SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xing Qian, Huan-Huan Gao, Yi-Zhou Zhu, Lin Lu, Jian-Yu Zheng, 6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline-based organic dyes containing different electron-rich conjugated linkers for highly efficient dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2015, 280, 573

  CrossRef

 2. 2
  Tao Zhang, Xing Qian, Peng-Fei Zhang, Yi-Zhou Zhu, Jian-Yu Zheng, A meso–meso directly linked porphyrin dimer-based double D–π–A sensitizer for efficient dye-sensitized solar cells, Chem. Commun., 2015, 51, 18, 3782

  CrossRef

 3. 3
  Wenjun Wu, Jiaxing Wang, Zhiwei Zheng, Yue Hu, Jiayu Jin, Qiong Zhang, Jianli Hua, A strategy to design novel structure photochromic sensitizers for dye-sensitized solar cells, Scientific Reports, 2015, 5, 8592

  CrossRef

 4. 4
  Qunping Fan, Min Li, Pingao Yang, Yu Liu, Manjun Xiao, Xiangdong Wang, Hua Tan, Yafei Wang, Renqiang Yang, Weiguo Zhu, Acceptor-donor-acceptor small molecules containing benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene and rhodanine units for solution processed organic solar cells, Dyes and Pigments, 2015, 116, 13

  CrossRef

 5. 5
  Lei Zhang, Jacqueline M. Cole, Anchoring Groups for Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150203133917001

  CrossRef

 6. 6
  Xing Qian, Yi-Zhou Zhu, Wen-Ying Chang, Jian Song, Bin Pan, Lin Lu, Huan-Huan Gao, Jian-Yu Zheng, Benzo[a]carbazole-Based Donor−π–Acceptor Type Organic Dyes for Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150423153407006

  CrossRef

 7. 7
  Xing Qian, Huan-Huan Gao, Yi-Zhou Zhu, Lin Lu, Jian-Yu Zheng, Biindole-based double D–π–A branched organic dyes for efficient dye-sensitized solar cells, RSC Adv., 2015, 5, 6, 4368

  CrossRef

 8. 8
  Mao Mao, Xiaolin Zhang, Le Cao, Yao Tong, Guahua Wu, Design of Bodipy based organic dyes for high-efficient dye-sensitized solar cells employing double electron acceptors, Dyes and Pigments, 2015, 117, 28

  CrossRef

 9. 9
  Yousuke Ooyama, Koji Uenaka, Joji Ohshita, Development of a functionally separated D–π-A fluorescent dye with a pyrazyl group as an electron-accepting group for dye-sensitized solar cells, Org. Chem. Front., 2015,

  CrossRef

 10. 10
  Kankatala S.V. Gupta, Ji Zhang, Gabriele Marotta, Marri Anil Reddy, Surya Prakash Singh, Ashraful Islam, Liyuan Han, Filippo De Angelis, Malapaka Chandrasekharam, Mariachiara Pastore, Effect of the anchoring group in the performance of carbazole-phenothiazine dyads for dye-sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2015, 113, 536

  CrossRef

 11. 11
  Hua Jiang, Kazuaki Oniwa, Ashraful Islam, Jian Zhao, Liyuan Han, Ying-Ji Sun, Ming Bao, Naoki Asao, Yoshinori Yamamoto, Tienan Jin, Efficient thieno[3,2-a]carbazole-based organic dyes for dye-sensitized solar cells, Tetrahedron, 2015,

  CrossRef

 12. 12
  Renzhi Li, Min Zhang, Cancan Yan, Zhaoyang Yao, Jing Zhang, Peng Wang, Electron-Acceptor-Dependent Light Absorption, Excited-State Relaxation, and Charge Generation in Triphenylamine Dye-Sensitized Solar Cells, ChemSusChem, 2015, 8, 1
 13. 13
  Yuanhang Zhou, Weichao Chen, Zhengkun Du, Dangqiang Zhu, Dan Ouyang, Liangliang Han, Renqiang Yang, High open-circuit voltage solution-processed organic solar cells based on a star-shaped small molecule end-capped with a new rhodanine derivative, Science China Chemistry, 2015, 58, 2, 357

