SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  K.H. Anupriya, R. Ranjusha, Shantikumar V. Nair, A. Balakrishnan, K.R.V. Subramanian, Defining role of the surface and bulk contributions in camphoric carbon grafted lithium nickel manganese oxide powders for lithium ion batteries, Ceramics International, 2015, 41, 2, 3269

  CrossRef

 2. 2
  Qiang Pang, Qiang Fu, Yuhui Wang, Yongquan Zhang, Bo Zou, Fei Du, Gang Chen, Yingjin Wei, Improved Electrochemical Properties of Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Materials by Surface Modification with RuO2 Nanoparticles, Electrochimica Acta, 2015, 152, 240

  CrossRef

 3. 3
  Won-Hee Ryu, Sung-Jin Lim, Won-Keun Kim, HyukSang Kwon, 3-D dumbbell-like LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 cathode materials assembled with nano-building blocks for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 257, 186

  CrossRef

 4. 4
  Bin Huang, Xinhai Li, Zhixing Wang, Huajun Guo, Xunhui Xiong, Jiexi Wang, A novel carbamide-assistant hydrothermal process for coating Al2O3 onto LiMn1.5Ni0.5O4 particles used for cathode material of lithium-ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 583, 313

  CrossRef

 5. 5
  Yu Liu, Zubiao Wen, Xiongwei Wu, Xiaowei Wang, Yuping Wu, Rudolf Holze, An acid-free rechargeable battery based on PbSO4and spinel LiMn2O4, Chem. Commun., 2014, 50, 89, 13714

  CrossRef

 6. 6
  Hao Liu, Guoxiu Wang, An investigation of the morphology effect in Fe2O3 anodes for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 9955

  CrossRef

 7. 7
  Wei Luo, Marshall Allen, Vadivukarasi Raju, Xiulei Ji, An Organic Pigment as a High-Performance Cathode for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 15
 8. 8
  Liumin Suo, Sébastien Sallard, Yong-Sheng Hu, Bernd M. Smarsly, Liquan Chen, Cereus-Shaped Mesoporous Rutile TiO2 Formed in Ionic Liquid: Synthesis and Li-Storage Properties, ChemElectroChem, 2014, 1, 3
 9. 9
  Prashanth W. Menezes, Arindam Indra, Nastaran Ranjbar Sahraie, Arno Bergmann, Peter Strasser, Matthias Driess, Cobalt–Manganese-Based Spinels as Multifunctional Materials that Unify Catalytic Water Oxidation and Oxygen Reduction Reactions, ChemSusChem, 2014, 7, 12
 10. 10
  H. B. Lin, Y. M. Zhang, H. B. Rong, S. W. Mai, J. N. Hu, Y. H. Liao, L. D. Xing, M. Q. Xu, X. P. Li, W. S. Li, Crystallographic facet- and size-controllable synthesis of spinel LiNi0.5Mn1.5O4with excellent cyclic stability as cathode of high voltage lithium ion battery, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11987

  CrossRef

 11. 11
  Liang Xue, Xiaoping Li, Youhao Liao, Lidan Xing, Mengqing Xu, Weishan Li, Effect of particle size on rate capability and cyclic stability of LiNi0.5Mn1.5O4 cathode for high-voltage lithium ion battery, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014,

  CrossRef

 12. 12
  Xin He, Jun Wang, Richard Kloepsch, Steffen Krueger, Haiping Jia, Haidong Liu, Britta Vortmann, Jie Li, Enhanced electrochemical performance in lithium ion batteries of a hollow spherical lithium-rich cathode material synthesized by a molten salt method, Nano Research, 2014, 7, 1, 110

  CrossRef

 13. 13
  Wei Liu, Jun Liu, Kunfeng Chen, Shaomin Ji, Yanling Wan, Yichun Zhou, Dongfeng Xue, Peter Hodgson, Yuncang Li, Enhancing the Electrochemical Performance of the LiMn2O4 Hollow Microsphere Cathode with a LiNi0.5Mn1.5O4 Coated Layer, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 3
 14. 14
  Lei Li, Rumin Li, Shili Gai, Fei He, Piaoping Yang, Facile fabrication and electrochemical performance of flower-like Fe3O4@C@layered double hydroxide (LDH) composite, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 23, 8758

