SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zhiguang Liu, Yujing Guo, Chuan Dong, A high performance nonenzymatic electrochemical glucose sensor based on polyvinylpyrrolidone–graphene nanosheets–nickel nanoparticles–chitosan nanocomposite, Talanta, 2015, 137, 87

  CrossRef

 2. 2
  Tzu-Yen Huang, Chung-Wei Kung, Jen-Yuan Wang, Min-Han Lee, Lin-Chi Chen, Chih-Wei Chu, Kuo-Chuan Ho, Graphene Nanosheets/Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Nanotubes Composite Materials for Electrochemical Biosensing Applications, Electrochimica Acta, 2015, 172, 61

  CrossRef

 3. 3
  Qian Lu, Yuanjian Zhang, Songqin Liu, Graphene quantum dots enhanced photocatalytic activity of zinc porphyrin toward the degradation of methylene blue under visible-light irradiation, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 16, 8552

  CrossRef

 4. 4
  Fenghua Li, Shiyu Gan, Dongxue Han, Li Niu, Graphene-Based Nanohybrids for Advanced Electrochemical Sensing, Electroanalysis, 2015, 27, 7
 5. 5
  Pinghua Ling, Qing Hao, Jianping Lei, Huangxian Ju, Porphyrin functionalized porous carbon derived from metal–organic framework as a biomimetic catalyst for electrochemical biosensing, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 7, 1335

  CrossRef

 6. 6
  Denys Naumenko, Iuliia Naumenko, Nora Grinceviciute, Valentinas Snitka, The interaction of iron and metal-free meso-tetra (4-sulfonatophenyl) porphines with CVD graphene: a comparative Raman spectroscopy study, Journal of Raman Spectroscopy, 2015, 46, 1
 7. 7
  Daimei Chen, Kewei Wang, Wangzhi Hong, Ruilong Zong, Wenqing Yao, Yongfa Zhu, Visible light photoactivity enhancement via CuTCPP hybridized g-C3N4 nanocomposite, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 166-167, 366

  CrossRef

 8. 8
  Daniela Iannazzo, Alessandro Pistone, Signorino Galvagno, Chemical Functionalization of Carbon Nanomaterials, 2015,

  CrossRef

 9. 9
  Qingyun Liu, Qingyan Jia, Renren Zhu, Qian Shao, Dongmei Wang, Peng Cui, Jiechao Ge, 5,10,15,20-Tetrakis(4-carboxyl phenyl)porphyrin–CdS nanocomposites with intrinsic peroxidase-like activity for glucose colorimetric detection, Materials Science and Engineering: C, 2014, 42, 177

  CrossRef

 10. 10
  Xinya Jiang, Yaqin Chai, Haijun Wang, Ruo Yuan, Electrochemiluminescence of luminol enhanced by the synergetic catalysis of hemin and silver nanoparticles for sensitive protein detection, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 54, 20

  CrossRef

 11. 11
  Sesha Vempati, Tamer Uyar, Fluorescence from graphene oxide and the influence of ionic, π–π interactions and heterointerfaces: electron or energy transfer dynamics, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 39, 21183

  CrossRef

 12. 12
  Yuezhen He, Xiaoxun Wang, Jian Sun, Shoufeng Jiao, Hongqi Chen, Feng Gao, Lun Wang, Fluorescent blood glucose monitor by hemin-functionalized graphene quantum dots based sensing system, Analytica Chimica Acta, 2014, 810, 71

  CrossRef

 13. 13
  Yingzhi Chen, Zheng-Hong Huang, Mengbin Yue, Feiyu Kang, Integrating porphyrin nanoparticles into a 2D graphene matrix for free-standing nanohybrid films with enhanced visible-light photocatalytic activity, Nanoscale, 2014, 6, 2, 978

  CrossRef

 14. 14
  Hongfen Zhang, Shaomin Shuang, Linlin Sun, Anjia Chen, Yong Qin, Chuan Dong, Label-free aptasensor for thrombin using a glassy carbon electrode modified with a graphene-porphyrin composite, Microchimica Acta, 2014, 181, 1-2, 189

  CrossRef

 15. 15
  Elena V. Basiuk, Melchor Martínez-Herrera, Edgar Álvarez-Zauco, L. Verónica Henao-Holguín, Iván Puente-Lee, Vladimir A. Basiuk, Noncovalent functionalization of graphene with a Ni(ii) tetraaza[14]annulene complex, Dalton Trans., 2014, 43, 20, 7413

  CrossRef

 16. 16
  Xiaoqing Zhou, Xiaolin Wang, Bin Wang, Zhimin Chen, Chunying He, Yiqun Wu, Preparation, characterization and NH3-sensing properties of reduced graphene oxide/copper phthalocyanine hybrid material, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 193, 340

