SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Fan Teng, Jin-Tao Yu, Yan Jiang, Haitao Yang, Jiang Cheng, A copper-mediated oxidative N-cyanation reaction, Chemical Communications, 2014, 50, 61, 8412

  CrossRef

 2. 2
  Timothy E. Hurst, Ryan M. Gorman, Pauline Drouhin, Alexis Perry, Richard J. K. Taylor, A Direct C[BOND]H/Ar[BOND]H Coupling Approach to Oxindoles, Thio-oxindoles, 3,4-Dihydro-1 H-quinolin-2-ones, and 1,2,3,4-Tetrahydroquinolines, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 43
 3. 3
  Zhengbao Xu, Chaoxian Yan, Zhong-Quan Liu, A Free-Radical Cascade Methylation/Cyclization ofN-Arylacrylamides and Isocyanides with Dicumyl Peroxide, Organic Letters, 2014, 16, 21, 5670

  CrossRef

 4. 4
  Ya-Min Li, Yuehai Shen, Kwen-Jen Chang, Shang-Dong Yang, Arylnitration of alkenes by nitration/C–H functionalization cascade using AgNO3 and HOAc, Tetrahedron Letters, 2014, 55, 13, 2119

  CrossRef

 5. 5
  Wangqing Kong, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Arylphosphonylation and Arylazidation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie, 2014, 126, 20
 6. 6
  Wangqing Kong, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Arylphosphonylation and Arylazidation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 20
 7. 7
  Feng Zhang, Peng Du, Jijun Chen, Hongxiang Wang, Qiang Luo, Xiaobing Wan, Co-Catalyzed Synthesis of 1,4-Dicarbonyl Compounds Using TBHP Oxidant, Organic Letters, 2014, 16, 7, 1932

  CrossRef

 8. 8
  Dong Liu, Chao Liu, Heng Li, Aiwen Lei, Copper-catalysed oxidative C–H/C–H coupling between olefins and simple ethers, Chemical Communications, 2014, 50, 27, 3623

  CrossRef

 9. 9
  Qingshan Tian, Ping He, Chunxiang Kuang, Copper-catalyzed arylsulfonylation of N-arylsulfonyl-acrylamides with arylsulfonohydrazides: synthesis of sulfonated oxindoles, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 33, 6349

  CrossRef

 10. 10
  Liangliang Shi, Yuyuan Wang, Haijun Yang, Hua Fu, Copper-catalyzed bis-arylations of alkenes leading to oxindole derivatives, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 24, 4070

  CrossRef

 11. 11
  Wei Wei, Jiangwei Wen, Daoshan Yang, Mengyuan Guo, Laijin Tian, Jinmao You, Hua Wang, Copper-catalyzed cyanoalkylarylation of activated alkenes with AIBN: a convenient and efficient approach to cyano-containing oxindoles, RSC Adv., 2014, 4, 89, 48535

  CrossRef

 12. 12
  Li Xu, Xue-Qing Mou, Zhi-Min Chen, Shao-Hua Wang, Copper-catalyzed intermolecular azidocyanation of aryl alkenes, Chemical Communications, 2014, 50, 73, 10676

  CrossRef

 13. 13
  Shi Tang, Dong Zhou, YouLin Deng, ZhiHao Li, You Yang, JianGuang He, YingChun Wang, Copper-catalyzed Meerwein carboarylation of alkenes with anilines to form 3-benzyl-3-alkyloxindole, Science China Chemistry, 2014,

  CrossRef

 14. 14
  Weiwei Gong, Lei Xu, Tao Ji, Ping Xie, Xueyong Qi, Charles U. Pittman, Aihua Zhou, Copper-catalyzed oxidative cascade coupling of N-alkyl-N-phenylacrylamides with aryl aldehydes, RSC Advances, 2014, 4, 13, 6854

