SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lu Yao, Chun-Jiang Wang, Asymmetric N-Allylic Alkylation of Hydrazones with Morita–Baylis–Hillman Carbonates, Advanced Synthesis & Catalysis, 2015, 357, 2-3
 2. 2
  Shuai Mao, Ya-Ru Gao, Xue-Qing Zhu, Dong-Dong Guo, Yong-Qiang Wang, Copper-Catalyzed Radical Reaction ofN-Tosylhydrazones: Stereoselective Synthesis of (E)-Vinyl Sulfones, Organic Letters, 2015, 17, 7, 1692

  CrossRef

 3. 3
  Devi Prasan Ojha, Kandikere Ramaiah Prabhu, Regioselective Synthesis of Vinyl Halides, Vinyl Sulfones, and Alkynes: A Tandem Intermolecular Nucleophilic and Electrophilic Vinylation of Tosylhydrazones, Organic Letters, 2015, 17, 1, 18

  CrossRef

 4. 4
  Zhenxing Liu, Haocheng Tan, Long Wang, Tianren Fu, Ying Xia, Yan Zhang, Jianbo Wang, Transition-Metal-Free Intramolecular Carbene Aromatic Substitution/Büchner Reaction: Synthesis of Fluorenes and [6,5,7]Benzo-fused Rings, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 10
 5. 5
  Zhenxing Liu, Haocheng Tan, Long Wang, Tianren Fu, Ying Xia, Yan Zhang, Jianbo Wang, Transition-Metal-Free Intramolecular Carbene Aromatic Substitution/Büchner Reaction: Synthesis of Fluorenes and [6,5,7]Benzo-fused Rings, Angewandte Chemie, 2015, 127, 10
 6. 6
  Huan Li, Xianghang Shangguan, Zhikun Zhang, Shan Huang, Yan Zhang, Jianbo Wang, Formal Carbon Insertion ofN-Tosylhydrazone into B–B and B–Si Bonds:gem-Diborylation andgem-Silylborylation of sp3Carbon, Organic Letters, 2014, 16, 2, 448

  CrossRef

 7. 7
  Seung Hwan Cho, John F. Hartwig, Iridium-catalyzed diborylation of benzylic C–H bonds directed by a hydrosilyl group: synthesis of 1,1-benzyldiboronate esters, Chem. Sci., 2014, 5, 2, 694

  CrossRef

 8. 8
  Jiajun Zhang, Pinhua Li, Lei Wang, KOAc-promoted alkynylation of α-C–H bonds of ethers with alkynyl bromides under transition-metal-free conditions, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 18, 2969

  CrossRef

 9. 9
  Haibin Mao, Zhongkai Tang, Hongwen Hu, Yixiang Cheng, Wen-Hua Zheng, Chengjian Zhu, Lewis base mediated halogenation/semipinacol rearrangement of diazo compounds: new access to α-halo-quaternary ketones, Chemical Communications, 2014, 50, 68, 9773

  CrossRef

 10. 10
  Bowman Potter, Adam A. Szymaniak, Emma K. Edelstein, James P. Morken, Nonracemic Allylic Boronates through Enantiotopic-Group-Selective Cross-Coupling of Geminal Bis(boronates) and Vinyl Halides, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 52, 17918

  CrossRef

 11. 11
  Andrew J. Wommack, Jason S. Kingsbury, On the scope of the Pt-catalyzed Srebnik diborylation of diazoalkanes. An efficient approach to chiral tertiary boronic esters and alcohols via B-stabilized carbanions, Tetrahedron Letters, 2014, 55, 20, 3163

  CrossRef

 12. 12
  Tian-Jun Gong, Yuan-Ye Jiang, Yao Fu, Rh(I)-catalyzed borylation of primary alkyl chlorides, Chinese Chemical Letters, 2014, 25, 3, 397

  CrossRef

 13. 13
  Guojiao Wu, Yifan Deng, Chaoqiang Wu, Xi Wang, Yan Zhang, Jianbo Wang, Switchable 2,2,2-Trifluoroethylation and gem-Difluorovinylation of Organoboronic Acids with 2,2,2-Trifluorodiazoethane, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 21
 14. 14
  Guojiao Wu, Yifan Deng, Chaoqiang Wu, Yan Zhang, Jianbo Wang, Synthesis of α-Aryl Esters and Nitriles: Deaminative Coupling of α-Aminoesters and α-Aminoacetonitriles with Arylboronic Acids, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 39
 15. 15
  Guojiao Wu, Yifan Deng, Chaoqiang Wu, Yan Zhang, Jianbo Wang, Synthesis of α-Aryl Esters and Nitriles: Deaminative Coupling of α-Aminoesters and α-Aminoacetonitriles with Arylboronic Acids, Angewandte Chemie, 2014, 126, 39
 16. 16
  Yan Wang, Le Wang, Ling-Yan Chen, Pinaki S. Bhadury, Zhihua Sun, Transition Metal-Free Synthesis of Pinacol Arylboronate: Regioselective Boronation of 1,3-Disubstituted Benzenes, Australian Journal of Chemistry, 2014, 67, 4, 675

  CrossRef

 17. 17
  Chang-Liang Sun, Zhang-Jie Shi, Transition-Metal-Free Coupling Reactions, Chemical Reviews, 2014, 114, 18, 9219

  CrossRef

 18. 18
  Xingzhao Tu, Lihong Zhou, Zhijie Li, Ning Lei, Qingle Zeng, Transition-metal-free synthesis of imidazobenzothiazines via domino C-S/C-N bond formation, Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2014, 145, 12, 1925

