SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jie Yang, Hua Wang, Pengfei Hu, Juanjuan Qi, Lin Guo, Lihua Wang, A High-Rate and Ultralong-Life Sodium-Ion Battery Based on NaTi2(PO4)3 Nanocubes with Synergistic Coating of Carbon and Rutile TiO2, Small, 2015, 11, 20
 2. 2
  Dan Zhan, Ying Liang, Ping Cui, Zuoan Xiao, Al-doped LiMn2O4single crystalline nanorods with enhanced elevated-temperature electrochemical performance via a template-engaged method as a cathode material for lithium ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 9, 6372

  CrossRef

 3. 3
  J. J. Chen, Z. D. Li, H. F. Xiang, W. W. Wu, X. Guo, Y. C. Wu, Bifunctional effects of carbon coating on high-capacity Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 cathode for lithium-ion batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2015, 19, 4, 1027

  CrossRef

 4. 4
  Yutong Gong, Mingming Li, Yong Wang, Carbon Nitride in Energy Conversion and Storage: Recent Advances and Future Prospects, ChemSusChem, 2015, 8, 6
 5. 5
  Huilong Fei, Yang Yang, Zhiwei Peng, Gedeng Ruan, Qifeng Zhong, Lei Li, Errol L. G. Samuel, James M. Tour, Cobalt Nanoparticles Embedded in Nitrogen-Doped Carbon for the Hydrogen Evolution Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 15, 8083

  CrossRef

 6. 6
  Xuefeng Gao, Yujing Sha, Qian Lin, Rui Cai, Moses O. Tade, Zongping Shao, Combustion-derived nanocrystalline LiMn2O4 as a promising cathode material for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 275, 38

  CrossRef

 7. 7
  Junli Shi, Yonggao Xia, Zhizhang Yuan, Huasheng Hu, Xianfeng Li, Hui Jiang, Huamin Zhang, Zhaoping Liu, Composite membrane with ultra-thin ion exchangeable functional layer: a new separator choice for manganese-based cathode material in lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 13, 7006

  CrossRef

 8. 8
  Hailong Wang, Zhongqi Shi, Jiawen Li, Shuo Yang, Ruibo Ren, Jianyou Cui, Jiali Xiao, Bo Zhang, Direct carbon coating at high temperature on LiNi0.5Mn1.5O4 cathode: Unexpected influence on crystal structure and electrochemical performances, Journal of Power Sources, 2015, 288, 206

  CrossRef

 9. 9
  BIKASH MANDAL, I BASUMALLICK, SUSANTA GHOSH, Electrochemical studies on Li+/K+ ion exchange behaviour in K4Fe(CN)6 cathode material for Li, K-ion battery, Journal of Chemical Sciences, 2015, 127, 1, 141

  CrossRef

 10. 10
  Minghua Chen, Kaichang Kou, Mingwu Tu, Jin Hu, Baosheng Yang, Fabrication of multi-walled carbon nanotubes modified Na3V2(PO4)3/C and its application to high-rate lithium-ion batteries cathode, Solid State Ionics, 2015, 274, 24

  CrossRef

 11. 11
  Yanjun Cai, Yudai Huang, Xingchao Wang, Dianzeng Jia, Weikong Pang, Zaiping Guo, Yaping Du, Xincun Tang, Facile synthesis of LiMn2O4 octahedral nanoparticles as cathode materials for high capacity lithium ion batteries with long cycle life, Journal of Power Sources, 2015, 278, 574

  CrossRef

 12. 12
  Min Ho Pyun, Yong Joon Park, Graphene/LiMn2O4 nanocomposites for enhanced lithium ion batteries with high rate capability, Journal of Alloys and Compounds, 2015,

  CrossRef

 13. 13
  Weiwei Sun, Huiqin Liu, Tao Peng, Yumin Liu, Gongxun Bai, Sen Kong, Shishang Guo, Meiya Li, Xing-Zhong Zhao, Hierarchical donut-shaped LiMn2O4as an advanced cathode material for lithium-ion batteries with excellent rate capability and long cycle life, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 15, 8165

  CrossRef

 14. 14
  Renheng Wang, Xinhai Li, Zhixing Wang, Huajun Guo, Jiexi Wang, Tao Hou, Impacts of vinyl ethylene carbonate and vinylene carbonate on lithium manganese oxide spinel cathode at elevated temperature, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 632, 435