  CrossRef

 14. 14
  Ze-Min Ju, Hai-Lang Jia, Xue-Hai Ju, Xing-Fu Zhou, Zhi-Qiang Shi, He-Gen Zheng, Ming-Dao Zhang, Improvement of dye-sensitized solar cells performance through introducing different heterocyclic groups to triarylamine dyes, RSC Adv., 2015, 5, 5, 3720

  CrossRef

 15. 15
  Liu Yang, Zhiwei Zheng, Yan Li, Wenjun Wu, He Tian, Zhaohui Wang, N-Annulated perylene-based metal-free organic sensitizers for dye-sensitized solar cells, Chem. Commun., 2015, 51, 23, 4842

  CrossRef

 16. 16
  Yuanhang Zhou, Manjun Xiao, Deyu Liu, Zhengkun Du, Weichao Chen, Dan Ouyang, Liangliang Han, Xiaobo Wan, Renqiang Yang, Synthesis and photovoltaic properties of new small molecules with rhodanine derivative as the end-capped blocks, Organic Electronics, 2015, 17, 355

  CrossRef

 17. 17
  Xue-Xin Dai, Hao-Lin Feng, Zu-Sheng Huang, Meng-Jiao Wang, Lingyun Wang, Dai-Bin Kuang, Herbert Meier, Derong Cao, Synthesis of phenothiazine-based di-anchoring dyes containing fluorene linker and their photovoltaic performance, Dyes and Pigments, 2015, 114, 47

  CrossRef

 18. 18
  Jian Zhao, Kazuaki Oniwa, Ashraful Islam, Chuanjiang Qin, Naoki Asao, Liyuan Han, Yoshinori Yamamoto, Tienan Jin, Thieno[2,3,a]carbazole donor-based organic dyes for high efficiency dye-sensitized solar cells, Org. Chem. Front., 2015, 2, 3, 253

  CrossRef

 19. 19
  Xing Qian, Lin Lu, Yi-Zhou Zhu, Huan-Huan Gao, Jian-Yu Zheng, Triazatruxene-based organic dyes containing a rhodanine-3-acetic acid acceptor for dye-sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2015, 113, 737

  CrossRef

 20. 20
  Danny Arteaga, Robert Cotta, Alejandro Ortiz, Braulio Insuasty, Nazario Martin, Luis Echegoyen, Zn(II)-porphyrin dyes with several electron acceptor groups linked by vinyl-fluorene or vinyl-thiophene spacers for dye-sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2015, 112, 127

  CrossRef

 21. 21
  Daniele Franchi, Massimo Calamante, Gianna Reginato, Lorenzo Zani, Maurizio Peruzzini, Maurizio Taddei, Fabrizia Fabrizi de Biani, Riccardo Basosi, Adalgisa Sinicropi, Daniele Colonna, Aldo Di Carlo, Alessandro Mordini, A comparison of carboxypyridine isomers as sensitizers for dye-sensitized solar cells: assessment of device efficiency and stability, Tetrahedron, 2014, 70, 36, 6285

  CrossRef

 22. 22
  Zhe Zeng, Bao Zhang, Chengjie Li, Xiao Peng, Xiujun Liu, Shuxian Meng, Yaqing Feng, A key point of porphyrin structure affect DSSCs performance based on porphyrin sensitizers, Dyes and Pigments, 2014, 100, 278

  CrossRef

 23. 23
  Bismi Basheer, Dona Mathew, Benny K. George, C.P. Reghunadhan Nair, An overview on the spectrum of sensitizers: The heart of Dye Sensitized Solar Cells, Solar Energy, 2014, 108, 479

  CrossRef

 24. 24
  G.D. Sharma, K.R. Patel, M.S. Roy, R. Misra, Characterization of two new (A–π)2–D–A type dyes with different central D unit and their application for dye sensitized solar cells, Organic Electronics, 2014, 15, 8, 1780

  CrossRef

 25. 25
  Xuefeng Lu, Suhua Fan, Jinhong Wu, Xiaowei Jia, Zhong-Sheng Wang, Gang Zhou, Controlling the Charge Transfer in D–A–D Chromophores Based on Pyrazine Derivatives, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 14, 6480

