Synthesis of Symmetrical Multichromophoric Bodipy Dyes and Their Facile Transformation into Energy Transfer Cassettes

Authors


  • Bodipy=boron-dipyrromethene, 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene.

Abstract

Multichromophoric boron-dipyrromethene (Bodipy) dyes synthesized on phenylene-ethynylene platforms have been be converted to energy transfer cassettes in a one-step chemical transformation. Excitation energy transfer processes in these highly symmetrical derivatives were studied in detail, including time-resolved fluorescence spectroscopy techniques. Excitation spectra and the emission lifetimes suggest efficient energy transfer between the donor and acceptor chromophore. These novel energy transfer cassettes, while highlighting a short-cut approach to similar energy transfer systems, could be useful as large pseudo-Stokes shift multichromophoric dyes with potential applications in diverse applications.

Abstract

Fenilenetilen platformu üzerinde sentezlenen multikromoforik Bodipy boyarmaddeleri, tek basamaklı bir kimyasal transformasyonla enerji transferi kasetlerine dönüştürülmüştür. Zaman ayrımlı floresans spektroskopisi tekniklerinin de içinde bulunduğu yöntemlerle, yüksek simetri öğeleri bulunduran bu türevlerdeki eksitasyon enerjisi transferi süreçleri ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Eksitasyon spektrumları ve emisyon ömürlerindeki değişim, donör ve akseptör kromoforları arasında etkin bir enerji transferi olduğunu düşündürmektedir. Bu yeni enerji transfer kasetleri, benzer enerji transfer sistemlerine kolay bir geçiş yolu göstermekle birlikte, pek çok farklı alanda potansiyel uygulamaları olabilecek, büyük pseudo-Stokes kayması değerlerine sahip multikromoforik boyarmaddeler olarak da yararlı olabilirler.

Ancillary