SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ting Guo, Ming-Shui Yao, Yuan-Hua Lin, Ce-Wen Nan, A comprehensive review on synthesis methods for transition-metal oxide nanostructures, CrystEngComm, 2015, 17, 19, 3551

  CrossRef

 2. 2
  Hankook Kim, Richard O. Bonsu, Christopher O’Donohue, Roman Y. Korotkov, Lisa McElwee-White, Timothy J. Anderson, Aerosol-Assisted Chemical Vapor Deposition of Tungsten Oxide Films and Nanorods from Oxo Tungsten(VI) Fluoroalkoxide Precursors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 4, 2660

  CrossRef

 3. 3
  Han Zhou, Peng Li, Jianjun Guo, Runyu Yan, Tongxiang Fan, Di Zhang, Jinhua Ye, Artificial photosynthesis on tree trunk derived alkaline tantalates with hierarchical anatomy: towards CO2photo-fixation into CO and CH4, Nanoscale, 2015, 7, 1, 113

  CrossRef

 4. 4
  Zhen-Feng Huang, Jiajia Song, Lun Pan, Ziming Wang, Xueqiang Zhang, Ji-Jun Zou, Wenbo Mi, Xiangwen Zhang, Li Wang, Carbon nitride with simultaneous porous network and O-doping for efficient solar-energy-driven hydrogen evolution, Nano Energy, 2015, 12, 646

  CrossRef

 5. 5
  Huihui Zhao, Lisha Zhang, Xiaodong Gu, Shijie Li, Bo Li, Huanli Wang, Jianmao Yang, Jianshe Liu, Fe2O3–AgBr nonwoven cloth with hierarchical nanostructures as efficient and easily recyclable macroscale photocatalysts, RSC Adv., 2015, 5, 15, 10951

  CrossRef

 6. 6
  Wei Cheng, Yanrui Ju, Payam Payamyar, Darinka Primc, Jingyi Rao, Christoph Willa, Dorota Koziej, Markus Niederberger, Großflächige Anordnung von Wolframoxidnanodrähten auf ebenen und strukturierten Substraten für Gassensorik bei Raumtemperatur, Angewandte Chemie, 2015, 127, 1
 7. 7
  Wei Cheng, Yanrui Ju, Payam Payamyar, Darinka Primc, Jingyi Rao, Christoph Willa, Dorota Koziej, Markus Niederberger, Large-Area Alignment of Tungsten Oxide Nanowires over Flat and Patterned Substrates for Room-Temperature Gas Sensing, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 1
 8. 8
  Rui Wu, Jingfang Zhang, Yanmei Shi, Dali Liu, Bin Zhang, Metallic WO2–Carbon Mesoporous Nanowires as Highly Efficient Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2015, 150528131046003

  CrossRef

 9. 9
  Yuxin Zhang, Bo Li, Yunjiu Cao, Jinbao Qin, Zhiyou Peng, Zhiyin Xiao, Xiaojuan Huang, Rujia Zou, Junqing Hu, Na0.3WO3nanorods: a multifunctional agent for in vivo dual-model imaging and photothermal therapy of cancer cells, Dalton Trans., 2015, 44, 6, 2771

  CrossRef

 10. 10
  Yu-Ming Hsu, Chiu-Yen Wang, Pin Chang, Tri-Rung Yew, Non-stoichiometric W18O49−xSxnanowires for wide spectrum photosensors with high internal gain, Nanoscale, 2015, 7, 3, 901

  CrossRef

 11. 11
  Wenhui Zhang, Lu Yue, Feng Zhang, Qinfang Zhang, Xuchun Gui, Rongfeng Guan, Guihua Hou, Ning Xu, One-step in situ synthesis of ultrathin tungsten oxide@carbon nanowire webs as an anode material for high performance, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 11, 6102

  CrossRef

 12. 12
  Jincheng Liu, Shuyan Yu, Wenyu Zhu, Xiaoli Yan, Oxygen vacancy-enhanced visible light-driven photocatalytic activity of TiO2 sphere–W18O49 nanowire bundle heterojunction, Applied Catalysis A: General, 2015, 500, 30

