SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiaohu Xia, Jingtuo Zhang, Tyler Sawall, A simple colorimetric method for the quantification of Au(iii) ions and its use in quantifying Au nanoparticles, Anal. Methods, 2015, 7, 9, 3671

  CrossRef

 2. 2
  Yaoguang Wang, Yueyun Li, Hongmin Ma, Aiping Guo, Bin Du, Tao Yan, Qin Wei, An ultrasensitive electrochemical immunosensor for the detection of CD146 based on TiO2colloidal sphere laden Au/Pd nanoparticles, The Analyst, 2015, 140, 10, 3557

  CrossRef

 3. 3
  Hye-Eun Lee, Ki Dong Yang, Sang Moon Yoon, Hyo-Yong Ahn, Yoon Young Lee, Hyejin Chang, Dae Hong Jeong, Yoon-Sik Lee, Mi Young Kim, Ki Tae Nam, Concave Rhombic Dodecahedral Au Nanocatalyst with Multiple High-Index Facets for CO2Reduction, ACS Nano, 2015, 9, 8, 8384

  CrossRef

 4. 4
  Tingting Miao, Yahui Song, Cuixia Bi, Haibing Xia, Dayang Wang, Xutang Tao, Correlation of Surface Ag Content in AgPd Shells of Ultrasmall Core–Shell Au@AgPd Nanoparticles with Enhanced Electrocatalytic Performance for Ethanol Oxidation, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 32, 18434

  CrossRef

 5. 5
  Yihu Dai, Ye Wang, Bin Liu, Yanhui Yang, Metallic Nanocatalysis: An Accelerating Seamless Integration with Nanotechnology, Small, 2015, 11, 3
 6. 6
  Hui-ling Liu, Farhat Nosheen, Xun Wang, Noble metal alloy complex nanostructures: controllable synthesis and their electrochemical property, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 10, 3056

  CrossRef

 7. 7
  Qiaoli Chen, Yanyan Jia, Wei Shen, Shuifen Xie, Yanan Yang, Zhenming Cao, Zhaoxiong Xie, Lansun Zheng, Rational design and synthesis of excavated trioctahedral Au nanocrystals, Nanoscale, 2015, 7, 24, 10728

  CrossRef

 8. 8
  Duhong Chen, Yanchun Zhao, Xinglan Peng, Xiao Wang, Wenjing Hu, Chen Jing, Sisi Tian, Jianniao Tian, Star-like PtCu nanoparticles supported on graphene with superior activity for methanol electro-oxidation, Electrochimica Acta, 2015,

  CrossRef

 9. 9
  Qiurong Shi, Peina Zhang, Yijing Li, Haibing Xia, Dayang Wang, Xutang Tao, Synthesis of open-mouthed, yolk–shell Au@AgPd nanoparticles with access to interior surfaces for enhanced electrocatalysis, Chem. Sci., 2015, 6, 7, 4350

  CrossRef

 10. 10
  Rebecca G. Weiner, Christopher J. DeSantis, Mariana B. T. Cardoso, Sara E. Skrabalak, Diffusion and Seed Shape: Intertwined Parameters in the Synthesis of Branched Metal Nanostructures, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8625

  CrossRef

 11. 11
  Zhi-cheng Zhang, Biao Xu, Xun Wang, Engineering nanointerfaces for nanocatalysis, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 22, 7870

  CrossRef

 12. 12
  Wei Hong, Jin Wang, Erkang Wang, Facile Synthesis of Highly Active PdAu Nanowire Networks as Self-Supported Electrocatalyst for Ethanol Electrooxidation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9481

  CrossRef

 13. 13
  Wei Hong, Jin Wang, Erkang Wang, Facile synthesis of PdAgTe nanowires with superior electrocatalytic activity, Journal of Power Sources, 2014, 272, 940

  CrossRef

 14. 14
  Yue Qi, Jianbo Wu, Hui Zhang, Yingying Jiang, Chuanhong Jin, Maoshen Fu, Hong Yang, Deren Yang, Facile synthesis of Rh–Pd alloy nanodendrites as highly active and durable electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Nanoscale, 2014, 6, 12, 7012

