SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Haiyan An, Ying Hu, Lin Wang, Enlong Zhou, Fei Fei, Zhongmin Su, 3D Racemic Microporous Frameworks and 3D Chiral Supramolecular Architectures Based on Evans–Showell-Type Polyoxometalates Controlled by the Temperature, Crystal Growth & Design, 2015, 15, 1, 164

  CrossRef

 2. 2
  Bao-Xia Dong, Lu Chen, Shi-Yang Zhang, Yi-Chen Wu, Hui Tian, Jun Ge, Liang Song, Yun-Lei Teng, Wen-Long Liu, A New 2D Network Constructed from the Extension of Transition-Metal-Grafted ε-Keggin Polyoxoanion by a Bridging Organic Carboxylate, Journal of Cluster Science, 2015,

  CrossRef

 3. 3
  Xiu-Li Hao, Yuan-Yuan Ma, Hong-Ying Zang, Yong-Hui Wang, Yang-Guang Li, En-Bo Wang, A Polyoxometalate-Encapsulating Cationic Metal–Organic Framework as a Heterogeneous Catalyst for Desulfurization, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 9
 4. 4
  Jin-ming Hao, Bao-yi Yu, Kristof Van Hecke, Guang-hua Cui, A series of d10metal coordination polymers based on a flexible bis(2-methylbenzimidazole) ligand and different carboxylates: synthesis, structures, photoluminescence and catalytic properties, CrystEngComm, 2015, 17, 11, 2279

  CrossRef

 5. 5
  Chao-Yu Song, Dong-Feng Chai, Rui-Ren Zhang, Hong Liu, Yun-Feng Qiu, Hua-Dong Guo, Guang-Gang Gao, A silver-alkynyl cluster encapsulating a fluorescent polyoxometalate core: enhanced emission and fluorescence modulation, Dalton Trans., 2015, 44, 9, 3997

  CrossRef

 6. 6
  Yan-Qing Jiao, Chao Qin, Hong-Ying Zang, Wei-Chao Chen, Chun-Gang Wang, Tian-Tian Zheng, Kui-Zhan Shao, Zhong-Min Su, Assembly of organic–inorganic hybrid materials constructed from polyoxometalate and metal–1,2,4-triazole units: synthesis, structures, magnetic, electrochemical and photocatalytic properties, CrystEngComm, 2015, 17, 10, 2176

  CrossRef

 7. 7
  Guo-Biao Xu, Jing-Min Cui, Hong Liu, Guang-Gang Gao, Yun-Feng Qiu, Shu-Meng Zhang, Dong-Mei Wu, Highly selective detection of cellular guanine and xanthine by polyoxometalate modified 3D graphene foam, Electrochimica Acta, 2015, 168, 32

  CrossRef

 8. 8
  Eirini D. Koutsouroubi, Alexandra K. Xylouri, Gerasimos S. Armatas, Mesoporous polyoxometalate cluster–crosslinked organosilica frameworks delivering exceptionally high photocatalytic activity, Chem. Commun., 2015, 51, 21, 4481

  CrossRef

 9. 9
  Ren-Wu Huang, Qing-Qing Xu, Hong-Lin Lu, Xiao-Kang Guo, Shuang-Quan Zang, Guang-Gang Gao, Ming-Sheng Tang, Thomas C. W. Mak, Self-assembly of an unprecedented polyoxomolybdate anion [Mo20O66]12−in a giant peanut-like 62-core silver-thiolate nanocluster, Nanoscale, 2015, 7, 16, 7151

  CrossRef

 10. 10
  Yu-Hui Luo, Bo Li, Xiao-Yang Yu, Chao-Ming Han, Xin-Xin Lu, Hong Zhang, Xin Chen, Self-assembly of four functional coordination polymers based on α-{P2W18O62}6−, Polyhedron, 2015, 85, 705

  CrossRef

 11. 11
  Ai-xiang Tian, Ya-li Ning, Jun Ying, Xue Hou, Tian-jiao Li, Xiu-li Wang, Three multi-nuclear clusters and one infinite chain induced by a pendant 4-butyl-1H-pyrazole ligand for modification of Keggin anions, Dalton Trans., 2015, 44, 1, 386

