SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Guo Gao, Qiang Zhang, Xin-Bing Cheng, Peiyu Qiu, Rongjin Sun, Ting Yin, Daxiang Cui, CNTs in Situ Attached to α-Fe2O3Submicron Spheres for Enhancing Lithium Storage Capacity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 1, 340

  CrossRef

 2. 2
  Debao Wang, Lihong Jiang, Xiaoxing Wei, Caixia Song, Construction of Fe3O4/Fe2O3 composite hollow spheres and their properties, Materials Letters, 2015, 138, 164

  CrossRef

 3. 3
  Long Pan, Xiao-Dong Zhu, Xu-Ming Xie, Yi-Tao Liu, Delicate ternary heterostructures achieved by hierarchical co-assembly of Ag and Fe3O4nanoparticles on MoS2nanosheets: morphological and compositional synergy in reversible lithium storage, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6, 2726

  CrossRef

 4. 4
  Zhuopeng Wang, Chao Li, Hong Je Cho, Shih-Chieh Kung, Mark A. Snyder, Wei Fan, Direct, single-step synthesis of hierarchical zeolites without secondary templating, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 1298

  CrossRef

 5. 5
  Tian Xia, Xinglong Xu, Jingping Wang, Chunbo Xu, Fuchang Meng, Zhan Shi, Jie Lian, Jean-Marc Bassat, Facile complex-coprecipitation synthesis of mesoporous Fe3O4 nanocages and their high lithium storage capacity as anode material for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 160, 114

  CrossRef

 6. 6
  Qingshui Xie, Yating Ma, Deqian Zeng, Laisen Wang, Guanghui Yue, Dong-Liang Peng, Facile fabrication of various zinc-nickel citrate microspheres and their transformation to ZnO-NiO hybrid microspheres with excellent lithium storage properties, Scientific Reports, 2015, 5, 8351

  CrossRef

 7. 7
  Jun Zhao, Yipu Liu, Meihong Fan, Long Yuan, Xiaoxin Zou, From solid-state metal alkoxides to nanostructured oxides: a precursor-directed synthetic route to functional inorganic nanomaterials, Inorg. Chem. Front., 2015, 2, 3, 198

  CrossRef

 8. 8
  Jie Chen, Dawei Wang, Jian Qi, Guodong Li, Fengying Zheng, Shunxing Li, Huijun Zhao, Zhiyong Tang, Monodisperse Hollow Spheres with Sandwich Heterostructured Shells as High-Performance Catalysts via an Extended SiO2 Template Method, Small, 2015, 11, 4
 9. 9
  Yali Liu, Chunmei Li, Haotian Zhang, Xinlong Fan, Yu Liu, Qiuyu Zhang, One-pot hydrothermal synthesis of highly monodisperse water-dispersible hollow magnetic microspheres and construction of photonic crystals, Chemical Engineering Journal, 2015, 259, 779

  CrossRef

 10. 10
  Guoxin Gao, Hao Bin Wu, Shujiang Ding, Xiong Wen (David) Lou, Preparation of Carbon-Coated NiCo2O4@SnO2 Hetero-nanostructures and Their Reversible Lithium Storage Properties, Small, 2015, 11, 4
 11. 11
  Fei-Xiang Ma, Hao Bin Wu, Cheng-Yan Xu, Liang Zhen, Xiong Wen (David) Lou, Self-organized sheaf-like Fe3O4/C hierarchical microrods with superior lithium storage properties, Nanoscale, 2015, 7, 10, 4411

  CrossRef

 12. 12
  Weiqin Sheng, Guobin Zhu, David L Kaplan, Chuanbao Cao, Hesun Zhu, Qiang Lu, Silk-regulated hierarchical hollow magnetite/carbon nanocomposite spheroids for lithium-ion battery anodes, Nanotechnology, 2015, 26, 11, 115603