  CrossRef

 15. 15
  Wei-Peng Li, Pei-Yi Liao, Chia-Hao Su, Chen-Sheng Yeh, Formation of Oligonucleotide-Gated Silica Shell-Coated Fe3O4-Au Core–Shell Nanotrisoctahedra for Magnetically Targeted and Near-Infrared Light-Responsive Theranostic Platform, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 28, 10062

  CrossRef

 16. 16
  Xiaoxiao Li, Yanchun Zhao, Huaiwen Wang, Huang Tang, Jianniao Tian, Yanfang Fan, Highly dispersed Pd nanoparticles on 9-amino-1-azabenzanthrone functionalized graphene-like carbon surface for methanol electro-oxidation in alkaline medium, Materials Chemistry and Physics, 2014, 144, 1-2, 107

  CrossRef

 17. 17
  Aiqin Zhang, Meng Liu, Mi Liu, Yuanhua Xiao, Zhenxing Li, Junli Chen, Yuan Sun, Jihong Zhao, Shaoming Fang, Dianzeng Jia, Feng Li, Homogeneous Pd nanoparticles produced in direct reactions: green synthesis, formation mechanism and catalysis properties, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 5, 1369

  CrossRef

 18. 18
  Yangsun Park, Young Wook Lee, Shin Wook Kang, Sang Woo Han, One-pot synthesis of Au@Pd core–shell nanocrystals with multiple high- and low-index facets and their high electrocatalytic performance, Nanoscale, 2014, 6, 16, 9798

  CrossRef

 19. 19
  Shan-Shan Li, Ai-Jun Wang, Yuan-Yuan Hu, Ke-Ming Fang, Jian-Rong Chen, Jiu-Ju Feng, One-step, seedless wet-chemical synthesis of gold@palladium nanoflowers supported on reduced graphene oxide with enhanced electrocatalytic properties, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18177

  CrossRef

 20. 20
  Yixuan Zhou, Dingsheng Wang, Yadong Li, Pd and Au@Pd nanodendrites: a one-pot synthesis and their superior catalytic properties, Chemical Communications, 2014, 50, 46, 6141

  CrossRef

 21. 21
  Seong Ji Ye, Do Youb Kim, Shin Wook Kang, Kyeong Woo Choi, Sang Woo Han, O Ok Park, Synthesis of chestnut-bur-like palladium nanostructures and their enhanced electrocatalytic activities for ethanol oxidation, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4182

  CrossRef

 22. 22
  Ling Zhang, Wenxin Niu, Wenyue Gao, Liming Qi, Jianping Lai, Jianming Zhao, Guobao Xu, Synthesis of Convex Hexoctahedral Palladium@Gold Core–Shell Nanocrystals with {431} High-Index Facets with Remarkable Electrochemiluminescence Activities, ACS Nano, 2014, 8, 6, 5953

  CrossRef

 23. 23
  Chao Wang, Guanjun Xiao, Yongming Sui, Xinyi Yang, Gang Liu, Mingjun Jia, Wei Han, Bingbing Liu, Bo Zou, Synthesis of dendritic iridium nanostructures based on the oriented attachment mechanism and their enhanced CO and ammonia catalytic activities, Nanoscale, 2014, 6, 24, 15059

  CrossRef

 24. 24
  Jingwen Zhao, Mingfei Shao, Dongpeng Yan, Shitong Zhang, Zhenzhi Lu, Zhuoxin Li, Xingzhong Cao, Baoyi Wang, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, A hierarchical heterostructure based on Pd nanoparticles/layered double hydroxide nanowalls for enhanced ethanol electrooxidation, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 19, 5840

  CrossRef

 25. 25
  Soshan Cheong, Leah Graham, Gemma L. Brett, Anna M. Henning, John Watt, Peter J. Miedziak, Minghui Song, Yoshihiko Takeda, Stuart H. Taylor, Richard D. Tilley, Au–Pd Core–Shell Nanoparticles as Alcohol Oxidation Catalysts: Effect of Shape and Composition, ChemSusChem, 2013, 6, 10
 26. 26
  Zhi-Li Wang, Jun-Min Yan, Hong-Li Wang, Yun Ping, Qing Jiang, Au@Pd core–shell nanoclusters growing on nitrogen-doped mildly reduced graphene oxide with enhanced catalytic performance for hydrogen generation from formic acid, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 41, 12721