  CrossRef

 17. 17
  Jingquan Liu, Liang Cui, Na Kong, Colin J. Barrow, Wenrong Yang, RAFT controlled synthesis of graphene/polymer hydrogel with enhanced mechanical property for pH-controlled drug release, European Polymer Journal, 2014, 50, 9

  CrossRef

 18. 18
  Quanbo Wang, Nan Xu, Jianping Lei, Huangxian Ju, Regulative peroxidase activity of DNA-linked hemin by graphene oxide for fluorescence DNA sensing, Chemical Communications, 2014, 50, 51, 6714

  CrossRef

 19. 19
  Yan-Qin Zhang, You-Jun Fan, Lei Cheng, Li-Li Fan, Zhuo-Yuan Wang, Jing-Ping Zhong, Li-Na Wu, Xing-Can Shen, Zu-Jin Shi, A novel glucose biosensor based on the immobilization of glucose oxidase on layer-by-layer assembly film of copper phthalocyanine functionalized graphene, Electrochimica Acta, 2013, 104, 178

  CrossRef

 20. 20
  Jing-Ping Zhong, You-Jun Fan, Hui Wang, Rui-Xiang Wang, Li-Li Fan, Xing-Can Shen, Zu-Jin Shi, Copper phthalocyanine functionalization of graphene nanosheets as support for platinum nanoparticles and their enhanced performance toward methanol oxidation, Journal of Power Sources, 2013, 242, 208

  CrossRef

 21. 21
  Na Kong, Jingquan Liu, Qingshan Kong, Rui Wang, Colin J. Barrow, Wenrong Yang, Graphene modified gold electrode via π–π stacking interaction for analysis of Cu2+ and Pb2+, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 178, 426

  CrossRef

 22. 22
  Quanbo Wang, Jianping Lei, Shengyuan Deng, Lei Zhang, Huangxian Ju, Graphene-supported ferric porphyrin as a peroxidase mimic for electrochemical DNA biosensing, Chem. Commun., 2013, 49, 9, 916

  CrossRef

 23. 23
  Ian V. Lightcap, Prashant V. Kamat, Graphitic Design: Prospects of Graphene-Based Nanocomposites for Solar Energy Conversion, Storage, and Sensing, Accounts of Chemical Research, 2013, 46, 10, 2235

  CrossRef

 24. 24
  T. S. Sreeprasad, Vikas Berry, How Do the Electrical Properties of Graphene Change with its Functionalization?, Small, 2013, 9, 3
 25. 25
  Keqin Deng, Jianhong Zhou, Xiaofang Li, Noncovalent nanohybrid of cobalt tetraphenylporphyrin with graphene for simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine, and uric acid, Electrochimica Acta, 2013, 114, 341

  CrossRef

 26. 26
  Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Photofunctional Hybrid Nanocarbon Materials, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 7, 3195

  CrossRef

 27. 27
  M.H. Chakrabarti, C.T.J. Low, N.P. Brandon, V. Yufit, M.A. Hashim, M.F. Irfan, J. Akhtar, E. Ruiz-Trejo, M.A. Hussain, Progress in the electrochemical modification of graphene-based materials and their applications, Electrochimica Acta, 2013, 107, 425

  CrossRef

 28. 28
  Xiaodong Cao, Yongkang Ye, Ying Li, Xuan Xu, Jiachao Yu, Songqin Liu, Self-assembled glucose oxidase/graphene/gold ternary nanocomposites for direct electrochemistry and electrocatalysis, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2013, 697, 10

  CrossRef

 29. 29
  Li-Min Lu, Xin-Lan Qiu, Xiao-Bing Zhang, Guo-Li Shen, Weihong Tan, Ru-Qin Yu, Supramolecular assembly of enzyme on functionalized graphene for electrochemical biosensing, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 45, 102

  CrossRef

 30. 30
  Mingshan Zhu, Zhi Li, Bin Xiao, Yongtao Lu, Yukou Du, Ping Yang, Xiaomei Wang, Surfactant Assistance in Improvement of Photocatalytic Hydrogen Production with the Porphyrin Noncovalently Functionalized Graphene Nanocomposite, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 5, 1732

  CrossRef

 31. 31
  Meihe Zhang, Ruo Yuan, Yaqin Chai, Shihong Chen, Xia Zhong, Huaan Zhong, Cun Wang, A cathodic electrogenerated chemiluminescence biosensor based on luminol and hemin-graphene nanosheets for cholesterol detection, RSC Advances, 2012, 2, 11, 4639