  CrossRef

 15. 15
  Xiaolin Liu, Dan Li, Qiaoling Mo, Xiaoyu Guo, Xiaoxiao Yang, Guoxin Chen, Shengwen Zhong, Facile synthesis of aluminum-doped LiNi0.5Mn1.5O4 hollow microspheres and their electrochemical performance for high-voltage Li-ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 609, 54

  CrossRef

 16. 16
  Le Yu, Lei Zhang, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Formation of NixCo3−xS4 Hollow Nanoprisms with Enhanced Pseudocapacitive Properties, Angewandte Chemie, 2014, 126, 14
 17. 17
  Le Yu, Lei Zhang, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Formation of NixCo3−xS4 Hollow Nanoprisms with Enhanced Pseudocapacitive Properties, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 14
 18. 18
  Yurong Liu, Jing Bai, Xiaojian Ma, Jingfa Li, Shenglin Xiong, Formation of quasi-mesocrystal ZnMn2O4twin microspheres via an oriented attachment for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 14236

  CrossRef

 19. 19
  Gowhar Ahmad Naikoo, Riyaz Ahmad Dar, Farid Khan, Hierarchically macro/mesostructured porous copper oxide: facile synthesis, characterization, catalytic performance and electrochemical study of mesoporous copper oxide monoliths, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11792

  CrossRef

 20. 20
  Qingtang Zhang, Juntao Mei, Xiaomei Wang, Fuling Tang, Weifeng Fan, Wenjiang Lu, High performance spinel LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material by lithium polyacrylate coating for lithium ion battery, Electrochimica Acta, 2014, 143, 265

  CrossRef

 21. 21
  Wen Xiong, Yan Jiang, Ze Yang, Dinggen Li, Yunhui Huang, High-performance hierarchical LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 microspheres synthesized via a facile template-sacrificial route, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 589, 615

  CrossRef

 22. 22
  Haifu Deng, Ping Nie, Haifeng Luo, Yi Zhang, Jie Wang, Xiaogang Zhang, Highly enhanced lithium storage capability of LiNi0.5Mn1.5O4by coating with Li2TiO3for Li-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18256

  CrossRef

 23. 23
  Chenglin Yan, Federico Rosei, Hollow micro/nanostructured materials prepared by ion exchange synthesis and their potential applications, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 5, 1883

  CrossRef

 24. 24
  Lin Hu, Qianwang Chen, Hollow/porous nanostructures derived from nanoscale metal–organic frameworks towards high performance anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1236

  CrossRef

 25. 25
  D. Liu, C. Gagnon, J. Trottier, A. Guerfi, D. Clément, P. Hovington, A. Mauger, C.M. Julien, K. Zaghib, Improvement of the rate property of LiMn1.45Ni0.45Cr0.1O4 cathode for Li-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2014, 41, 64

  CrossRef

 26. 26
  Xuan-Wen Gao, Yuan-Fu Deng, David Wexler, Guo-Hua Chen, Shu-Lei Chou, Hua-Kun Liu, Zhi-Cong Shi, Jia-Zhao Wang, Improving the electrochemical performance of the LiNi0.5Mn1.5O4spinel by polypyrrole coating as a cathode material for the lithium-ion battery, J. Mater. Chem. A, 2014, 3, 1, 404

  CrossRef

 27. 27
  Yunxian Qian, Yuanfu Deng, Lina Wan, Hongjie Xu, Xusong Qin, Guohua Chen, Investigation of the Effect of Extra Lithium Addition and Postannealing on the Electrochemical Performance of High-Voltage Spinel LiNi0.5Mn1.5O4Cathode Material, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 29, 15581

  CrossRef

 28. 28
  Nicolas Bucher, Steffen Hartung, Arun Nagasubramanian, Yan Ling Cheah, Harry E. Hoster, Srinivasan Madhavi, Layered NaxMnO2+zin Sodium Ion Batteries–Influence of Morphology on Cycle Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8059