  CrossRef

 19. 19
  Qiang Sha, Yunyang Wei, Base and solvent mediated decomposition of tosylhydrazones: highly selective synthesis of N-alkyl substituted hydrazones, dialkylidenehydrazines, and oximes, Tetrahedron, 2013, 69, 19, 3829

  CrossRef

 20. 20
  Jessy Aziz, Jean-Daniel Brion, Abdallah Hamze, Mouad Alami, Copper Acetoacetonate [Cu(acac)2]/BINAP-Promoted Csp3[BOND]N Bond Formation via Reductive Coupling of N-Tosylhydrazones with Anilines, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 11-12
 21. 21
  Maxime Roche, Gilles Frison, Jean-Daniel Brion, Olivier Provot, Abdallah Hamze, Mouad Alami, Csp2–N Bond Formation via Ligand-Free Pd-Catalyzed Oxidative Coupling Reaction ofN-Tosylhydrazones and Indole Derivatives, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 17, 8485

  CrossRef

 22. 22
  Seung Hwan Cho, John F. Hartwig, Iridium-Catalyzed Borylation of Secondary Benzylic C–H Bonds Directed by a Hydrosilane, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 22, 8157

  CrossRef

 23. 23
  Jin-Biao Liu, Hui Yan, Gui Lu, N-Alkylation of tosylhydrazones via a metal-free reductive coupling procedure, Tetrahedron Letters, 2013, 54, 8, 891

  CrossRef

 24. 24
  Qiang Sha, Yun-Yang Wei, One-pot synthesis of S-alkyl dithiocarbamates via the reaction of N-tosylhydrazones, carbon disulfide and amines, Organic & Biomolecular Chemistry, 2013, 11, 34, 5615

  CrossRef

 25. 25
  Xiaobao Zeng, Guolin Cheng, Jinhai Shen, Xiuling Cui, Palladium-Catalyzed Oxidative Cross-Coupling ofN-Tosylhydrazones with Indoles: Synthesis ofN-Vinylindoles, Organic Letters, 2013, 15, 12, 3022

  CrossRef

 26. 26
  M. Carmen Pérez-Aguilar, Carlos Valdés, Regioselective One-Step Synthesis of Pyrazoles from Alkynes and N-Tosylhydrazones: [3+2] Dipolar Cycloaddition/[1,5] Sigmatropic Rearrangement Cascade, Angewandte Chemie, 2013, 125, 28
 27. 27
  M. Carmen Pérez-Aguilar, Carlos Valdés, Regioselective One-Step Synthesis of Pyrazoles from Alkynes and N-Tosylhydrazones: [3+2] Dipolar Cycloaddition/[1,5] Sigmatropic Rearrangement Cascade, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 28
 28. 28
  Bin Yu, Xiao-Nan Sun, Xiao-Jing Shi, Ping-Ping Qi, Yuan Fang, En Zhang, De-Quan Yu, Hong-Min Liu, Stereoselective synthesis of novel antiproliferative steroidal (E, E) dienamides through a cascade aldol/cyclization process, Steroids, 2013, 78, 11, 1134

  CrossRef

 29. 29
  Holger Braunschweig, Alexander Damme, Thomas Kupfer, Synthesis of a bicyclic diborane by selective boron carbon bond formation, Chemical Communications, 2013, 49, 27, 2774

  CrossRef

 30. 30
  Ankun Zhou, Lei Wu, Dazhi Li, Qingqing Chen, Xiao Zhang, Wujiong Xia, A Novel Metal-free Reductive Esterification of N-Tosylhydrazones with Carboxylic Acids, Chinese Journal of Chemistry, 2012, 30, 8
 31. 31
  Huan Li, Long Wang, Yan Zhang, Jianbo Wang, ChemInform Abstract: Transition Metal Free Synthesis of Pinacol Alkylboronates from Tosylhydrazones., ChemInform, 2012, 43, 33
 32. 32
  Jianbo Wang, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 38
 33. 33
  Jianbo Wang, Angewandte Chemie, 2012, 124, 38
 34. 34
  Holger Braunschweig, Alexander Damme, Jose O. C. Jimenez-Halla, Thomas Kupfer, Krzysztof Radacki, Koordination von Phosphanen an 1,2-Dibrom-1,2-dimesityldiboran(4) – zwischen Halogenbrücken und Umlagerungsprozessen, Angewandte Chemie, 2012, 124, 25
 35. 35
  M. Carmen Pérez-Aguilar, Carlos Valdés, Olefination of Carbonyl Compounds through Reductive Coupling of Alkenylboronic Acids and Tosylhydrazones, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 24
 36. 36
  M. Carmen Pérez-Aguilar, Carlos Valdés, Olefination of Carbonyl Compounds through Reductive Coupling of Alkenylboronic Acids and Tosylhydrazones, Angewandte Chemie, 2012, 124, 24
 37. 37
  Holger Braunschweig, Alexander Damme, Jose O. C. Jimenez-Halla, Thomas Kupfer, Krzysztof Radacki, Phosphine Adducts of 1,2-Dibromo-1,2-dimesityldiborane(4): Between Bridging Halides and Rearrangement Processes, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 25
 38. 38
  Soichiro Kawamorita, Tatsuya Miyazaki, Tomohiro Iwai, Hirohisa Ohmiya, Masaya Sawamura, Rh-Catalyzed Borylation of N-Adjacent C(sp3)–H Bonds with a Silica-Supported Triarylphosphine Ligand, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 31, 12924

  CrossRef

 39. 39
  Angel-Humberto García-Muñoz, María Tomás-Gamasa, M. Carmen Pérez-Aguilar, Erick Cuevas-Yañez, Carlos Valdés, Straightforward Reductive Esterification of Carbonyl Compounds with Carboxylic Acids through Tosylhydrazone Intermediates, European Journal of Organic Chemistry, 2012, 2012, 21