  CrossRef

 15. 15
  Chunlei Li, Yuzhou Xue, Wei Zhao, Shiyou Li, Dongqiang Zhang, Lithium difluoro(sulfato)borate as a novel additive for LiPF6-based electrolytes, Ionics, 2015, 21, 3, 737

  CrossRef

 16. 16
  Hui Liu, Cheng Chen, Chunyu Du, Xiaoshu He, Geping Yin, Bai Song, Pengjian Zuo, Xinqun Cheng, Yulin Ma, Yunzhi Gao, Lithium-rich Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2oxide coated by Li3PO4and carbon nanocomposite layers as high performance cathode materials for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6, 2634

  CrossRef

 17. 17
  Funeka P. Nkosi, Charl J. Jafta, Mesfin Kebede, Lukas le Roux, Mkhulu K. Mathe, Kenneth I. Ozoemena, Microwave-assisted optimization of the manganese redox states for enhanced capacity and capacity retention of LiAlxMn2−xO4(x = 0 and 0.3) spinel materials, RSC Adv., 2015, 5, 41, 32256

  CrossRef

 18. 18
  Yingzhi Cui, Chunyu Du, Geping Yin, Yunzhi Gao, Lingling Zhang, Ting Guan, Lijie Yang, Fuping Wang, Multi-stress factor model for cycle lifetime prediction of lithium ion batteries with shallow-depth discharge, Journal of Power Sources, 2015, 279, 123

  CrossRef

 19. 19
  Kai Zhang, Xiaopeng Han, Zhe Hu, Xiaolong Zhang, Zhanliang Tao, Jun Chen, Nanostructured Mn-based oxides for electrochemical energy storage and conversion, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 3, 699

  CrossRef

 20. 20
  W. W. Wu, J. J. Chen, S. Cheng, H. F. Xiang, Preparation and electrochemical performance of spinel LiNi0.5−x Mn1.5+x O4 (x = 0, 0.05, 0.1) hollow microspheres as cathode materials for lithium-ion batteries, Ionics, 2015,

  CrossRef

 21. 21
  Manish Srivastava, Jay Singh, Tapas Kuila, Rama K. Layek, Nam Hoon Kim, Joong Hee Lee, Recent advances in graphene and its metal-oxide hybrid nanostructures for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 11, 4820

  CrossRef

 22. 22
  Rongyan Jiang, Congying Cui, Houyi Ma, Hongfang Ma, Ting Chen, Study on the enhanced electrochemical performance of LiMn2O4 cathode material at 55°C by the nano Ag-coating, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2015, 744, 69

  CrossRef

 23. 23
  Yao Fu, Hao Jiang, Yanjie Hu, Yihui Dai, Ling Zhang, Chunzhong Li, Synergistic Enhancement Effect of Al Doping and Highly Active Facets of LiMn2O4Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2015, 54, 15, 3800

  CrossRef

 24. 24
  Yishan Shi, Shenmin Zhu, Chengling Zhu, Yao Li, Zhixin Chen, Di Zhang, Synthesis of porous LiFe0.2Mn1.8O4 with high performance for lithium-ion battery, Electrochimica Acta, 2015, 154, 17

  CrossRef

 25. 25
  D. Bresser, E. Paillard, S. Passerini, Advances in Batteries for Medium and Large-Scale Energy Storage, 2015,

  CrossRef

 26. 26
  D. Bresser, E. Paillard, S. Passerini, Advances in Batteries for Medium and Large-Scale Energy Storage, 2015,

  CrossRef

 27. 27
  Pilgun Oh, Minseong Ko, Seungjun Myeong, Youngsik Kim, Jaephil Cho, A Novel Surface Treatment Method and New Insight into Discharge Voltage Deterioration for High-Performance 0.4Li2MnO3–0.6LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 16
 28. 28
  Pengxian Han, Bo Zhang, Changshui Huang, Lin Gu, Hong Li, Guanglei Cui, Anticorrosive flexible pyrolytic polyimide graphite film as a cathode current collector in lithium bis(trifluoromethane sulfonyl) imide electrolyte, Electrochemistry Communications, 2014, 44, 70

  CrossRef

 29. 29
  Kang Peng, Tie-feng Peng, Carbon covering to improve the storage performance of LiMn2O4 electrode at 60°C, Ceramics International, 2014, 40, 9, 15345

  CrossRef

 30. 30
  Haixia Wu, Qinjiao Liu, Shouwu Guo, Composites of Graphene and LiFePO4 as Cathode Materials for Lithium-Ion Battery: A Mini-review, Nano-Micro Letters, 2014, 6, 4, 316