  CrossRef

 29. 29
  H.B. Lin, Y.M. Zhang, J.N. Hu, Y.T. Wang, L.D. Xing, M.Q. Xu, X.P. Li, W.S. Li, LiNi0.5Mn1.5O4 nanoparticles: Synthesis with synergistic effect of polyvinylpyrrolidone and ethylene glycol and performance as cathode of lithium ion battery, Journal of Power Sources, 2014, 257, 37

  CrossRef

 30. 30
  Xiaobo Zhu, Xiaona Li, Yongchun Zhu, Shasha Jin, Yan Wang, Yitai Qian, LiNi0.5Mn1.5O4 nanostructures with two-phase intergrowth as enhanced cathodes for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 121, 253

  CrossRef

 31. 31
  Jili Li, Ruimin Yao, Chuanbao Cao, LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2Nanoplates with {010} Active Planes Exposing Prepared in Polyol Medium as a High-Performance Cathode for Li-Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 5075

  CrossRef

 32. 32
  Mi Ru Jo, Yong-Il Kim, Yunok Kim, Ji Su Chae, Kwang Chul Roh, Won-Sub Yoon, Yong-Mook Kang, Lithium-Ion Transport through a Tailored Disordered Phase on the LiNi0.5Mn1.5O4 Surface for High-Power Cathode Materials, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 33. 33
  Yuanlu Yao, Huaicheng Liu, Guicun Li, Hongrui Peng, Kezheng Chen, Multi-shelled porous LiNi0.5Mn1.5O4 microspheres as a 5 V cathode material for lithium-ion batteries, Materials Chemistry and Physics, 2014, 143, 2, 867

  CrossRef

 34. 34
  Jian-Wu Wen, Da-Wei Zhang, Yong Zang, Xin Sun, Bin Cheng, Chu-Xiong Ding, Yan Yu, Chun-Hua Chen, One-step synthesis and effect of heat-treatment on the structure and electrochemical properties of LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 133, 515

  CrossRef

 35. 35
  W.W. Wu, H.F. Xiang, G.B. Zhong, W. Su, W. Tang, Y. Zhang, Y. Yu, C.H. Chen, Ordered LiNi0.5Mn1.5O4 hollow microspheres as high-rate 5V cathode materials for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 119, 206

  CrossRef

 36. 36
  Jingang Yang, Fangyi Cheng, Xiaolong Zhang, Haiyan Gao, Zhanliang Tao, Jun Chen, Porous 0.2Li2MnO3·0.8LiNi0.5Mn0.5O2 nanorods as cathode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 6, 1636

  CrossRef

 37. 37
  Meng Hu, Yuan Tian, Jinping Wei, Dengguo Wang, Zhen Zhou, Porous hollow LiCoMnO4 microspheres as cathode materials for 5 V lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 247, 794

  CrossRef

 38. 38
  Xiaobo Zhu, Xiaona Li, Youngchun Zhu, Shasha Jin, Yan Wang, Yitai Qian, Porous LiNi0.5Mn1.5O4 microspheres with different pore conditions: Preparation and application as cathode materials for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 261, 93

  CrossRef

 39. 39
  Shi Tan, Ya J. Ji, Zhong R. Zhang, Yong Yang, Recent Progress in Research on High-Voltage Electrolytes for Lithium-Ion Batteries, ChemPhysChem, 2014, 15, 10
 40. 40
  M. P. Pico, I. Álvarez-Serrano, M. L. López, M. L. Veiga, Role of morphology in the performance of LiFe0.5Mn1.5O4spinel cathodes for lithium-ion batteries, Dalton Trans., 2014, 43, 39, 14787

  CrossRef

 41. 41
  Minggang Zhao, Bin Cai, Ye Ma, Hi Cai, Jingyun Huang, Xinhua Pan, Haiping He, Zhizhen Ye, Self-assemble ZnMn2O4 hierarchical hollow microspheres into self-supporting architecture for enhanced biosensing performance, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 61, 443

  CrossRef

 42. 42
  Na Wu, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, Size-Dependent Electrochemical Magnesium Storage Performance of Spinel Lithium Titanate, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 8
 43. 43
  Linjing Zhang, Ning Li, Borong Wu, Hongliang Xu, Lei Wang, Xiao-Qing Yang, Feng Wu, Sphere-Shaped Hierarchical Cathode with Enhanced Growth of Nanocrystal Planes for High-Rate and Cycling-Stable Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 141217153542009

