SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hua Chen, Weiying Lin, Haijun Cui, Wenqing Jiang, Development of Unique Xanthene–Cyanine Fused Near-Infrared Fluorescent Fluorophores with Superior Chemical Stability for Biological Fluorescence Imaging, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 1
 2. 2
  Ke Wang, Hanjing Peng, Nanting Ni, Chaofeng Dai, Binghe Wang, 2,6-Dansyl Azide as a Fluorescent Probe for Hydrogen Sulfide, Journal of Fluorescence, 2014, 24, 1, 1

  CrossRef

 3. 3
  Zhi-jie Chen, Hui-wang Ai, A Highly Responsive and Selective Fluorescent Probe for Imaging Physiological Hydrogen Sulfide, Biochemistry, 2014, 53, 37, 5966

  CrossRef

 4. 4
  Xin Li, Yanling Gong, Kai Wu, Steven H. Liang, Ji Cao, Bo Yang, Yongzhou Hu, Yifeng Han, A highly sensitive and water soluble fluorescent probe for rapid detection of hydrogen sulfide in living cells, RSC Advances, 2014, 4, 68, 36106

  CrossRef

 5. 5
  Xiaohang Wang, Zhiqian Guo, Shiqin Zhu, He Tian, Weihong Zhu, A naked-eye and ratiometric near-infrared probe for palladium via modulation of a π-conjugated system of cyanines, Chem. Commun., 2014, 50, 88, 13525

  CrossRef

 6. 6
  Jingyu Zhang, Wei Guo, A new fluorescent probe for gasotransmitter H2S: high sensitivity, excellent selectivity, and a significant fluorescence off–on response, Chemical Communications, 2014, 50, 32, 4214

  CrossRef

 7. 7
  Li Fu, Fang-Fang Tian, Lu Lai, Yi Liu, Pierre D. Harvey, Feng-Lei Jiang, A ratiometric “two-in-one” fluorescent chemodosimeter for fluoride and hydrogen sulfide, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 193, 701

  CrossRef

 8. 8
  Yunbo Cai, Lingzhi Li, Zongtan Wang, Jing Zhi Sun, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, A sensitivity tuneable tetraphenylethene-based fluorescent probe for directly indicating the concentration of hydrogen sulfide, Chemical Communications, 2014, 50, 64, 8892

  CrossRef

 9. 9
  Yanmeng Xiao, Yanqin Yang, Guiyan Zhao, Xinxiu Fang, Yongxia Zhao, Pengran Guo, Wei Yang, Jingwei Xu, A terbium-based time-resolved luminescent probe for sulfide ions mediated by copper in aqueous solution, Inorganic Chemistry Communications, 2014, 50, 31

  CrossRef

 10. 10
  Kaibo Zheng, Weiying Lin, Li Tan, Hua Chen, Haijun Cui, A unique carbazole–coumarin fused two-photon platform: development of a robust two-photon fluorescent probe for imaging carbon monoxide in living tissues, Chemical Science, 2014, 5, 9, 3439

  CrossRef

 11. 11
  Yao Liu, Guoqiang Feng, A visible light excitable colorimetric and fluorescent ESIPT probe for rapid and selective detection of hydrogen sulfide, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 3, 438

  CrossRef

 12. 12
  Zijun Huang, Shuangshuang Ding, Dehuan Yu, Feihu Huang, Guoqiang Feng, Aldehyde group assisted thiolysis of dinitrophenyl ether: a new promising approach for efficient hydrogen sulfide probes, Chemical Communications, 2014, 50, 65, 9185

  CrossRef

 13. 13
  Zhengping Dong, Xuanduong Le, Panpan Zhou, Chunxu Dong, Jiantai Ma, An “off–on–off” fluorescent probe for the sequential detection of Zn2+ and hydrogen sulfide in aqueous solution, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 4, 1802

  CrossRef

 14. 14
  Péter Nagy, Zoltán Pálinkás, Attila Nagy, Barna Budai, Imre Tóth, Anita Vasas, Chemical aspects of hydrogen sulfide measurements in physiological samples, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, 2014, 1840, 2, 876