  CrossRef

 31. 31
  Fu-Da Yu, Zhen-Bo Wang, Fei Chen, Jin Wu, Xiao-Gang Zhang, Da-Ming Gu, Crystal structure and multicomponent effects in Li1+xMn2−x−yAlyO4 cathode materials for Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 262, 104

  CrossRef

 32. 32
  Juhyun Song, Martin Z. Bazant, Electrochemical Impedance of a Battery Electrode with Anisotropic Active Particles, Electrochimica Acta, 2014, 131, 214

  CrossRef

 33. 33
  Donglei Guo, Zhaorong Chang, Hongwei Tang, Bao Li, Xinhong Xu, Xiao-Zi Yuan, Haijiang Wang, Electrochemical performance of solid sphere spinel LiMn2O4 with high tap density synthesized by porous spherical Mn3O4, Electrochimica Acta, 2014, 123, 254

  CrossRef

 34. 34
  Shanshan Tao, Wenbo Yue, Meiyan Zhong, Zhaojing Chen, Yu Ren, Fabrication of Graphene-Encapsulated Porous Carbon–Metal Oxide Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6332

  CrossRef

 35. 35
  Zeyuan Cao, Bingqing Wei, Fragmented Carbon Nanotube Macrofilms as Adhesive Conductors for Lithium-Ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 3, 3049

  CrossRef

 36. 36
  Hongwei Bai, Zhaoyang Liu, Darren Delai Sun, Siew Hwa Chan, Hierarchical 3D micro-/nano-V2O5 (vanadium pentoxide) spheres as cathode materials for high-energy and high-power lithium ion-batteries, Energy, 2014, 76, 607

  CrossRef

 37. 37
  Yao Fu, Hao Jiang, Yanjie Hu, Ling Zhang, Chunzhong Li, Hierarchical porous Li4Mn5O12 nano/micro structure as superior cathode materials for Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 261, 306

  CrossRef

 38. 38
  Min-Joon Lee, Sanghan Lee, Pilgun Oh, Youngsik Kim, Jaephil Cho, High Performance LiMn2O4Cathode Materials Grown with Epitaxial Layered Nanostructure for Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 2, 993

  CrossRef

 39. 39
  Henghui Xu, Xianluo Hu, Yongming Sun, Wei Luo, Chaoji Chen, Yang Liu, Yunhui Huang, Highly porous Li4Ti5O12/C nanofibers for ultrafast electrochemical energy storage, Nano Energy, 2014, 10, 163

  CrossRef

 40. 40
  Hao Jiang, Yao Fu, Yanjie Hu, Chaoyi Yan, Ling Zhang, Pooi See Lee, Chunzhong Li, Hollow LiMn2O4 Nanocones as Superior Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries with Enhanced Power and Cycle Performances, Small, 2014, 10, 6
 41. 41
  Jili Li, Youqi Zhu, Lin Wang, Chuanbao Cao, Lithium Titanate Epitaxial Coating on Spinel Lithium Manganese Oxide Surface for Improving the Performance of Lithium Storage Capability, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 21, 18742

  CrossRef

 42. 42
  Peng Mei, Xing-Long Wu, Haiming Xie, Liqun Sun, Yanping Zeng, Jingping Zhang, Linghua Tai, Xin Guo, Lina Cong, Shunchao Ma, Cen Yao, Rongshun Wang, LiV3O8 nanorods as cathode materials for high-power and long-life rechargeable lithium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 49, 25494

  CrossRef

 43. 43
  Yanfeng Yue, Andrew J. Binder, Bingkun Guo, Zhiyong Zhang, Zhen-An Qiao, Chengcheng Tian, Sheng Dai, Mesoporous Prussian Blue Analogues: Template-Free Synthesis and Sodium-Ion Battery Applications, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 12
 44. 44
  Yanfeng Yue, Andrew J. Binder, Bingkun Guo, Zhiyong Zhang, Zhen-An Qiao, Chengcheng Tian, Sheng Dai, Mesoporous Prussian Blue Analogues: Template-Free Synthesis and Sodium-Ion Battery Applications, Angewandte Chemie, 2014, 126, 12
 45. 45
  Jang-Hoon Park, Ju-Myung Kim, Chang Kee Lee, Sang-Young Lee, Mixed ion/electron-conductive protective soft nanomatter-based conformal surface modification of lithium-ion battery cathode materials, Journal of Power Sources, 2014, 263, 209

