Zhou, Jian Zhu, Xinyu Li, Zhenlong Wang, Shaoqin Liu, Chuanlai Xu, Julie S. Biteen, Nicholas A. Kotov, Self-Organization of Plasmonic and Excitonic Nanoparticles into Resonant Chiral Supraparticle Assemblies, Nano Letters, 2014, 14, 12, 6799

  CrossRef

 20. 20
  Jiating He, Weijie Ji, Lin Yao, Yawen Wang, Bahareh Khezri, Richard D. Webster, Hongyu Chen, Strategy for Nano-Catalysis in a Fixed-Bed System, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 21. 21
  Xinchang Pang, Congshan Wan, Mengye Wang, Zhiqun Lin, Streng zweiphasige weiche und harte Janus-Strukturen – Synthese, Eigenschaften und Anwendungen, Angewandte Chemie, 2014, 126, 22
 22. 22
  Xinchang Pang, Congshan Wan, Mengye Wang, Zhiqun Lin, Strictly Biphasic Soft and Hard Janus Structures: Synthesis, Properties, and Applications, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 22
 23. 23
  Nina Zahn, Guido Kickelbick, Synthesis and aggregation behavior of hybrid amphiphilic titania Janus nanoparticles via surface-functionalization in Pickering emulsions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2014, 461, 142

  CrossRef

 24. 24
  Jie He, Yijing Liu, Taylor C. Hood, Peng Zhang, Jinlong Gong, Zhihong Nie, Asymmetric organic/metal(oxide) hybrid nanoparticles: synthesis and applications, Nanoscale, 2013, 5, 12, 5151

  CrossRef

 25. 25
  Qi Zhang, Yih Hong Lee, In Yee Phang, Srikanth Pedireddy, Weng Weei Tjiu, Xing Yi Ling, Bimetallic Platonic Janus Nanocrystals, Langmuir, 2013, 29, 41, 12844

  CrossRef

 26. 26
  Jacinto Sá, Giulia Tagliabue, Peter Friedli, Jakub Szlachetko, Mercedes H. Rittmann-Frank, Fabio G. Santomauro, Christopher J. Milne, Hans Sigg, Direct observation of charge separation on Au localized surface plasmons, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3584

  CrossRef

 27. 27
  Feng Wang, Giovanni M. Pauletti, Juntao Wang, Jiaming Zhang, Rodney C. Ewing, Yilong Wang, Donglu Shi, Dual Surface-Functionalized Janus Nanocomposites of Polystyrene/Fe3O4@SiO2 for Simultaneous Tumor Cell Targeting and Stimulus-Induced Drug Release, Advanced Materials, 2013, 25, 25
 28. 28
  Wei Li, Dongyuan Zhao, Extension of the Stöber Method to Construct Mesoporous SiO2 and TiO2 Shells for Uniform Multifunctional Core–Shell Structures, Advanced Materials, 2013, 25, 1
 29. 29
  Xiang-Zi Li, Kong-Lin Wu, Yin Ye, Xian-Wen Wei, Gas-assisted growth of boron-doped nickel nanotube arrays: rapid synthesis, growth mechanisms, tunable magnetic properties, and super-efficient reduction of 4-nitrophenol, Nanoscale, 2013, 5, 9, 3648

  CrossRef

 30. 30
  Huanjun Chen, Lei Shao, Qian Li, Jianfang Wang, Gold nanorods and their plasmonic properties, Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 7, 2679

  CrossRef

 31. 31
  Lequan Liu, Shuxin Ouyang, Jinhua Ye, Gold-Nanorod-Photosensitized Titanium Dioxide with Wide-Range Visible-Light Harvesting Based on Localized Surface Plasmon Resonance, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 26
 32. 32
  Lequan Liu, Shuxin Ouyang, Jinhua Ye, Gold-Nanorod-Photosensitized Titanium Dioxide with Wide-Range Visible-Light Harvesting Based on Localized Surface Plasmon Resonance, Angewandte Chemie, 2013, 125, 26
 33. 33
  Denis Rodríguez-Fernández, Luis M. Liz-Marzán, Metallic Janus and Patchy Particles, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 1
 34. 34
  Binghui Wu, Nanfeng Zheng, Surface and interface control of noble metal nanocrystals for catalytic and electrocatalytic applications, Nano Today, 2013, 8, 2, 168

  CrossRef

 35. 35
  Na Zhou, Lakshminarayana Polavarapu, Nengyue Gao, Yanlin Pan, Peiyan Yuan, Qing Wang, Qing-Hua Xu, TiO2 coated Au/Ag nanorods with enhanced photocatalytic activity under visible light irradiation, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4236

  CrossRef

 36. 36
  Fang-hsin Lin, Ruey-an Doong, Sustainable Nanotechnology and the Environment: Advances and Achievements, 2013,

  CrossRef

 37. 37
  Gabriel Loget, Alexander Kuhn, Bulk synthesis of Janus objects and asymmetric patchy particles, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 31, 15457

  CrossRef

 38. 38
  Shuhua Liu, Shi-Qiang Bai, Yuangang Zheng, Kwok Wei Shah, Ming-Yong Han, Composite Metal–Oxide Nanocatalysts, ChemCatChem, 2012, 4, 10
 39. 39
  Jing Hu, Shuxue Zhou, Yangyi Sun, Xiaosheng Fang, Limin Wu, Fabrication, properties and applications of Janus particles, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 11, 4356

  CrossRef

 40. 40
  Shao-Wen Cao, Jun Fang, Mohammad Mehdi Shahjamali, Zheng Wang, Zhen Yin, Yanhui Yang, Freddy Y. C. Boey, James Barber, Say Chye Joachim Loo, Can Xue, In situ growth of Au nanoparticles on Fe2O3 nanocrystals for catalytic applications, CrystEngComm, 2012, 14, 21, 7229

  CrossRef

 41. 41
  Zhi Wei Seh, Shuhua Liu, Michelle Low, Shuang-Yuan Zhang, Zhaolin Liu, Adnen Mlayah, Ming-Yong Han, Janus Au-TiO2 Photocatalysts with Strong Localization of Plasmonic Near-Fields for Efficient Visible-Light Hydrogen Generation, Advanced Materials, 2012, 24, 17
 42. 42
  Bin Zhang, Weiwei Zhao, Dayang Wang, Shape-controlled self-assembly of colloidal nanoparticles, Chemical Science, 2012, 3, 7, 2252

  CrossRef

 43. 43
  Zhi Wei Seh, Shuhua Liu, Ming-Yong Han, Titania-Coated Metal Nanostructures, Chemistry – An Asian Journal, 2012, 7, 10
 44. 44
  Rajib Ghosh Chaudhuri, Santanu Paria, Gold-Based Core/Shell and Hollow Nanoparticles, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology,