SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  XING HUI ZHANG, ZHI YUAN GENG, TENG NIU, KE TAI WANG, A DFT study on the mechanism of palladium-catalyzed divergent reactions of 1,6-enyne carbonates, Journal of Chemical Sciences, 2015, 127, 3, 547

  CrossRef

 2. 2
  Estela Álvarez, Olalla Nieto Faza, Carlos Silva López, Manuel A. Fernández-Rodríguez, Roberto Sanz, Brønsted Acid-Catalyzed Cascade Reactions Involving 1,2-Indole Migration, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 37
 3. 3
  Yi-Feng Qiu, Yu-Ying Ye, Xian-Rong Song, Xin-Yu Zhu, Fang Yang, Bo Song, Jia Wang, Hui-Liang Hua, Yu-Tao He, Ya-Ping Han, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Convenient and Highly Efficient Routes to 2 H-Chromene and 4-Chromanone Derivatives: Iodine-Promoted and p-Toluenesulfonic Acid Catalyzed Cascade Cyclizations of Propynols, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 8
 4. 4
  Raed M. Al-Zoubi, Walid K. Al-Jammal, Mohammad Y. El-Khateeb, Robert McDonald, Synthesis of Diiodinated Biphenyls and Iodinated meta-Terphenyls by Regioselective Suzuki–Miyaura Cross-Coupling Reactions of 5-Substituted 1,2,3-Triiodobenzenes, European Journal of Organic Chemistry, 2015, 2015, 15
 5. 5
  Hai-Tao Zhu, Jia Wang, Zi-Hang Qiu, Li-Jing Wang, Mei-Jin Zhong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Electrophile-Promoted Tandem Cyclization of α,β-Diynyl Ketodiols: A Facile Synthesis of Tetrahalogenated Spiroketals, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 1
 6. 6
  Minyan Wang, Jing Li, Chunling Fu, Shengming Ma, Electrophilic Cyclizations of Diaryl-2,3-allenyl Ethers withN-Bromosuccinimide: En Route to 2-Bromonaphthalenes, Organic Letters, 2014, 16, 19, 4976

  CrossRef

 7. 7
  Li-Jing Wang, Hai-Tao Zhu, Yi-Feng Qiu, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Electrophilic ipso-iodocyclization of N-benzyl-N-(1-naphthyl)propiolamides: synthesis of complex polycyclic lactams, Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 4, 643

  CrossRef

 8. 8
  Jian-Yi Luo, Hui-Liang Hua, Zi-Sheng Chen, Zhao-Zhao Zhou, Yan-Fang Yang, Ping-Xin Zhou, Yu-Tao He, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Metal-free cascade radical cyclization of 1,6-enynes with aldehydes, Chemical Communications, 2014, 50, 13, 1564

  CrossRef

 9. 9
  Yuanxun Zhu, Lang Sun, Ping Lu, Yanguang Wang, Recent Advances on the Lewis Acid-Catalyzed Cascade Rearrangements of Propargylic Alcohols and Their Derivatives, ACS Catalysis, 2014, 4, 6, 1911

  CrossRef

 10. 10
  Yan He, Xin-Ying Zhang, Liang-Yan Cui, Xue-Sen Fan, Iodine-Initiated Domino Reaction of Hepta-1,2-dien-6-yn-4-ols and Brønsted Acid Promoted Cyclization of Hepta-1,2,6-trien-4-ols Leading to Functionalized Benzenes, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 4
 11. 11
  Fang Yang, Ke-Gong Ji, Shu-Chun Zhao, Shaukat Ali, Yu-Ying Ye, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Brønsted Acid Catalyzed Cycloisomerizations of 5,2-Enyne-1-ones: Highly Regioselective Synthesis of 2,3-Dihydro-4H-pyran-4-ones, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 21
 12. 12
  Fang Yang, Yi-Feng Qiu, Ke-Gong Ji, Yan-Ning Niu, Shaukat Ali, Yong-Min Liang, Divergent Synthesis of Benzene Derivatives: Brønsted Acid Catalyzed and Iodine-Promoted Tandem Cyclization of 5,2-Enyn-1-ones, The Journal of Organic Chemistry, 2012, 77, 20, 9029

  CrossRef

 13. 13
  Hai-Tao Zhu, Xue Dong, Li-Jing Wang, Mei-Jin Zhong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Facile synthesis of 2-iodo-spiro[indene-1,1′-isobenzofuran]-3′-ones via iodine-promoted cascade cyclization, Chemical Communications, 2012, 48, 87, 10748

  CrossRef

 14. 14
  Li-Jing Wang, Hai-Tao Zhu, Lei Lu, Fang Yang, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Highly Regioselective Synthesis of 1,3-Diiodonaphthalene Derivatives via a Sequential Cascade Iodocyclization, Organic Letters, 2012, 14, 8, 1990

  CrossRef

 15. 15
  Bo-Xiao Tang, Yue-Hua Zhang, Ren-Jie Song, Dong-Jun Tang, Guo-Bo Deng, Zhi-Qiang Wang, Ye-Xiang Xie, Yuan-Zhi Xia, Jin-Heng Li, Intramolecularipso-Halocyclization of 4-(p-Unsubstituted-aryl)-1-alkynes Leading to Spiro[4,5]trienones: Scope, Application, and Mechanistic Investigations, The Journal of Organic Chemistry, 2012, 77, 6, 2837

  CrossRef

 16. 16
  Adeline Palisse, Stefan F. Kirsch, Metal-free reactions of alkynes via electrophilic iodocarbocyclizations, Organic & Biomolecular Chemistry, 2012, 10, 40, 8041

  CrossRef

 17. 17
  Shu-Chun Zhao, Ke-Gong Ji, Lei Lu, Ting He, An-Xi Zhou, Ru-Long Yan, Shaukat Ali, Xue-Yuan, Liu, Yong-Min Liang, Palladium-Catalyzed Divergent Reactions of 1,6-Enyne Carbonates: Synthesis of Vinylidenepyridines and Vinylidenepyrrolidines, The Journal of Organic Chemistry, 2012, 77, 6, 2763

  CrossRef

 18. 18
  Hai-Tao Zhu, Li-Jing Wang, Ke-Gong Ji, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Synthesis of 3,4-Dihalogenated Furan-2-(5 H)-ones by Electrophilic Cyclization of 4-Hydroxy-2-alkynoates, Chemistry – An Asian Journal, 2012, 7, 8
 19. 19
  Fang Yang, Ke-Gong Ji, Hai-Tao Zhu, Ali Shaukat, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, ChemInform Abstract: Electrophilic Carbocyclization of Hydroxylated Enynes., ChemInform, 2011, 42, 35