Advertisement

The Rich Stereochemistry of Eight-Vertex Polyhedra: A Continuous Shape Measures Study

Authors


Abstract

A stereochemical study of polyhedral eight-vertex structures is presented, based on continuous shape measures (CShM). Reference polyhedra, shape maps, and minimal-distortion interconversion paths are presented for eight-vertex polyhedral and polygonal structures within the CShM framework. The application of these stereochemical tools is analyzed for several families of experimental structures: 1) coordination polyhedra of molecular transition-metal coordination compounds, classified by electron configuration and ligands; 2) edge-bonded polyhedra, including cubane structures, realgar, and metal clusters; 3) octanuclear transition-metal supramolecular architectures; and 4) coordination polyhedra in extended structures in inorganic solids. Structural classification is shown to be greatly facilitated by these tools, and the detection of less common structures, such as the gyrobifastigium, is straightforward.

Abstract

En aquest article es presenta un estudi estereoquímic d′estructures amb vuit vèrtexs basat en les mesures contínues de forma (CShM). Es presenten els políedres de referència, els mapes de forma i els camins d′interconversió de mínima distorsió per a estructures polièdriques i poligonals amb vuit vèrtexs, dins el marc de les CShM. S′analitza l′aplicació d′aquestes eines estereoquímiques a diverses famílies d′estructures experimentals: (a) políedres de coordinació en compostos moleculars de metalls de transició, classificats tant per configuració electrònica del metall com per tipus de lligands; (b) políedres amb enllaços a les arestes, incloent estructures de tipus cubà, clústers metàl⋅lics i el realgar; (c) arquitectures supramoleculars octanuclears de metalls de transició i (d) políedres de coordinació en estructures infinites de sòlids inorgànics. La classificació estructural es facilita molt mitjançant l′ús d′aquestes eines, i la detecció d′estructures poc comunes, com ara el girobifastigi és immediata.

Ancillary