SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Qingsong Mei, You Li, Bing Nan Li, Yong Zhang, Oxidative cleavage-based upconversional nanosensor for visual evaluation of antioxidant activity of drugs, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 64, 88

  CrossRef

 2. 2
  Yu-e Shi, Limei Li, Min Yang, Xiaohong Jiang, Quanqin Zhao, Jinhua Zhan, A disordered silver nanowires membrane for extraction and surface-enhanced Raman spectroscopy detection, The Analyst, 2014, 139, 10, 2525

  CrossRef

 3. 3
  Kang Huang, Gongping Liu, Yueyun Lou, Ziye Dong, Jie Shen, Wanqin Jin, A Graphene Oxide Membrane with Highly Selective Molecular Separation of Aqueous Organic Solution, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 27
 4. 4
  Kang Huang, Gongping Liu, Yueyun Lou, Ziye Dong, Jie Shen, Wanqin Jin, A Graphene Oxide Membrane with Highly Selective Molecular Separation of Aqueous Organic Solution, Angewandte Chemie, 2014, 126, 27
 5. 5
  Qin Mu, Hu Xu, Yan Li, Shijian Ma, Xinhua Zhong, Adenosine capped QDs based fluorescent sensor for detection of dopamine with high selectivity and sensitivity, The Analyst, 2014, 139, 1, 93

  CrossRef

 6. 6
  Zhi-Ling Song, Zhuo Chen, Xia Bian, Li-Yi Zhou, Ding Ding, Hao Liang, Yu-Xiu Zou, Shan-Shan Wang, Long Chen, Chao Yang, Xiao-Bing Zhang, Weihong Tan, Alkyne-Functionalized Superstable Graphitic Silver Nanoparticles for Raman Imaging, Journal of the American Chemical Society, 2014, 140923093142002

  CrossRef

 7. 7
  G. Sandeep Kumar, Rajarshi Roy, Dipayan Sen, Uttam Kumar Ghorai, Ranjit Thapa, Nilesh Mazumder, Subhajit Saha, Kalyan K. Chattopadhyay, Amino-functionalized graphene quantum dots: origin of tunable heterogeneous photoluminescence, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3384

  CrossRef

 8. 8
  Maria-Cristina Radulescu, Bogdan Bucur, Madalina-Petruta Bucur, Gabriel Radu, Bienzymatic Biosensor for Rapid Detection of Aspartame by Flow Injection Analysis, Sensors, 2014, 14, 1, 1028

  CrossRef

 9. 9
  Haixia Zhang, Lijuan Feng, Bingxin Liu, Cuiyan Tong, Changli Lü, Conjugation of PPV functionalized mesoporous silica nanoparticles with graphene oxide for facile and sensitive fluorescence detection of TNT in water through FRET, Dyes and Pigments, 2014, 101, 122

  CrossRef

 10. 10
  Ru Liu, Li Liu, Jian Liang, Yaling Wang, Yueteng Wei, Fuping Gao, Liang Gao, Xueyun Gao, Detection of pH Change in Cytoplasm of Live Myocardial Ischemia Cells via the ssDNA-SWCNTs Nanoprobes, Analytical Chemistry, 2014, 86, 6, 3048

  CrossRef

 11. 11
  Zhao Sheng Qian, Xiao Yue Shan, Lu Jing Chai, Jian Rong Chen, Hui Feng, Dual-colored graphene quantum dots-labeled nanoprobes/graphene oxide: functional carbon materials for respective and simultaneous detection of DNA and thrombin, Nanotechnology, 2014, 25, 41, 415501

  CrossRef

 12. 12
  Shao Fen Lin, Fei Xiang Liu, Guo Hua Chen, Effective production of nano-sized graphene via straight-forward exfoliation of microcrystalline graphite, RSC Adv., 2014, 4, 86, 45885

  CrossRef

 13. 13
  Jijun Ding, Minqiang Wang, Enhanced visible photoluminescence emission from multiple face-contact-junction ZnO nanorods coated with graphene oxide sheets, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 21, 214304

  CrossRef

 14. 14
  Avijit Pramanik, Suhash Reddy Chavva, Zhen Fan, Sudarson Sekhar Sinha, Bhanu Priya Viraka Nellore, Paresh Chandra Ray, Extremely High Two-Photon Absorbing Graphene Oxide for Imaging of Tumor Cells in the Second Biological Window, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 12, 2150

  CrossRef

 15. 15
  Chao Yuan, Bianhua Liu, Fei Liu, Ming-Yong Han, Zhongping Zhang, Fluorescence “Turn On” Detection of Mercuric Ion Based on Bis(dithiocarbamato)copper(II) Complex Functionalized Carbon Nanodots, Analytical Chemistry, 2014, 86, 2, 1123