  CrossRef

 44. 44
  Genqiang Zhang, Hao Bin Wu, Harry E. Hoster, Xiong Wen (David) Lou, Strongly coupled carbon nanofiber–metal oxide coaxial nanocables with enhanced lithium storage properties, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 1, 302

  CrossRef

 45. 45
  Xujiao Yang, Liang Jun, Hongrui Jia, Study on structure and electrochemical performance of Tm3+-doped monoclinic Li3V2(PO4)3/C cathode material for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 150, 62

  CrossRef

 46. 46
  Guoqing Wang, Jian Xie, Chunyang Wu, Shichao Zhang, Gaoshao Cao, Xinbing Zhao, Submicron lithium nickel manganese oxide spinel with long cycling stability and high rate performance prepared by a facile route, Journal of Power Sources, 2014, 265, 118

  CrossRef

 47. 47
  Nan Qiu, Takeshi Hashishin, Zhenquan Tan, Kazuhiro Yamamoto, Youli Hong, Jing Zhang, Tiandou Hu, Satoshi Ohara, Sucrose-induced structural changes in LiNi0.5Mn1.5O4, RSC Advances, 2014, 4, 53, 27850

  CrossRef

 48. 48
  Haifeng Luo, Ping Nie, Laifa Shen, Hongshen Li, Haifu Deng, Yaoyao Zhu, Xiaogang Zhang, Synthesis of LiNi0.5Mn1.5O4 Hollow Microspheres and Their Lithium-Storage Properties, ChemElectroChem, 2014, 1, 12
 49. 49
  Ze Yang, Yan Jiang, Jung-Hyun Kim, Yan Wu, Guo-Long Li, Yun-Hui Huang, The LiZnxNi0.5-xMn1.5O4 spinel with improved high voltage stability for Li-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 117, 76

  CrossRef

 50. 50
  H. B. Lin, H. B. Rong, W. Z. Huang, Y. H. Liao, L. D. Xing, M. Q. Xu, X. P. Li, W. S. Li, Triple-shelled Mn2O3hollow nanocubes: force-induced synthesis and excellent performance as the anode in lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 14189

  CrossRef

 51. 51
  Gui-Liang Xu, Qi Wang, Jun-Chuan Fang, Yue-Feng Xu, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Tuning the structure and property of nanostructured cathode materials of lithium ion and lithium sulfur batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 19941

  CrossRef

 52. 52
  Zushan Liu, Yangmei Jiang, Xiaoyuan Zeng, Guan Xiao, Huiyu Song, Shijun Liao, Two-step oxalate approach for the preparation of high performance LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material with high voltage, Journal of Power Sources, 2014, 247, 437

  CrossRef

 53. 53
  Qinyou An, Jinzhi Sheng, Xu Xu, Qiulong Wei, Yaqin Zhu, Chunhua Han, Chaojiang Niu, Liqiang Mai, Ultralong H2V3O8 nanowire bundles as a promising cathode for lithium batteries, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 5, 2075

  CrossRef

 54. 54
  Feng Wu, Ning Li, Yuefeng Su, Linjing Zhang, Liying Bao, Jing Wang, Lai Chen, Yu Zheng, Liqin Dai, Jingyuan Peng, Shi Chen, Ultrathin Spinel Membrane-Encapsulated Layered Lithium-Rich Cathode Material for Advanced Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3550

  CrossRef

 55. 55
  Jing Bai, Xiaogang Li, Guangzeng Liu, Yitai Qian, Shenglin Xiong, Unusual Formation of ZnCo2O4 3D Hierarchical Twin Microspheres as a High-Rate and Ultralong-Life Lithium-Ion Battery Anode Material, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 56. 56
  Xiong Wen (David) Lou, Angewandte Chemie, 2014, 126, 14
 57. 57
  Xiong Wen (David) Lou, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 14
 58. 58
  Chunyu Zhu, Genki Saito, Tomohiro Akiyama, A new CaCO3-template method to synthesize nanoporous manganese oxide hollow structures and their transformation to high-performance LiMn2O4 cathodes for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 24, 7077