  CrossRef

 13. 13
  Wenju Xu, Zhouqi Meng, Nuo Yu, Zhigang Chen, Bin Sun, Xiaoze Jiang, Meifang Zhu, PEGylated CsxWO3nanorods as an efficient and stable 915 nm-laser-driven photothermal agent against cancer cells, RSC Adv., 2015, 5, 10, 7074

  CrossRef

 14. 14
  Lan Yuan, Yi-Jun Xu, Photocatalytic conversion of CO2 into value-added and renewable fuels, Applied Surface Science, 2015, 342, 154

  CrossRef

 15. 15
  Bo Li, Kaichuang Ye, Yuxin Zhang, Jinbao Qin, Rujia Zou, Kaibing Xu, Xiaojuan Huang, Zhiyin Xiao, Wenjun Zhang, Xinwu Lu, Junqing Hu, Photothermal Theragnosis Synergistic Therapy Based on Bimetal Sulphide Nanocrystals Rather Than Nanocomposites, Advanced Materials, 2015, 27, 8
 16. 16
  Shunji Xie, Yu Wang, Qinghong Zhang, Weiping Deng, Ye Wang, SrNb2O6nanoplates as efficient photocatalysts for the preferential reduction of CO2in the presence of H2O, Chem. Commun., 2015, 51, 16, 3430

  CrossRef

 17. 17
  Song Bai, Jun Jiang, Qun Zhang, Yujie Xiong, Steering charge kinetics in photocatalysis: intersection of materials syntheses, characterization techniques and theoretical simulations, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 10, 2893

  CrossRef

 18. 18
  Pengqi Chen, Mingli Qin, Ye Liu, Baorui Jia, Zhiqin Cao, Qi Wan, Xuanhui Qu, Superior optical properties of Fe3+–W18O49nanoparticles prepared by solution combustion synthesis, New J. Chem., 2015, 39, 2, 1196

  CrossRef

 19. 19
  Zaizhu Lou, Quan Gu, Lin Xu, Yusen Liao, Can Xue, Surfactant-Free Synthesis of Plasmonic Tungsten Oxide Nanowires with Visible-Light-Enhanced Hydrogen Generation from Ammonia Borane, Chemistry – An Asian Journal, 2015, 10, 5
 20. 20
  Sreejon Das, W. M. A. Wan Daud, A review on advances in photocatalysts towards CO2 conversion, RSC Advances, 2014, 4, 40, 20856

  CrossRef

 21. 21
  Xin Li, Jiuqing Wen, Jingxiang Low, Yueping Fang, Jiaguo Yu, Design and fabrication of semiconductor photocatalyst for photocatalytic reduction of CO2 to solar fuel, Science China Materials, 2014, 57, 1, 70

  CrossRef

 22. 22
  Liang Xiao, Shishen Zhang, Jianhua Huang, Effective removal of organic dyes by tungstate oxide nanourchins, Powder Technology, 2014, 258, 297

  CrossRef

 23. 23
  Fan Li, Hongyu Gong, Yan Wang, Hui Zhang, Yizhi Wang, Shengnan Liu, Shuo Wang, Chunwen Sun, Enhanced activity, durability and anti-poisoning property of Pt/W18O49for methanol oxidation with a sub-stoichiometric tungsten oxide W18O49support, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 20154

  CrossRef

 24. 24
  Jincheng Liu, Olivier Margeat, Walid Dachraoui, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jorg Ackermann, Gram-Scale Synthesis of Ultrathin Tungsten Oxide Nanowires and their Aspect Ratio-Dependent Photocatalytic Activity, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 38
 25. 25
  Dong Jiang, Wenzhong Wang, Erping Gao, Songmei Sun, Ling Zhang, Highly selective defect-mediated photochemical CO2 conversion over fluorite ceria under ambient conditions, Chemical Communications, 2014, 50, 16, 2005

  CrossRef

 26. 26
  Huawei Zhou, Yantao Shi, Qingshun Dong, Yanxiang Wang, Chao Zhu, Liang Wang, Ning Wang, Ying Wei, Shengyang Tao, Tingli Ma, Interlaced W18O49 nanofibers as a superior catalyst for the counter electrode of highly efficient dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4347