  CrossRef

 16. 16
  Houjuan Zhu, Hongda Xu, Yehan Yan, Kui Zhang, Tao Yu, Hui Jiang, Suhua Wang, Highly fluorescent graphene oxide as a facile and novel sensor for the determination of hypochlorous acid, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 202, 667

  CrossRef

 17. 17
  Houjuan Zhu, Yajun Zhang, Lulu Zhang, Tao Yu, Kui Zhang, Hui Jiang, Lijun Wu, Suhua Wang, Highly photostable and biocompatible graphene oxides with amino acid functionalities, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 34, 7126

  CrossRef

 18. 18
  Yubin Song, Shoujun Zhu, Siyuan Xiang, Xiaohuan Zhao, Junhu Zhang, Hao Zhang, Yu Fu, Bai Yang, Investigation into the fluorescence quenching behaviors and applications of carbon dots, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4676

  CrossRef

 19. 19
  Jijun Ding, Minqiang Wang, Xiangyu Zhang, Zhi Yang, Xiaohui Song, Chenxin Ran, Photoluminescence investigation about zinc oxide with graphene oxide & reduced graphene oxide buffer layers, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 416, 289

  CrossRef

 20. 20
  Nengsheng Ye, Yali Xie, Pengzhi Shi, Ting Gao, Jichao Ma, Synthesis of magnetite/graphene oxide/chitosan composite and its application for protein adsorption, Materials Science and Engineering: C, 2014, 45, 8

  CrossRef

 21. 21
  Qin Mu, Yan Li, Yunfei Ma, Xinhua Zhong, Visual detection of biological thiols based on lightening quantum dot–TiO2 composites, The Analyst, 2014, 139, 5, 996

  CrossRef

 22. 22
  Liang Yang, Ruilong Zhang, Bianhua Liu, Jianping Wang, Suhua Wang, Ming-Yong Han, Zhongping Zhang, π-Conjugated Carbon Radicals at Graphene Oxide to Initiate Ultrastrong Chemiluminescence, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 38
 23. 23
  Liang Yang, Ruilong Zhang, Bianhua Liu, Jianping Wang, Suhua Wang, Ming-Yong Han, Zhongping Zhang, π-Conjugated Carbon Radicals at Graphene Oxide to Initiate Ultrastrong Chemiluminescence, Angewandte Chemie, 2014, 126, 38
 24. 24
  Che-Wei Huang, Yu-Jie Huang, Pei-Wen Yen, Hann-Huei Tsai, Hsin-Hao Liao, Ying-Zong Juang, Shey-Shi Lu, Chih-Ting Lin, A CMOS wireless biomolecular sensing system-on-chip based on polysilicon nanowire technology, Lab on a Chip, 2013, 13, 22, 4451

  CrossRef

 25. 25
  Hu Xu, Zhiping Wang, Yan Li, Shijian Ma, Peiyi Hu, Xinhua Zhong, A quantum dot-based “off–on” fluorescent probe for biological detection of zinc ions, The Analyst, 2013, 138, 7, 2181

  CrossRef

 26. 26
  Jonathan Parr, Carbon, silicon, germanium, tin and lead, Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry), 2013, 109, 53

  CrossRef

 27. 27
  Xiaohong Jiang, Min Yang, Yanjing Meng, Wei Jiang, Jinhua Zhan, Cysteamine-Modified Silver Nanoparticle Aggregates for Quantitative SERS Sensing of Pentachlorophenol with a Portable Raman Spectrometer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 15, 6902

  CrossRef

 28. 28
  Hankun Zhou, Si Chen, Ning Gan, Tianhua Li, Yuting Cao, Qianli Jiang, Design of Sensitive Biocompatible Quantum-Dots Embedded in Mesoporous Silica Microspheres for the Quantitative Immunoassay of Human Immunodeficiency Virus-1 Antibodies, Electroanalysis, 2013, 25, 10
 29. 29
  Fangping Shen, Dong Wang, Rui Liu, Xianfeng Pei, Ting Zhang, Jian Jin, Edge-tailored graphene oxide nanosheet-based field effect transistors for fast and reversible electronic detection of sulfur dioxide, Nanoscale, 2013, 5, 2, 537

  CrossRef

 30. 30
  Mei-Sheng Wu, Da-Jing Yuan, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen, Electrochemiluminescence on bipolar electrodes for visual bioanalysis, Chemical Science, 2013, 4, 3, 1182

  CrossRef

 31. 31
  Wenjing Qi, Di Wu, Jianming Zhao, Zhongyuan Liu, Min Xu, Saima Anjum, Guobao Xu, Fluorescent silica nanoparticle-based probe for the detection of ozone via fluorescence resonance energy transfer, The Analyst, 2013, 138, 21, 6305

  CrossRef

 32. 32
  Yuqi Yang, Abdullah Mohamed Asiri, Zhiwen Tang, Dan Du, Yuehe Lin, Graphene based materials for biomedical applications, Materials Today, 2013, 16, 10, 365