  CrossRef

 59. 59
  Jijun Feng, Zhipeng Huang, Chao Guo, Natasha A. Chernova, Shailesh Upreti, M. Stanley Whittingham, An Organic Coprecipitation Route to Synthesize High Voltage LiNi0.5Mn1.5O4, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 20, 10227

  CrossRef

 60. 60
  Jianqing Zhao, Ying Wang, Atomic layer deposition of epitaxial ZrO2 coating on LiMn2O4 nanoparticles for high-rate lithium ion batteries at elevated temperature, Nano Energy, 2013, 2, 5, 882

  CrossRef

 61. 61
  Wei Xiao, Wenting Liu, Xuhui Mao, Hua Zhu, Dihua Wang, Chemical mixing in molten-salt for preparation of high-performance spinel lithium manganese oxides: Duplication of morphology from nanostructured MnO2 precursors to targeting materials, Electrochimica Acta, 2013, 88, 756

  CrossRef

 62. 62
  Yanming Xue, Jing Lin, Ying Fan, Ammar Elsanousi, Xuewen Xu, Jiao Mi, Jie Li, Xinghua Zhang, Yang Lu, Tingting Zhang, Chengchun Tang, Controllable synthesis of uniformly distributed hollow rutile TiO2 hierarchical microspheres and their improved photocatalysis, Materials Chemistry and Physics, 2013, 143, 1, 446

  CrossRef

 63. 63
  Ping Cai, De-Kun Ma, Quan-Cheng Liu, Shu-Mei Zhou, Wei Chen, Shao-Ming Huang, Conversion of ternary Zn2SnO4 octahedrons into binary mesoporous SnO2 and hollow SnS2 hierarchical octahedrons by template-mediated selective complex extraction, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 17, 5217

  CrossRef

 64. 64
  Liang Zhou, Xufeng Zhou, Xiaodan Huang, Zhaoping Liu, Dongyuan Zhao, Xiangdong Yao, Chengzhong Yu, Designed synthesis of LiMn2O4 microspheres with adjustable hollow structures for lithium-ion battery applications, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 3, 837

  CrossRef

 65. 65
  Min Ho Kim, Young Jun Hong, Yun Chan Kang, Electrochemical properties of yolk–shell and hollow CoMn2O4 powders directly prepared by continuous spray pyrolysis as negative electrode materials for lithium ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 32, 13110

  CrossRef

 66. 66
  Jun Liu, Wei Liu, Shaomin Ji, Yichun Zhou, Peter Hodgson, Yuncang Li, Electrospun Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Hierarchical Nanofibers as 5 V Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries, ChemPlusChem, 2013, 78, 7
 67. 67
  Meng Wang, Guangda Li, Huayun Xu, Yitai Qian, Jian Yang, Enhanced Lithium Storage Performances of Hierarchical Hollow MoS2Nanoparticles Assembled from Nanosheets, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 3, 1003

  CrossRef

 68. 68
  Gui-Liang Xu, Yue-Feng Xu, Jun-Chuan Fang, Fang Fu, Hui Sun, Ling Huang, Shihe Yang, Shi-Gang Sun, Facile Synthesis of Hierarchical Micro/Nanostructured MnO Material and Its Excellent Lithium Storage Property and High Performance as Anode in a MnO/LiNi0.5Mn1.5O4-δLithium Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 13, 6316

  CrossRef

 69. 69
  Xianfa Zhang, Xiaoxiao Song, Shan Gao, Yingming Xu, Xiaoli Cheng, Hui Zhao, Lihua Huo, Facile synthesis of yolk–shell MoO2 microspheres with excellent electrochemical performance as a Li-ion battery anode, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 23, 6858

  CrossRef

 70. 70
  Xin Fang, Mingyuan Ge, Jiepeng Rong, Chongwu Zhou, Graphene-oxide-coated LiNi0.5Mn1.5O4 as high voltage cathode for lithium ion batteries with high energy density and long cycle life, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 12, 4083