  CrossRef

 26. 26
  Xi Sun, Yueqiang Wang, Xin Li, Hans Ågren, Weihong Zhu, He Tian, Yongshu Xie, Cosensitizers for simultaneous filling up of both absorption valleys of porphyrins: a novel approach for developing efficient panchromatic dye-sensitized solar cells, Chem. Commun., 2014, 50, 98, 15609

  CrossRef

 27. 27
  Hong-Qiang Xia, Chui-Peng Kong, Jian Wang, Fu-Quan Bai, Hong-Xing Zhang, Design of D–A–π–A organic dyes with different acceptor and auxiliary acceptor for highly efficient dye-sensitized solar cells: a computational study, RSC Adv., 2014, 4, 92, 50338

  CrossRef

 28. 28
  Yousuke Ooyama, Takafumi Sato, Yutaka Harima, Joji Ohshita, Development of a D–π–A dye with benzothienopyridine as the electron-withdrawing anchoring group for dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10, 3293

  CrossRef

 29. 29
  Yousuke Ooyama, Takehiro Yamada, Takuya Fujita, Yutaka Harima, Joji Ohshita, Development of D–π–Cat fluorescent dyes with a catechol group for dye-sensitized solar cells based on dye-to-TiO2 charge transfer, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 22, 8500

  CrossRef

 30. 30
  Boyang Chu, Hong Wang, Bertrand Xerri, Ka-Ho Lee, Tingbin Yang, Zilong Wang, Zhenyang Lin, Yongye Liang, Carlo Adamo, Shihe Yang, Jianwei Sun, Dithieno[3,2-b:2′,3′-d]pyran-containing organic D–π–A sensitizers for dye-sensitized solar cells, RSC Adv., 2014, 4, 107, 62472

  CrossRef

 31. 31
  Girijesh Kumar Verma, Gaurav Shukla, Anugula Nagaraju, Abhijeet Srivastava, Maya Shankar Singh, DMAP-promoted cascade C–S/C–N bonds formation approach to 1,3-thiazolidin-4-ones via annulation of β-ketothioamides with α-halocarboxylic acids at room temperature, Tetrahedron, 2014, 70, 39, 6980

  CrossRef

 32. 32
  Girijesh Kumar Verma, Gaurav Shukla, Anugula Nagaraju, Abhijeet Srivastava, Keshav Raghuvanshi, Maya Shankar Singh, DMAP-promoted domino annulation of β-ketothioamides with internal alkynes: a highly regioselective access to functionalized 1,3-thiazolidin-4-ones at room temperature, RSC Advances, 2014, 4, 23, 11640

  CrossRef

 33. 33
  Jiangyi Mao, Dan Wang, Shih-Hung Liu, Yandi Hang, Yaoyao Xu, Qiong Zhang, Wenjun Wu, Pi-Tai Chou, Jianli Hua, Dye-Sensitized Solar Cells Based on Functionally Separated D-π-A Dyes with 2-Cyanopyridine as an Electron-Accepting and Anchoring Group, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 2
 34. 34
  Dong Yuel Kwon, Dong Min Chang, Young Sik Kim, Effect of electron withdrawing unit for dye-sensitized solar cell based on D-A-π-A organic dyes, Materials Research Bulletin, 2014, 58, 93

  CrossRef

 35. 35
  Lei Wang, Xichuan Yang, Jianghua Zhao, Fuguo Zhang, Xiuna Wang, Licheng Sun, Efficient Organic Sensitizers with Pyridine-N-oxide as an Anchor Group for Dye-Sensitized Solar Cells, ChemSusChem, 2014, 7, 9
 36. 36
  Xu-Feng Zang, Teng-Long Zhang, Zu-Sheng Huang, Zafar Iqbal, Dai-Bin Kuang, Lingyun Wang, Herbert Meier, Derong Cao, Impact of the position isomer of the linkage in the double D–A branch-based organic dyes on the photovoltaic performance, Dyes and Pigments, 2014, 104, 89

  CrossRef

 37. 37
  Jung Tae Park, Won Seok Chi, Harim Jeon, Jong Hak Kim, Improved electron transfer and plasmonic effect in dye-sensitized solar cells with bi-functional Nb-doped TiO2/Ag ternary nanostructures, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2718

