SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Peifu Wang, Penghui Shi, Yuanchen Hong, Xuejun Zhou, Weifeng Yao, Facile deposition of Ag3PO4 on graphene-like MoS2 nanosheets for highly efficient photocatalysis, Materials Research Bulletin, 2015, 62, 24

  CrossRef

 2. 2
  Lling-Lling Tan, Wee-Jun Ong, Siang-Piao Chai, Abdul Rahman Mohamed, Noble metal modified reduced graphene oxide/TiO2 ternary nanostructures for efficient visible-light-driven photoreduction of carbon dioxide into methane, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 166-167, 251

  CrossRef

 3. 3
  Baojiang Jiang, Xiuxia Peng, Yang Qu, Hong Wang, Chungui Tian, Qingjiang Pan, Mingxia Li, Wei Zhou, Honggang Fu, A New Combustion Route to Synthesize Mixed Valence Vanadium Oxide Heterojunction Composites as Visible-Light-Driven Photocatalysts, ChemCatChem, 2014, 6, 9
 4. 4
  Mingce Long, Weimin Cai, Advanced nanoarchitectures of silver/silver compound composites for photochemical reactions, Nanoscale, 2014, 6, 14, 7730

  CrossRef

 5. 5
  Feng-Min Zhao, Lun Pan, Siwen Wang, Qinyi Deng, Ji-Jun Zou, Li Wang, Xiangwen Zhang, Ag3PO4/TiO2 composite for efficient photodegradation of organic pollutants under visible light, Applied Surface Science, 2014, 317, 833

  CrossRef

 6. 6
  Xiangjiu Guan, Liejin Guo, Cocatalytic Effect of SrTiO3on Ag3PO4toward Enhanced Photocatalytic Water Oxidation, ACS Catalysis, 2014, 4, 9, 3020

  CrossRef

 7. 7
  Jiqiao Zhang, Kai Yu, Yifei Yu, Lan-Lan Lou, Zequn Yang, Junwei Yang, Shuangxi Liu, Highly effective and stable Ag3PO4/WO3 photocatalysts for visible light degradation of organic dyes, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2014, 391, 12

  CrossRef

 8. 8
  Baojiang Jiang, Sanzhao Song, Jianqiang Wang, Ying Xie, Wenyi Chu, Hongfeng Li, Hui Xu, Chungui Tian, Honggang Fu, Nitrogen-doped graphene supported Pd@PdO core-shell clusters for C-C coupling reactions, Nano Research, 2014, 7, 9, 1280

  CrossRef

 9. 9
  Gaiping Li, Yuexiang Wang, Lanqun Mao, Recent progress in highly efficient Ag-based visible-light photocatalysts, RSC Adv., 2014, 4, 96, 53649

  CrossRef

 10. 10
  Bo Chai, Jing Li, Qian Xu, Reduced Graphene Oxide Grafted Ag3PO4Composites with Efficient Photocatalytic Activity under Visible-Light Irradiation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 21, 8744

  CrossRef

 11. 11
  Chao Dong, Kong-Lin Wu, Xian-Wen Wei, Xiang-Zi Li, Li Liu, Ting-Hui Ding, Jing Wang, Yin Ye, Synthesis of graphene oxide–Ag2CO3 composites with improved photoactivity and anti-photocorrosion, CrystEngComm, 2014, 16, 4, 730

  CrossRef

 12. 12
  J. M. Kahk, D. L. Sheridan, A. B. Kehoe, D. O. Scanlon, B. J. Morgan, G. W. Watson, D. J. Payne, The electronic structure of silver orthophosphate: experiment and theory, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 17, 6092

  CrossRef

 13. 13
  Baojiang Jiang, Zhongwei Hou, Chungui Tian, Wei Zhou, Xianfa Zhang, Aiping Wu, Guohui Tian, Kai Pan, Zhiyu Ren, Honggang Fu, A facile and green synthesis route towards two-dimensional TiO2@Ag heterojunction structure with enhanced visible light photocatalytic activity, CrystEngComm, 2013, 15, 29, 5821

  CrossRef

 14. 14
  Kan Zhang, Nansra Heo, Xinjian Shi, Jong Hyeok Park, Chemically Modified Graphene Oxide-Wrapped Quasi-Micro Ag Decorated Silver Trimolybdate Nanowires for Photocatalytic Applications, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 45, 24023

  CrossRef

 15. 15
  Liqiang Jing, Wei Zhou, Guohui Tian, Honggang Fu, Surface tuning for oxide-based nanomaterials as efficient photocatalysts, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 24, 9509

  CrossRef