  CrossRef

 32. 32
  Liang Cui, Jingquan Liu, Rui Wang, Zhen Liu, Wenrong Yang, A facile “graft from” method to prepare molecular-level dispersed graphene–polymer composites, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2012, 50, 21
 33. 33
  Jie Li, Jianping Lei, Quanbo Wang, Peng Wang, Huangxian Ju, Bionic catalysis of porphyrin for electrochemical detection of nucleic acids, Electrochimica Acta, 2012, 83, 73

  CrossRef

 34. 34
  Bin Luo, Shaomin Liu, Linjie Zhi, Chemical Approaches toward Graphene-Based Nanomaterials and their Applications in Energy-Related Areas, Small, 2012, 8, 5
 35. 35
  Chun Bi, Yongjie Li, Haowen Chen, Gui Yin, Junjie Zhu, Designs, Synthesis, Characterization and Direct Electrochemistry of Zinc-Porphyrin Bearing Pyrene Noncovalent Functionalized Graphene Oxide Sheet, Chinese Journal of Chemistry, 2012, 30, 8
 36. 36
  Lingyan Feng, Li Wu, Jiasi Wang, Jinsong Ren, Daisuke Miyoshi, Naoki Sugimoto, Xiaogang Qu, Detection of a Prognostic Indicator in Early-Stage Cancer Using Functionalized Graphene-Based Peptide Sensors, Advanced Materials, 2012, 24, 1
 37. 37
  Benlin Hu, Ruge Quhe, Cao Chen, Fei Zhuge, Xiaojian Zhu, Shanshan Peng, Xinxin Chen, Liang Pan, Yuanzhao Wu, Wenge Zheng, Qing Yan, Jing Lu, Run–Wei Li, Electrically controlled electron transfer and resistance switching in reduced graphene oxide noncovalently functionalized with thionine, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 32, 16422

  CrossRef

 38. 38
  Li Wu, Lingyan Feng, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Electrochemical detection of dopamine using porphyrin-functionalized graphene, Biosensors and Bioelectronics, 2012, 34, 1, 57

  CrossRef

 39. 39
  Mingshan Zhu, Yupei Dong, Bin Xiao, Yukou Du, Ping Yang, Xiaomei Wang, Enhanced photocatalytic hydrogen evolution performance based on Ru-trisdicarboxybipyridine-reduced graphene oxide hybrid, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 45, 23773

  CrossRef

 40. 40
  Vasilios Georgakilas, Michal Otyepka, Athanasios B. Bourlinos, Vimlesh Chandra, Namdong Kim, K. Christian Kemp, Pavel Hobza, Radek Zboril, Kwang S. Kim, Functionalization of Graphene: Covalent and Non-Covalent Approaches, Derivatives and Applications, Chemical Reviews, 2012, 112, 11, 6156

  CrossRef

 41. 41
  Sven Kochmann, Thomas Hirsch, Otto S. Wolfbeis, Graphenes in chemical sensors and biosensors, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2012, 39, 87

  CrossRef

 42. 42
  Amit A. Vernekar, Govindasamy Mugesh, Hemin-Functionalized Reduced Graphene Oxide Nanosheets Reveal Peroxynitrite Reduction and Isomerization Activity, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 47
 43. 43
  Takashi Tachikawa, Shi-Cong Cui, Mamoru Fujitsuka, Tetsuro Majima, Interfacial electron transfer dynamics in dye-modified graphene oxide nanosheets studied by single-molecule fluorescence spectroscopy, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 12, 4244

  CrossRef

 44. 44
  Li Wu, Jiasi Wang, Lingyan Feng, Jinsong Ren, Weili Wei, Xiaogang Qu, Label-Free Ultrasensitive Detection of Human Telomerase Activity Using Porphyrin-Functionalized Graphene and Electrochemiluminescence Technique, Advanced Materials, 2012, 24, 18
 45. 45
  Dongyun Wan, Chongyin Yang, Tianquan Lin, Yufeng Tang, Mi Zhou, Yajuan Zhong, Fuqiang Huang, Jianhua Lin, Low-Temperature Aluminum Reduction of Graphene Oxide, Electrical Properties, Surface Wettability, and Energy Storage Applications, ACS Nano, 2012, 6, 10, 9068

  CrossRef

 46. 46
  Jinhua Sun, Dongli Meng, Shidong Jiang, Guangfeng Wu, Shouke Yan, Jianxin Geng, Yong Huang, Multiple-bilayered RGO–porphyrin films: from preparation to application in photoelectrochemical cells, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 36, 18879

  CrossRef

 47. 47
  Hongfen Zhang, Yujie Han, Yujing Guo, Chuan Dong, Porphyrin functionalized graphene nanosheets-based electrochemical aptasensor for label-free ATP detection, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 45, 23900

