SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hui Liu, Congyue Duan, Chenhui Yang, Xianjin Chen, Wanqiu Shen, Zhenfeng Zhu, A novel nitrite biosensor based on the direct electron transfer hemoglobin immobilized in the WO3 nanowires with high length-diameter ratio, Materials Science and Engineering: C, 2015,

  CrossRef

 2. 2
  Xiaofang Bian, Kunquan Hong, Xing Ge, Rui Song, Liqing Liu, Mingxiang Xu, Functional Hierarchical Nanocomposites Based on ZnO Nanowire and Magnetic Nanoparticle as Highly Active Recyclable Photocatalysts, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 4, 1700

  CrossRef

 3. 3
  Naoya Hirata, Kiyoharu Tadanaga, Masahiro Tatsumisago, Photocatalytic O2 evolution from water over Zn–Cr layered double hydroxides intercalated with inorganic anions, Materials Research Bulletin, 2015, 62, 1

  CrossRef

 4. 4
  Hui Song, Yaguang Li, Zirui Lou, Mu Xiao, Liang Hu, Zhizhen Ye, Liping Zhu, Synthesis of Fe-doped WO3 nanostructures with high visible-light-driven photocatalytic activities, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 166-167, 112

  CrossRef

 5. 5
  Jiahui Liu, Li Zhang, Naixu Li, Qingwen Tian, Jiancheng Zhou, Yueming Sun, Synthesis of MoS2/SrTiO3composite materials for enhanced photocatalytic activity under UV irradiation, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 2, 706

  CrossRef

 6. 6
  Yang Rong Yao, Wan Zhen Huang, Huan Zhou, Hao Yong Yin, Yi Fan Zheng, Xu Chun Song, A novel Fe3O4@SiO2@BiOBr photocatalyst with highly active visible light photocatalytic properties, Materials Chemistry and Physics, 2014, 148, 3, 896

  CrossRef

 7. 7
  Ahmed Aboueloyoun Taha, Amir A. Hriez, Yi-nan Wu, Hongtao Wang, Fengting Li, Direct synthesis of novel vanadium oxide embedded porous carbon nanofiber decorated with iron nanoparticles as a low-cost and highly efficient visible-light-driven photocatalyst, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 417, 199

  CrossRef

 8. 8
  Tingting Han, Lingling Qu, Zhijun Luo, Xiangyang Wu, Daoxiao Zhang, Enhancement of hydroxyl radical generation of a solid state photo-Fenton reagent based on magnetite/carboxylate-rich carbon composites by embedding carbon nanotubes as electron transfer channels, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 3, 942

  CrossRef

 9. 9
  Shunxing Li, Jiabai Cai, Xueqing Wu, Fengying Zheng, Xiaofeng Lin, Wenjie Liang, Jie Chen, Jianzhong Zheng, Zhanghua Lai, Tanju Chen, Licong Zhu, Fabrication of positively and negatively charged, double-shelled, nanostructured hollow spheres for photodegradation of cationic and anionic aromatic pollutants under sunlight irradiation, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 160-161, 279

  CrossRef

 10. 10
  Qingyun Liu, Hui Li, Qingru Zhao, Renren Zhu, Yanting Yang, Qingyan Jia, Bing Bian, Linhai Zhuo, Glucose-sensitive colorimetric sensor based on peroxidase mimics activity of porphyrin-Fe3O4 nanocomposites, Materials Science and Engineering: C, 2014, 41, 142

  CrossRef

 11. 11
  Jincheng Liu, Olivier Margeat, Walid Dachraoui, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jorg Ackermann, Gram-Scale Synthesis of Ultrathin Tungsten Oxide Nanowires and their Aspect Ratio-Dependent Photocatalytic Activity, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 38
 12. 12
  Juan Zhou, Guohui Tian, Yajie Chen, Yunhan Shi, Chungui Tian, Kai Pan, Honggang Fu, Growth rate controlled synthesis of hierarchical Bi2S3/In2S3 core/shell microspheres with enhanced photocatalytic activity, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 13. 13
  Suyuan Zeng, Rongfeng Tang, Shengxia Duan, Lei Li, Caihua Liu, Xianli Gu, Saisai Wang, Dezhi Sun, Kinetically controlled synthesis of bismuth tungstate with different structures by a NH4F assisted hydrothermal method and surface-dependent photocatalytic properties, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 432, 236