  CrossRef

 15. 15
  Wen-Ting Wei, Ren-Jie Song, Xuan-Hui Ouyang, Yang Li, Hai-Bing Li, Jin-Heng Li, Copper-catalyzed oxidative ipso-carboalkylation of activated alkynes with ethers leading to 3-etherified azaspiro[4.5]trienones, Organic Chemistry Frontiers, 2014, 1, 5, 484

  CrossRef

 16. 16
  Shi-Liu Zhou, Li-Na Guo, Shun Wang, Xin-Hua Duan, Copper-catalyzed tandem oxidative cyclization of cinnamamides with benzyl hydrocarbons through cross-dehydrogenative coupling, Chemical Communications, 2014, 50, 27, 3589

  CrossRef

 17. 17
  Fang Yang, Piyatida Klumphu, Yong-Min Liang, Bruce H. Lipshutz, Copper-catalyzed trifluoromethylation of N-arylacrylamides “on water” at room temperature, Chemical Communications, 2014, 50, 8, 936

  CrossRef

 18. You have free access to this content18
  Qingquan Lu, Chao Liu, Pan Peng, Zhiliang Liu, Lijun Fu, Jinguo Huang, Aiwen Lei, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical Oxidative Annulation toward Oxindoles, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 3
 19. 19
  Ala Bunescu, Qian Wang, Jieping Zhu, Copper-Mediated/Catalyzed Oxyalkylation of Alkenes with Alkylnitriles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 45
 20. 20
  Bing Zhou, Wei Hou, Yaxi Yang, Huijin Feng, Yuanchao Li, Copper(I)-Catalyzed Aryl or Vinyl Addition to Electron-Deficient Alkenes Cascaded by Cationic Cyclization, Organic Letters, 2014, 16, 5, 1322

  CrossRef

 21. 21
  Simon A. Girard, Thomas Knauber, Chao-Jun Li, Dehydrierende Kreuzkupplungen von Cinline image-H-Bindungen: vielseitige Verfahren zur Bildung von C-C-Bindungen, Angewandte Chemie, 2014, 126, 1
 22. 22
  Rameshwar Prasad Pandit, Yong Rok Lee, Direct Oxidative Arylation of C(sp3)[BOND]H Bonds Adjacent to Oxygen of Ethers and Alcohols, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 14-15
 23. 23
  Jie Zhang, Ying Shao, Hongxiang Wang, Qiang Luo, Jijun Chen, Dongmei Xu, Xiaobing Wan, Dual Roles of Sulfonyl Hydrazides: A Three-Component Reaction To Construct Fully Substituted Pyrazoles Using TBAI/TBHP, Organic Letters, 2014, 16, 12, 3312

  CrossRef

 24. 24
  Jin-Feng Zou, Hu Wang, Li Li, Zheng Xu, Ke-Fang Yang, Li-Wen Xu, Fe-catalyzed cycloaddition of indoles and o-phthalaldehyde for the synthesis of benzo[b]carbazoles with TMSCl- or acid-responsive properties, RSC Adv., 2014, 4, 88, 47272

  CrossRef

 25. 25
  Zejiang Li, Ye Zhang, Lizhi Zhang, Zhong-Quan Liu, Free-Radical Cascade Alkylarylation of Alkenes with Simple Alkanes: Highly Efficient Access to Oxindoles via Selective (sp3)C–H and (sp2)C–H Bond Functionalization, Organic Letters, 2014, 16, 2, 382

  CrossRef

 26. 26
  Hong Yan, Linhua Lu, Guangwei Rong, Defu Liu, Yang Zheng, Jie Chen, Jincheng Mao, Functionalization of Amides via Copper-Catalyzed Oxyalkylation of Vinylarenes and Decarboxylative Alkenylation of sp3C–H, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 15, 7103

  CrossRef

 27. 27
  Michela Milan, Michela Salamone, Massimo Bietti, Hydrogen Atom Transfer from 1,n-Alkanediamines to the Cumyloxyl Radical. Modulating C–H Deactivation Through Acid–Base Interactions and Solvent Effects, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 12, 5710