  CrossRef

 38. 38
  ZhiFang Wu, Xin Li, Jing Li, JianLi Hua, Hans Ågren, He Tian, Influence of the Auxiliary Acceptor on the Absorption Response and Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 12
 39. 39
  Jiabao Yang, Paramaguru Ganesan, Joël Teuscher, Thomas Moehl, Yong Joo Kim, Chenyi Yi, Pascal Comte, Kai Pei, Thomas W. Holcombe, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Jianli Hua, Shaik M. Zakeeruddin, He Tian, Michael Grätzel, Influence of the Donor Size in D−π–A Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 15, 5722

  CrossRef

 40. 40
  Maxence Urbani, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Tomás Torres, Meso-Substituted Porphyrins for Dye-Sensitized Solar Cells, Chemical Reviews, 2014, 141212154229006

  CrossRef

 41. 41
  Paramaguru Ganesan, Aravindkumar Chandiran, Peng Gao, Renganathan Rajalingam, Michael Grätzel, Mohammad Khaja. Nazeeruddin, Molecular Engineering of 2-Quinolinone Based Anchoring Groups for Dye-Sensitized Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 30, 16896

  CrossRef

 42. 42
  Tsuyoshi Michinobu, Norifusa Satoh, Jinhua Cai, Yongrong Li, Liyuan Han, Novel design of organic donor–acceptor dyes without carboxylic acid anchoring groups for dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 17, 3367

  CrossRef

 43. 43
  Chuanjiang Qin, Youhei Numata, Shufang Zhang, Xudong Yang, Ashraful Islam, Kun Zhang, Han Chen, Liyuan Han, Novel Near-Infrared Squaraine Sensitizers for Stable and Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 44. 44
  Carlos Alberto Echeverry, Alberto Insuasty, María Ángeles Herranz, Alejandro Ortíz, Robert Cotta, Vivek Dhas, Luis Echegoyen, Braulio Insuasty, Nazario Martín, Organic dyes containing 2-(1,1-dicyanomethylene)rhodanine as an efficient electron acceptor and anchoring unit for dye-sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2014, 107, 9

  CrossRef

 45. 45
  Bianca Cecconi, Alessandro Mordini, Gianna Reginato, Lorenzo Zani, Maurizio Taddei, Fabrizia Fabrizi de Biani, Filippo De Angelis, Gabriele Marotta, Paolo Salvatori, Massimo Calamante, Pyridine-N-Oxide 2-Carboxylic Acid: An Acceptor Group for Organic Sensitizers with Enhanced Anchoring Stability in Dye-Sensitized Solar Cells, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 2
 46. 46
  Faliang Gou, Xu Jiang, Ran Fang, Huanwang Jing, Zhenping Zhu, Strategy to Improve Photovoltaic Performance of DSSC Sensitized by Zinc Prophyrin Using Salicylic Acid as a Tridentate Anchoring Group, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6697

  CrossRef

 47. 47
  Sie-Rong Li, Chuan-Pei Lee, Po-Fan Yang, Chia-Wei Liao, Mandy M. Lee, Wei-Lin Su, Chun-Ting Li, Hao-Wu Lin, Kuo-Chuan Ho, Shih-Sheng Sun, Structure–Performance Correlations of Organic Dyes with an Electron-Deficient Diphenylquinoxaline Moiety for Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 32
 48. 48
  Julien Massin, Laurent Ducasse, Thierry Toupance, Céline Olivier, Tetrazole as a New Anchoring Group for the Functionalization of TiO2Nanoparticles: A Joint Experimental and Theoretical Study, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 20, 10677

  CrossRef

 49. 49
  Hai-Bin Li, Jian-Zhao Zhang, Ji Zhang, Yong Wu, Yi-Ai Duan, Zhong-Min Su, Yun Geng, Theoretical studies on organic D-π-A sensitizers with planar triphenylamine donor and different π-linkers for dyes-sensitized solar cells, Journal of Molecular Modeling, 2014, 20, 7