  CrossRef

 46. 46
  Jung-Hwan Kim, Jeong-Hoon Kim, Eun-Sun Choi, Jong Hun Kim, Sang-Young Lee, Nanoporous polymer scaffold-embedded nonwoven composite separator membranes for high-rate lithium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 97, 54312

  CrossRef

 47. 47
  Xiaodong Xu, Wen Liu, Youngsik Kim, Jaephil Cho, Nanostructured transition metal sulfides for lithium ion batteries: Progress and challenges, Nano Today, 2014, 9, 5, 604

  CrossRef

 48. 48
  Dandan Wang, Yunlong Zhao, Xu Xu, Kalele Mulonda Hercule, Mengyu Yan, Qinyou An, Xiaocong Tian, Jiaming Xu, Longbing Qu, Liqiang Mai, Novel Li2MnO3 nanowire anode with internal Li-enrichment for use in a Li-ion battery, Nanoscale, 2014, 6, 14, 8124

  CrossRef

 49. 49
  W.W. Wu, H.F. Xiang, G.B. Zhong, W. Su, W. Tang, Y. Zhang, Y. Yu, C.H. Chen, Ordered LiNi0.5Mn1.5O4 hollow microspheres as high-rate 5V cathode materials for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 119, 206

  CrossRef

 50. 50
  Jingang Yang, Fangyi Cheng, Xiaolong Zhang, Haiyan Gao, Zhanliang Tao, Jun Chen, Porous 0.2Li2MnO3·0.8LiNi0.5Mn0.5O2nanorods as cathode materials for lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 6, 1636

  CrossRef

 51. 51
  H. B. Lin, J. N. Hu, H. B. Rong, Y. M. Zhang, S. W. Mai, L. D. Xing, M. Q. Xu, X. P. Li, W. S. Li, Porous LiMn2O4 cubes architectured with single-crystalline nanoparticles and exhibiting excellent cyclic stability and rate capability as the cathode of a lithium ion battery, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9272

  CrossRef

 52. 52
  Donglin Li, Hong-Tuan-Hua Yong, Rong Xie, Xiaoyong Fan, Lei Gou, Miao Tian, Shoulong Ma, Limin Hao, Lei Ni, Li Duan, Solution-processable design strategy for a Li2FeSiO4@C/Fe nanocomposite as a cathode material for high power lithium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 67, 35541

  CrossRef

 53. 53
  F.X. Wang, S.Y. Xiao, Y.S. Zhu, Z. Chang, C.L. Hu, Y.P. Wu, R. Holze, Spinel LiMn2O4 nanohybrid as high capacitance positive electrode material for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 246, 19

  CrossRef

 54. 54
  Xianfu Wang, Bin Liu, Qingyi Xiang, Qiufan Wang., Xiaojuan Hou, Di Chen, Guozhen Shen, Spray-Painted Binder-Free SnSe Electrodes for High-Performance Energy-Storage Devices, ChemSusChem, 2014, 7, 1
 55. 55
  Jiexi Wang, Qiaobao Zhang, Xinhai Li, Zhixing Wang, Huajun Guo, Daguo Xu, Kaili Zhang, Sputtering graphite coating to improve the elevated-temperature cycling ability of the LiMn2O4electrode, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 30, 16021

  CrossRef

 56. 56
  Nan Qiu, Takeshi Hashishin, Zhenquan Tan, Kazuhiro Yamamoto, Youli Hong, Jing Zhang, Tiandou Hu, Satoshi Ohara, Sucrose-induced structural changes in LiNi0.5Mn1.5O4, RSC Advances, 2014, 4, 53, 27850

  CrossRef

 57. 57
  Pilgun Oh, Seungjun Myeong, Woongrae Cho, Min-Joon Lee, Minseong Ko, Hu Young Jeong, Jaephil Cho, Superior Long-Term Energy Retention and Volumetric Energy Density for Li-Rich Cathode Materials, Nano Letters, 2014, 14, 10, 5965

  CrossRef

 58. 58
  Hye Jin Lee, Yong Joon Park, Surface modification of Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2 nanoparticles with polydopamine-assisted MgF2 coating, Materials Research Bulletin, 2014, 58, 169

  CrossRef

 59. 59
  Pengli Zhu, Xiangli Chu, Fengrui Zhou, Rong Sun, Chingping Wong, Synergistic effect for the preparation of LiMn2O4microspheres with high electrochemical performance, RSC Adv., 2014, 4, 7, 3293

