SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yongfan Wang, Fengdong Qu, Juan Liu, Ying Wang, Jingran Zhou, Shengping Ruan, Enhanced H2S sensing characteristics of CuO-NiO core-shell microspheres sensors, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 209, 515

  CrossRef

 2. 2
  Tiejun Xin, Mingliang Ma, Hepeng Zhang, Junwei Gu, Shuangjie Wang, Mengjiao Liu, Qiuyu Zhang, A facile approach for the synthesis of magnetic separable Fe3O4@TiO2, core–shell nanocomposites as highly recyclable photocatalysts, Applied Surface Science, 2014, 288, 51

  CrossRef

 3. 3
  Lulu Chen, Lu Li, Tingting Wang, Lingyu Zhang, Shuangxi Xing, Chungang Wang, Zhongmin Su, A novel strategy to fabricate multifunctional Fe3O4@C@TiO2 yolk–shell structures as magnetically recyclable photocatalysts, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6603

  CrossRef

 4. 4
  Wei Li, Zhangxiong Wu, Jinxiu Wang, Ahmed A. Elzatahry, Dongyuan Zhao, A Perspective on Mesoporous TiO2Materials, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 287

  CrossRef

 5. 5
  Jianping Yang, Xufang Qian, Minjun Chen, Jianwei Fan, Hua Kun Liu, Wei-xian Zhang, A triblock-copolymer-templating route to carbon spheres@SBA-15 large mesopore core–shell and hollow structures, RSC Adv., 2014, 4, 89, 48676

  CrossRef

 6. 6
  Libo Gao, Qiang Zhang, Junyang Li, Ruiting Feng, Hongyan Xu, Chenyang Xue, Adsorption of Methyl Orange on Magnetically Separable Mesoporous Titania Nanocomposite, Chinese Journal of Chemical Engineering, 2014, 22, 10, 1168

  CrossRef

 7. 7
  Michael Dahl, Yiding Liu, Yadong Yin, Composite Titanium Dioxide Nanomaterials, Chemical Reviews, 2014, 114, 19, 9853

  CrossRef

 8. 8
  Mattia Alberto Lucchini, Andrea Testino, Christian Ludwig, Anastasios Kambolis, Mario El-Kazzi, Antonio Cervellino, Paola Riani, Fabio Canepa, Continuous synthesis of nickel nanopowders: Characterization, process optimization, and catalytic properties, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 156-157, 404

  CrossRef

 9. 9
  Baozhu Tian, Tingting Wang, Rongfang Dong, Shenyuan Bao, Fan Yang, Jinlong Zhang, Core–shell structured γ-Fe2O3@SiO2@AgBr:Ag composite with high magnetic separation efficiency and excellent visible light activity for acid orange 7 degradation, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 147, 22

  CrossRef

 10. 10
  Hongyan Liu, Ji Bong Joo, Michael Dahl, Lishun Fu, Zhengzhi Zeng, Yadong Yin, Crystallinity control of TiO2hollow shells through resin-protected calcination for enhanced photocatalytic activity, Energy Environ. Sci., 2014, 8, 1, 286

  CrossRef

 11. 11
  Fenghua Chen, Fufeng Yan, Qingtao Chen, Yongwei Wang, Lifeng Han, Zhijun Chen, Shaoming Fang, Fabrication of Fe3O4@SiO2@TiO2nanoparticles supported by graphene oxide sheets for the repeated adsorption and photocatalytic degradation of rhodamine B under UV irradiation, Dalton Transactions, 2014, 43, 36, 13537

  CrossRef

 12. 12
  Fengdong Qu, Yongfan Wang, Juan Liu, Shanpeng Wen, Yu Chen, Shengping Ruan, Fe3O4–NiO core–shell composites: Hydrothermal synthesis and toluene sensing properties, Materials Letters, 2014, 132, 167

  CrossRef

 13. 13
  Xiyan Li, Dapeng Liu, Shuyan Song, Hongjie Zhang, Fe3O4@SiO2@TiO2@Pt Hierarchical Core–Shell Microspheres: Controlled Synthesis, Enhanced Degradation System, and Rapid Magnetic Separation to Recycle, Crystal Growth & Design, 2014, 14, 11, 5506

  CrossRef

 14. 14
  Jamshaid Rashid, M. A. Barakat, Y. Ruzmanova, A. Chianese, Fe3O4/SiO2/TiO2 nanoparticles for photocatalytic degradation of 2-chlorophenol in simulated wastewater, Environmental Science and Pollution Research, 2014,

  CrossRef

 15. 15
  Arjen P. Didden, Joost Middelkoop, Wim F. A. Besling, Diana E. Nanu, Roel van de Krol, Fluidized-bed atomic layer deposition reactor for the synthesis of core-shell nanoparticles, Review of Scientific Instruments, 2014, 85, 1, 013905

  CrossRef

 16. 16
  Fengdong Qu, Juan Liu, Ying Wang, Shanpeng Wen, Yu Chen, Xu Li, Shengping Ruan, Hierarchical Fe3O4@Co3O4 core–shell microspheres: Preparation and acetone sensing properties, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 199, 346

  CrossRef

 17. 17
  Xiaohui Feng, Haijuan Guo, Kunal Patel, Hong Zhou, Xia Lou, High performance, recoverable Fe3O4ZnO nanoparticles for enhanced photocatalytic degradation of phenol, Chemical Engineering Journal, 2014, 244, 327