  CrossRef

 50. 50
  Jiangyi Mao, Jiabao Yang, Joël Teuscher, Thomas Moehl, Chenyi Yi, Robin Humphry-Baker, Pascal Comte, Carole Grätzel, Jianli Hua, Shaik M. Zakeeruddin, He Tian, Michael Grätzel, Thiadiazolo[3,4-c]pyridine Acceptor Based Blue Sensitizers for High Efficiency Dye-Sensitized Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 30, 17090

  CrossRef

 51. 51
  Lei Zhang, Jacqueline M. Cole, TiO2-Assisted Photoisomerization of Azo Dyes Using Self-Assembled Monolayers: Case Study onpara-Methyl Red Towards Solar-Cell Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3742

  CrossRef

 52. 52
  Lei Zhang, Jacqueline M. Cole, Chencheng Dai, Variation in Optoelectronic Properties of Azo Dye-Sensitized TiO2Semiconductor Interfaces with Different Adsorption Anchors: Carboxylate, Sulfonate, Hydroxyl and Pyridyl Groups, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7535

  CrossRef

 53. 53
  Wenjun Wu, Zhong-Yu Li, Zhiwei Zheng, Yue Hu, Jianli Hua, π–π and p–π conjugation, which is more efficient for intermolecular charge transfer in starburst triarylamine donors of platinum acetylide sensitizers?, Dyes and Pigments, 2014, 111, 21

  CrossRef

 54. 54
  Ryan Yeh-Yung Lin, Hung-Wen Lin, Yung-Sheng Yen, Chia-Hao Chang, Hsien-Hsin Chou, Ping-Wei Chen, Chih-Yu Hsu, Yung-Chung Chen, Jiann T. Lin, Kuo-Chuan Ho, 2,6-Conjugated anthracene sensitizers for high-performance dye-sensitized solar cells, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2477

  CrossRef

 55. 55
  Ji Zhang, Hai-Bin Li, Jian-Zhao Zhang, Yong Wu, Yun Geng, Qiang Fu, Zhong-Min Su, A promising anchor group for efficient organic dye sensitized solar cells with iodine-free redox shuttles: a theoretical evaluation, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 44, 14000

  CrossRef

 56. 56
  Roberto Grisorio, Luisa De Marco, Giovanni Allegretta, Roberto Giannuzzi, Gian Paolo Suranna, Michele Manca, Piero Mastrorilli, Giuseppe Gigli, Anchoring stability and photovoltaic properties of new D(-π-A)2 dyes for dye-sensitized solar cell applications, Dyes and Pigments, 2013, 98, 2, 221

  CrossRef

 57. 57
  Mao Liang, Jun Chen, Arylamine organic dyes for dye-sensitized solar cells, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 8, 3453

  CrossRef

 58. 58
  Huiyang Li, Yingqin Hou, Yizhou Yang, Runli Tang, Junnian Chen, Heng Wang, Hongwei Han, Tianyou Peng, Qianqian Li, Zhen Li, Attempt to Improve the Performance of Pyrrole-Containing Dyes in Dye Sensitized Solar Cells by Adjusting Isolation Groups, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12469

  CrossRef

 59. 59
  Sekar Ramkumar, Sambandam Anandan, Bibridged bianchoring metal-free dyes based on phenoxazine and triphenyl amine as donors for dye-sensitized solar cell applications, RSC Advances, 2013, 3, 44, 21535

  CrossRef

 60. 60
  Jian Liu, Youhei Numata, Chuanjiang Qin, Ashraful Islam, Xudong Yang, Liyuan Han, Circle chain embracing donor–acceptor organic dye: simultaneous improvement of photocurrent and photovoltage for dye-sensitized solar cells, Chemical Communications, 2013, 49, 69, 7587

  CrossRef

 61. 61
  Kai Pei, Yongzhen Wu, Ashraful Islam, Qiong Zhang, Liyuan Han, He Tian, Weihong Zhu, Constructing High-Efficiency D–A−π–A-Featured Solar Cell Sensitizers: a Promising Building Block of 2,3-Diphenylquinoxaline for Antiaggregation and Photostability, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 11, 4986