  CrossRef

 71. 71
  Yan Wang, Guang Yang, Ze Yang, Lichao Zhang, Ming Fu, Hua Long, Zhihua Li, Yunhui Huang, Peixiang Lu, High power and capacity of LiNi0.5Mn1.5O4 thin films cathodes prepared by pulsed laser deposition, Electrochimica Acta, 2013, 102, 416

  CrossRef

 72. 72
  Yan Jiang, Ze Yang, Wei Luo, Xianluo Hu, Yunhui Huang, Hollow 0.3Li2MnO3·0.7LiNi0.5Mn0.5O2 microspheres as a high-performance cathode material for lithium–ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 8, 2954

  CrossRef

 73. 73
  Dezhi Chen, Hongying Quan, Guang-Sheng Wang, Lin Guo, Hollow α-MnS Spheres and Their Hybrids with Reduced Graphene Oxide: Synthesis, Microwave Absorption, and Lithium Storage Properties, ChemPlusChem, 2013, 78, 8
 74. 74
  Yunjian Liu, Jun Lv, Guangyan Zhu, Yanyong Gao, Sanbin Liu, Xiaohua Chen, Improvement of the first coulomb efficiency and rate performance of Li1.5Ni0.25Mn0.75O2.5 with spinel LiNi0.5Mn1.5O4 doping, Ionics, 2013, 19, 10, 1335

  CrossRef

 75. 75
  Bonil Koo, Soma Chattopadhyay, Tomohiro Shibata, Vitali B. Prakapenka, Christopher S. Johnson, Tijana Rajh, Elena V. Shevchenko, Intercalation of Sodium Ions into Hollow Iron Oxide Nanoparticles, Chemistry of Materials, 2013, 25, 2, 245

  CrossRef

 76. 76
  Jingang Yang, Xiaolong Zhang, Xiaopeng Han, Fangyi Cheng, Zhanliang Tao, Jun Chen, Intergrown LiNi0.5Mn1.5O4·LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 composite nanorods as high-energy density cathode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 44, 13742

  CrossRef

 77. 77
  Zenghui Han, Xiaozhi Jia, Hui Zhan, Yunhong Zhou, LiMn2O4/LiNi0.5Mn1.5O4 composite with improved electrochemical property, Electrochimica Acta, 2013, 114, 772

  CrossRef

 78. 78
  Xiaolong Zhang, Fangyi Cheng, Jingang Yang, Jun Chen, LiNi0.5Mn1.5O4Porous Nanorods as High-Rate and Long-Life Cathodes for Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 6, 2822

  CrossRef

 79. 79
  Jili Li, Chuanbao Cao, Xingyan Xu, Youqi Zhu, Ruimin Yao, LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 hollow nano-micro hierarchical microspheres with enhanced performances as cathodes for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 38, 11848

  CrossRef

 80. 80
  Yongming Sui, Yi Zeng, Linlin Fu, Weitao Zheng, Dongmei Li, Bingbing Liu, Bo Zou, Low-temperature synthesis of porous hollow structured Cu2O for photocatalytic activity and gas sensor application, RSC Advances, 2013, 3, 40, 18651

  CrossRef

 81. 81
  Po Gao, Lu Wang, Lin Chen, Xuefan Jiang, João Pinto, Gang Yang, Microwave rapid preparation of LiNi0.5Mn1.5O4 and the improved high rate performance for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 100, 125

  CrossRef

 82. 82
  Young Jun Hong, Mun Yeong Son, Yun Chan Kang, One-Pot Facile Synthesis of Double-Shelled SnO2 Yolk-Shell-Structured Powders by Continuous Process as Anode Materials for Li-ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 16
 83. 83
  Jingang Yang, Xiaolong Zhang, Zhiqiang Zhu, Fangyi Cheng, Jun Chen, Ordered spinel LiNi0.5Mn1.5O4 nanorods for high-rate lithium-ion batteries, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2013, 688, 113

  CrossRef

 84. 84
  Liang Chang, Liqiang Mai, Xu Xu, Qinyou An, Yunlong Zhao, Dandan Wang, Xi Feng, Pore-controlled synthesis of Mn2O3 microspheres for ultralong-life lithium storage electrode, RSC Advances, 2013, 3, 6, 1947