  CrossRef

 18. 18
  Rong Yi, Gang Ye, Fengcheng Wu, Mingfen Wen, Xiaogui Feng, Jing Chen, Highly efficient removal of137Cs in seawater by potassium titanium ferrocyanide functionalized magnetic microspheres with multilayer core–shell structure, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37600

  CrossRef

 19. 19
  Xiao Juan Yang, Magnetic nanoparticle γ-Fe2O3-immobilized 1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene as a highly recyclable and efficient nanocatalyst for the synthesis of α′-oxindole-α-hydroxyphosphonates, Applied Organometallic Chemistry, 2014, 28, 7
 20. 20
  Jianchao Zhan, Hui Zhang, Guoqing Zhu, Magnetic photocatalysts of cenospheres coated with Fe3O4/TiO2 core/shell nanoparticles decorated with Ag nanopartilces, Ceramics International, 2014, 40, 6, 8547

  CrossRef

 21. 21
  Chunmei Li, Jiaojun Tan, Xinlong Fan, Baoliang Zhang, Hepeng Zhang, Qiuyu Zhang, Magnetically separable one dimensional Fe3O4/P(MAA-DVB)/TiO2 nanochains: Preparation, characterization and photocatalytic activity, Ceramics International, 2014,

  CrossRef

 22. 22
  Wanfu Ma, Yuting Zhang, Meng Yu, Jiaxun Wan, Changchun Wang, Microwave-assisted hydrothermal crystallization: an ultrafast route to MSP@mTiO2 composite microspheres with a uniform mesoporous shell, RSC Advances, 2014, 4, 18, 9148

  CrossRef

 23. 23
  Chockalingam Karunakaran, Pazhamalai Vinayagamoorthy, Jayaraman Jayabharathi, Nonquenching of Charge Carriers by Fe3O4Core in Fe3O4/ZnO Nanosheet Photocatalyst, Langmuir, 2014, 30, 49, 15031

  CrossRef

 24. 24
  Liqiang Wu, Xiao Wang, One-pot synthesis of 1-aryl-1H,3H-thiazolo[3,4-a]benzimidazoles using magnetite-linked sulfonic acid as catalyst, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 2014, 189, 12, 1851

  CrossRef

 25. 25
  Xiaohai Bu, Yuming Zhou, Man He, Zhenjie Chen, Tao Zhang, Optically active SiO2/TiO2/polyacetylene multilayered nanospheres: Preparation, characterization, and application for low infrared emissivity, Applied Surface Science, 2014, 288, 444

  CrossRef

 26. 26
  Hui Zhang, Zhenwei Yang, Xingtao Zhang, Ningtao Mao, Photocatalytic effects of wool fibers modified with solely TiO2 nanoparticles and N-doped TiO2 nanoparticles by using hydrothermal method, Chemical Engineering Journal, 2014, 254, 106

  CrossRef

 27. 27
  Zia ur Rahman, Yanhua Ma, Jing Hu, Yinyin Xu, Weifeng Wang, Xingguo Chen, Preparation and characterization of magnetic gold shells using different sizes of gold nanoseeds and their corresponding effects on catalysis, RSC Advances, 2014, 4, 10, 5012

  CrossRef

 28. 28
  C.T. Fleaca, M. Scarisoreanu, I. Morjan, R. Alexandrescu, F. Dumitrache, C. Luculescu, I.P. Morjan, R. Birjega, A.-M. Niculescu, G. Filoti, V. Kuncser, E. Vasile, V. Danciu, M. Popa, Recent progress in the synthesis of magnetic titania/iron-based, composite nanoparticles manufactured by laser pyrolysis, Applied Surface Science, 2014, 302, 198

  CrossRef

 29. 29
  Yang Rong Yao, Wan Zhen Huang, Huan Zhou, Yi Fan Zheng, Xu Chun Song, Self-assembly of dandelion-like Fe3O4@C@BiOCl magnetic nanocomposites with excellent solar-driven photocatalytic properties, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 6

  CrossRef

 30. 30
  M.N. Asiah, M.H. Mamat, Z. Khusaimi, S. Abdullah, M. Rusop, Ahsanulhaq Qurashi, Surfactant-free seed-mediated large-scale synthesis of mesoporous TiO2 nanowires, Ceramics International, 2014,

  CrossRef

 31. 31
  Joanne Gamage McEvoy, Zisheng Zhang, Synthesis and characterization of magnetically separable Ag/AgCl–magnetic activated carbon composites for visible light induced photocatalytic detoxification and disinfection, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 160-161, 267

  CrossRef

 32. 32
  Jinhoo Jeong, Eun-Kyung Kwon, Taek-Chin Cheong, Heeyeon Park, Nam-Hyuk Cho, Woong Kim, Synthesis of Multifunctional Fe3O4–CdSe/ZnS Nanoclusters Coated with Lipid A toward Dendritic Cell-Based Immunotherapy, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 5297

  CrossRef

 33. 33
  Zhihui Ni, Zhihua Wang, Lei Sun, Binjie Li, Yanbao Zhao, Synthesis of poly acrylic acid modified silver nanoparticles and their antimicrobial activities, Materials Science and Engineering: C, 2014, 41, 249

  CrossRef

 34. 34
  Wankui Su, Ting Zhang, Lei Li, Jun Xing, Mingyue He, Yijun Zhong, Zhengquan Li, Synthesis of small yolk–shell Fe3O4@TiO2 nanoparticles with controllable thickness as recyclable photocatalysts, RSC Advances, 2014, 4, 17, 8901