  CrossRef

 14. 14
  Zhen Wang, Lu Yin, Ziwen Chen, Guowang Zhou, Huixiang Shi, Photodegradation of Methyl Orange Using Magnetically Recoverable AgBr@Ag3PO4/Fe3O4 Photocatalyst under Visible Light, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 15. 15
  Ahmed Aboueloyoun Taha, Fengting Li, Porous WO3–carbon nanofibers: high-performance and recyclable visible light photocatalysis, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 10, 3601

  CrossRef

 16. 16
  Andris Šutka, Santa Lagzdina, Inna Juhnevica, Dmitrijs Jakovlevs, Mikhail Maiorov, Precipitation synthesis of magnetite Fe3O4 nanoflakes, Ceramics International, 2014, 40, 7, 11437

  CrossRef

 17. 17
  Jinfeng Wang, Takuya Tsuzuki, Bin Tang, Lu Sun, Xiujuan J. Dai, Gayathri D. Rajmohan, Jingliang Li, Xungai Wang, Recyclable Textiles Functionalized with Reduced Graphene Oxide@ZnO for Removal of Oil Spills and Dye Pollutants, Australian Journal of Chemistry, 2014, 67, 1, 71

  CrossRef

 18. 18
  Yang Rong Yao, Wan Zhen Huang, Huan Zhou, Yi Fan Zheng, Xu Chun Song, Self-assembly of dandelion-like Fe3O4@C@BiOCl magnetic nanocomposites with excellent solar-driven photocatalytic properties, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 6

  CrossRef

 19. 19
  Shanshan Xiao, Li Liu, Jianshe Lian, Solvothermal synthesis of nanocrystalline ZnO with excellent photocatalytic performance, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 12, 5518

  CrossRef

 20. 20
  Yi Zheng, Gang Chen, Yaoguang Yu, Yu Wang, Jingxue Sun, Haiming Xu, Yansong Zhou, Solvothermal synthesis of pyrochlore-type cubic tungsten trioxide hemihydrate and high photocatalytic activity, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 7, 3071

  CrossRef

 21. 21
  Shouli Bai, Kewei Zhang, Jianhua Sun, Ruixian Luo, Dianqing Li, Aifan Chen, Surface decoration of WO3 architectures with Fe2O3 nanoparticles for visible-light-driven photocatalysis, CrystEngComm, 2014, 16, 16, 3289

  CrossRef

 22. 22
  Zhen-Feng Huang, Ji-Jun Zou, Lun Pan, Songbo Wang, Xiangwen Zhang, Li Wang, Synergetic promotion on photoactivity and stability of W18O49/TiO2 hybrid, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 147, 167

  CrossRef

 23. 23
  Lishu Zhang, Jianshe Lian, Longyun Wu, Zhenrong Duan, Jun Jiang, Lijun Zhao, Synthesis of a Thin-Layer MnO2Nanosheet-Coated Fe3O4Nanocomposite as a Magnetically Separable Photocatalyst, Langmuir, 2014, 30, 23, 7006

  CrossRef

 24. 24
  Santosh Kumar, T. Surendar, Bharat Kumar, Arabinda Baruah, Vishnu Shanker, Synthesis of highly efficient and recyclable visible-light responsive mesoporous g-C3N4 photocatalyst via facile template-free sonochemical route, RSC Advances, 2014, 4, 16, 8132

  CrossRef

 25. 25
  Wenjie Li, Peimei Da, Yueyu Zhang, Yongcheng Wang, Xuan Lin, Xingao Gong, Gengfeng Zheng, WO3Nanoflakes for Enhanced Photoelectrochemical Conversion, ACS Nano, 2014, 8, 11, 11770