  CrossRef

 13. 13
  Yubao Zhao, Qifeng Chen, Feng Pan, Hui Li, Guo Qin Xu, Wei Chen, Uniform Mesoporous Anatase Hollow Spheres: An Unexpectedly Efficient Fabrication Process and Enhanced Performance in Photocatalytic Hydrogen Evolution, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 12
 14. 14
  Wenlong Yang, Yanrong Wang, Atangana Etogo, Jiqiang Ning, Yunlong Xie, Yong Hu, Carbon nanocoating: an effective nanoreactor towards well-defined carbon-coated GaN hollow nanospindles, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3051

  CrossRef

 15. 15
  Dan Li, Xiuwan Li, Suiyan Wang, Yunxian Zheng, Li Qiao, Deyan He, Carbon-Wrapped Fe3O4Nanoparticle Films Grown on Nickel Foam as Binder-Free Anodes for High-Rate and Long-Life Lithium Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 648

  CrossRef

 16. 16
  Guoxin Gao, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Citrate-Assisted Growth of NiCo2O4 Nanosheets on Reduced Graphene Oxide for Highly Reversible Lithium Storage, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 14
 17. 17
  Yongqiang Yang, Jianan Zhang, Xiaochen Wu, Yongsheng Fu, Haixia Wu, Shouwu Guo, Composites of boron-doped carbon nanosheets and iron oxide nanoneedles: fabrication and lithium ion storage performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9111

  CrossRef

 18. 18
  Li Zhou, Zhaowei Chen, Kai Dong, Meili Yin, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, DNA-mediated Construction of Hollow Upconversion Nanoparticles for Protein Harvesting and Near-Infrared Light Triggered Release, Advanced Materials, 2014, 26, 15
 19. 19
  Xiong Wang, Huimin Mao, Yuchen Shan, Enhanced photocatalytic behavior and excellent electrochemical performance of hierarchically structured NiO microspheres, RSC Advances, 2014, 4, 67, 35614

  CrossRef

 20. 20
  Ming Chen, Wei Li, Xiao Shen, Guowang Diao, Fabrication of Core–Shell α-Fe2O3@ Li4Ti5O12Composite and Its Application in the Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4514

  CrossRef

 21. 21
  Kai Yan, Guosheng Wu, Cody Jarvis, Jiali Wen, Aicheng Chen, Facile synthesis of porous microspheres composed of TiO2 nanorods with high photocatalytic activity for hydrogen production, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 148-149, 281

  CrossRef

 22. 22
  Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Fe3O4-decorated hollow graphene balls prepared by spray pyrolysis process for ultrafast and long cycle-life lithium ion batteries, Carbon, 2014, 79, 58

  CrossRef

 23. 23
  Haiping Xu, Shuai Yuan, Zhuyi Wang, Yin Zhao, Jianhui Fang, Liyi Shi, Graphene anchored with ZrO2 nanoparticles as anodes of lithium ion batteries with enhanced electrochemical performance, RSC Advances, 2014, 4, 17, 8472

  CrossRef

 24. 24
  Zhenyu Sun, Kunpeng Xie, Zi An Li, Ilja Sinev, Petra Ebbinghaus, Andreas Erbe, Michael Farle, Wolfgang Schuhmann, Martin Muhler, Edgar Ventosa, Hollow and Yolk-Shell Iron Oxide Nanostructures on Few-Layer Graphene in Li-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 7
 25. 25
  Xiansong Wang, He Huang, Guoqing Li, Yi Liu, Jiale Huang, Da-Peng Yang, Hydrothermal synthesis of 3D hollow porous Fe3O4 microspheres towards catalytic removal of organic pollutants, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 648

  CrossRef

 26. 26
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Iron-Oxide-Based Advanced Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 27. 27
  Quan Zhou, Zongbin Zhao, Zhiyu Wang, Yanfeng Dong, Xuzhen Wang, Yury Gogotsi, Jieshan Qiu, Low temperature plasma synthesis of mesoporous Fe3O4 nanorods grafted on reduced graphene oxide for high performance lithium storage, Nanoscale, 2014, 6, 4, 2286

  CrossRef

 28. 28
  Seung Ho Choi, You Na Ko, Kyeong Youl Jung, Yun Chan Kang, Macroporous Fe3O4/Carbon Composite Microspheres with a Short Li+ Diffusion Pathway for the Fast Charge/Discharge of Lithium Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 35
 29. 29
  Yongping Gan, Huaqing Gu, Han Xiao, Yang Xia, Xinyong Tao, Hui Huang, Jun Du, Lusheng Xu, Wenkui Zhang, Mesoporous Fe3O4@C submicrospheres evolved by a novel self-corrosion mechanism for high-performance lithium-ion batteries, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 6, 2428