  CrossRef

 35. 35
  Donghai Wang, Haijiao Zhang, Jingxin Guo, Huijuan Xu, Xuedong Zhu, Zheng Jiao, Template-free fabrication of rattle-type TiO2hollow microspheres with superior photocatalytic performance, RSC Advances, 2014, 4, 70, 37311

  CrossRef

 36. 36
  Wei Li, Minbo Liu, Shanshan Feng, Xiaomin Li, Jinxiu Wang, Dengke Shen, Yuhui Li, Zhenkun Sun, Ahmed A. Elzatahry, Haojie Lu, Dongyuan Zhao, Template-free synthesis of uniform magnetic mesoporous TiO2 nanospindles for highly selective enrichment of phosphopeptides, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 439

  CrossRef

 37. 37
  Antara Pal, Vikash Malik, Le He, Ben H. Erné, Yadong Yin, Willem K. Kegel, Andrei V. Petukhov, Tuning the Colloidal Crystal Structure of Magnetic Particles by External Field, Angewandte Chemie, 2014, 126, 52
 38. 38
  Antara Pal, Vikash Malik, Le He, Ben H. Erné, Yadong Yin, Willem K. Kegel, Andrei V. Petukhov, Tuning the Colloidal Crystal Structure of Magnetic Particles by External Field, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 52
 39. 39
  Guigao Liu, Fang He, Jing Zhang, Lijun Li, Fengjiao Li, Lixia Chen, Yuan Huang, Yolk–shell structured Fe3O4@C@F-TiO2 microspheres with surface fluorinated as recyclable visible-light driven photocatalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 150-151, 515

  CrossRef

 40. 40
  Javier Miguel Ochando-Pulido, Gassan Hodaifa, María Dolores Víctor-Ortega, Antonio Martínez-Ferez, A Novel Photocatalyst with Ferromagnetic Core Used for the Treatment of Olive Oil Mill Effluents from Two-Phase Production Process, The Scientific World Journal, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 41. 41
  Wenjun Dong, Yanjun Zhu, Huandi Huang, Liangshu Jiang, Huijuan Zhu, Chaorong Li, Benyong Chen, Zhan Shi, Ge Wang, A performance study of enhanced visible-light-driven photocatalysis and magnetical protein separation of multifunctional yolk–shell nanostructures, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 10030

  CrossRef

 42. 42
  Zewu Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Xiaoli Sheng, Shijian Zhou, Sanming Xiang, A spontaneous dissolution approach to carbon coated TiO2 hollow composite spheres with enhanced visible photocatalytic performance, Applied Surface Science, 2013, 286, 344

  CrossRef

 43. 43
  Xiao Wang, Dapeng Liu, Shuyan Song, Hongjie Zhang, CeO2-Based Pd(Pt) Nanoparticles Grafted onto Fe3O4/Graphene: A General Self-Assembly Approach To Fabricate Highly Efficient Catalysts with Magnetic Recyclable Capability, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 16
 44. 44
  M Villani, T Rimoldi, D Calestani, L Lazzarini, V Chiesi, F Casoli, F Albertini, A Zappettini, Composite multifunctional nanostructures based on ZnO tetrapods and superparamagnetic Fe3O4nanoparticles, Nanotechnology, 2013, 24, 13, 135601

  CrossRef

 45. 45
  Ji Bong Joo, Ilkeun Lee, Michael Dahl, Geon Dae Moon, Francisco Zaera, Yadong Yin, Controllable Synthesis of Mesoporous TiO2 Hollow Shells: Toward an Efficient Photocatalyst, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 34
 46. 46
  Qiao Zhang, Ilkeun Lee, Ji Bong Joo, Francisco Zaera, Yadong Yin, Core–Shell Nanostructured Catalysts, Accounts of Chemical Research, 2013, 46, 8, 1816

  CrossRef

 47. 47
  Xingdong Wang, Lu Cao, Dehong Chen, Rachel A. Caruso, Engineering of Monodisperse Mesoporous Titania Beads for Photocatalytic Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 19, 9421

  CrossRef

 48. 48
  Xingdong Wang, Jonghyun Choi, David R. G. Mitchell, Yen B. Truong, Ilias L. Kyratzis, Rachel A. Caruso, Enhanced Photocatalytic Activity: Macroporous Electrospun Mats of Mesoporous Au/TiO2 Nanofibers, ChemCatChem, 2013, 5, 9
 49. 49
  Wei Li, Dongyuan Zhao, Extension of the Stöber Method to Construct Mesoporous SiO2 and TiO2 Shells for Uniform Multifunctional Core–Shell Structures, Advanced Materials, 2013, 25, 1
 50. 50
  Li Li, Xuan Liu, Yiling Zhang, Paul A. Salvador, Gregory S. Rohrer, Heterostructured (Ba,Sr)TiO3/TiO2 core/shell photocatalysts: Influence of processing and structure on hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 17, 6948

  CrossRef

 51. 51
  Jinmyoung Joo, Youngjin Ye, Darae Kim, Jinwoo Lee, Sangmin Jeon, Magnetically recoverable hybrid TiO2 nanocrystal clusters with enhanced photocatalytic activity, Materials Letters, 2013, 93, 141

  CrossRef

 52. 52
  Yue Chi, Qing Yuan, Yanjuan Li, Liang Zhao, Nan Li, Xiaotian Li, Wenfu Yan, Magnetically separable Fe3O4@SiO2@TiO2-Ag microspheres with well-designed nanostructure and enhanced photocatalytic activity, Journal of Hazardous Materials, 2013, 262, 404