  CrossRef

 60. 60
  Guanhua Jin, Hang Qiao, Hualin Xie, Haiyan Wang, Kejian He, Ping Liu, Jiajie Chen, Yougen Tang, Suqin Liu, Chenghuan Huang, Synthesis of single-crystalline octahedral LiMn2O4 as high performance cathode for Li-ion battery, Electrochimica Acta, 2014, 150, 1

  CrossRef

 61. 61
  Maowen Xu, Yubin Niu, Yutao Li, Shujuan Bao, Chang Ming Li, Synthesis of sodium manganese oxides with tailored multi-morphologies and their application in lithium/sodium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 57, 30340

  CrossRef

 62. 62
  Zhong-jie Jiang, Zhongqing Jiang, Weiheng Chen, The role of holes in improving the performance of nitrogen-doped holey graphene as an active electrode material for supercapacitor and oxygen reduction reaction, Journal of Power Sources, 2014, 251, 55

  CrossRef

 63. 63
  Jiantie Xu, Shu-Lei Chou, Cuifeng Zhou, Qin-Fen Gu, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Three-dimensional-network Li3V2(PO4)3/C composite as high rate lithium ion battery cathode material and its compatibility with ionic liquid electrolytes, Journal of Power Sources, 2014, 246, 124

  CrossRef

 64. 64
  Delong Ma, Shuang Yuan, Zhanyi Cao, Three-dimensionally macroporous graphene-supported Fe3O4 composite as anode material for Li-ion batteries with long cycling life and ultrahigh rate capability, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 17, 2017

  CrossRef

 65. 65
  Sihui Wang, Jiong Yang, Xiaobiao Wu, Yixiao Li, Zhengliang Gong, Wen Wen, Min Lin, Jihui Yang, Yong Yang, Toward high capacity and stable manganese-spinel electrode materials: A case study of Ti-substituted system, Journal of Power Sources, 2014, 245, 570

  CrossRef

 66. 66
  Gui-Liang Xu, Qi Wang, Jun-Chuan Fang, Yue-Feng Xu, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Tuning the structure and property of nanostructured cathode materials of lithium ion and lithium sulfur batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 19941

  CrossRef

 67. 67
  Jing Xu, Chuze Ma, Mahalingam Balasubramanian, Ying Shirley Meng, Understanding Na2Ti3O7as an ultra-low voltage anode material for a Na-ion battery, Chem. Commun., 2014, 50, 83, 12564

  CrossRef

 68. 68
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Jiaqi Wei, Shengyan Yin, Zhili Dong, Rachid Yazami, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 49
 69. 69
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Jiaqi Wei, Shengyan Yin, Zhili Dong, Rachid Yazami, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 49
 70. 70
  Wei Weng, Qian Sun, Ye Zhang, Huijuan Lin, Jing Ren, Xin Lu, Min Wang, Huisheng Peng, Winding Aligned Carbon Nanotube Composite Yarns into Coaxial Fiber Full Batteries with High Performances, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3432

  CrossRef

 71. 71
  Jiexi Wang, Qiaobao Zhang, Xinhai Li, Zhixing Wang, Kaili Zhang, Huajun Guo, Guochun Yan, Bin Huang, Zhenjiang He, A graphite functional layer covering the surface of LiMn2O4 electrode to improve its electrochemical performance, Electrochemistry Communications, 2013, 36, 6

  CrossRef

 72. 72
  Chunyu Zhu, Genki Saito, Tomohiro Akiyama, A new CaCO3-template method to synthesize nanoporous manganese oxide hollow structures and their transformation to high-performance LiMn2O4 cathodes for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 24, 7077

  CrossRef

 73. 73
  Jianqing Zhao, Ying Wang, Atomic layer deposition of epitaxial ZrO2 coating on LiMn2O4 nanoparticles for high-rate lithium ion batteries at elevated temperature, Nano Energy, 2013, 2, 5, 882

  CrossRef

 74. 74
  Jae-Geun Kim, Dongqi Shi, Min-Sik Park, Goojin Jeong, Yoon-Uk Heo, Minsu Seo, Young-Jun Kim, Jung Ho Kim, Shi Xue Dou, Controlled Ag-driven superior rate-capability of Li4Ti5O12 anodes for lithium rechargeable batteries, Nano Research, 2013, 6, 5, 365