  CrossRef

 85. 85
  Yuanfu Deng, Yubo Zhou, Zhicong Shi, Xue Zhou, Xie Quan, Guohua Chen, Porous LiMn2O4 microspheres as durable high power cathode materials for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 28, 8170

  CrossRef

 86. 86
  Meng Hu, Yuan Tian, Liwei Su, Jinping Wei, Zhen Zhou, Preparation and Ni-Doping Effect of Nanosized Truncated Octahedral LiCoMnO4As Cathode Materials for 5 V Li-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 12185

  CrossRef

 87. 87
  Yang Zhao, Ying Huang, Qiufen Wang, Ke Wang, Meng Zong, Lei Wang, Wei Zhang, Xu Sun, Preparation of hollow Zn2SnO4 boxes for advanced lithium-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 34, 14480

  CrossRef

 88. 88
  Xiaodong Xu, Sanghan Lee, Sookyung Jeong, Youngsik Kim, Jaephil Cho, Recent progress on nanostructured 4V cathode materials for Li-ion batteries for mobile electronics, Materials Today, 2013, 16, 12, 487

  CrossRef

 89. 89
  Chenhao Zhao, Rui Liu, Xinru Liu, Xinxin Wang, Fan Feng, Qiang Shen, Sacrificed template synthesis of Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 spheres for lithium-ion battery cathodes, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 11

  CrossRef

 90. 90
  Hui Liu, Yue Zhou, Sergei A. Kulinich, Jia-Jun Li, Li-Li Han, Shi-Zhang Qiao, Xi-Wen Du, Scalable synthesis of hollow Cu2O nanocubes with unique optical properties via a simple hydrolysis-based approach, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 2, 302

  CrossRef

 91. 91
  Shiliu Yang, Mingjun Hu, Liujiang Xi, Ruguang Ma, Yucheng Dong, C. Y. Chung, Solvothermal Synthesis of Monodisperse LiFePO4Micro Hollow Spheres as High Performance Cathode Material for Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 18, 8961

  CrossRef

 92. 92
  Jingang Yang, Xiaopeng Han, Xiaolong Zhang, Fangyi Cheng, Jun Chen, Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 cathode for rechargeable lithiumion batteries: Nano vs micro, ordered phase (P4332) vs disordered phase (Fd $\bar 3$ m), Nano Research, 2013, 6, 9, 679

  CrossRef

 93. 93
  Feng Wu, Ning Li, Yuefeng Su, Haofang Shou, Liying Bao, Wen Yang, Linjing Zhang, Ran An, Shi Chen, Spinel/Layered Heterostructured Cathode Material for High-Capacity and High-Rate Li-Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 27
 94. 94
  Yunxian Qian, Yuanfu Deng, Zhicong Shi, Yubo Zhou, Quanchao Zhuang, Guohua Chen, Sub-micrometer-sized LiMn1.5Ni0.5O4 spheres as high rate cathode materials for long-life lithium ion batteries, Electrochemistry Communications, 2013, 27, 92

  CrossRef

 95. 95
  Chul Min Sim, Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Superior electrochemical properties of LiMn2O4 yolk–shell powders prepared by a simple spray pyrolysis process, Chemical Communications, 2013, 49, 53, 5978

  CrossRef

 96. 96
  Lu Cao, Dehong Chen, Rachel A. Caruso, Surface-Metastable Phase-Initiated Seeding and Ostwald Ripening: A Facile Fluorine-Free Process towards Spherical Fluffy Core/Shell, Yolk/Shell, and Hollow Anatase Nanostructures, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 42
 97. 97
  Lu Cao, Dehong Chen, Rachel A. Caruso, Surface-Metastable Phase-Initiated Seeding and Ostwald Ripening: A Facile Fluorine-Free Process towards Spherical Fluffy Core/Shell, Yolk/Shell, and Hollow Anatase Nanostructures, Angewandte Chemie, 2013, 125, 42
 98. 98
  Keisuke Nakajima, Yuya Oaki, Hiroaki Imai, Syntheses of LiCoO2 Mesocrystals by Topotactic Transformation and Their Electrochemical Properties, ChemPlusChem, 2013, 78, 11
 99. 99
  Ping Nie, Laifa Shen, Haifeng Luo, Hongsen Li, Guiyin Xu, Xiaogang Zhang, Synthesis of nanostructured materials by using metal-cyanide coordination polymers and their lithium storage properties, Nanoscale, 2013, 5, 22, 11087