  CrossRef

 12. 12
  Zhan-Guo Jiang, Kang Shi, Yu-Mei Lin, Quan-Ming Wang, [Ag70(PW9O34)2(tBuCC)44(H2O)2]8+: ionothermal synthesis of a silver cluster encapsulating lacunary polyoxometalate ions, Chemical Communications, 2014, 50, 18, 2353

  CrossRef

 13. 13
  Aixiang Tian, Xiaoling Lin, Na Sun, Jun Ying, Juwen Zhang, Na Li, Xiuli Wang, A 3D Keggin-based framework containing AgI-ribbons and cycles by using rigid tetrazole-based ligand, Inorganic Chemistry Communications, 2014, 40, 51

  CrossRef

 14. 14
  Xiaojing Sang, Jiansheng Li, Lancui Zhang, Zanjiao Wang, Weilin Chen, Zaiming Zhu, Zhongmin Su, Enbo Wang, A Novel Carboxyethyltin Functionalized Sandwich-type Germanotungstate: Synthesis, Crystal Structure, Photosensitivity, and Application in Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7876

  CrossRef

 15. 15
  Jun-Sheng Qin, Shao-Juan Bao, Peng Li, Wei Xie, Dong-Ying Du, Liang Zhao, Ya-Qian Lan, Zhong-Min Su, A Stable Porous Anionic Metal–Organic Framework for Luminescence Sensing of Ln3+ Ions and Detection of Nitrobenzene, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 3
 16. 16
  Jun Chen, Shuai-Hua Wang, Zhi-Fa Liu, Mei-Feng Wu, Yu Xiao, Fa-Kun Zheng, Guo-Cong Guo, Jin-Shun Huang, Anion-directed self-assembly of Cu(ii) coordination compounds with tetrazole-1-acetic acid: syntheses in ionic liquids and crystal structures, New J. Chem., 2014, 38, 1, 269

  CrossRef

 17. 17
  Solveig Røgild Madsen, Nina Lock, Jacob Overgaard, Bo Brummerstedt Iversen, Anisotropic thermal expansion in a metal–organic framework, Acta Crystallographica Section B, 2014, 70, 3
 18. 18
  Meng-Ting Li, Jing-Quan Sha, Xi-Ming Zong, Jing-Wen Sun, Peng-Fei Yan, Liang Li, Xiao-Ning Yang, Assembly of Polyoxometalate-Based Hybrids with Different Helical Channels upon Subtle Ligand Variation, Crystal Growth & Design, 2014, 14, 6, 2794

  CrossRef

 19. 19
  Lan Luo, Haisheng Lin, Le Li, Tatyana I. Smirnova, Paul A. Maggard, Copper-Organic/Octamolybdates: Structures, Bandgap Sizes, and Photocatalytic Activities, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 7, 3464

  CrossRef

 20. 20
  Yaju Chen, Rong Tan, Weiguo Zheng, Yaoyao Zhang, Guangwu Zhao, Donghong Yin, Dendritic phosphotungstate hybrids efficiently catalyze the selective oxidation of alcohols with H2O2, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 11, 4084

  CrossRef

 21. 21
  M. Smiglak, J. M. Pringle, X. Lu, L. Han, S. Zhang, H. Gao, D. R. MacFarlane, R. D. Rogers, Ionic liquids for energy, materials, and medicine, Chem. Commun., 2014, 50, 66, 9228

  CrossRef

 22. 22
  Jun Chen, Shuai-Hua Wang, Zhi-Fa Liu, Mei-Feng Wu, Yu Xiao, Rong Li, Fa-Kun Zheng, Guo-Cong Guo, Ionothermal synthesis, crystal structures and magnetic properties of two nickel(II) coordination polymers based on tetrazole-1-acetic acid, Inorganic Chemistry Communications, 2014, 46, 207

  CrossRef

 23. 23
  Xiu-Li Hao, Yuan-Yuan Ma, Yong-Hui Wang, Hong-Ying Zang, Yang-Guang Li, Isopolymolybdate-induced organic–inorganic hybrid assemblies with copper ions and bichelate-bridging ligands, CrystEngComm, 2014, 16, 43, 10017