  CrossRef

 27. 27
  Zhen-Feng Huang, Jiajia Song, Lun Pan, Fenglei Lv, Qingfa Wang, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, Li Wang, Mesoporous W18O49hollow spheres as highly active photocatalysts, Chemical Communications, 2014, 50, 75, 10959

  CrossRef

 28. 28
  Shunji Xie, Yu Wang, Qinghong Zhang, Weiping Deng, Ye Wang, MgO- and Pt-Promoted TiO2as an Efficient Photocatalyst for the Preferential Reduction of Carbon Dioxide in the Presence of Water, ACS Catalysis, 2014, 4, 10, 3644

  CrossRef

 29. 29
  Wenju Xu, Qiyun Tian, Zhigang Chen, Mengge Xia, Daniel K. Macharia, Bin Sun, Ling Tian, Yifei Wang, Meifang Zhu, Optimization of photothermal performance of hydrophilic W18O49nanowires for the ablation of cancer cells in vivo, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 34, 5594

  CrossRef

 30. 30
  Weijia Zhou, Yu Guan, Dongzhou Wang, Xinhai Zhang, Duo Liu, Huaidong Jiang, Jiyang Wang, Xiaogang Liu, Hong Liu, Shaowei Chen, PdO/TiO2 and Pd/TiO2 Heterostructured Nanobelts with Enhanced Photocatalytic Activity, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 31. 31
  Sreejon Das, W.M.A. Wan Daud, Photocatalytic CO2 transformation into fuel: A review on advances in photocatalyst and photoreactor, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 39, 765

  CrossRef

 32. 32
  Wenguang Tu, Yong Zhou, Zhigang Zou, Photocatalytic Conversion of CO2 into Renewable Hydrocarbon Fuels: State-of-the-Art Accomplishment, Challenges, and Prospects, Advanced Materials, 2014, 26, 27
 33. 33
  Haifeng Shi, Guoqing Chen, Chengliang Zhang, Zhigang Zou, Polymeric g-C3N4Coupled with NaNbO3Nanowires toward Enhanced Photocatalytic Reduction of CO2into Renewable Fuel, ACS Catalysis, 2014, 4, 10, 3637

  CrossRef

 34. 34
  Bo Li, Yuxin Zhang, Rujia Zou, Qian Wang, Bingjie Zhang, Lei An, Fei Yin, Yingqi Hua, Junqing Hu, Self-assembled WO3−x hierarchical nanostructures for photothermal therapy with a 915 nm laser rather than the common 980 nm laser, Dalton Transactions, 2014, 43, 16, 6244

  CrossRef

 35. 35
  Ziwei Wu, Xiaomeng Lü, Xiaojun Wei, Jiayu Shen, Jimin Xie, Silver nanoparticles stabilized by bundled tungsten oxide nanowires with catalytic and antibacterial activities, Journal of Materials Research, 2014, 29, 01, 71

  CrossRef

 36. 36
  Qi Liu, Di Wu, Yong Zhou, Haibin Su, R. Wang, Chunfeng Zhang, Shicheng Yan, Min Xiao, Zhigang Zou, Single-Crystalline, Ultrathin ZnGa2O4Nanosheet Scaffolds To Promote Photocatalytic Activity in CO2Reduction into Methane, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2356

  CrossRef

 37. 37
  Qi Liu, Yong Zhou, Wenguang Tu, Shicheng Yan, Zhigang Zou, Solution-Chemical Route to Generalized Synthesis of Metal Germanate Nanowires with Room-Temperature, Light-Driven Hydrogenation Activity of CO2into Renewable Hydrocarbon Fuels, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 1, 359

  CrossRef

 38. 38
  Mauro Epifani, Elisabetta Comini, Raül Díaz, Teresa Andreu, Aziz Genç, Jordi Arbiol, Pietro Siciliano, Guido Faglia, Joan R. Morante, Solvothermal, Chloroalkoxide-based Synthesis of Monoclinic WO3Quantum Dots and Gas-Sensing Enhancement by Surface Oxygen Vacancies, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19, 16808