  CrossRef

 48. 48
  Tomokazu Umeyama, Junya Mihara, Noriyasu Tezuka, Yoshihiro Matano, Kati Stranius, Vladimir Chukharev, Nikolai V. Tkachenko, Helge Lemmetyinen, Kei Noda, Kazumi Matsushige, Tetsuya Shishido, Zheng Liu, Kaori Hirose-Takai, Kazu Suenaga, Hiroshi Imahori, Preparation and Photophysical and Photoelectrochemical Properties of a Covalently Fixed Porphyrin–Chemically Converted Graphene Composite, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 14
 49. 49
  Hongjie Song, Liying Hao, Yunfei Tian, Xiangyu Wan, Lichun Zhang, Yi Lv, Stable and Water-Dispersible Graphene Nanosheets: Sustainable Preparation, Functionalization, and High-Performance Adsorbents for Pb2+, ChemPlusChem, 2012, 77, 5
 50. 50
  Jingquan Liu, Jianguo Tang, J. Justin Gooding, Strategies for chemical modification of graphene and applications of chemically modified graphene, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 25, 12435

  CrossRef

 51. 51
  Xiao-Rong Li, Fen-Ying Kong, Jing Liu, Tong-Ming Liang, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen, Synthesis of Potassium-Modified Graphene and Its Application in Nitrite-Selective Sensing, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 9
 52. 52
  Nikolaos Karousis, Javier Ortiz, Kei Ohkubo, Taku Hasobe, Shunichi Fukuzumi, Ángela Sastre-Santos, Nikos Tagmatarchis, Zinc Phthalocyanine–Graphene Hybrid Material for Energy Conversion: Synthesis, Characterization, Photophysics, and Photoelectrochemical Cell Preparation, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 38, 20564

  CrossRef

 53. 53
  Yongqian Xu, Andrey Malkovskiy, Yi Pang, A graphene binding-promoted fluorescence enhancement for bovine serum albumin recognition, Chemical Communications, 2011, 47, 23, 6662

  CrossRef

 54. 54
  Lingyan Feng, Yong Chen, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, A graphene functionalized electrochemical aptasensor for selective label-free detection of cancer cells, Biomaterials, 2011, 32, 11, 2930

  CrossRef

 55. 55
  Zhenghai Tang, Chunfang Zeng, Yanda Lei, Baochun Guo, Liqun Zhang, Demin Jia, Fluorescent whitening agent stabilized graphene and its composites with chitosan, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 43, 17111

  CrossRef

 56. 56
  Hua Bai, Chun Li, Gaoquan Shi, Functional Composite Materials Based on Chemically Converted Graphene, Advanced Materials, 2011, 23, 9
 57. 57
  Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey, Hua Zhang, Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications, Small, 2011, 7, 14
 58. 58
  Yujing Guo, Jing Li, Shaojun Dong, Hemin functionalized graphene nanosheets-based dual biosensor platforms for hydrogen peroxide and glucose, Sensors and Actuators B: Chemical, 2011, 160, 1, 295

  CrossRef

 59. 59
  Karl S. Coleman, Nanotubes, Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry), 2011, 107, 490

  CrossRef

 60. 60
  Xiaoyan Zhang, Lili Hou, Arjen Cnossen, Anthony C. Coleman, Oleksii Ivashenko, Petra Rudolf, Bart J. van Wees, Wesley R. Browne, Ben L. Feringa, One-Pot Functionalization of Graphene with Porphyrin through Cycloaddition Reactions, Chemistry - A European Journal, 2011, 17, 32
 61. 61
  Wenwen Tu, Jianping Lei, Peng Wang, Huangxian Ju, Photoelectrochemistry of Free-Base-Porphyrin-Functionalized Zinc Oxide Nanoparticles and Their Applications in Biosensing , Chemistry - A European Journal, 2011, 17, 34
 62. 62
  Jie Li, Wenwen Tu, Jianping Lei, Sheng Tang, Huangxian Ju, Porphyrin-functionalized gold nanoparticles for selective electrochemical detection of peroxyacetic acid, Electrochimica Acta, 2011, 56, 9, 3159

  CrossRef

 63. 63
  HuangXian Ju, Sensitive biosensing strategy based on functional nanomaterials, Science China Chemistry, 2011, 54, 8, 1202

  CrossRef

 64. 64
  Helena Grennberg, Carbon Nanotubes and Graphene,
 65. 65
  Kingsley Christian Kemp, Yeonchoo Cho, Vimlesh Chandra, Kwang Soo Kim, Noncovalent Functionalization of Graphene,