  CrossRef

 24. 24
  Xiu-Li Hao, Yuan-Yuan Ma, Yong-Hui Wang, Long-Yang Xu, Fu-Chen Liu, Mao-Mao Zhang, Yang-Guang Li, New Entangled Coordination Networks Based on Charge-Tunable Keggin-Type Polyoxometalates, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 3
 25. 25
  Mao-Mao Zhang, Xiu-Li Hao, Li-Jie Xu, Yong-Hui Wang, Xin Wang, Yang-Guang Li, New organic–inorganic hybrid assemblies based on copper(I) ion, bichelate-bridging ligand and Lindqvist-type polyoxometalate, Journal of Solid State Chemistry, 2014, 215, 57

  CrossRef

 26. 26
  Xiu-Li Hao, Yuan-Yuan Ma, Yong-Hui Wang, Wen-Zhe Zhou, Yang-Guang Li, New organic–inorganic hybrid assemblies based on metal–bis(betaine) coordination complexes and Keggin-type polyoxometalates, Inorganic Chemistry Communications, 2014, 41, 19

  CrossRef

 27. 27
  Xiuli Wang, Na Han, Hongyan Lin, Aixiang Tian, Guocheng Liu, Juwen Zhang, pH and amine-induced various octamolybdate-based metal–organic complexes: assembly, structures and properties, Dalton Trans., 2014, 43, 5, 2052

  CrossRef

 28. 28
  Xiu-Li Hao, Yuan-Yuan Ma, Wen-Zhe Zhou, Hong-Ying Zang, Yong-Hui Wang, Yang-Guang Li, Polyoxometalate-Based Entangled Coordination Networks Induced by an Extended Bis(triazole) Ligand, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 12
 29. 29
  Jian-Qiang Shen, Ying Zhang, Zhi-Ming Zhang, Yang-Guang Li, Yan-Qing Gao, En-Bo Wang, Polyoxoniobate-based 3D framework materials with photocatalytic hydrogen evolution activity, Chemical Communications, 2014, 50, 45, 6017

  CrossRef

 30. 30
  Rao Naumaan Nasim Khan, Nasir Mahmood, Chunlin Lv, Guohui Sima, Jin Zhang, Jian Hao, Yanglong Hou, Yongge Wei, Pristine organo-imido polyoxometalates as an anode for lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 15, 7374

  CrossRef

 31. 31
  Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shun-Li Li, Zhong-Min Su, Ya-Qian Lan, Recent advances in porous polyoxometalate-based metal–organic framework materials, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 13, 4615

  CrossRef

 32. 32
  Guang-Gang Gao, Chao-Yu Song, Xi-Ming Zong, Dong-Feng Chai, Hong Liu, Yu-Long Zou, Jian-Xun Liu, Yun-Feng Qiu, Solvent-controlled 3D lanthanide–polyoxometalate frameworks: reduction and stabilization of Ag nanocomposites and catalytic properties, CrystEngComm, 2014, 16, 23, 5150

  CrossRef

 33. 33
  Shi Zhou, Bo Liu, Xiao-Min Li, Tian Shi, Ya-Guang Chen, Two new helical compounds based on Keggin clusters and N-donor multidentate ligand: Syntheses, structures and properties, Journal of Solid State Chemistry, 2014, 219, 15

  CrossRef

 34. 34
  Jun Ying, Na Sun, Lei Yan, Xiao-Ling Lin, Yu-Jing Liu, Yang Yang, Ru Xiao, Ai-Xiang Tian, Two New Organic-Inorganic Hybrid Compounds using Bi- and Mono-Nuclear Cu-H2biim Subunits to modify Keggin Anions, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 2014, 640, 5
 35. 35
  Xiao Xu, Weiwei Ju, Wentao Hou, Dunru Zhu, Yan Xu, Two octamolybdate-based complexes: hydrothermal synthesis, structural characterization and properties, CrystEngComm, 2014, 16, 1, 82

  CrossRef

 36. 36
  Xiu-Li Wang, Na Li, Ai-Xiang Tian, Jun Ying, Tian-Jiao Li, Xiao-Ling Lin, Jian Luan, Yang Yang, Unprecedented Application of Flexible Bis(pyridyl-tetrazole) Ligands To Construct Helix/Loop Subunits To Modify Polyoxometalate Anions, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 14, 7118

  CrossRef

 37. 37
  Weimin Xuan, Chengcheng Ye, Mengni Zhang, Zhijie Chen, Yong Cui, A chiral porous metallosalan-organic framework containing titanium-oxo clusters for enantioselective catalytic sulfoxidation, Chemical Science, 2013, 4, 8, 3154