  CrossRef

 30. 30
  Huixin Chen, Qiaobao Zhang, Jiexi Wang, Qiang Wang, Xiang Zhou, Xinhai Li, Yong Yang, Kaili Zhang, Mesoporous ZnCo2O4 microspheres composed of ultrathin nanosheets cross-linked with metallic NiSix nanowires on Ni foam as anodes for lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 10, 245

  CrossRef

 31. 31
  Jian Qi, Kun Zhao, Guodong Li, Yan Gao, Huijun Zhao, Ranbo Yu, Zhiyong Tang, Multi-shelled CeO2 hollow microspheres as superior photocatalysts for water oxidation, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4072

  CrossRef

 32. 32
  Jie Wang, Hailei Zhao, Zhipeng Zeng, Pengpeng Lv, Zhaolin Li, Tianhou Zhang, Tianrang Yang, Nano-sized Fe3O4/carbon as anode material for lithium ion battery, Materials Chemistry and Physics, 2014, 148, 3, 699

  CrossRef

 33. 33
  Zailei Zhang, Guangwei Kan, Wenfeng Ren, Qiangqiang Tan, Ziyi Zhong, Fabing Su, Ni0.33Mn0.33Co0.33Fe2O4nanoparticles anchored on oxidized carbon nanotubes as advanced anode materials in Li-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 64, 33769

  CrossRef

 34. 34
  Yi-Feng Lin, Jia-Ling Chen, Cheng-Yan Xu, Tsair-Wang Chung, One-pot synthesis of paramagnetic iron(III) hydroxide nanoplates and ferrimagnetic magnetite nanoparticles for the removal of arsenic ions, Chemical Engineering Journal, 2014, 250, 409

  CrossRef

 35. 35
  Yanrong Wang, Lei Zhang, Xuehui Gao, Liyuan Mao, Yong Hu, Xiong Wen (David) Lou, One-Pot Magnetic Field Induced Formation of Fe3O4/C Composite Microrods with Enhanced Lithium Storage Capability, Small, 2014, 10, 14
 36. 36
  Meng Hu, Yuan Tian, Jinping Wei, Dengguo Wang, Zhen Zhou, Porous hollow LiCoMnO4 microspheres as cathode materials for 5 V lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 247, 794

  CrossRef

 37. 37
  Jian Zhu, K. Y. Simon Ng, Da Deng, Porous olive-like carbon decorated Fe3O4based additive-free electrodes for highly reversible lithium storage, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 38, 16008

  CrossRef

 38. 38
  Minghua Chen, Jilei Liu, Dongliang Chao, Jin Wang, Jinghua Yin, Jianyi Lin, Hong Jin Fan, Ze Xiang Shen, Porous α-Fe2O3 nanorods supported on carbon nanotubes-graphene foam as superior anode for lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 9, 364

  CrossRef

 39. 39
  Wenshou Wang, Jianxun Cui, Panpan Wang, Liang Zhen, Wenzhu Shao, Zhonglin Chen, Self-supported construction of 3D CdMoO4hierarchical structures from nanoplates with enhanced photocatalytic properties, RSC Advances, 2014, 4, 73, 38527

  CrossRef

 40. 40
  Hong Li, Yi Jia, Anhe Wang, Wei Cui, Hongchao Ma, Xiyun Feng, Junbai Li, Self-Assembly of Hierarchical Nanostructures from Dopamine and Polyoxometalate for Oral Drug Delivery, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 2
 41. 41
  Shouhu Xuan, Lingyun Hao, Ken Cham-Fai Leung, Shear disassembly of hierarchical superparamagnetic Fe3O4hollow nanoparticle necklace chains, New J. Chem., 2014, 38, 12, 6125