  CrossRef

 27. 27
  Do Youb Kim, Kyeong Woo Choi, Xiao-Lan Zhong, Zhi-Yuan Li, Sang Hyuk Im, O Ok Park, Au@Pd core–shell nanocubes with finely-controlled sizes, CrystEngComm, 2013, 15, 17, 3385

  CrossRef

 28. 28
  Nguyen Tien Khi, Jisun Yoon, Heonjo Kim, Sangmin Lee, Byeongyoon Kim, Hionsuck Baik, Seong Jung Kwon, Kwangyeol Lee, Axially twinned nanodumbbell with a Pt bar and two Rh@Pt balls designed for high catalytic activity, Nanoscale, 2013, 5, 13, 5738

  CrossRef

 29. 29
  An-Liang Wang, Han Xu, Jin-Xian Feng, Liang-Xin Ding, Ye-Xiang Tong, Gao-Ren Li, Design of Pd/PANI/Pd Sandwich-Structured Nanotube Array Catalysts with Special Shape Effects and Synergistic Effects for Ethanol Electrooxidation, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 29, 10703

  CrossRef

 30. 30
  Lin-fei Zhang, Chun-yang Zhang, Dodecahedral Au@Pd nanocrystals with high-index facets and excellent electrocatalytic activity and highly efficient surface-enhanced Raman scattering enhancement, Nanoscale, 2013, 5, 13, 6074

  CrossRef

 31. 31
  Lifang Zhao, Songjun Li, Jing He, Guihong Tian, Qin Wei, He Li, Enzyme-free electrochemical immunosensor configured with Au–Pd nanocrystals and N-doped graphene sheets for sensitive detection of AFP, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 49, 222

  CrossRef

 32. 32
  Xin-Yao Yu, Qiang-Qiang Meng, Tao Luo, Yong Jia, Bai Sun, Qun-Xiang Li, Jin-Huai Liu, Xing-Jiu Huang, Facet-dependent electrochemical properties of Co3O4 nanocrystals toward heavy metal ions, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 33. 33
  Haibing Xia, Yan Ran, Houshen Li, Xutang Tao, Dayang Wang, Freestanding monolayered nanoporous gold films with high electrocatalytic activity via interfacial self-assembly and overgrowth, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 15, 4678

  CrossRef

 34. 34
  Anna M. Henning, John Watt, Peter J. Miedziak, Soshan Cheong, Marco Santonastaso, Minghui Song, Yoshihiko Takeda, Angus I. Kirkland, Stuart H. Taylor, Richard D. Tilley, Gold–Palladium Core–Shell Nanocrystals with Size and Shape Control Optimized for Catalytic Performance, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 5
 35. 35
  Anna M. Henning, John Watt, Peter J. Miedziak, Soshan Cheong, Marco Santonastaso, Minghui Song, Yoshihiko Takeda, Angus I. Kirkland, Stuart H. Taylor, Richard D. Tilley, Gold–Palladium Core–Shell Nanocrystals with Size and Shape Control Optimized for Catalytic Performance, Angewandte Chemie, 2013, 125, 5
 36. 36
  Yuan-Yuan Feng, Zeng-Hua Liu, Yang Xu, Ping Wang, Wen-Hui Wang, De-Sheng Kong, Highly active PdAu alloy catalysts for ethanol electro-oxidation, Journal of Power Sources, 2013, 232, 99

  CrossRef

 37. 37
  Bao Yu Xia, Hao Bin Wu, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Highly Concave Platinum Nanoframes with High-Index Facets and Enhanced Electrocatalytic Properties, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 47
 38. 38
  Bao Yu Xia, Hao Bin Wu, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Highly Concave Platinum Nanoframes with High-Index Facets and Enhanced Electrocatalytic Properties, Angewandte Chemie, 2013, 125, 47
 39. 39
  Lisong Wang, Jianping Lei, Rongna Ma, Huangxian Ju, Host–Guest Interaction of Adamantine with a β-Cyclodextrin-Functionalized AuPd Bimetallic Nanoprobe for Ultrasensitive Electrochemical Immunoassay of Small Molecules, Analytical Chemistry, 2013, 85, 13, 6505