  CrossRef

 33. 33
  Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang, Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 14
 34. 34
  Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang, Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging, Angewandte Chemie, 2013, 125, 14
 35. 35
  Ai-Xian Zheng, Zhong-Xiao Cong, Jin-Ru Wang, Juan Li, Huang-Hao Yang, Guo-Nan Chen, Highly-efficient peroxidase-like catalytic activity of graphene dots for biosensing, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 49, 519

  CrossRef

 36. 36
  T. Pazhanivel, D. Nataraj, V. P. Devarajan, V. Mageshwari, K. Senthil, D. Soundararajan, Improved sensing performance from methionine capped CdTe and CdTe/ZnS quantum dots for the detection of trace amounts of explosive chemicals in liquid media, Analytical Methods, 2013, 5, 4, 910

  CrossRef

 37. 37
  Liang Hong, Qingsong Mei, Lei Yang, Cheng Zhang, Renyong Liu, Mingyong Han, Ruilong Zhang, Zhongping Zhang, Inkjet printing lanthanide doped nanorods test paper for visual assays of nitroaromatic explosives, Analytica Chimica Acta, 2013, 802, 89

  CrossRef

 38. 38
  Chunyong He, San Ping Jiang, Pei Kang Shen, Large-scale and Rapid Synthesis of Disk-Shaped and Nano-Sized Graphene, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 39. 39
  Kamaljit Singh, Divya Sareen, Paramjit Kaur, Hiroyuki Miyake, Hiroshi Tsukube, Materials-Based Receptors: Design Principle and Applications, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 22
 40. 40
  Yi Zhang, Yongming Guo, Yunlei Xianyu, Wenwen Chen, Yuyun Zhao, Xingyu Jiang, Nanomaterials for Ultrasensitive Protein Detection, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 41. 41
  Hui Li, Leyu Wang, NaYF4:Yb3+/Er3+ nanoparticle-based upconversion luminescence resonance energy transfer sensor for mercury(ii) quantification, The Analyst, 2013, 138, 5, 1589

  CrossRef

 42. 42
  Tao Wen, Xilin Wu, Xiaoli Tan, Xiangke Wang, Anwu Xu, One-Pot Synthesis of Water-Swellable Mg–Al Layered Double Hydroxides and Graphene Oxide Nanocomposites for Efficient Removal of As(V) from Aqueous Solutions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 8, 3304

  CrossRef

 43. 43
  Bhim Bali Prasad, Amrita Prasad, Mahavir Prasad Tiwari, Quantum dots-multiwalled carbon nanotubes nanoconjugate-modified pencil graphite electrode for ultratrace analysis of hemoglobin in dilute human blood samples, Talanta, 2013, 109, 52

  CrossRef

 44. 44
  Benmei Cao, Chao Yuan, Bianhua Liu, Changlong Jiang, Guijian Guan, Ming-Yong Han, Ratiometric fluorescence detection of mercuric ion based on the nanohybrid of fluorescence carbon dots and quantum dots, Analytica Chimica Acta, 2013, 786, 146

  CrossRef

 45. 45
  Hong-Qi Chen, Fei Yuan, Lun Wang, Simple and sensitive turn-on luminescent detection of biothiols based on energy transfer between green-emitting upconversion nanocrystals and gold nanoparticles, Analytical Methods, 2013, 5, 11, 2873

  CrossRef

 46. 46
  Abhisek Gupta, Shyamal K. Saha, Emerging photoluminescence in azo-pyridine intercalated graphene oxide layers, Nanoscale, 2012, 4, 20, 6562

  CrossRef

 47. 47
  Sven Kochmann, Thomas Hirsch, Otto S. Wolfbeis, Graphenes in chemical sensors and biosensors, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2012, 39, 87

  CrossRef

 48. 48
  M. K. Dawood, L. Zhou, H. Zheng, H. Cheng, G. Wan, R. Rajagopalan, H. P. Too, W. K. Choi, Nanostructured Si-nanowire microarrays for enhanced-performance bio-analytics, Lab on a Chip, 2012, 12, 23, 5016

  CrossRef

 49. 49
  Fen-Fen Zheng, Jian-Feng Wu, Guang-Chao Zhao, Peptide–quantum dot bioconjugates for label-free trypsin detection based on the exciton energy transfer, Analytical Methods, 2012, 4, 12, 3932

  CrossRef

 50. 50
  Wen Zhang, Juan Wei, Houjuan Zhu, Kui Zhang, Fang Ma, Qingsong Mei, Zhongping Zhang, Suhua Wang, Self-assembled multilayer of alkyl graphene oxide for highly selective detection of copper(ii) based on anodic stripping voltammetry, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 42, 22631

  CrossRef