  CrossRef

 26. 26
  Hai Fan, Jianying Zhu, Jianchao Sun, Shenxiang Zhang, Shiyun Ai, Ag/AgBr/Co–Ni–NO3 Layered Double Hydroxide Nanocomposites with Highly Adsorptive and Photocatalytic Properties, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 7
 27. 27
  Jianjun Guo, Shuxin Ouyang, Han Zhou, Tetsuya Kako, Jinhua Ye, Ag3PO4/In(OH)3Composite Photocatalysts with Adjustable Surface-Electric Property for Efficient Photodegradation of Organic Dyes under Simulated Solar-Light Irradiation, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 34, 17716

  CrossRef

 28. 28
  Jianying Zhu, Hai Fan, Jianchao Sun, Shiyun Ai, Anion-exchange precipitation synthesis of α-Ag2WO4/Zn–Cr layered double hydroxides composite with enhanced visible-light-driven photocatalytic activity, Separation and Purification Technology, 2013, 120, 134

  CrossRef

 29. 29
  Hidehisa Hagiwara, Masakiyo Nagatomo, Chihiro Seto, Shintaro Ida, Tatsumi Ishihara, Dye-modification effects on water splitting activity of GaN:ZnO photocatalyst, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2013, 272, 41

  CrossRef

 30. 30
  Hongyan Hu, Zhengbo Jiao, Teng Wang, Jinhua Ye, Gongxuan Lu, Yingpu Bi, Enhanced photocatalytic activity of Ag/Ag3PO4 coaxial hetero-nanowires, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10612

  CrossRef

 31. 31
  Shunrui Luo, Fang Chai, Tingting Wang, Lu Li, Lingyu Zhang, Chungang Wang, Zhongmin Su, Flowerlike γ-Fe2O3@NiO hierarchical core-shell nanostructures as superb capability and magnetically separable adsorbents for water treatment, RSC Advances, 2013, 3, 31, 12671

  CrossRef

 32. 32
  Gangqiang Zhu, Mirabbos Hojamberdiev, Ken-ichi Katsumata, Xu Cai, Nobuhiro Matsushita, Kiyoshi Okada, Peng Liu, Jianping Zhou, Heterostructured Fe3O4/Bi2O2CO3 photocatalyst: Synthesis, characterization and application in recyclable photodegradation of organic dyes under visible light irradiation, Materials Chemistry and Physics, 2013, 142, 1, 95

  CrossRef

 33. 33
  Li Zhang, Yaogang Li, Qinghong Zhang, Hongzhi Wang, Hierarchical nanostructure of WO3 nanorods on TiO2 nanofibers and the enhanced visible light photocatalytic activity for degradation of organic pollutants, CrystEngComm, 2013, 15, 30, 5986

  CrossRef

 34. 34
  Christopher M. A. Parlett, Karen Wilson, Adam F. Lee, Hierarchical porous materials: catalytic applications, Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 9, 3876

  CrossRef

 35. 35
  Chaochao Mao, Maolin Li, Zhiguo Fang, Fanli Meng, Xiaoni Qu, Yanping Liu, Mengjiao Wang, Ji Zhang, Zhan Shi, Xiaohui Guo, Homogeneous core/shell Bi2WO6 spherical photocatalysts: their controlled synthesis and enhanced visible-light photocatalytic performances, RSC Advances, 2013, 3, 18, 6631

  CrossRef

 36. 36
  Jing Wang, Yang Liu, Yang Jiao, Fengyu Qu, Qingzhi Pan, Xiang Wu, Hybrid Ag2O/ZnO Heterostructures, Journal of Nanomaterials, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 37. 37
  Gangqiang Zhu, Mirabbos Hojamberdiev, Wenxiu Que, Peng Liu, Hydrothermal synthesis and visible-light photocatalytic activity of porous peanut-like BiVO4 and BiVO4/Fe3O4 submicron structures, Ceramics International, 2013, 39, 8, 9163

  CrossRef

 38. 38
  Jianwei Lu, Peng Zhang, Ang Li, Fengli Su, Tuo Wang, Yuan Liu, Jinlong Gong, Mesoporous anatase TiO2 nanocups with plasmonic metal decoration for highly active visible-light photocatalysis, Chemical Communications, 2013, 49, 52, 5817