  CrossRef

 28. 28
  Amol B. Atar, Yong Seok Jeong, Yeon Tae Jeong, Iron fluoride: the most efficient catalyst for one-pot synthesis of 4H-pyrimido[2,1-b]benzothiazoles under solvent-free conditions, Tetrahedron, 2014, 70, 34, 5207

  CrossRef

 29. 29
  Tao Shen, Yizhi Yuan, Song Song, Ning Jiao, Iron-catalyzed aerobic difunctionalization of alkenes: a highly efficient approach to construct oxindoles by C–S and C–C bond formation, Chemical Communications, 2014, 50, 31, 4115

  CrossRef

 30. 30
  Xiangsheng Xu, Yucai Tang, Xiaoqing Li, Guo Hong, Mingwu Fang, Xiaohua Du, Iron-Catalyzed Arylalkoxycarbonylation ofN-Aryl Acrylamides with Carbazates, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 1, 446

  CrossRef

 31. 31
  Ming-Zhu Lu, Teck-Peng Loh, Iron-Catalyzed Cascade Carbochloromethylation of Activated Alkenes: Highly Efficient Access to Chloro-Containing Oxindoles, Organic Letters, 2014, 16, 18, 4698

  CrossRef

 32. 32
  Ying Cheng, Wanrong Dong, Long Wang, Kanniyappan Parthasarathy, Carsten Bolm, Iron-Catalyzed Hetero-Cross-Dehydrogenative Coupling Reactions of Sulfoximines with Diarylmethanes: A New Route toN-Alkylated Sulfoximines, Organic Letters, 2014, 16, 7, 2000

  CrossRef

 33. 33
  Balaji D. Barve, Yang-Chang Wu, Mohamed El-Shazly, Michal Korinek, Yuan-Bin Cheng, Jeh-Jeng Wang, Fang-Rong Chang, Iron-Catalyzed Oxidative Direct α-C–H Bond Functionalization of Cyclic Ethers: Selective C–O Bond Formation in the Presence of a Labile Aldehyde Group, Organic Letters, 2014, 16, 7, 1912

  CrossRef

 34. 34
  Jian-Yong Wang, Xin Zhang, Yan Bao, Yue-Ming Xu, Xiu-Fen Cheng, Xi-Sheng Wang, Iron-catalyzed radical aryldifluoromethylation of activated alkenes to difluoromethylated oxindoles, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 30, 5582

  CrossRef

 35. 35
  Krishna C. Majumdar, Nirupam De, Tapas Ghosh, Brindaban Roy, Iron-catalyzed synthesis of heterocycles, Tetrahedron, 2014, 70, 33, 4827

  CrossRef

 36. 36
  Fan Jia, Zhiping Li, Iron-catalyzed/mediated oxidative transformation of C–H bonds, Organic Chemistry Frontiers, 2014, 1, 2, 194

  CrossRef

 37. 37
  Xuan-Hui Ouyang, Ren-Jie Song, Jin-Heng Li, Iron-Catalyzed Oxidative 1,2-Carboacylation of Activated Alkenes with Alcohols: A Tandem Route to 3-(2-Oxoethyl)indolin-2-ones, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 16
 38. 38
  Zhi-Jun Yang, Bo-Lun Hu, Chen-Liang Deng, Xing-Guo Zhang, Iron-Promoted Electrophilic Annulation of Aryl Enynes with Disulfides or Diselenides Leading to Polysubstituted Naphthalenes, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 9
 39. 39
  Ruo-Yi Zhang, Long-Yi Xi, Lei Zhang, Shuai Liang, Shan-Yong Chen, Xiao-Qi Yu, Metal-free alkynylation of α-C–H bonds of ethers with ethynylbenziodoxolones, RSC Adv., 2014, 4, 97, 54349