  CrossRef

 53. 53
  Stuart Linley, Timothy Leshuk, Frank X. Gu, Magnetically Separable Water Treatment Technologies and their Role in Future Advanced Water Treatment: A Patent Review, CLEAN – Soil, Air, Water, 2013, 41, 12
 54. 54
  Mingliang Zhang, Xing Xie, Mary Tang, Craig S. Criddle, Yi Cui, Shan X. Wang, Magnetically ultraresponsive nanoscavengers for next-generation water purification systems, Nature Communications, 2013, 4, 1866

  CrossRef

 55. 55
  Wei Li, Qin Yue, Yonghui Deng, Dongyuan Zhao, Ordered Mesoporous Materials Based on Interfacial Assembly and Engineering, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 56. 56
  Xu Guo, Nan Chen, Chuanping Feng, Yingnan Yang, Baogang Zhang, Gen Wang, Zhenya Zhang, Performance of magnetically recoverable core–shell Fe3O4@Ag3PO4/AgCl for photocatalytic removal of methylene blue under simulated solar light, Catalysis Communications, 2013, 38, 26

  CrossRef

 57. 57
  Marco S. Lucas, Pedro B. Tavares, José A. Peres, Joaquim L. Faria, Mariana Rocha, Clara Pereira, Cristina Freire, Photocatalytic degradation of Reactive Black 5 with TiO2-coated magnetic nanoparticles, Catalysis Today, 2013, 209, 116

  CrossRef

 58. 58
  Jie Ma, Sergey Basov, Photocatalytic degradation of Sudan red (IV) by Fe3O4 nanoparticles, Russian Journal of Applied Chemistry, 2013, 86, 11, 1746

  CrossRef

 59. 59
  Hongfei LIU, Shengfu JI, Yuanyuan ZHENG, Ming LI, Hao YANG, Porous TiO2-coated Magnetic Core-Shell Nanocomposites: Preparation and Enhanced Photocatalytic Activity, Chinese Journal of Chemical Engineering, 2013, 21, 5, 569

  CrossRef

 60. 60
  Thanh-Dinh Nguyen, Portraits of colloidal hybrid nanostructures: Controlled synthesis and potential applications, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, 103, 326

  CrossRef

 61. 61
  Shengyang Tao, Zheyuan Zhu, Changgong Meng, Chan Wang, Preparation and morphology control of magnetic mesoporous silica via metalorganic amphiphiles self-assembly, Microporous and Mesoporous Materials, 2013, 171, 94

  CrossRef

 62. 62
  Miaomiao Ye, Huihui Zhou, Tuqiao Zhang, Yiping Zhang, Yu Shao, Preparation of SiO2@Au@TiO2 core–shell nanostructures and their photocatalytic activities under visible light irradiation, Chemical Engineering Journal, 2013, 226, 209

  CrossRef

 63. 63
  Na Li, Qiao Zhang, Jian Liu, Jibong Joo, Austin Lee, Yang Gan, Yadong Yin, Sol–gel coating of inorganic nanostructures with resorcinol–formaldehyde resin, Chemical Communications, 2013, 49, 45, 5135

  CrossRef

 64. 64
  Peichang Ma, Wei Jiang, Fenghe Wang, Fengsheng Li, Ping Shen, Mudan Chen, Yujiao Wang, Jie Liu, Pingyun Li, Synthesis and photocatalytic property of Fe3O4@TiO2 core/shell nanoparticles supported by reduced graphene oxide sheets, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 578, 501

  CrossRef

 65. 65
  Hua Li, Xianzhe Shi, Lizhen Qiao, Xin Lu, Guowang Xu, Synthesis of a new type of echinus-like Fe3O4@TiO2 core–shell-structured microspheres and their applications in selectively enriching phosphopeptides and removing phospholipids, Journal of Chromatography A, 2013, 1275, 9

  CrossRef

 66. 66
  Stuart Linley, Timothy Leshuk, Frank X. Gu, Synthesis of Magnetic Rattle-Type Nanostructures for Use in Water Treatment, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7, 2540

  CrossRef

 67. 67
  Jin-Lin Hu, Hai-Sheng Qian, Jia-Jia Li, Yong Hu, Zheng-Quan Li, Shu-Hong Yu, Synthesis of Mesoporous SiO2@TiO2 Core/Shell Nanospheres with Enhanced Photocatalytic Properties, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 4
 68. 68
  Ji Bong Joo, Qiao Zhang, Michael Dahl, Francisco Zaera, Yadong Yin, Synthesis, crystallinity control, and photocatalysis of nanostructured titanium dioxide shells, Journal of Materials Research, 2013, 28, 03, 362

  CrossRef

 69. 69
  Ji Bong Joo, Michael Dahl, Na Li, Francisco Zaera, Yadong Yin, Tailored synthesis of mesoporous TiO2 hollow nanostructures for catalytic applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 7, 2082

  CrossRef

 70. 70
  Yiding Liu, James Goebl, Yadong Yin, Templated synthesis of nanostructured materials, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 7, 2610

  CrossRef

 71. 71
  Yuhui Chen, Tingting Xu, Xiaoyan Li, Qiaoling Zhao, Jin Huang, Yongsheng Li, Liuhe Wei, Zhi Ma, The fabrication and characterization of TiO2 nanospheres with high visible light photocatalytic activity by direct carbonization of block copolymer templates, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 4, 1115