  CrossRef

 39. 39
  Xu Guo, Nan Chen, Chuanping Feng, Yingnan Yang, Baogang Zhang, Gen Wang, Zhenya Zhang, Performance of magnetically recoverable core–shell Fe3O4@Ag3PO4/AgCl for photocatalytic removal of methylene blue under simulated solar light, Catalysis Communications, 2013, 38, 26

  CrossRef

 40. 40
  Qi Zeng, Yan Zhao, Jingzhe Zhao, Xinli Hao, Yan Lu, Jingnan Guo, Yuehong Song, Fangfang Gao, Zhifang Huang, Studies on fabrication of urchin-like WO3·H2O hollow spheres and their photocatalytic properties, Crystal Research and Technology, 2013, 48, 5
 41. 41
  Santosh Kumar, Surendar T, Bharat Kumar, Arabinda Baruah, Vishnu Shanker, Synthesis of Magnetically Separable and Recyclable g-C3N4–Fe3O4Hybrid Nanocomposites with Enhanced Photocatalytic Performance under Visible-Light Irradiation, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 49, 26135

  CrossRef

 42. 42
  Mingqing Yang, Junhui He, Xiaochun Hu, Chunxiao Yan, Zhenxing Cheng, Synthesis of nanostructured copper oxide via oxalate precursors and their sensing properties for hydrogen cyanide gas, The Analyst, 2013, 138, 6, 1758

  CrossRef

 43. 43
  Mahdi Seifollahi Bazarjani, Mirabbos Hojamberdiev, Koji Morita, Gangqiang Zhu, Gennady Cherkashinin, Claudia Fasel, Thomas Herrmann, Hergen Breitzke, Aleksander Gurlo, Ralf Riedel, Visible Light Photocatalysis with c-WO3–x/WO3×H2O Nanoheterostructures In Situ Formed in Mesoporous Polycarbosilane-Siloxane Polymer, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 11, 4467

  CrossRef

 44. 44
  Hua Bai, Ning Su, Wentao Li, Xuan Zhang, Yan Yan, Peng Li, Shuxin Ouyang, Jinhua Ye, Guangcheng Xi, W18O49 nanowire networks for catalyzed dehydration of isopropyl alcohol to propylene under visible light, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 20, 6125

  CrossRef

 45. 45
  Ming-Sheng Gui, Wei-De Zhang, A facile preparation strategy for hollow-structured Bi2O3/Bi2WO6 heterojunction with high visible light photocatalytic activity, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2012, 73, 11, 1342

  CrossRef

 46. 46
  J. Georgieva, E. Valova, S. Armyanov, N. Philippidis, I. Poulios, S. Sotiropoulos, Bi-component semiconductor oxide photoanodes for the photoelectrocatalytic oxidation of organic solutes and vapours: A short review with emphasis to TiO2–WO3 photoanodes, Journal of Hazardous Materials, 2012, 211-212, 30

  CrossRef

 47. 47
  Changhua An, Xijuan Ming, Jizhuang Wang, Shutao Wang, Construction of magnetic visible-light-driven plasmonic Fe3O4@SiO2@AgCl : Ag nanophotocatalyst, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 11, 5171

  CrossRef

 48. 48
  Shunrui Luo, Fang Chai, Lingyu Zhang, Chungang Wang, Lu Li, Xianchun Liu, Zhongmin Su, Facile and fast synthesis of urchin-shaped Fe3O4@Bi2S3 core-shell hierarchical structures and their magnetically recyclable photocatalytic activity, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 11, 4832

  CrossRef

 49. 49
  Ming Wu, Jun-Min Yan, Ming Zhao, Qing Jiang, Facile Synthesis of an Ag2O–ZnO Nanohybrid and Its High Photocatalytic Activity, ChemPlusChem, 2012, 77, 10
 50. 50
  Zhen Liu, Meng Li, Fang Pu, Jinsong Ren, Xinjian Yang, Xiaogang Qu, Hierarchical magnetic core–shell nanoarchitectures: non-linker reagent synthetic route and applications in a biomolecule separation system, J. Mater. Chem., 2012, 22, 7, 2935