  CrossRef

 40. 40
  Jian-Yi Luo, Hui-Liang Hua, Zi-Sheng Chen, Zhao-Zhao Zhou, Yan-Fang Yang, Ping-Xin Zhou, Yu-Tao He, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Metal-free cascade radical cyclization of 1,6-enynes with aldehydes, Chemical Communications, 2014, 50, 13, 1564

  CrossRef

 41. 41
  Wei Wei, Jiangwei Wen, Daoshan Yang, Xiaoxia Liu, Mengyuan Guo, Ruimei Dong, Hua Wang, Metal-Free Direct Trifluoromethylation of Activated Alkenes with Langlois’ Reagent Leading to CF3-Containing Oxindoles, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 9, 4225

  CrossRef

 42. 42
  Tao Shen, Yizhi Yuan, Ning Jiao, Metal-free nitro-carbocyclization of activated alkenes: a direct approach to synthesize oxindoles by cascade C–N and C–C bond formation, Chemical Communications, 2014, 50, 5, 554

  CrossRef

 43. 43
  Ya-Min Li, Yuehai Shen, Kwen-Jen Chang, Shang-Dong Yang, Metal-free oxidative arylphosphination of activated N-substituted-N-arylacrylamide derivatives using K2S2O8, Tetrahedron, 2014, 70, 11, 1991

  CrossRef

 44. 44
  Jincan Zhao, Hong Fang, Ping Qian, Jianlin Han, Yi Pan, Metal-Free Oxidative C(sp3)–H Bond Functionalization of Alkanes and Conjugate Addition to Chromones, Organic Letters, 2014, 16, 20, 5342

  CrossRef

 45. 45
  Xue-Qiang Chu, Hua Meng, You Zi, Xiao-Ping Xu, Shun-Jun Ji, Metal-free oxidative direct C(sp3)–H bond functionalization of ethers with α,α-diaryl allylic alcohols, Chemical Communications, 2014, 50, 68, 9718

  CrossRef

 46. 46
  Ben Niu, Ping Xie, Wannian Zhao, Yang Zhou, Zhaogang Bian, Charles U. Pittman, Aihua Zhou, Metal-free syntheses of oxindole derivatives via a benzoylation/substitution/desulfonylation/cyclization cascade, RSC Adv., 2014, 4, 82, 43525

  CrossRef

 47. 47
  Jinglei Lv, Daisy Zhang-Negrerie, Jun Deng, Yunfei Du, Kang Zhao, Metal-Free Synthesis of 2-Oxindoles via PhI(OAc)2-Mediated Oxidative C–C Bond Formation, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 3, 1111

  CrossRef

 48. 48
  Ming-Zhong Zhang, Wen-Bing Sheng, Qing Jiang, Mi Tian, Yong Yin, Can-Cheng Guo, Metal-Free Synthesis of Oxindoles via (NH4)2S2O8-Mediated Halocarbocyclization of Alkenes in Water, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 22, 10829

  CrossRef

 49. 49
  He Wang, Yu-Long Zhao, Lei Li, Sha-Sha Li, Qun Liu, Metal-Free 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ)-Mediated Cross-Dehydrogenative-Coupling (CDC) of Benzylic C(sp3)[BOND]H Bonds and Vinylic C(sp2)[BOND]H Bonds: Efficient One-Pot Synthesis of 1H-Indenes, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 14-15
 50. 50
  Shi Tang, Dong Zhou, Ying-Chun Wang, Metal-Free Meerwein Carboarylation of Alkenes with Anilines: A Straightforward Approach to 3-Benzyl-3-alkyloxindoles, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 17
 51. 51
  Xue-Qiang Chu, Hua Meng, You Zi, Xiao-Ping Xu, Shun-Jun Ji, Metal-Free Oxidative Radical Addition of Carbonyl Compounds to α,α-Diaryl Allylic Alcohols: Synthesis of Highly Functionalized Ketones, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 49
 52. 52
  Jian-Yong Wang, Yi-Ming Su, Feng Yin, Yan Bao, Xin Zhang, Yue-Ming Xu, Xi-Sheng Wang, Pd(0)-Catalyzed radical aryldifluoromethylation of activated alkenes, Chemical Communications, 2014, 50, 31, 4108