  CrossRef

 72. 72
  Jinxue Guo, Lei Chen, Xiao Zhang, Xiaoyu Zhou, Guangjin Wang, Bin Jiang, Tungsten doping magnetic iron oxide and their enhanced lithium ion storage properties, Materials Letters, 2013, 106, 304

  CrossRef

 73. 73
  Zewu Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Shijian Zhou, Junjun Shi, Jie Kong, Sicheng Zhang, Well-crystallized mesoporous TiO2 shells for enhanced photocatalytic activity: prepared by carbon coating and silica-protected calcination, Dalton Transactions, 2013, 42, 14, 5004

  CrossRef

 74. 74
  Zhiqiao He, Tianmi Hong, Jianmeng Chen, Shuang Song, A magnetic TiO2 photocatalyst doped with iodine for organic pollutant degradation, Separation and Purification Technology, 2012, 96, 50

  CrossRef

 75. 75
  Wei Li, Jianping Yang, Zhangxiong Wu, Jinxiu Wang, Bin Li, Shanshan Feng, Yonghui Deng, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, A Versatile Kinetics-Controlled Coating Method To Construct Uniform Porous TiO2Shells for Multifunctional Core–Shell Structures, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 29, 11864

  CrossRef

 76. 76
  J.P. Cheng, R. Ma, M. Li, J.S. Wu, F. Liu, X.B. Zhang, Anatase nanocrystals coating on silica-coated magnetite: Role of polyacrylic acid treatment and its photocatalytic properties, Chemical Engineering Journal, 2012, 210, 80

  CrossRef

 77. 77
  Abdolreza Rezaeifard, Maasoumeh Jafarpour, Atena Naeimi, Reza Haddad, Aqueous heterogeneous oxygenation of hydrocarbons and sulfides catalyzed by recoverable magnetite nanoparticles coated with copper(ii) phthalocyanine, Green Chemistry, 2012, 14, 12, 3386

  CrossRef

 78. 78
  Zhenda Lu, Yadong Yin, Colloidal nanoparticle clusters: functional materials by design, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 21, 6874

  CrossRef

 79. 79
  Changhua An, Xijuan Ming, Jizhuang Wang, Shutao Wang, Construction of magnetic visible-light-driven plasmonic Fe3O4@SiO2@AgCl : Ag nanophotocatalyst, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 11, 5171

  CrossRef

 80. 80
  Michael Dahl, Suzanne Dang, Ji Bong Joo, Qiao Zhang, Yadong Yin, Control of the crystallinity in TiO2 microspheres through silica impregnation, CrystEngComm, 2012, 14, 22, 7680

  CrossRef

 81. 81
  Ji Bong Joo, Qiao Zhang, Michael Dahl, Ilkeun Lee, James Goebl, Francisco Zaera, Yadong Yin, Control of the nanoscale crystallinity in mesoporous TiO2 shells for enhanced photocatalytic activity, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 4, 6321

  CrossRef

 82. 82
  Chang Woo Kim, Umapada Pal, Sangji Park, Young Hwan Kim, Jinheung Kim, Young Soo Kang, Crystallization induced porosity control and photocatalytic activity of ordered mesoporous TiO2, RSC Advances, 2012, 2, 31, 11969

  CrossRef

 83. 83
  Li Li, Gregory S. Rohrer, Paul A. Salvador, Heterostructured Ceramic Powders for Photocatalytic Hydrogen Production: Nanostructured TiO2 Shells Surrounding Microcrystalline (Ba,Sr)TiO3 Cores, Journal of the American Ceramic Society, 2012, 95, 4
 84. 84
  Zhen Liu, Meng Li, Fang Pu, Jinsong Ren, Xinjian Yang, Xiaogang Qu, Hierarchical magnetic core–shell nanoarchitectures: non-linker reagent synthetic route and applications in a biomolecule separation system, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 7, 2935

  CrossRef

 85. 85
  Jiwei Liu, Junjie Xu, Renchao Che, Huajun Chen, Zhengwang Liu, Feng Xia, Hierarchical magnetic yolk–shell microspheres with mixed barium silicate and barium titanium oxide shells for microwave absorption enhancement, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 18, 9277

  CrossRef

 86. 86
  Jinmyoung Joo, Donghoon Kwon, Changyong Yim, Sangmin Jeon, Highly Sensitive Diagnostic Assay for the Detection of Protein Biomarkers Using Microresonators and Multifunctional Nanoparticles, ACS Nano, 2012, 6, 5, 4375

  CrossRef

 87. 87
  Miaomiao Ye, Yulong Yang, Yan Zhang, Tuqiao Zhang, Weiyun Shao, Hydrothermal Synthesis of Hydrangea-Like F-Doped Titania Microspheres for the Photocatalytic Degradation of Carbamazepine under UV and Visible Light Irradiation, Journal of Nanomaterials, 2012, 2012, 1

  CrossRef

 88. 88
  Chan-yan Huang, Jun-chao Tao, Yan Sun, Rong-jun Zhang, Yi-zheng Wu, X. Chen, N. Dai, Incubating non-prefabricated nanocrystals in anodized nanotubes for TiO2 nano-hybrids, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2012, 414, 244

  CrossRef

 89. 89
  Darko Makovec, Marjan Sajko, Aljaž Selišnik, Miha Drofenik, Low-temperature synthesis of magnetically recoverable, superparamagnetic, photocatalytic, nanocomposite particles, Materials Chemistry and Physics, 2012, 136, 1, 230