  CrossRef

 15. 15
  Jianfang Li, Caixia Yin, Fangjun Huo, Chromogenic and fluorogenic chemosensors for hydrogen sulfide: review of detection mechanisms since the year 2009, RSC Adv., 2014, 5, 3, 2191

  CrossRef

 16. 16
  Xiaoliang Pei, Haiyu Tian, Weibing Zhang, Albert M. Brouwer, Junhong Qian, Colorimetric and fluorescent determination of sulfide and sulfite with kinetic discrimination, The Analyst, 2014, 139, 20, 5290

  CrossRef

 17. 17
  Xiaocui Zhu, Lei Xu, Tongbo Wu, Anqin Xu, Meiping Zhao, Shaorong Liu, Continuous monitoring of bisulfide variation in microdialysis effluents by on-line droplet-based microfluidic fluorescent sensor, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 55, 438

  CrossRef

 18. 18
  Aihua Li, Jingquan Liu, Guozhen Liu, Jizhen Zhang, Shengyu Feng, Design and synthesis of fluorescent core–shell nanoparticles with tunable lower critical solution temperature behavior and metal-enhanced fluorescence, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2014, 52, 1
 19. 19
  Alexander R. Lippert, Designing reaction-based fluorescent probes for selective hydrogen sulfide detection, Journal of Inorganic Biochemistry, 2014, 133, 136

  CrossRef

 20. 20
  Xianfeng Gu, Huikun Zhu, Suna Yang, Yi-Chun Zhu, Yi-Zhun Zhu, Development of a highly selective H2S fluorescent probe and its application to evaluate CSE inhibitors, RSC Adv., 2014, 4, 91, 50097

  CrossRef

 21. 21
  Shujuan Liu, Lili Zhang, Tianshe Yang, Huiran Yang, Kenneth Yin Zhang, Xin Zhao, Wen Lv, Qi Yu, Xinglin Zhang, Qiang Zhao, Xiangmei Liu, Wei Huang, Development of Upconversion Luminescent Probe for Ratiometric Sensing and Bioimaging of Hydrogen Sulfide, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11013

  CrossRef

 22. 22
  Tugba Ozdemir, Fazli Sozmen, Sevcan Mamur, Turgay Tekinay, Engin U. Akkaya, Fast responding and selective near-IR Bodipy dye for hydrogen sulfide sensing, Chemical Communications, 2014, 50, 41, 5455

  CrossRef

 23. 23
  Bo Peng, Wei Chen, Chunrong Liu, Ethan W. Rosser, Armando Pacheco, Yu Zhao, Hector C. Aguilar, Ming Xian, Fluorescent Probes Based on Nucleophilic Substitution–Cyclization for Hydrogen Sulfide Detection and Bioimaging, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 4
 24. 24
  Jinrui Hao, Bin Xiong, XiaoDong Cheng, Yan He, Edward S. Yeung, High-Throughput Sulfide Sensing with Colorimetric Analysis of Single Au–Ag Core–Shell Nanoparticles, Analytical Chemistry, 2014, 86, 10, 4663

  CrossRef

 25. 25
  Yutao Yang, Caixia Yin, Fangjun Huo, Jianbin Chao, Yongbin Zhang, Highly selective relay recognition of hydrogen sulfide and Hg(II) by a commercially available fluorescent chemosensor and its application in bioimaging, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 204, 402

  CrossRef

 26. 26
  Yu Zhao, Tyler D. Biggs, Ming Xian, Hydrogen sulfide (H2S) releasing agents: chemistry and biological applications, Chem. Commun., 2014, 50, 80, 11788

  CrossRef

 27. 27
  Hao Kong, Zhuoran Ma, Song Wang, Xiaoyun Gong, Sichun Zhang, Xinrong Zhang, Hydrogen Sulfide Detection Based on Reflection: From a Poison Test Approach of Ancient China to Single-Cell Accurate Localization, Analytical Chemistry, 2014, 86, 15, 7734