  CrossRef

 53. 53
  Xiao-Jun Tang, Charles S. Thomoson, William R. Dolbier, Photoredox-Catalyzed Tandem Radical Cyclization ofN-Arylacrylamides: General Methods To Construct Fluorinated 3,3-Disubstituted 2-Oxindoles Using Fluoroalkylsulfonyl Chlorides, Organic Letters, 2014, 16, 17, 4594

  CrossRef

 54. 54
  Juan Li, Zhigang Wang, Ningjie Wu, Ge Gao, Jingsong You, Radical cascade cyanomethylation of activated alkenes to construct cyano substituted oxindoles, Chem. Commun., 2014, 50, 95, 15049

  CrossRef

 55. 55
  Inga Čikotienė, Rearrangements of Propargylic Esters Can Be Induced by Some Electrophiles, Organic Letters, 2014, 16, 8, 2260

  CrossRef

 56. 56
  Wen-Peng Mai, Ji-Tao Wang, Liang-Ru Yang, Jin-Wei Yuan, Yong-Mei Xiao, Pu Mao, Ling-Bo Qu, Silver-Catalyzed Radical Tandem Cyclization for the Synthesis of 3,4-Disubstituted Dihydroquinolin-2(1H)-ones, Organic Letters, 2014, 16, 1, 204

  CrossRef

 57. 57
  Hua Yang, Li-Na Guo, Xin-Hua Duan, Silver-catalyzed tandem radical acylarylation of cinnamamides in aqueous media, RSC Adv., 2014, 4, 95, 52986

  CrossRef

 58. 58
  Feng Yin, Xi-Sheng Wang, Silver-Mediated Radical Aryltrifluoromethylthiolaton of Activated Alkenes, Organic Letters, 2014, 16, 4, 1128

  CrossRef

 59. 59
  Gao Wang, Shan Wang, Jian Wang, Shan-Yong Chen, Xiao-Qi Yu, Synthesis of oxindole-3-acetates through iron-catalyzed oxidative arylalkoxycarbonylation of activated alkenes, Tetrahedron, 2014, 70, 21, 3466

  CrossRef

 60. 60
  Jidan Liu, Shaobo Zhuang, Qingwen Gui, Xiang Chen, Zhiyong Yang, Ze Tan, Synthesis of Oxindoles through Silver-Catalyzed Trifluoromethylation–, Difluoromethylation– and Arylsulfonylation–Cyclization Reaction of N-Arylacrylamides, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 15
 61. 61
  ChangDuo Pan, Jie Han, Zhu ChengJian, Tandem dual C(sp3)-H/C(sp2)-H functionalization: a radical cyclization of 2-isocyanobiphenyl with ether to 6-alkylated phenanthridine, Science China Chemistry, 2014, 57, 8, 1172

  CrossRef

 62. 62
  Lei Wang, Wanxing Sha, Qiang Dai, Xiaomei Feng, Wenting Wu, Haibo Peng, Bin Chen, Jiang Cheng, The Benzoyl Peroxide Promoted Dual C–C Bond Formation via Dual C–H Bond Cleavage: α-Phenanthridinylation of Ether by Isocyanide, Organic Letters, 2014, 16, 8, 2088

  CrossRef

 63. 63
  Qiang Dai, Jintao Yu, Yan Jiang, Songjin Guo, Haitao Yang, Jiang Cheng, The carbomethylation of arylacrylamides leading to 3-ethyl-3-substituted indolin-2-one by cascade radical addition/cyclization, Chemical Communications, 2014, 50, 29, 3865