  CrossRef

 42. 42
  Lingyan Wang, Linhai Zhuo, Chao Zhang, Fengyu Zhao, Supercritical Carbon Dioxide Assisted Deposition of Fe3O4 Nanoparticles on Hierarchical Porous Carbon and Their Lithium-Storage Performance, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 15
 43. 43
  Shanshan Feng, Wei Li, Quan Shi, Yuhui Li, Junchen Chen, Yun Ling, Abdullah M. Asiri, Dongyuan Zhao, Synthesis of nitrogen-doped hollow carbon nanospheres for CO2capture, Chem. Commun., 2014, 50, 3, 329

  CrossRef

 44. 44
  Fei-Xiang Ma, Pan-Pan Wang, Cheng-Yan Xu, Jing Yu, Hai-Tao Fang, Liang Zhen, Synthesis of self-stacked CuFe2O4–Fe2O3porous nanosheets as a high performance Li-ion battery anode, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 45, 19330

  CrossRef

 45. 45
  Hongwei Zhang, Liang Zhou, Owen Noonan, Darren J. Martin, Andrew K. Whittaker, Chengzhong Yu, Tailoring the Void Size of Iron Oxide@Carbon Yolk–Shell Structure for Optimized Lithium Storage, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 27
 46. 46
  Changzhou Yuan, Jiaoyang Li, Linrui Hou, Longhai Zhang, Xiaogang Zhang, Template-Free Fabrication of Mesoporous Hollow ZnMn2O4 Sub-microspheres with Enhanced Lithium Storage Capability towards High-Performance Li-Ion Batteries, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 6
 47. 47
  H. B. Lin, H. B. Rong, W. Z. Huang, Y. H. Liao, L. D. Xing, M. Q. Xu, X. P. Li, W. S. Li, Triple-shelled Mn2O3hollow nanocubes: force-induced synthesis and excellent performance as the anode in lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 14189

  CrossRef

 48. 48
  Minzi Wu, Xianfa Zhang, Shan Gao, Xiaoli Cheng, Zimei Rong, Yingming Xu, Hui Zhao, Lihua Huo, Construction of monodisperse vanadium pentoxide hollow spheres via a facile route and triethylamine sensing property, CrystEngComm, 2013, 15, 46, 10123

  CrossRef

 49. 49
  Jae-Min Jeong, Bong Gill Choi, Soon Chang Lee, Kyoung G. Lee, Sung-Jin Chang, Young-Kyu Han, Young Boo Lee, Hyun Uk Lee, Soonjo Kwon, Gaehang Lee, Chang-Soo Lee, Yun Suk Huh, Hierarchical Hollow Spheres of Fe2O3@Polyaniline for Lithium Ion Battery Anodes, Advanced Materials, 2013, 25, 43
 50. 50
  Zailei Zhang, Yanhong Wang, Dan Li, Qiangqiang Tan, Yunfa Chen, Ziyi Zhong, Fabing Su, Mesoporous Mn0.5Co0.5Fe2O4Nanospheres Grown on Graphene for Enhanced Lithium Storage Properties, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 52, 42, 14906

  CrossRef

 51. 51
  Seung Ho Choi, Jong-Heun Lee, Yun Chan Kang, One-pot rapid synthesis of core–shell structured NiO@TiO2 nanopowders and their excellent electrochemical properties as anode materials for lithium ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12645

  CrossRef

 52. 52
  Lu Cao, Dehong Chen, Rachel A. Caruso, Surface-Metastable Phase-Initiated Seeding and Ostwald Ripening: A Facile Fluorine-Free Process towards Spherical Fluffy Core/Shell, Yolk/Shell, and Hollow Anatase Nanostructures, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 42
 53. 53
  Lu Cao, Dehong Chen, Rachel A. Caruso, Surface-Metastable Phase-Initiated Seeding and Ostwald Ripening: A Facile Fluorine-Free Process towards Spherical Fluffy Core/Shell, Yolk/Shell, and Hollow Anatase Nanostructures, Angewandte Chemie, 2013, 125, 42
 54. 54
  Yang Yu, Yongchun Zhu, Jianwen Liang, Long fan, Yitai Qian, Synthesis of a novel carbon network-supported Fe3O4@C composite and its applications in high-power lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 111, 809

  CrossRef