  CrossRef

 62. 62
  Ming-Dao Zhang, Hai-Xian Xie, Xue-Hai Ju, Ling Qin, Qing-Xiang Yang, He-Gen Zheng, Xing-Fu Zhou, D-D-π-A organic dyes containing 4,4′-di(2-thienyl)triphenylamine moiety for efficient dye-sensitized solar cells, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 2, 634

  CrossRef

 63. 63
  Kang Deuk Seo, Ban Seok You, In Tack Choi, Myung Jong Ju, Mi You, Hong Seok Kang, Hwan Kyu Kim, Dual-channel anchorable organic dye with triphenylamine-based core bridge unit for dye-sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2013, 99, 3, 599

  CrossRef

 64. 64
  Kang Deuk Seo, Ban Seok You, In Tack Choi, Myung Jong Ju, Mi You, Hong Seok Kang, Hwan Kyu Kim, Dual-channel anchorable organic dyes with well-defined structures for highly efficient dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9947

  CrossRef

 65. 65
  Yousuke Ooyama, Yuta Hagiwara, Yuichiro Oda, Tomonobu Mizumo, Yutaka Harima, Joji Ohshita, Dye-sensitized solar cells based on a functionally separated D–π–A fluorescent dye with an aldehyde as an electron-accepting group, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 8, 2336

  CrossRef

 66. 66
  Yousuke Ooyama, Naoya Yamaguchi, Ichiro Imae, Kenji Komaguchi, Joji Ohshita, Yutaka Harima, Dye-sensitized solar cells based on D–π–A fluorescent dyes with two pyridyl groups as an electron-withdrawing–injecting anchoring group, Chemical Communications, 2013, 49, 25, 2548

  CrossRef

 67. 67
  Kang Deuk Seo, Ban Seok You, In Taek Choi, Myung Jong Ju, Mi You, Hong Seok Kang, Hwan Kyu Kim, Dye-Sensitized Solar Cells based on Organic Dual-Channel Anchorable Dyes with Well-Defined Core Bridge Structures, ChemSusChem, 2013, 6, 11
 68. 68
  Shengyun Cai, Guojian Tian, Xin Li, Jianhua Su, He Tian, Efficient and stable DSSC sensitizers based on substituted dihydroindolo[2,3-b]carbazole donors with high molar extinction coefficients, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 37, 11295

  CrossRef

 69. 69
  Cheng Chen, Xichuan Yang, Ming Cheng, Fuguo Zhang, Jianghua Zhao, Licheng Sun, Efficient Panchromatic Organic Sensitizers with Dihydrothiazole Derivative as π-Bridge for Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 10960

  CrossRef

 70. 70
  Quanyou Feng, Qian Zhang, Xuefeng Lu, Hong Wang, Gang Zhou, Zhong-Sheng Wang, Facile and Selective Synthesis of Oligothiophene-Based Sensitizer Isomers: An Approach toward Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 18, 8982

  CrossRef

 71. 71
  Bo Liu, Wenqin Li, Bao Wang, Xiaoyan Li, Qingbin Liu, Yoshinori Naruta, Weihong Zhu, Influence of different anchoring groups in indoline dyes for dye-sensitized solar cells: Electron injection, impedance and charge recombination, Journal of Power Sources, 2013, 234, 139

  CrossRef

 72. 72
  Takeshi Maeda, Shigeki Arikawa, Hidekazu Nakao, Shigeyuki Yagi, Hiroyuki Nakazumi, Linearly π-extended squaraine dyes enable the spectral response of dye-sensitized solar cells in the NIR region over 800 nm, New J. Chem., 2013, 37, 3, 701

  CrossRef

 73. 73
  Shahzada Ahmad, Elena Guillén, Ladislav Kavan, Michael Grätzel, Mohammad K. Nazeeruddin, Metal free sensitizer and catalyst for dye sensitized solar cells, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3439

  CrossRef

 74. 74
  Lai-Fan Lai, Chuanjiang Qin, Chung-Hin Chui, Ashraful Islam, Liyuan Han, Cheuk-Lam Ho, Wai-Yeung Wong, New fluorenone-containing organic photosensitizers for dye-sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2013, 98, 3, 428