  CrossRef

 38. 38
  Zhenyu Shi, Jun Peng, Xia Yu, Yan Shen, Zheyu Zhang, Kundawlet Alimaje, Xiang Wang, A new 3D Keggin-POM based metal–organic framework of Cu and H2biim: Assembly and properties of fluorescence and electrochemistry, Inorganic Chemistry Communications, 2013, 28, 85

  CrossRef

 39. 39
  Zhu-Jun Liu, Shuang Yao, Zhi-Ming Zhang, En-Bo Wang, A polyoxometalate-based ionic crystal assembly from a heterometallic cluster and polyoxoanions with visible-light catalytic activity, RSC Advances, 2013, 3, 43, 20829

  CrossRef

 40. 40
  Dong-Hua Hu, Chun-Yi Sun, Fu-Hong Liu, Chao Qin, Xin-Long Wang, Zhong-Min Su, A series of coordination complexes based on unsymmetrical multicarboxylate ligands: syntheses, structures and properties, CrystEngComm, 2013, 15, 34, 6769

  CrossRef

 41. 41
  Junkuo Gao, Mi He, Zhi Yi Lee, Wenfang Cao, Wei-Wei Xiong, Yongxin Li, Rakesh Ganguly, Tom Wu, Qichun Zhang, A surfactant-thermal method to prepare four new three-dimensional heterometal–organic frameworks, Dalton Transactions, 2013, 42, 32, 11367

  CrossRef

 42. 42
  Xiuli Wang, Chuang Xu, Hongyan Lin, Guocheng Liu, Jian Luan, Zhihan Chang, Aixiang Tian, A twofold interpenetrating 3D Keggin-based Ag(I) complex based on a flexible bis-pyridyl-bis-amide, Journal of Coordination Chemistry, 2013, 66, 8, 1451

  CrossRef

 43. 43
  Zhen-yu Shi, Zhe-yu Zhang, Jun Peng, Xia Yu, Xiang Wang, Assembly of copper–tetrazole frameworks with role-changeable Keggin clusters: syntheses, structures, solvent-dependent luminescence and electrochemistry properties, CrystEngComm, 2013, 15, 36, 7199

  CrossRef

 44. 44
  Zhen-yu Shi, Jun Peng, Yang-guang Li, Zhe-yu Zhang, Xia Yu, Kundawlet Alimaje, Xiang Wang, Assembly of multinuclear Ag complexes and Keggin polyoxometalates adjusted by organic ligands: syntheses, structures and luminescence, CrystEngComm, 2013, 15, 37, 7583

  CrossRef

 45. 45
  Tian-Zhan Zhang, Zhi-Ming Zhang, Ying Lu, Hai Fu, En-Bo Wang, Expansion of sodalite-type metal–organic frameworks with heterometallic metal–oxo cluster and its cation exchange property, CrystEngComm, 2013, 15, 3, 459

  CrossRef

 46. 46
  Shi-Ming Wang, Lin Liu, Wei-Lin Chen, En-Bo Wang, High performance visible and near-infrared region electrochromic smart windows based on the different structures of polyoxometalates, Electrochimica Acta, 2013, 113, 240

  CrossRef

 47. 47
  Yan Meng, Jun-Liang Liu, Ze-Min Zhang, Wei-Quan Lin, Zhuo-Jia Lin, Ming-Liang Tong, Ionothermal synthesis of two oxalate-bridged lanthanide(iii) chains with slow magnetization relaxation by using a deep eutectic solvent, Dalton Transactions, 2013, 42, 36, 12853

  CrossRef

 48. 48
  Guojian Chen, Yu Zhou, Pingping Zhao, Zhouyang Long, Jun Wang, Mesostructured Dihydroxy-Functionalized Guanidinium-Based Polyoxometalate with Enhanced Heterogeneous Catalytic Activity in Epoxidation, ChemPlusChem, 2013, 78, 6
 49. 49
  Shun-Li Li, Qiang Xu, Metal–organic frameworks as platforms for clean energy, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 6, 1656

  CrossRef

 50. 50
  Li Zhou, Chenggang Wang, Xiaofang Zheng, Zhengfang Tian, Lili Wen, Hua Qu, Dongfeng Li, New metal–organic frameworks based on 2,5-thiophenedicarboxylate and pyridine- or imidazole-based spacers: syntheses, topological structures, and properties, Dalton Transactions, 2013, 42, 46, 16375