  CrossRef

 90. 90
  Jianhua Shen, Yihua Zhu, Xiaoling Yang, Chunzhong Li, Magnetic composite microspheres with exposed {001} faceted TiO2 shells: a highly active and selective visible-light photocatalyst, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 26, 13341

  CrossRef

 91. 91
  Shou-Qing Liu, Magnetic semiconductor nano-photocatalysts for the degradation of organic pollutants, Environmental Chemistry Letters, 2012, 10, 3, 209

  CrossRef

 92. 92
  Xiang Xu, Xiaoping Shen, Guoxing Zhu, Liquan Jing, Xiansheng Liu, Kangmin Chen, Magnetically recoverable Bi2WO6–Fe3O4 composite photocatalysts: Fabrication and photocatalytic activity, Chemical Engineering Journal, 2012, 200-202, 521

  CrossRef

 93. 93
  Donghui Zhang, Chao Zhou, Zhenhua Sun, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung, Tierui Zhang, Magnetically recyclable nanocatalysts (MRNCs): a versatile integration of high catalytic activity and facile recovery, Nanoscale, 2012, 4, 20, 6244

  CrossRef

 94. 94
  Minqiang He, Di Li, Deli Jiang, Min Chen, Magnetically separable γ-Fe2O3@SiO2@Ce-doped TiO2 core–shell nanocomposites: Fabrication and visible-light-driven photocatalytic activity, Journal of Solid State Chemistry, 2012, 192, 139

  CrossRef

 95. 95
  Ji Bong Joo, Qiao Zhang, Ilkeun Lee, Michael Dahl, Francisco Zaera, Yadong Yin, Mesoporous Anatase Titania Hollow Nanostructures though Silica-Protected Calcination, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 1
 96. You have free access to this content96
  Suresh Babu Kalidindi, Balaji R. Jagirdar, Nanocatalysis and Prospects of Green Chemistry, ChemSusChem, 2012, 5, 1
 97. 97
  Jinxue Guo, Xiaoyu Zhou, Lei Chen, Yibin Lu, Xiao Zhang, Wanguo Hou, One-pot synthesis of ferromagnetic Fe2.25W0.75O4 nanoparticles as a magnetically recyclable photocatalyst, Journal of Nanoparticle Research, 2012, 14, 7

  CrossRef

 98. 98
  Jia Deng, Li-Ping Mo, Fei-Yang Zhao, Zhan-Hui Zhang, Shou-Xin Liu, One-Pot, Three-Component Synthesis of a Library of Spirooxindole-Pyrimidines Catalyzed by Magnetic Nanoparticle Supported Dodecyl Benzenesulfonic Acid in Aqueous Media, ACS Combinatorial Science, 2012, 14, 5, 335

  CrossRef

 99. 99
  Rijing Wang, Xiaohong Wang, Xiaoguang Xi, Ruanbing Hu, Guohua Jiang, Preparation and Photocatalytic Activity of Magnetic Fe3O4/SiO2/TiO2Composites, Advances in Materials Science and Engineering, 2012, 2012, 1

  CrossRef

 100. 100
  Qing Yuan, Nan Li, Wangchang Geng, Yue Chi, Xiaotian Li, Preparation of magnetically recoverable Fe3O4@SiO2@meso-TiO2 nanocomposites with enhanced photocatalytic ability, Materials Research Bulletin, 2012, 47, 9, 2396

  CrossRef

 101. 101
  Jingping Wang, Tian Xia, Chunli Wu, Jing Feng, Fuchang Meng, Zhan Shi, Jian Meng, Self-assembled magnetite peony structures with petal-like nanoslices: one-step synthesis, excellent magnetic and water treatment properties, RSC Advances, 2012, 2, 10, 4220

  CrossRef

 102. 102
  Wanquan Jiang, Yufeng Zhou, Yanli Zhang, Shouhu Xuan, Xinglong Gong, Superparamagnetic Ag@Fe3O4 core–shell nanospheres: fabrication, characterization and application as reusable nanocatalysts, Dalton Transactions, 2012, 41, 15, 4594

  CrossRef

 103. 103
  Zhaogang Teng, Xiaodan Su, Guotao Chen, Congcong Tian, Hao Li, Li Ai, Guangming Lu, Superparamagnetic high-magnetization composite microspheres with Fe3O4@SiO2 core and highly crystallized mesoporous TiO2 shell, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2012, 402, 60

  CrossRef

 104. 104
  Gang Liu, Quan Deng, Huimin Wang, Shenghong Kang, Yong Yang, Dickon H. L. Ng, Weiping Cai, Guozhong Wang, Synthesis and Characterization of Nanostructured Fe3O4 Micron-Spheres and Their Application in Removing Toxic Cr Ions from Polluted Water, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 42
 105. 105
  Fenglong Wang, Jiurong Liu, Xinzhen Wang, Jing Kong, Song Qiu, Synthesis of hollow Fe3O4 at ZnO at anatase TiO2 core–shell structured spheres, Ceramics International, 2012, 38, 8, 6899

  CrossRef

 106. 106
  Chang Woo Kim, Umapada Pal, Sangji Park, Jinheung Kim, Young Soo Kang, Synthesis of Multifunctional Metal- and Metal Oxide Core@Mesoporous Silica Shell Structures by Using a Wet Chemical Approach, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 39
 107. 107
  Samarpita Senapati, Suneel K. Srivastava, Shiv B. Singh, Synthesis, characterization and photocatalytic activity of magnetically separable hexagonal Ni/ZnO nanostructure, Nanoscale, 2012, 4, 20, 6604