  CrossRef

 75. 75
  Sujith Kalluri, Kuok Hau Seng, Zaiping Guo, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, Electrospun lithium metal oxide cathode materials for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 48, 25576

  CrossRef

 76. 76
  Jun Liu, Wei Liu, Shaomin Ji, Yichun Zhou, Peter Hodgson, Yuncang Li, Electrospun Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Hierarchical Nanofibers as 5 V Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries, ChemPlusChem, 2013, 78, 7
 77. 77
  Jun Liu, Wei Liu, Kunfeng Chen, Shaomin Ji, Yichun Zhou, Yanling Wan, Dongfeng Xue, Peter Hodgson, Yuncang Li, Facile Synthesis of Transition-Metal Oxide Nanocrystals Embedded in Hollow Carbon Microspheres for High-Rate Lithium-Ion-Battery Anodes, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 30
 78. 78
  Ze Yang, Yan Jiang, Heng-Hui Xu, Yun-Hui Huang, High-performance porous nanoscaled LiMn2O4 prepared by polymer-assisted sol–gel method, Electrochimica Acta, 2013, 106, 63

  CrossRef

 79. 79
  Jaephil Cho, Angewandte Chemie, 2013, 125, 15
 80. 80
  Jaephil Cho, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 15
 81. 81
  Liqiang Mai, Shuo Li, Yifan Dong, Yunlong Zhao, Yanzhu Luo, Hongmei Xu, Long-life and high-rate Li3V2(PO4)3/C nanosphere cathode materials with three-dimensional continuous electron pathways, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4864

  CrossRef

 82. 82
  Faxing Wang, Shiying Xiao, Zheng Chang, Yaqiong Yang, Yuping Wu, Nanoporous LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 as an ultra-fast charge cathode material for aqueous rechargeable lithium batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 80, 9209

  CrossRef

 83. 83
  Yun Xu, Gen Chen, Engang Fu, Meng Zhou, Marco Dunwell, Ling Fei, Shuguang Deng, Paul Andersen, Yongqiang Wang, Quanxi Jia, Hongmei Luo, Nickel substituted LiMn2O4 cathode with durable high-rate capability for Li-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 40, 18441

  CrossRef

 84. 84
  Sanghan Lee, Minseul Jeong, Jaephil Cho, Optimized 4-V Spinel Cathode Material with High Energy Density for Li-Ion Cells Operating at 60 °C, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 12
 85. 85
  Yuanfu Deng, Yubo Zhou, Zhicong Shi, Xue Zhou, Xie Quan, Guohua Chen, Porous LiMn2O4 microspheres as durable high power cathode materials for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 28, 8170

  CrossRef

 86. 86
  Xiaodong Xu, Sanghan Lee, Sookyung Jeong, Youngsik Kim, Jaephil Cho, Recent progress on nanostructured 4V cathode materials for Li-ion batteries for mobile electronics, Materials Today, 2013, 16, 12, 487

  CrossRef

 87. 87
  Feng Wu, Ning Li, Yuefeng Su, Haofang Shou, Liying Bao, Wen Yang, Linjing Zhang, Ran An, Shi Chen, Spinel/Layered Heterostructured Cathode Material for High-Capacity and High-Rate Li-Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 27
 88. 88
  Feng Hao, Daining Fang, Tailoring diffusion-induced stresses of core-shell nanotube electrodes in lithium-ion batteries, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 1, 013507

  CrossRef

 89. 89
  Jun Liu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Tiny Li4Ti5O12 nanoparticles embedded in carbon nanofibers as high-capacity and long-life anode materials for both Li-ion and Na-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 48, 20813

  CrossRef

 90. 90
  Xianfu Wang, Qingyi Xiang, Bin Liu, Lijing Wang, Tao Luo, Di Chen, Guozhen Shen, TiO2 modified FeS Nanostructures with Enhanced Electrochemical Performance for Lithium-Ion Batteries, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 91. 91
  Na Li, Guangmin Zhou, Ruopian Fang, Feng Li, Hui-Ming Cheng, TiO2/graphene sandwich paper as an anisotropic electrode for high rate lithium ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7780

  CrossRef

 92. 92
  Hui Xia, Zhentao Luo, Jianping Xie, Nanostructured LiMn2O4 and their composites as high-performance cathodes for lithium-ion batteries, Progress in Natural Science: Materials International, 2012, 22, 6, 572

  CrossRef