  CrossRef

 28. 28
  Xumeng Wu, Xuanrong Sun, Zhiqian Guo, Jianbin Tang, Youqing Shen, Tony D. James, He Tian, Weihong Zhu, In Vivoandin SituTracking Cancer Chemotherapy by Highly Photostable NIR Fluorescent Theranostic Prodrug, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 9, 3579

  CrossRef

 29. 29
  Tao Peng, Nai-Kei Wong, Xingmiao Chen, Yee-Kwan Chan, Derek Hoi-Hang Ho, Zhenning Sun, Jun Jacob Hu, Jiangang Shen, Hani El-Nezami, Dan Yang, Molecular Imaging of Peroxynitrite with HKGreen-4 in Live Cells and Tissues, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 33, 11728

  CrossRef

 30. 30
  Qiang Wang, Jie Zhao, Xuefeng Wang, Reactions of Ti, Zr, and Hf Atoms with Hydrogen Sulfide: Argon Matrix Infrared Spectra and Theoretical Calculations, The Journal of Physical Chemistry A, 2014, 140714114639008

  CrossRef

 31. 31
  Dokyoung Kim, Hye Gun Ryu, Kyo Han Ahn, Recent development of two-photon fluorescent probes for bioimaging, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 26, 4550

  CrossRef

 32. 32
  Zhiqian Guo, Sookil Park, Juyoung Yoon, Injae Shin, Recent progress in the development of near-infrared fluorescent probes for bioimaging applications, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 1, 16

  CrossRef

 33. 33
  Zhengping Dong, Xuanduong Le, Panpan Zhou, Chunxu Dong, Jiantai Ma, Sequential recognition of zinc ion and hydrogen sulfide by a new quinoline derivative with logic gate behavior, RSC Advances, 2014, 4, 35, 18270

  CrossRef

 34. 34
  Subhankar Singha, Dokyoung Kim, Hyunsoo Moon, Taejun Wang, Ki Hean Kim, Youn Ho Shin, Junyang Jung, Eunseok Seo, Sang-Joon Lee, Kyo Han Ahn, Toward a Selective, Sensitive, Fast-Responsive, and Biocompatible Two-Photon Probe for Hydrogen Sulfide in Live Cells, Analytical Chemistry, 2014, 141224091204009

  CrossRef

 35. 35
  Xing Ma, Chunxia Liu, Qiuli Shan, Guohua Wei, Dongbin Wei, Yuguo Du, A fluorescein-based probe with high selectivity and sensitivity for sulfite detection in aqueous solution, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 188, 1196

  CrossRef

 36. 36
  Jingyu Zhang, Yuan-Qiang Sun, Jing Liu, Yawei Shi, Wei Guo, A fluorescent probe for the biological signaling molecule H2S based on a specific H2S trap group, Chemical Communications, 2013, 49, 96, 11305

  CrossRef

 37. 37
  Yi Zheng, Miao Zhao, Qinglong Qiao, Huiying Liu, Haijing Lang, Zhaochao Xu, A near-infrared fluorescent probe for hydrogen sulfide in living cells, Dyes and Pigments, 2013, 98, 3, 367

  CrossRef

 38. 38
  Kai Sun, Xiaoli Liu, Yanyun Wang, Zhaoqiang Wu, A polymer-based turn-on fluorescent sensor for specific detection of hydrogen sulfide, RSC Advances, 2013, 3, 34, 14543

  CrossRef

 39. 39
  Jing Liu, Yuan-Qiang Sun, Jingyu Zhang, Ting Yang, Jianbin Cao, Lishen Zhang, Wei Guo, A Ratiometric Fluorescent Probe for Biological Signaling Molecule H2S: Fast Response and High Selectivity, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 15
 40. 40
  Yuncong Chen, Chengcheng Zhu, Zhenghao Yang, Junjie Chen, Yafeng He, Yang Jiao, Weijiang He, Lin Qiu, Jiajie Cen, Zijian Guo, A Ratiometric Fluorescent Probe for Rapid Detection of Hydrogen Sulfide in Mitochondria, Angewandte Chemie, 2013, 125, 6
 41. 41
  Yuncong Chen, Chengcheng Zhu, Zhenghao Yang, Junjie Chen, Yafeng He, Yang Jiao, Weijiang He, Lin Qiu, Jiajie Cen, Zijian Guo, A Ratiometric Fluorescent Probe for Rapid Detection of Hydrogen Sulfide in Mitochondria, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 6
 42. 42
  Tao Chen, Yi Zheng, Zhaochao Xu, Miao Zhao, Yongnan Xu, Jingnan Cui, A red emission fluorescent probe for hydrogen sulfide and its application in living cells imaging, Tetrahedron Letters, 2013, 54, 23, 2980