  CrossRef

 75. 75
  Wenqin Li, Bo Liu, Yongzhen Wu, Shiqin Zhu, Qiong Zhang, Weihong Zhu, Organic sensitizers incorporating 3,4-ethylenedioxythiophene as the conjugated bridge: Joint photophysical and electrochemical analysis of photovoltaic performance, Dyes and Pigments, 2013, 99, 1, 176

  CrossRef

 76. 76
  Haijun Tan, Chunyue Pan, Gang Wang, Yingying Wu, Yiping Zhang, Yingping Zou, Guipeng Yu, Min Zhang, Phenoxazine-based organic dyes with different chromophores for dye-sensitized solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 11, 2795

  CrossRef

 77. 77
  Fuling Guo, Jinxiang He, Jing Li, Wenjun Wu, Yandi Hang, Jianli Hua, Photovoltaic performance of bithiazole-bridged dyes-sensitized solar cells employing semiconducting quantum dot CuInS2 as barrier layer material, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 408, 59

  CrossRef

 78. 78
  Yousuke Ooyama, Yuta Hagiwara, Tomonobu Mizumo, Yutaka Harima, Joji Ohshita, Photovoltaic performance of dye-sensitized solar cells based on D–π–A type BODIPY dye with two pyridyl groups, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 8, 2479

  CrossRef

 79. 79
  Shengyun Cai, Xiaohao Hu, Zhiyun Zhang, Jianhua Su, Xin Li, Ashraful Islam, Liyuan Han, He Tian, Rigid triarylamine-based efficient DSSC sensitizers with high molar extinction coefficients, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 15, 4763

  CrossRef

 80. 80
  Faliang Gou, Xu Jiang, Bo Li, Huanwang Jing, Zhenping Zhu, Salicylic Acid As a Tridentate Anchoring Group forazo-Bridged Zinc Porphyrin in Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12631

  CrossRef

 81. 81
  Fuling Guo, Jinxiang He, Sanying Qu, Jing Li, Qiong Zhang, Wenjun Wu, Jianli Hua, Structure-property relationship of different electron donors: new organic sensitizers based on bithiazole moiety for high efficiency dye-sensitized solar cells, RSC Advances, 2013, 3, 36, 15900

  CrossRef

 82. 82
  Jing Gao, Yan Li, Zhaohui Wang, Synthesis and Properties of Naphthobisbenzothiophene Diimides, Organic Letters, 2013, 15, 6, 1366

  CrossRef

 83. 83
  Sekar Ramkumar, Sambandam Anandan, Synthesis of bianchored metal free organic dyes for dye sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2013, 97, 3, 397

  CrossRef

 84. 84
  Yousuke Ooyama, Yuta Hagiwara, Tomonobu Mizumo, Yutaka Harima, Joji Ohshita, Synthesis of diphenylamino-carbazole substituted BODIPY dyes and their photovoltaic performance in dye-sensitized solar cells, RSC Advances, 2013, 3, 39, 18099

  CrossRef

 85. 85
  In Taek Choi , Myung Jong Ju , Sang Hyun Song, Sang Gyun Kim, Dae Won Cho, Chan Im, Hwan Kyu Kim, Tailor-Made Hole-Conducting Coadsorbents for Highly Efficient Organic Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 46
 86. 86
  Xuefeng Lu, Xiaowei Jia, Zhong-Sheng Wang, Gang Zhou, X-shaped organic dyes with a quinoxaline bridge for use in dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9697

  CrossRef

 87. 87
  Jianfeng Lu, Xiaobao Xu, Zhihong Li, Kun Cao, Jin Cui, Yibo Zhang, Yan Shen, Yi Li, Jun Zhu, Songyuan Dai, Wei Chen, Yibing Cheng, Mingkui Wang, Zinc Porphyrins with a Pyridine-Ring-Anchoring Group for Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 5
 88. 88
  Ryan Yeh-Yung Lin, Chuan-Pei Lee, Yung-Chung Chen, Jia-De Peng, Te-Chun Chu, Hsien-Hsin Chou, Hung-Ming Yang, Jiann T. Lin, Kuo-Chuan Ho, Benzothiadiazole-containing donor–acceptor–acceptor type organic sensitizers for solar cells with ZnO photoanodes, Chemical Communications, 2012, 48, 99, 12071

  CrossRef