  CrossRef

 108. 108
  Wan-Fu Ma, Ying Zhang, Lu-Lu Li, Li-Jun You, Peng Zhang, Yu-Ting Zhang, Ju-Mei Li, Meng Yu, Jia Guo, Hao-Jie Lu, Chang-Chun Wang, Tailor-Made Magnetic Fe3O4@mTiO2Microspheres with a Tunable Mesoporous Anatase Shell for Highly Selective and Effective Enrichment of Phosphopeptides, ACS Nano, 2012, 6, 4, 3179

  CrossRef

 109. 109
  Zheng Ren, Yanbing Guo, Gregory Wrobel, David A. Knecht, Zhonghua Zhang, Haiyong Gao, Pu-Xian Gao, Three dimensional koosh ball nanoarchitecture with a tunable magnetic core, fluorescent nanowire shell and enhanced photocatalytic property, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 14, 6862

  CrossRef

 110. 110
  Yong-Hui Liu, Jia Deng, Jian-Wu Gao, Zhan-Hui Zhang, Triflic Acid-Functionalized Silica-Coated Magnetic Nanoparticles as a Magnetically Separable Catalyst for Synthesis of gem-Dihydroperoxides, Advanced Synthesis & Catalysis, 2012, 354, 2-3
 111. 111
  Chandramohan George, Dirk Dorfs, Giovanni Bertoni, Andrea Falqui, Alessandro Genovese, Teresa Pellegrino, Anna Roig, Alessandra Quarta, Roberto Comparelli, M. Lucia Curri, Roberto Cingolani, Liberato Manna, A Cast-Mold Approach to Iron Oxide and Pt/Iron Oxide Nanocontainers and Nanoparticles with a Reactive Concave Surface, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 7, 2205

  CrossRef

 112. 112
  Qiao Zhang, Diana Q. Lima, Ilkeun Lee, Francisco Zaera, Miaofang Chi, Yadong Yin, A Highly Active Titanium Dioxide Based Visible-Light Photocatalyst with Nonmetal Doping and Plasmonic Metal Decoration, Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 31
 113. 113
  Qiao Zhang, Diana Q. Lima, Ilkeun Lee, Francisco Zaera, Miaofang Chi, Yadong Yin, A Highly Active Titanium Dioxide Based Visible-Light Photocatalyst with Nonmetal Doping and Plasmonic Metal Decoration, Angewandte Chemie, 2011, 123, 31
 114. 114
  Jun Ming, Haiyang Cheng, Yancun Yu, Yingqiang Wu, Fengyu Zhao, A new strategy for finely controlling the metal (oxide) coating on colloidal particles with tunable catalytic properties, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 18, 6654

  CrossRef

 115. 115
  Ilkeun Lee, Ji Bong Joo, Yadong Yin, Francisco Zaera, A Yolk@Shell Nanoarchitecture for Au/TiO2 Catalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 43
 116. 116
  Ilkeun Lee, Ji Bong Joo, Yadong Yin, Francisco Zaera, A Yolk@Shell Nanoarchitecture for Au/TiO2 Catalysts, Angewandte Chemie, 2011, 123, 43
 117. 117
  Jin-Ming Wu, Xiao-Mei Song, Mi Yan, Alkaline hydrothermal synthesis of homogeneous titania microspheres with urchin-like nanoarchitectures for dye effluent treatments, Journal of Hazardous Materials, 2011, 194, 338

  CrossRef

 118. 118
  Nicoletta Depalo, Pasquale Carrieri, Roberto Comparelli, Marinella Striccoli, Angela Agostiano, Luca Bertinetti, Claudia Innocenti, Claudio Sangregorio, M. Lucia Curri, Biofunctionalization of Anisotropic Nanocrystalline Semiconductor–Magnetic Heterostructures, Langmuir, 2011, 27, 11, 6962

  CrossRef

 119. 119
  Miaomiao Ye, Tuqiao Zhang, Zhiwei Zhu, Yan Zhang, Yiping Zhang, Weiyun Shao, Effect of key parameters on the morphology transformation of three-dimensional TiO2 solid microspheres, Materials Letters, 2011, 65, 2, 363

  CrossRef

 120. 120
  Jun Song Chen, Chunping Chen, Jian Liu, Rong Xu, Shi Zhang Qiao, Xiong Wen Lou, Ellipsoidal hollow nanostructures assembled from anatase TiO2 nanosheets as a magnetically separable photocatalyst, Chemical Communications, 2011, 47, 9, 2631

  CrossRef

 121. 121
  Zhe-Ying Shen, Long-Yu Li, Yat Li, Chang-Chun Wang, Fabrication of hydroxyl group modified monodispersed hybrid silica particles and the h-SiO2/TiO2 core/shell microspheres as high performance photocatalyst for dye degradation, Journal of Colloid and Interface Science, 2011, 354, 1, 196

  CrossRef

 122. 122
  Bin Liu, Wei Zhang, Fengkai Yang, Hailiang Feng, Xinlin Yang, Facile Method for Synthesis of Fe3O4@Polymer Microspheres and Their Application As Magnetic Support for Loading Metal Nanoparticles, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 32, 15875

  CrossRef

 123. 123
  Yan Li, Yun Jin Kim, A. Young Kim, Kyujoon Lee, Myung Hwa Jung, Nam Hwi Hur, Kang Hyun Park, Won Seok Seo, Highly Stable and Magnetically Recyclable Mesoporous Silica Spheres Embedded with FeCo/Graphitic Shell Nanocrystals for Supported Catalysts, Chemistry of Materials, 2011, 23, 24, 5398