  CrossRef

 64. 64
  Simon A. Girard, Thomas Knauber, Chao-Jun Li, The Cross-Dehydrogenative Coupling of Cinline image[BOND]H Bonds: A Versatile Strategy for C[BOND]C Bond Formations, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 1
 65. 65
  Muthusamy Boominathan, Muthupandi Nagaraj, Shanmugam Muthusubramanian, Nattamai Bhuvanesh, Three component synthesis of 2-oxindole via sequential Michael addition, intramolecular cyclization and aromatization, RSC Advances, 2014, 4, 36, 18549

  CrossRef

 66. 66
  Jun Qiu, Ronghua Zhang, Transition-metal-free oxidative carboazidation of acrylamides via cascade C–N and C–C bond-forming reactions, Organic & Biomolecular Chemistry, 2014, 12, 25, 4329

  CrossRef

 67. 67
  Weijun Fu, Mei Zhu, Guanglong Zou, Chen Xu, Zhiqiang Wang, Visible-Light-Mediated Radical Aryldifluoroacetylation of N-Arylacrylamides to give Difluoroacetylated Oxindoles, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 11
 68. 68
  Yan-Ping Zhu, Mei-Cai Liu, Qun Cai, Feng-Cheng Jia, An-Xin Wu, A Cascade Coupling Strategy for One-Pot Total Synthesis of β-Carboline and Isoquinoline-Containing Natural Products and Derivatives, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 31
 69. 69
  Lijun Gu, Cheng Jin, Junming Guo, Lizhu Zhang, Wei Wang, A novel strategy for the construction of substituted benzoxazoles via a tandem oxidative process, Chemical Communications, 2013, 49, 93, 10968

  CrossRef

 70. 70
  Jin Xie, Pan Xu, Huamin Li, Qicai Xue, Hongming Jin, Yixiang Cheng, Chengjian Zhu, A room temperature decarboxylation/C–H functionalization cascade by visible-light photoredox catalysis, Chemical Communications, 2013, 49, 50, 5672

  CrossRef

 71. 71
  Yizhi Yuan, Tao Shen, Kui Wang, Ning Jiao, Ag-Promoted Azido-Carbocyclization of Activated Alkenes via C[BOND]H Bond Cleavage, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 12
 72. 72
  Wen-Ting Wei, Ming-Bo Zhou, Jian-Hong Fan, Wei Liu, Ren-Jie Song, Yu Liu, Ming Hu, Peng Xie, Jin-Heng Li, ChemInform Abstract: Synthesis of Oxindoles by Iron-Catalyzed Oxidative 1,2-Alkylarylation of Activated Alkenes with an Aryl C(sp2)—H Bond and a C(sp3)—H Bond Adjacent to a Heteroatom., ChemInform, 2013, 44, 33
 73. 73
  Shi-Liu Zhou, Li-Na Guo, Hua Wang, Xin-Hua Duan, Copper-Catalyzed Oxidative Benzylarylation of Acrylamides by Benzylic C[BOND]H Bond Functionalization for the Synthesis of Oxindoles, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 39
 74. 74
  Yi-Tan Su, Guan-Wu Wang, FeCl3-Mediated Cyclization of [60]Fullerene withN-Benzhydryl Sulfonamides under High-Speed Vibration Milling Conditions, Organic Letters, 2013, 15, 13, 3408

  CrossRef

 75. 75
  Ya-Min Li, Xiao-Hong Wei, Xi-An Li, Shang-Dong Yang, Metal-free carbonitration of alkenes using K2S2O8, Chemical Communications, 2013, 49, 99, 11701

  CrossRef

 76. 76
  Yuan Meng, Li-Na Guo, Hua Wang, Xin-Hua Duan, Metal-free oxidative hydroxyalkylarylation of activated alkenes by direct sp3 C–H functionalization of alcohols, Chemical Communications, 2013, 49, 68, 7540

  CrossRef

 77. 77
  Hua Wang, Li-Na Guo, Xin-Hua Duan, Metal-Free Oxidative Spirocyclization of Hydroxymethylacrylamide with 1,3-Dicarbonyl Compounds: A New Route to Spirooxindoles, Organic Letters, 2013, 15, 20, 5254

