SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Faxing Wang, Yu Liu, Xiaowei Wang, Zheng Chang, Yuping Wu, Rudolf Holze, Aqueous Rechargeable Battery Based on Zinc and a Composite of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2, ChemElectroChem, 2015, 2, 5
 2. 2
  Xiaoting Lin, Peng Li, Lianyi Shao, Xi Zheng, Miao Shui, Nengbing Long, Dongjie Wang, Jie Shu, CNT-enhanced electrochemical property and sodium storage mechanism of Pb(NO3)2 as anode material for Na-ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 169, 382

  CrossRef

 3. 3
  Junke Ou, Yongzhi Zhang, Li Chen, Yong Guo, Dan Xiao, Hierarchical porous carbons fabricated from silica via flame synthesis as anode materials for high-performance lithium-ion batteries, Ionics, 2015,

  CrossRef

 4. 4
  Jiantie Xu, Min Wang, Nilantha P. Wickramaratne, Mietek Jaroniec, Shixue Dou, Liming Dai, High-Performance Sodium Ion Batteries Based on a 3D Anode from Nitrogen-Doped Graphene Foams, Advanced Materials, 2015, 27, 12
 5. 5
  Jia Ding, Huanlei Wang, Zhi Li, Kai Cui, Dimitre Karpuzov, Xuehai Tan, Alireza Kohandehghan, David Mitlin, Peanut shell hybrid sodium ion capacitor with extreme energy–power rivals lithium ion capacitors, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3, 941

  CrossRef

 6. 6
  Luyuan Paul Wang, Linghui Yu, Xin Wang, Madhavi Srinivasan, Zhichuan J. Xu, Recent developments in electrode materials for sodium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18, 9353

  CrossRef

 7. 7
  C. Nithya, S. Gopukumar, Sodium ion batteries: a newer electrochemical storage, Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, 2015, 4, 3
 8. 8
  Haegyeom Kim, Jihyun Hong, Young-Uk Park, Jinsoo Kim, Insang Hwang, Kisuk Kang, Sodium Storage Behavior in Natural Graphite using Ether-based Electrolyte Systems, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 4
 9. 9
  Sheng Li, Jingxia Qiu, Chao Lai, Min Ling, Huijun Zhao, Shanqing Zhang, Surface capacitive contributions: Towards high rate anode materials for sodium ion batteries, Nano Energy, 2015, 12, 224

  CrossRef

 10. 10
  Xiaosi Zhou, Xia Liu, Yan Xu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, An SbOx/Reduced Graphene Oxide Composite as a High-Rate Anode Material for Sodium-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 41, 23527

  CrossRef

 11. 11
  Kun-lei Hong, Long Qie, Rui Zeng, Zi-qi Yi, Wei Zhang, Duo Wang, Wei Yin, Chao Wu, Qing-jie Fan, Wu-xing Zhang, Yun-hui Huang, Biomass derived hard carbon used as a high performance anode material for sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12733

  CrossRef

 12. 12
  Duc Tung Ngo, Ramchandra S. Kalubarme, Hang T. T. Le, John G. Fisher, Choong-Nyeon Park, Il-Doo Kim, Chan-Jin Park, Carbon-Interconnected Ge Nanocrystals as an Anode with Ultra-Long-Term Cyclability for Lithium Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 33
 13. 13
  Taiqiang Chen, Yong Liu, Likun Pan, Ting Lu, Yefeng Yao, Zhuo Sun, Daniel H. C. Chua, Qun Chen, Electrospun carbon nanofibers as anode materials for sodium ion batteries with excellent cycle performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4117

  CrossRef

 14. 14
  Guoqing Ning, Xinlong Ma, Xiao Zhu, Yanming Cao, Yuzhen Sun, Chuanlei Qi, Zhuangjun Fan, Yongfeng Li, Xin Zhang, Xingying Lan, Jinsen Gao, Enhancing the Li Storage Capacity and Initial Coulombic Efficiency for Porous Carbons by Sulfur Doping, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 18, 15950

  CrossRef

 15. 15
  Elmira Memarzadeh Lotfabad, Jia Ding, Kai Cui, Alireza Kohandehghan, W. Peter Kalisvaart, Michael Hazelton, David Mitlin, High-Density Sodium and Lithium Ion Battery Anodes from Banana Peels, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7115

  CrossRef

 16. 16
  Ying Liu, Feifei Fan, Jiangwei Wang, Yang Liu, Hailong Chen, Katherine L. Jungjohann, Yunhua Xu, Yujie Zhu, David Bigio, Ting Zhu, Chunsheng Wang, In Situ Transmission Electron Microscopy Study of Electrochemical Sodiation and Potassiation of Carbon Nanofibers, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3445

  CrossRef

 17. 17
  Anil Suryawanshi, Dattakumar Mhamane, Satyawan Nagane, Shankar Patil, Vanchiappan Aravindan, Satishchandra Ogale, Madhavi Srinivasan, Indanthrone derived disordered graphitic carbon as promising insertion anode for sodium ion battery with long cycle life, Electrochimica Acta, 2014, 146, 218

  CrossRef

 18. 18
  Elmira Memarzadeh Lotfabad, Peter Kalisvaart, Alireza Kohandehghan, Dimitre Karpuzov, David Mitlin, Origin of non-SEI related coulombic efficiency loss in carbons tested against Na and Li, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19685

  CrossRef

 19. 19
  Sheng Li, Yazhou Wang, Jingxia Qiu, Min Ling, Haihui Wang, Wayde Martens, Shanqing Zhang, SnO2decorated graphene nanocomposite anode materials prepared via an up-scalable wet-mechanochemical process for sodium ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 91, 50148

  CrossRef

 20. 20
  Xiuqiang Xie, Dawei Su, Shuangqiang Chen, Jinqiang Zhang, Shixue Dou, Guoxiu Wang, SnS2 Nanoplatelet@Graphene Nanocomposites as High-Capacity Anode Materials for Sodium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 21. 21
  Xiaosi Zhou, Xiaoshu Zhu, Xia Liu, Yan Xu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Ultralong Cycle Life Sodium-Ion Battery Anodes Using a Graphene-Templated Carbon Hybrid, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 39, 22426

  CrossRef

 22. 22
  Xiaosi Zhou, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Yu-Guo Guo, Wet milled synthesis of an Sb/MWCNT nanocomposite for improved sodium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 44, 13727

  CrossRef