  CrossRef

 51. 51
  Xin Wang, Mao-Mao Zhang, Xiu-Li Hao, Yong-Hui Wang, Ying Wei, Fu-Shun Liang, Li-Jie Xu, Yang-Guang Li, Polyoxometalate-Induced New Self-Assemblies Based on Copper Ions and Bichelate-Bridging Ligands, Crystal Growth & Design, 2013, 13, 8, 3454

  CrossRef

 52. 52
  Xia Yu, Huanqiu Zhang, Zhenyu Shi, Kundawlet Alimaje, Yan Shen, Jun Peng, Bin Li, Liming Zhang, Preparation and fluorescent properties of the all-W and Mo/V-monosubstituted Keggin-tungstosilicate microtubes doped with fluorescein dye, Dyes and Pigments, 2013, 98, 3, 479

  CrossRef

 53. 53
  Aixiang Tian, Xiaoling Lin, Jun Ying, Juwen Zhang, Hongyan Lin, Guocheng Liu, Dan Zhao, Na Li, Xiuli Wang, Self-assembly of a molecular crown as a structural analogue of calix[4]arene to modify Keggin anions, Dalton Transactions, 2013, 42, 27, 9809

  CrossRef

 54. 54
  Zhenyu Shi, Jun Peng, Zheyu Zhang, Xia Yu, Kundawlet Alimaje, Xiang Wang, Syntheses, structures and photoluminescence of two Dawson-based hybrid materials with polynuclear silver clusters, Inorganic Chemistry Communications, 2013, 33, 105

  CrossRef

 55. 55
  Jun Zhang, Wei-Lin Chen, En-Bo Wang, Synthesis and catalytic properties of novel POM@TiO2 composite materials, Inorganic Chemistry Communications, 2013, 38, 96

  CrossRef

 56. 56
  Kazuhiro Uehara, Takamichi Oishi, Takayuki Hirose, Noritaka Mizuno, Synthesis and Characterization of Molecular Hexagons and Rhomboids and Subsequent Encapsulation of Keggin-Type Polyoxometalates by Molecular Hexagons, Inorganic Chemistry, 2013, 52, 19, 11200

  CrossRef

 57. 57
  Jiansheng Li, Xiaojing Sang, Weilin Chen, Chao Qin, Shiming Wang, Zhongmin Su, Enbo Wang, The Application of ZnO Nanoparticles Containing Polyoxometalates in Dye-Sensitized Solar Cells, European Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 2013, 10-11
 58. 58
  Jian-Sheng Li, Xiao-Jing Sang, Wei-Lin Chen, Lan-Cui Zhang, Zhong-Min Su, Chao Qin, En-Bo Wang, The research of a new polyoxometalates based photosensitizer on dye sensitized solar cell, Inorganic Chemistry Communications, 2013, 38, 78

  CrossRef

 59. 59
  Junkuo Gao, Kaiqi Ye, Mi He, Wei-Wei Xiong, Wenfang Cao, Zhi Yi Lee, Yue Wang, Tom Wu, Fengwei Huo, Xiaogang Liu, Qichun Zhang, Tuning metal–carboxylate coordination in crystalline metal–organic frameworks through surfactant media, Journal of Solid State Chemistry, 2013, 206, 27

  CrossRef

 60. 60
  Xiuli Wang, Na Li, Aixiang Tian, Jun Ying, Guocheng Liu, Hongyan Lin, Juwen Zhang, Yang Yang, Two polyoxometalate-directed 3D metal–organic frameworks with multinuclear silver–ptz cycle/belts as subunits, Dalton Transactions, 2013, 42, 41, 14856

  CrossRef

 61. 61
  Qing Lan, Jun Zhang, Zhi-Ming Zhang, Ying Lu, En-Bo Wang, Two three-dimensional porous frameworks built from metal–organic coordination polymer sheets pillared by polyoxometalate clusters, Dalton Transactions, 2013, 42, 47, 16602

  CrossRef

 62. 62
  Jingquan Sha, Mengting Li, Jingwen Sun, Pengfei Yan, Guangming Li, Lei Zhang, Two Unusual 3D POM-Ag Frameworks with Tetragonal and Dodecagonal Helical Channels, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 9