  CrossRef

 40. 40
  Young Wook Lee, Dongheun Kim, Jong Wook Hong, Shin Wook Kang, Sang Bok Lee, Sang Woo Han, Kinetically Controlled Growth of Polyhedral Bimetallic Alloy Nanocrystals Exclusively Bound by High-Index Facets: Au–Pd Hexoctahedra, Small, 2013, 9, 5
 41. 41
  Qiang Gao, Min-Rui Gao, Jian-Wei Liu, Meng-Yuan Chen, Chun-Hua Cui, Hui-Hui Li, Shu-Hong Yu, One-pot synthesis of branched palladium nanodendrites with superior electrocatalytic performance, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3202

  CrossRef

 42. 42
  Palanisamy Kannan, Thandavarayan Maiyalagan, Marcin Opallo, One-pot synthesis of chain-like palladium nanocubes and their enhanced electrocatalytic activity for fuel-cell applications, Nano Energy, 2013, 2, 5, 677

  CrossRef

 43. 43
  Shin Wook Kang, Young Wook Lee, Yangsun Park, Bu-Seo Choi, Jong Wook Hong, Kyu-Hwan Park, Sang Woo Han, One-Pot Synthesis of Trimetallic Au@PdPt Core–Shell Nanoparticles with High Catalytic Performance, ACS Nano, 2013, 7, 9, 7945

  CrossRef

 44. 44
  Ling Zhang, Wenxin Niu, Jianming Zhao, Shuyun Zhu, Yali Yuan, Tao Yuan, Lianzhe Hu, Guobao Xu, Pd@Au core–shell nanocrystals with concave cubic shapes: kinetically controlled synthesis and electrocatalytic properties, Faraday Discussions, 2013, 164, 175

  CrossRef

 45. 45
  Xiulin Yang, Mingming Zhen, Gen Li, Xianzong Liu, Xueyun Wang, Chunying Shu, Li Jiang, Chunru Wang, Preparation of Pd-decorated fullerenols on carbon nanotubes with excellent electrocatalytic properties in alkaline media, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 28, 8105

  CrossRef

 46. 46
  Stephen W. T. Price, Jennifer M. Rhodes, Laura Calvillo, Andrea E. Russell, Revealing the Details of the Surface Composition of Electrochemically Prepared Au@Pd Core@Shell Nanoparticles with in Situ EXAFS, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 47, 24858

  CrossRef

 47. 47
  Qiang Gao, Yi-Ming Ju, Duo An, Min-Rui Gao, Chun-Hua Cui, Jian-Wei Liu, Huai-Ping Cong, Shu-Hong Yu, Shape-Controlled Synthesis of Monodisperse PdCu Nanocubes and Their Electrocatalytic Properties, ChemSusChem, 2013, 6, 10
 48. 48
  Jianfeng Huang, Yihan Zhu, Ming Lin, Qingxiao Wang, Lan Zhao, Yang Yang, Ke Xin Yao, Yu Han, Site-Specific Growth of Au–Pd Alloy Horns on Au Nanorods: A Platform for Highly Sensitive Monitoring of Catalytic Reactions by Surface Enhancement Raman Spectroscopy, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 23, 8552

  CrossRef

 49. 49
  C. Díaz Valenzuela, M. L. Valenzuela, S. Caceres, C. O'Dwyer, Solution and surfactant-free growth of supported high index facet SERS active nanoparticles of rhenium by phase demixing, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 5, 1566

  CrossRef

 50. 50
  Ling Zhang, Wenxin Niu, Wenyue Gao, Saadat Majeed, Zhongyuan Liu, Jianming Zhao, Saima Anjum, Guobao Xu, Synthesis and electrocatalytic properties of tetrahexahedral, polyhedral, and branched Pd@Au core–shell nanocrystals, Chemical Communications, 2013, 49, 78, 8836

  CrossRef

 51. 51
  Lini Yang, Xuehua Song, Menglu Qi, Lixin Xia, Mingshang Jin, Templated high-yield synthesis of Pt nanorods enclosed by high-index {311} facets for methanol selective oxidation, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 25, 7316

  CrossRef

 52. 52
  Rao Huang, Yu-Hua Wen, Gui-Fang Shao, Zi-Zhong Zhu, Shi-Gang Sun, Thermal Stability and Shape Evolution of Tetrahexahedral Au–Pd Core–Shell Nanoparticles with High-Index Facets, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 13, 6896