  CrossRef

 43. 43
  Xiaojing Wu, Hongda Li, Yuhe Kan, Bingzhu Yin, A regeneratable and highly selective fluorescent probe for sulfide detection in aqueous solution, Dalton Transactions, 2013, 42, 46, 16302

  CrossRef

 44. 44
  Lin Xu, Meng-Lan He, Hai-Bo Yang, Xuhong Qian, A simple fluorescent probe for Cd2+ in aqueous solution with high selectivity and sensitivity, Dalton Transactions, 2013, 42, 23, 8218

  CrossRef

 45. 45
  Tianyu Liu, Xinfu Zhang, Qinglong Qiao, Chunyan Zou, Lei Feng, Jingnan Cui, Zhaochao Xu, A two-photon fluorescent probe for imaging hydrogen sulfide in living cells, Dyes and Pigments, 2013, 99, 3, 537

  CrossRef

 46. 46
  Changmin Yu, Xizhen Li, Fang Zeng, Fangyuan Zheng, Shuizhu Wu, Carbon-dot-based ratiometric fluorescent sensor for detecting hydrogen sulfide in aqueous media and inside live cells, Chemical Communications, 2013, 49, 4, 403

  CrossRef

 47. 47
  V. S. Lin, A. R. Lippert, C. J. Chang, Cell-trappable fluorescent probes for endogenous hydrogen sulfide signaling and imaging H2O2-dependent H2S production, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110, 18, 7131

  CrossRef

 48. 48
  Wenhua Li, Wei Sun, Xiaoqiang Yu, Lupei Du, Minyong Li, Coumarin-based Fluorescent Probes for H2S Detection, Journal of Fluorescence, 2013, 23, 1, 181

  CrossRef

 49. 49
  Leticia A. Montoya, Taylor F. Pearce, Ryan J. Hansen, Lev N. Zakharov, Michael D. Pluth, Development of Selective Colorimetric Probes for Hydrogen Sulfide Based on Nucleophilic Aromatic Substitution, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 13, 6550

  CrossRef

 50. 50
  Bifeng Chen, Wei Li, Cong Lv, Manman Zhao, Hongwei Jin, Hongfang Jin, Junbao Du, Liangren Zhang, Xinjing Tang, Fluorescent probe for highly selective and sensitive detection of hydrogen sulfide in living cells and cardiac tissues, The Analyst, 2013, 138, 3, 946

  CrossRef

 51. 51
  Lin Yuan, Weiying Lin, Li Tan, Kaibo Zheng, Weimin Huang, Fluoreszenzsonden zur Messung von Kohlenmonoxid in lebenden Zellen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 6
 52. 52
  Li Huang, Congming Xiao, Formation of a tunable starch-based network by in situ incorporation of mercapto groups and a subsequent thiol-ene click reaction, Polymer International, 2013, 62, 3
 53. 53
  Jiaoliang Wang, Liping Long, Dan Xie, Youwen Zhan, Highly selective fluorescence turn-on sensor for hydrogen sulfide and imaging in living cells, Journal of Luminescence, 2013, 139, 40

  CrossRef

 54. 54
  Bin Xiong, Rui Zhou, Jinrui Hao, Yanghui Jia, Yan He, Edward S. Yeung, Highly sensitive sulphide mapping in live cells by kinetic spectral analysis of single Au-Ag core-shell nanoparticles, Nature Communications, 2013, 4, 1708