  CrossRef

 51. 51
  Yu Li, Zheng-Yi Fu, Bao-Lian Su, Hierarchically Structured Porous Materials for Energy Conversion and Storage, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 22
 52. 52
  Lihong Dong, Dadong Liang, Ruchun Gong, In Situ Photoactivated AgCl/Ag Nanocomposites with Enhanced Visible Light Photocatalytic and Antibacterial Activity, European Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 2012, 19
 53. 53
  Xiang Xu, Xiaoping Shen, Guoxing Zhu, Liquan Jing, Xiansheng Liu, Kangmin Chen, Magnetically recoverable Bi2WO6–Fe3O4 composite photocatalysts: Fabrication and photocatalytic activity, Chemical Engineering Journal, 2012, 200-202, 521

  CrossRef

 54. 54
  Minqiang He, Di Li, Deli Jiang, Min Chen, Magnetically separable γ-Fe2O3@SiO2@Ce-doped TiO2 core–shell nanocomposites: Fabrication and visible-light-driven photocatalytic activity, Journal of Solid State Chemistry, 2012, 192, 139

  CrossRef

 55. 55
  Zhiwei Zhao, Jie Liu, Fuyi Cui, Hui Feng, Linlin Zhang, One pot synthesis of tunable Fe3O4–MnO2 core–shell nanoplates and their applications for water purification, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 18, 9052

  CrossRef

 56. 56
  Xiyan Li, Shuyan Song, Xiao Wang, Dapeng Liu, Hongjie Zhang, Self-assembled 3D flower-like hierarchical Fe3O4/KxMnO2 core–shell architectures and their application for removal of dye pollutants, CrystEngComm, 2012, 14, 8, 2866

  CrossRef

 57. 57
  Yanyan Yao, Kentaro Yamauchi, Goro Yamauchi, Tsuyoshi Ochiai, Taketoshi Murakami, Yoshinobu Kubota, Synergistic Antibacterial Performance of a Cu/WO<sub>3</sub>-Added PTFE Particulate Superhydrophobic Composite under Visible-Light Exposure, Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 2012, 03, 04, 421

  CrossRef

 58. 58
  Guangcheng Xi, Yan Yan, Qiang Ma, Junfang Li, Haifeng Yang, Xiaojing Lu, Chao Wang, Synthesis of Multiple-Shell WO3 Hollow Spheres by a Binary Carbonaceous Template Route and Their Applications in Visible-Light Photocatalysis, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 44
 59. 59
  Guangcheng Xi, Shuxin Ouyang, Peng Li, Jinhua Ye, Qiang Ma, Ning Su, Hua Bai, Chao Wang, Ultrathin W18O49 Nanowires with Diameters below 1 nm: Synthesis, Near-Infrared Absorption, Photoluminescence, and Photochemical Reduction of Carbon Dioxide, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 10
 60. 60
  Guangcheng Xi, Shuxin Ouyang, Peng Li, Jinhua Ye, Qiang Ma, Ning Su, Hua Bai, Chao Wang, Ultrathin W18O49 Nanowires with Diameters below 1 nm: Synthesis, Near-Infrared Absorption, Photoluminescence, and Photochemical Reduction of Carbon Dioxide, Angewandte Chemie, 2012, 124, 10
 61. 61
  Akiyuki Matsushita, Takayuki Nakane, Takashi Naka, Hiroaki Isago, Yoshihiro Yamada, Yuh Yamada, Valence States of Rare-Earth Ions and Band Gaps in RBiBa2O6(R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Eu, and Dy) Photocatalysts, Japanese Journal of Applied Physics, 2012, 51, 12R, 121802

  CrossRef

 62. 62
  Graham Dawson, Wuzong Zhou, Ross Blackley, Accelerated electron beam induced breakdown of commercial WO3 into nanorods in the presence of triethylamine, Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 47, 20923

  CrossRef