  CrossRef

 53. 53
  Jing Li, Yiqun Zheng, Jie Zeng, Younan Xia, Controlling the Size and Morphology of Au@Pd Core–Shell Nanocrystals by Manipulating the Kinetics of Seeded Growth, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 26
 54. 54
  Hui Zhang, Mingshang Jin, Younan Xia, Edelmetall-Nanokristalle mit konkaven Oberflächen: Synthese und Anwendungen, Angewandte Chemie, 2012, 124, 31
 55. 55
  Jong Wook Hong, Su-Un Lee, Young Wook Lee, Sang Woo Han, Hexoctahedral Au Nanocrystals with High-Index Facets and Their Optical and Surface-Enhanced Raman Scattering Properties, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 10, 4565

  CrossRef

 56. 56
  Bu-Seo Choi, Young Wook Lee, Shin Wook Kang, Jong Wook Hong, Jung Kim, Inkyu Park, Sang Woo Han, Multimetallic Alloy Nanotubes with Nanoporous Framework, ACS Nano, 2012, 6, 6, 5659

  CrossRef

 57. 57
  Hui Zhang, Mingshang Jin, Younan Xia, Noble-Metal Nanocrystals with Concave Surfaces: Synthesis and Applications, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 31
 58. 58
  Jishu Han, Ziwei Zhou, Yue Yin, Xintao Luo, Jing Li, Hao Zhang, Bai Yang, One-pot, seedless synthesis of flowerlike Au–Pd bimetallic nanoparticles with core-shell-like structure via sodium citrate coreduction of metal ions, CrystEngComm, 2012, 14, 20, 7036

  CrossRef

 59. 59
  Christopher J. DeSantis, Aaron C. Sue, Matthew M. Bower, Sara E. Skrabalak, Seed-Mediated Co-reduction: A Versatile Route to Architecturally Controlled Bimetallic Nanostructures, ACS Nano, 2012, 6, 3, 2617

  CrossRef

 60. 60
  Jun Gu, Ya-Wen Zhang, Franklin (Feng) Tao, Shape control of bimetallic nanocatalysts through well-designed colloidal chemistry approaches, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 24, 8050

  CrossRef

 61. 61
  Ping Wang, Haili He, Yongdong Jin, Shape Transformation and Visible Region Plasmonic Modulation of Silver Nanoplates by Graphene Oxide, Small, 2012, 8, 22
 62. 62
  Ling Zhang, Wenxin Niu, Guobao Xu, Synthesis and applications of noble metal nanocrystals with high-energy facets, Nano Today, 2012, 7, 6, 586

  CrossRef

 63. 63
  Xiangwen Liu, Dingsheng Wang, Yadong Li, Synthesis and catalytic properties of bimetallic nanomaterials with various architectures, Nano Today, 2012, 7, 5, 448

  CrossRef

 64. 64
  Shuifen Xie, Ning Lu, Zhaoxiong Xie, Jinguo Wang, Moon J. Kim, Younan Xia, Synthesis of Pd-Rh Core–Frame Concave Nanocubes and Their Conversion to Rh Cubic Nanoframes by Selective Etching of the Pd Cores, Angewandte Chemie, 2012, 124, 41
 65. 65
  Shuifen Xie, Ning Lu, Zhaoxiong Xie, Jinguo Wang, Moon J. Kim, Younan Xia, Synthesis of Pd-Rh Core–Frame Concave Nanocubes and Their Conversion to Rh Cubic Nanoframes by Selective Etching of the Pd Cores, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 41
 66. 66
  O.A. Oviedo, L. Reinaudi, M.M. Mariscal, E.P.M. Leiva, Thermodynamic stability of electrochemically decorated Au–Pd core@shell nanoparticles, Electrochimica Acta, 2012, 76, 424

  CrossRef

 67. 67
  Jong Wook Hong, Minjune Kim, Yena Kim, Sang Woo Han, Trisoctahedral Au–Pd Alloy Nanocrystals with High-Index Facets and Their Excellent Catalytic Performance, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 52
 68. 68
  Long Huang, Zhi-You Zhou, Na Tian, Shi-Gang Sun, Synthesis of Precious Metal Nanoparticles with High Surface Energy and High Electrocatalytic Activity,