  CrossRef

 55. 55
  Qiongqiong Wan, Yanchao Song, Zhao Li, Xinghui Gao, Huimin Ma, In vivo monitoring of hydrogen sulfide using a cresyl violet-based ratiometric fluorescence probe, Chemical Communications, 2013, 49, 5, 502

  CrossRef

 56. 56
  Lin Yuan, Weiying Lin, Li Tan, Kaibo Zheng, Weimin Huang, Lighting up Carbon Monoxide: Fluorescent Probes for Monitoring CO in Living Cells, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 6
 57. 57
  Thomas Roger, Francoise Raynaud, Frédéric Bouillaud, Céline Ransy, Serge Simonet, Christine Crespo, Marie-Pierre Bourguignon, Nicole Villeneuve, Jean-Paul Vilaine, Isabelle Artaud, Erwan Galardon, New Biologically Active Hydrogen Sulfide Donors, ChemBioChem, 2013, 14, 17
 58. 58
  Wei Chen, Chunrong Liu, Bo Peng, Yu Zhao, Armando Pacheco, Ming Xian, New fluorescent probes for sulfane sulfurs and the application in bioimaging, Chemical Science, 2013, 4, 7, 2892

  CrossRef

 59. 59
  Erwan Galardon, Thomas Roger, Frédéric Bouillaud, Patrick Deschamps, Alain Tomas, Serge Simonet, Christine Crespo, Marie-Pierre Bourguignon, Isabelle Artaud, P15 Organic and inorganic hydrogen sulfide donors: Releasing properties and biological activities, Nitric Oxide, 2013, 31, S40

  CrossRef

 60. 60
  S. Bruce King, Potential biological chemistry of hydrogen sulfide (H2S) with the nitrogen oxides, Free Radical Biology and Medicine, 2013, 55, 1

  CrossRef

 61. 61
  Chung-Min Park, Yu Zhao, Zhaohui Zhu, Armando Pacheco, Bo Peng, Nelmi O. Devarie-Baez, Powell Bagdon, Hui Zhang, Ming Xian, Synthesis and evaluation of phosphorodithioate-based hydrogen sulfide donors, Molecular BioSystems, 2013, 9, 10, 2430

  CrossRef

 62. 62
  Jiaoliang Wang, Weiying Lin, Weiling Li, Three-channel fluorescent sensing via organic white light-emitting dyes for detection of hydrogen sulfide in living cells, Biomaterials, 2013, 34, 30, 7429

  CrossRef

 63. 63
  Weimin Xuan, Rong Pan, Yanting Cao, Kejian Liu, Wei Wang, A fluorescent probe capable of detecting H2S at submicromolar concentrations in cells, Chemical Communications, 2012, 48, 86, 10669

  CrossRef

 64. 64
  Maria Strianese, Gottfried J. Palm, Stefano Milione, Olaf Kühl, Winfried Hinrichs, Claudio Pellecchia, A FRET Enzyme-Based Probe for Monitoring Hydrogen Sulfide, Inorganic Chemistry, 2012, 51, 21, 11220

  CrossRef

 65. 65
  Kaibo Zheng, Weiying Lin, Li Tan, A phenanthroimidazole-based fluorescent chemosensor for imaging hydrogen sulfide in living cells, Organic & Biomolecular Chemistry, 2012, 10, 48, 9683

  CrossRef

 66. 66
  Bifeng Chen, Cong Lv, Xinjing Tang, Chemoselective reduction-based fluorescence probe for detection of hydrogen sulfide in living cells, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, 404, 6-7, 1919

  CrossRef

 67. 67
  Vivian S Lin, Christopher J Chang, Fluorescent probes for sensing and imaging biological hydrogen sulfide, Current Opinion in Chemical Biology, 2012, 16, 5-6, 595

  CrossRef

 68. 68
  Hanjing Peng, Weixuan Chen, Yunfeng Cheng, Lovemore Hakuna, Robert Strongin, Binghe Wang, Thiol Reactive Probes and Chemosensors, Sensors, 2012, 12, 12, 15907

  CrossRef