SEARCH

SEARCH BY CITATION

LITERATURE CITED

  • Chen C,Selva D,Floreani S. 2006. Endoscopic optic nerve decompression for traumatic optic neuropathy: an alternative. Otolaryngol Head Neck Surg 135: 155157.
  • Cheng G,Zhao J,Mou W. 2005. Three dimensional reconstruction of human optic canal. Zhong Guo Shi Yong Yan Ke Za Zhi 23: 787791.
  • Fan J,Wu J,Liao J. 1997. Applied anatomy of latera wall of ethmoid and sphenoid sinus. Jie Pou Xue Za Zhi 20: 107110.
  • Kountakis SE,Maillard AA,El-Harazi SM. 2000. Endoscopic optic nerve decompression for traumatic blindness. Otolaryngol Head Neck Surg 123: 3437.
  • Onofrey CB,Tse DT,Johnson TE. 2007. Optic canal decompression: a cadaveric study of the effects of surgery. Ophthal Plast Reconstr Surg 23: 261266.
  • Pletcher SD,Metson R. 2007. Endoscopic optic nerve decompression for nontraumatic optic neuropathy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 133: 780783.
  • Pletcher SD,Sindwani R,Meteon R. 2006. Endoscopic orbital and optic nerve decompression. Otolaryngol Clin North Am 9: 943958.
  • Shi J,Xu G,Xu J. 1997. Anatomy and clinical research of transnasal endoscopic optic canal decompression. Zhong Guo Nei Jing Za Zhi 3: 1315.
  • Zhang Q,Zou J,Wang G,Qin G,Liu S. 2006. A binding study of the gross and endoscopic anatomy of optic canal. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi 20: 774776.