  CrossRef

 39. 39
  Yizhong Lu, Yuanyuan Jiang, Xiaohui Gao, Xiaodan Wang, Wei Chen, Strongly Coupled Pd Nanotetrahedron/Tungsten Oxide Nanosheet Hybrids with Enhanced Catalytic Activity and Stability as Oxygen Reduction Electrocatalysts, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 33, 11687

  CrossRef

 40. 40
  Huawei Zhou, Yantao Shi, Qingshun Dong, Jian Lin, Aiqin Wang, Tingli Ma, Surface Oxygen Vacancy-Dependent Electrocatalytic Activity of W18O49Nanowires, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 35, 20100

  CrossRef

 41. 41
  Zhen-Feng Huang, Ji-Jun Zou, Lun Pan, Songbo Wang, Xiangwen Zhang, Li Wang, Synergetic promotion on photoactivity and stability of W18O49/TiO2 hybrid, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 147, 167

  CrossRef

 42. 42
  Xiubing Li, Siwei Yang, Jing Sun, Peng He, Xuguang Xu, Guqiao Ding, Tungsten oxide nanowire-reduced graphene oxide aerogel for high-efficiency visible light photocatalysis, Carbon, 2014, 78, 38

  CrossRef

 43. 43
  Xueting Chang, Shibin Sun, Lihua Dong, Xiong Hu, Yansheng Yin, Tungsten oxide nanowires grown on graphene oxide sheets as high-performance electrochromic material, Electrochimica Acta, 2014, 129, 40

  CrossRef

 44. 44
  Zhen-Feng Huang, Jiajia Song, Lun Pan, Xu Jia, Zhe Li, Ji-Jun Zou, Xiangwen Zhang, Li Wang, W18O49nanowire alignments with a BiOCl shell as an efficient photocatalyst, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8865

  CrossRef

 45. 45
  Xueting Chang, Lihua Dong, Yansheng Yin, Shibin Sun, A novel composite photocatalyst based on in situ growth of ultrathin tungsten oxide nanowires on graphene oxide sheets, RSC Advances, 2013, 3, 35, 15005

  CrossRef

 46. 46
  Muhammad Tahir, NorAishah Saidina Amin, Advances in visible light responsive titanium oxide-based photocatalysts for CO2 conversion to hydrocarbon fuels, Energy Conversion and Management, 2013, 76, 194

  CrossRef

 47. 47
  Lu Shang, Chao Zhou, Tong Bian, Huijun Yu, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung, Tierui Zhang, Facile synthesis of hierarchical ZnIn2S4 submicrospheres composed of ultrathin mesoporous nanosheets as a highly efficient visible-light-driven photocatalyst for H2 production, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 14, 4552

  CrossRef

 48. 48
  Dong Wang, Jianbo Sun, Xuan Cao, Yihan Zhu, Qingxiao Wang, Guangchao Wang, Yu Han, Geyu Lu, Guangsheng Pang, Shouhua Feng, High-performance gas sensing achieved by mesoporous tungsten oxide mesocrystals with increased oxygen vacancies, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 30, 8653

  CrossRef

 49. 49
  Xiaoqing Gao, Feng Xiao, Chao Yang, Jide Wang, Xintai Su, Hydrothermal fabrication of W18O49 nanowire networks with superior performance for water treatment, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 19, 5831

  CrossRef

 50. 50
  Han Zhou, Jianjun Guo, Peng Li, Tongxiang Fan, Di Zhang, Jinhua Ye, Leaf-architectured 3D Hierarchical Artificial Photosynthetic System of Perovskite Titanates Towards CO2 Photoreduction Into Hydrocarbon Fuels, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 51. 51
  Brian Moshofsky, Taleb Mokari, Length and Diameter Control of Ultrathin Nanowires of Substoichiometric Tungsten Oxide with Insights into the Growth Mechanism, Chemistry of Materials, 2013, 25, 8, 1384