  CrossRef

 78. 78
  Ming-Bo Zhou, Ren-Jie Song, Xuan-Hui Ouyang, Yu Liu, Wen-Ting Wei, Guo-Bo Deng, Jin-Heng Li, Metal-free oxidative tandem coupling of activated alkenes with carbonyl C(sp2)–H bonds and aryl C(sp2)–H bonds using TBHP, Chemical Science, 2013, 4, 6, 2690

  CrossRef

 79. 79
  Zhao-Zhao Zhou, Hui-Liang Hua, Jian-Yi Luo, Zi-Sheng Chen, Ping-Xin Zhou, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Metal-free synthesis of 3,3-disubstituted oxindoles via 1,2-alkylarylation of activated alkenes with alcohols, Tetrahedron, 2013, 69, 47, 10030

  CrossRef

 80. 80
  Kiran Matcha, Rishikesh Narayan, Andrey P. Antonchick, Metal-Free Radical Azidoarylation of Alkenes: Rapid Access to Oxindoles by Cascade C[BOND]N and C[BOND]C Bond-Forming Reactions, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31
 81. 81
  Kiran Matcha, Rishikesh Narayan, Andrey P. Antonchick, Metallfreie radikalische Azidoarylierung von Alkenen: schneller Zugang zu Oxindolen durch kaskadenförmige C-N- und C-C-Bindungsbildung, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 82. 82
  Ming-Bo Zhou, Cheng-Yong Wang, Ren-Jie Song, Yu Liu, Wen-Ting Wei, Jin-Heng Li, Oxidative 1,2-difunctionalization of activated alkenes with benzylic C(sp3)–H bonds and aryl C(sp2)–H bonds, Chemical Communications, 2013, 49, 92, 10817

  CrossRef

 83. 83
  Xiao-Hong Wei, Ya-Min Li, An-Xi Zhou, Ting-Ting Yang, Shang-Dong Yang, Silver-Catalyzed Carboazidation of Arylacrylamides, Organic Letters, 2013, 15, 16, 4158

  CrossRef

 84. 84
  Hua Wang, Li-Na Guo, Xin-Hua Duan, Silver-catalyzed oxidative coupling/cyclization of acrylamides with 1,3-dicarbonyl compounds, Chemical Communications, 2013, 49, 88, 10370

  CrossRef

 85. 85
  Hua Wang, Li-Na Guo, Xin-Hua Duan, Silver-Catalyzed Decarboxylative Acylarylation of Acrylamides with α-Oxocarboxylic Acids in Aqueous Media, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 11-12
 86. 86
  Weijun Fu, Fengjuan Xu, Yuqin Fu, Mei Zhu, Jiaqi Yu, Chen Xu, Dapeng Zou, Synthesis of 3,3-Disubstituted Oxindoles by Visible-Light-Mediated Radical Reactions of Aryl Diazonium Salts with N-Arylacrylamides, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 23, 12202

  CrossRef

 87. 87
  Xiaoqing Li, Xiangsheng Xu, Peizhu Hu, Xuqiong Xiao, Can Zhou, Synthesis of Sulfonated Oxindoles by Potassium Iodide Catalyzed Arylsulfonylation of Activated Alkenes with Sulfonylhydrazides in Water, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 14, 7343

  CrossRef

 88. 88
  Michela Salamone, Ilaria Giammarioli, Massimo Bietti, Tuning hydrogen atom abstraction from the aliphatic C–H bonds of basic substrates by protonation. Control over selectivity by C–H deactivation, Chemical Science, 2013, 4, 8, 3255

  CrossRef

 89. 89
  Pan Xu, Jin Xie, Qicai Xue, Changduo Pan, Yixiang Cheng, Chengjian Zhu, Visible-Light-Induced Trifluoromethylation of N-Aryl Acrylamides: A Convenient and Effective Method To Synthesize CF3-Containing Oxindoles Bearing a Quaternary Carbon Center, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 42