  CrossRef

 124. 124
  Shi-Kuo Li, Fang-Zhi Huang, Yang Wang, Yu-Hua Shen, Ling-Guang Qiu, An-Jian Xie, Shou-Jiao Xu, Magnetic Fe3O4@C@Cu2O composites with bean-like core/shell nanostructures: Synthesis, properties and application in recyclable photocatalytic degradation of dye pollutants, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 20, 7459

  CrossRef

 125. 125
  Yu Liu, Liang Zhou, Yong Hu, Changfa Guo, Haisheng Qian, Fumin Zhang, Xiong Wen (David) Lou, Magnetic-field induced formation of 1D Fe3O4/C/CdS coaxial nanochains as highly efficient and reusable photocatalysts for water treatment, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 45, 18359

  CrossRef

 126. 126
  Vivek Polshettiwar, Rafael Luque, Aziz Fihri, Haibo Zhu, Mohamed Bouhrara, Jean-Marie Basset, Magnetically Recoverable Nanocatalysts, Chemical Reviews, 2011, 111, 5, 3036

  CrossRef

 127. 127
  Darko Makovec, Marjan Sajko, Aljaž Selišnik, Miha Drofenik, Magnetically recoverable photocatalytic nanocomposite particles for water treatment, Materials Chemistry and Physics, 2011, 129, 1-2, 83

  CrossRef

 128. 128
  Yongxing Hu, Le He, Yadong Yin, Magnetically Responsive Photonic Nanochains, Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 16
 129. 129
  Yongxing Hu, Le He, Yadong Yin, Magnetically Responsive Photonic Nanochains, Angewandte Chemie, 2011, 123, 16
 130. 130
  Hengguo Wang, Xiaoliang Fei, Ling Wang, Yapeng Li, Shufei Xu, Mingda Sun, Lei Sun, Chaoqun Zhang, Yaoxian Li, Qingbiao Yang, Yen Wei, Magnetically separable iron oxide nanostructures-TiO2 nanofibers hierarchical heterostructures: controlled fabrication and photocatalytic activity, New Journal of Chemistry, 2011, 35, 9, 1795

  CrossRef

 131. 131
  Suying Wei, Qiang Wang, Jiahua Zhu, Luyi Sun, Hongfei Lin, Zhanhu Guo, Multifunctional composite core–shell nanoparticles, Nanoscale, 2011, 3, 11, 4474

  CrossRef

 132. 132
  Ilkeun Lee, Manuel A. Albiter, Qiao Zhang, Jianping Ge, Yadong Yin, Francisco Zaera, New nanostructured heterogeneous catalysts with increased selectivity and stability, Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 7, 2449

  CrossRef

 133. 133
  Jun Song Chen, Yumiao Zhang, Xiong Wen (David) Lou, One-Pot Synthesis of Uniform Fe3O4Nanospheres with Carbon Matrix Support for Improved Lithium Storage Capabilities, ACS Applied Materials & Interfaces, 2011, 3, 9, 3276

  CrossRef

 134. 134
  Shi-Kuo Li, Xuan Guo, Yang Wang, Fang-Zhi Huang, Yu-Hua Shen, Xue-Mei Wang, An-Jian Xie, Rapid synthesis of flower-like Cu2O architectures in ionic liquids by the assistance of microwave irradiation with high photochemical activity, Dalton Transactions, 2011, 40, 25, 6745

  CrossRef

 135. 135
  Qiao Zhang, Ji-Bong Joo, Zhenda Lu, Michael Dahl, Diana Q. L. Oliveira, Miaomiao Ye, Yadong Yin, Self-assembly and photocatalysis of mesoporous TiO2 nanocrystal clusters, Nano Research, 2011, 4, 1, 103

  CrossRef

 136. 136
  Jun Song Chen, Lynden A. Archer, Xiong Wen (David) Lou, SnO2 hollow structures and TiO2 nanosheets for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 27, 9912

  CrossRef

 137. 137
  Yueming Zhai, Lei Han, Ping Wang, Gaiping Li, Wen Ren, Ling Liu, Erkang Wang, Shaojun Dong, Superparamagnetic Plasmonic Nanohybrids: Shape-Controlled Synthesis, TEM-Induced Structure Evolution, and Efficient Sunlight-Driven Inactivation of Bacteria, ACS Nano, 2011, 5, 11, 8562

  CrossRef

 138. 138
  Hongfei Liu, Zhigang Jia, Shengfu Ji, Yuanyuan Zheng, Ming Li, Hao Yang, Synthesis of TiO2/SiO2@Fe3O4 magnetic microspheres and their properties of photocatalytic degradation dyestuff, Catalysis Today, 2011, 175, 1, 293

  CrossRef

 139. 139
  Miaomiao Ye, Yulong Yang, Tuqiao Zhang, Yu Shao, Cong Li, Template-free hydrothermal synthesis of macroporous TiO2 microspheres on a large scale, Materials Letters, 2011, 65, 15-16, 2384

  CrossRef

 140. 140
  Miaomiao Ye, Serkan Zorba, Le He, Yongxing Hu, Randolph Thomas Maxwell, Constantine Farah, Qiao Zhang, Yadong Yin, Self-assembly of superparamagnetic magnetite particles into peapod-like structures and their application in optical modulation, Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 37, 7965

  CrossRef