  CrossRef

 100. 100
  Ziyang Lu, Xianhong Rui, Huiteng Tan, Wenyu Zhang, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, Synthesis of Single-Crystalline LiMn2O4 and LiMn1.5Ni0.5O4 Nanocrystals and Their Lithium Storage Properties, ChemPlusChem, 2013, 78, 3
 101. 101
  Jingfa Li, Shenglin Xiong, Yurong Liu, Zhicheng Ju, Yitai Qian, Uniform LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 hollow microspheres: Designed synthesis, topotactical structural transformation and their enhanced electrochemical performance, Nano Energy, 2013, 2, 6, 1249

  CrossRef

 102. 102
  Seung Ho Choi, Young Jun Hong, Yun Chan Kang, Yolk–shelled cathode materials with extremely high electrochemical performances prepared by spray pyrolysis, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7867

  CrossRef

 103. 103
  Xiaolong Zhang, Fangyi Cheng, Kai Zhang, Yanliang Liang, Siqi Yang, Jing Liang, Jun Chen, Facile polymer-assisted synthesis of LiNi0.5Mn1.5O4 with a hierarchical micro–nano structure and high rate capability, RSC Advances, 2012, 2, 13, 5669

  CrossRef

 104. 104
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Srinivasan Madhavi, Huey Hoon Hng, Xiong Wen (David) Lou, Formation of Fe2O3Microboxes with Hierarchical Shell Structures from Metal–Organic Frameworks and Their Lithium Storage Properties, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 42, 17388

  CrossRef

 105. 105
  Shuyan Gao, Xiaoxia Jia, Jianmao Yang, Xianjun Wei, Hierarchically micro/nanostructured porous metallic copper: Convenient growth and superhydrophilic and catalytic performance, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 40, 21733

  CrossRef

 106. 106
  Xinyu Zhao, Minhua Cao, Bing Liu, Yuan Tian, Changwen Hu, Interconnected core–shell MoO2 microcapsules with nanorod-assembled shells as high-performance lithium-ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 26, 13334

  CrossRef

 107. 107
  Zhiyu Wang, Liang Zhou, Xiong Wen (David) Lou, Metal Oxide Hollow Nanostructures for Lithium-ion Batteries, Advanced Materials, 2012, 24, 14
 108. 108
  Jie Shao, Xinyong Li, Qunting Qu, Honghe Zheng, One-step hydrothermal synthesis of hexangular starfruit-like vanadium oxide for high power aqueous supercapacitors, Journal of Power Sources, 2012, 219, 253

  CrossRef

 109. 109
  Jie Song, Dong Wook Shin, Yuhao Lu, Charles D. Amos, Arumugam Manthiram, John B. Goodenough, Role of Oxygen Vacancies on the Performance of Li[Ni0.5–xMn1.5+x]O4(x= 0, 0.05, and 0.08) Spinel Cathodes for Lithium-Ion Batteries, Chemistry of Materials, 2012, 24, 15, 3101

  CrossRef

 110. 110
  Anmin Cao, Arumugam Manthiram, Shape-controlled synthesis of high tap density cathode oxides for lithium ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 19, 6724

  CrossRef

 111. 111
  Zhongxue Chen, Shen Qiu, Yuliang Cao, Xinping Ai, Kai Xie, Xiaobin Hong, Hanxi Yang, Surface-oriented and nanoflake-stacked LiNi0.5Mn1.5O4 spinel for high-rate and long-cycle-life lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 34, 17768

  CrossRef

 112. 112
  Anqiang Pan, Hao Bin Wu, Le Yu, Ting Zhu, Xiong Wen (David) Lou, Synthesis of Hierarchical Three-Dimensional Vanadium Oxide Microstructures as High-Capacity Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 8, 3874

  CrossRef

 113. 113
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Unusual CoS2 ellipsoids with anisotropic tube-like cavities and their application in supercapacitors, Chemical Communications, 2012, 48, 55, 6912

  CrossRef