  CrossRef

 52. 52
  Longzhu Zhang, Lingjun Chou, Xinheng Li, Nitrate anion-mediated morphology control of Bi5O7NO3 and its photocatalytic activity, CrystEngComm, 2013, 15, 48, 10579

  CrossRef

 53. 53
  Wen-Hui Zhang, Feng Wang, Wei-De Zhang, Phase transformation of ultrathin nanowires through lanthanide doping: from InOOH to rh-In2O3, Dalton Transactions, 2013, 42, 13, 4361

  CrossRef

 54. 54
  W. Q. Chen, C. X. Zhao, J. Q. Wu, S. Z. Deng, N. S. Xu, Jun Chen, Phonon-assisted field emission from W18O49 nanowires, Applied Physics Letters, 2013, 103, 14, 141915

  CrossRef

 55. 55
  Sergio Navalón, Amarajothi Dhakshinamoorthy, Mercedes Álvaro, Hermenegildo Garcia, Photocatalytic CO2 Reduction using Non-Titanium Metal Oxides and Sulfides, ChemSusChem, 2013, 6, 4
 56. 56
  Severin N. Habisreutinger, Lukas Schmidt-Mende, Jacek K. Stolarczyk, Photocatalytic Reduction of CO2 on TiO2 and Other Semiconductors, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 29
 57. 57
  Jindui Hong, Wei Zhang, Jia Ren, Rong Xu, Photocatalytic reduction of CO2: a brief review on product analysis and systematic methods, Analytical Methods, 2013, 5, 5, 1086

  CrossRef

 58. 58
  Severin N. Habisreutinger, Lukas Schmidt-Mende, Jacek K. Stolarczyk, Photokatalytische Reduktion von CO2 an TiO2 und anderen Halbleitern, Angewandte Chemie, 2013, 125, 29
 59. 59
  Ping Li, Yong Zhou, Wenguang Tu, Rui Wang, Chunfeng Zhang, Qi Liu, Haijin Li, Zhengdao Li, Hui Dai, Jiajia Wang, Shicheng Yan, Zhigang Zou, Synthesis of Bi6Mo2O15 sub-microwires via a molten salt method and enhancing the photocatalytic reduction of CO2 into solar fuel through tuning the surface oxide vacancies by simple post-heating treatment, CrystEngComm, 2013, 15, 46, 9855

  CrossRef

 60. 60
  Shi Hu, Xun Wang, Ultrathin nanostructures: smaller size with new phenomena, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 12, 5577

  CrossRef

 61. 61
  Zhigang Chen, Qian Wang, Huanli Wang, Lisha Zhang, Guosheng Song, Linlin Song, Junqing Hu, Hongzhi Wang, Jianshe Liu, Meifang Zhu, Dongyuan Zhao, Ultrathin PEGylated W18O49 Nanowires as a New 980 nm-Laser-Driven Photothermal Agent for Efficient Ablation of Cancer Cells In Vivo, Advanced Materials, 2013, 25, 14
 62. 62
  By Jian-Wei Liu, Jing Zheng, Jin-Long Wang, Jie Xu, Hui-Hui Li, Shu-Hong Yu, Ultrathin W18O49Nanowire Assemblies for Electrochromic Devices, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3589

  CrossRef

 63. 63
  Hua Bai, Ning Su, Wentao Li, Xuan Zhang, Yan Yan, Peng Li, Shuxin Ouyang, Jinhua Ye, Guangcheng Xi, W18O49 nanowire networks for catalyzed dehydration of isopropyl alcohol to propylene under visible light, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 20, 6125

  CrossRef

 64. 64
  Qi Liu, Ze-Xian Low, Lunxi Li, Amir Razmjou, Kun Wang, Jianfeng Yao, Huanting Wang, ZIF-8/Zn2GeO4 nanorods with an enhanced CO2 adsorption property in an aqueous medium for photocatalytic synthesis of liquid fuel, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 38, 11563

  CrossRef

 65. 65
  Anton Repko, Ludovico Cademartiri, Recent advances in the synthesis of colloidal nanowires, Canadian Journal of Chemistry, 2012, 90, 12, 1032

  CrossRef