SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ruichan Lv, Piaoping Yang, Fei He, Shili Gai, Chunxia Li, Yunlu Dai, Guixin Yang, Jun Lin, A Yolk-like Multifunctional Platform for Multimodal Imaging and Synergistic Therapy Triggered by a Single Near-Infrared Light, ACS Nano, 2015, 9, 2, 1630

  CrossRef

 2. 2
  Dominika Wawrzynczyk, Marek Samoć, Marcin Nyk, Controlled synthesis of luminescent Gd2O3:Eu3+nanoparticles by alkali ion doping, CrystEngComm, 2015, 17, 9, 1997

  CrossRef

 3. 3
  Hao Dong, Ling-Dong Sun, Chun-Hua Yan, Energy transfer in lanthanide upconversion studies for extended optical applications, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1608

  CrossRef

 4. 4
  Wei Zheng, Ping Huang, Datao Tu, En Ma, Haomiao Zhu, Xueyuan Chen, Lanthanide-doped upconversion nano-bioprobes: electronic structures, optical properties, and biodetection, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1379

  CrossRef

 5. 5
  Xiaoran Deng, Yunlu Dai, Jianhua Liu, Ying Zhou, Ping'an Ma, Ziyong Cheng, Yinyin Chen, Kerong Deng, Xuejiao Li, Zhiyao Hou, Chunxia Li, Jun Lin, Multifunctional hollow CaF2:Yb3+/Er3+/Mn2+-poly(2-Aminoethyl methacrylate) microspheres for Pt(IV) pro-drug delivery and tri-modal imaging, Biomaterials, 2015, 50, 154

  CrossRef

 6. 6
  Eliott Teston, Sophie Richard, Thomas Maldiney, Nicole Lièvre, Guillaume Yangshu Wang, Laurence Motte, Cyrille Richard, Yoann Lalatonne, Non-Aqueous Sol–Gel Synthesis of Ultra Small Persistent Luminescence Nanoparticles for Near-Infrared In Vivo Imaging, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 15
 7. 7
  Ziyong Cheng, Jun Lin, Synthesis and Application of Nanohybrids Based on Upconverting Nanoparticles and Polymers, Macromolecular Rapid Communications, 2015, 36, 6
 8. 8
  Yun Sun, Wei Feng, Pengyuan Yang, Chunhui Huang, Fuyou Li, The biosafety of lanthanide upconversion nanomaterials, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1509

  CrossRef

 9. 9
  Qinping Qiang, Wenbo Chen, Xinlong Ma, Yuhua Wang, The crystal structure and upconversion properties of Yb3+, Er3+/Ho3+codoped BaLiF3microcrystals with different morphologies, Dalton Trans., 2015, 44, 13, 6242

  CrossRef

 10. 10
  Jing Zhou, Qian Liu, Wei Feng, Yun Sun, Fuyou Li, Upconversion Luminescent Materials: Advances and Applications, Chemical Reviews, 2015, 115, 1, 395

  CrossRef

 11. 11
  M. Banski, M. Afzaal, D. Cha, X. Wang, H. Tan, J. Misiewicz, A. Podhorodecki, Crystal phase transition in LixNa1−xGdF4solid solution nanocrystals – tuning of optical properties, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 46, 9911

  CrossRef

 12. 12
  Mengjun Chen, Meizhen Yin, Design and development of fluorescent nanostructures for bioimaging, Progress in Polymer Science, 2014, 39, 2, 365

  CrossRef

 13. 13
  Yan Zhang, Wei Wei, Gautom Kumar Das, Timothy Thatt Yang Tan, Engineering lanthanide-based materials for nanomedicine, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2014, 20, 71

  CrossRef

 14. 14
  Sanyang Han, Renren Deng, Xiaoji Xie, Xiaogang Liu, Enhancing Luminescence in Lanthanide-Doped Upconversion Nanoparticles, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 44
 15. 15
  Dongguang Yin, Chengcheng Wang, Juan Ouyang, Kailin Song, Bing Liu, Xianzhang Cao, Lu Zhang, Yanlin Han, Xie Long, Minghong Wu, Enhancing upconversion luminescence of NaYF4:Yb/Er nanocrystals by Mo3+doping and their application in bioimaging, Dalton Transactions, 2014, 43, 31, 12037

  CrossRef

 16. 16
  Linna Guo, Yuhua Wang, Zehua Zou, Bing Wang, Xiaoxia Guo, Lili Han, Wei Zeng, Facile synthesis and enhancement upconversion luminescence of ErF3 nano/microstructures via Li+ doping, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 15, 2765

  CrossRef

 17. 17
  Jie Xu, Shili Gai, Ping'an Ma, Yunlu Dai, Guixin Yang, Fei He, Piaoping Yang, Gadolinium fluoride mesoporous microspheres: controllable synthesis, materials and biological properties, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 13, 1791

  CrossRef

 18. 18
  Xiang-Jun Zheng, Ayjamal Ablet, Christie Ng, Wing-Tak Wong, Intensive Upconversion Luminescence of Na-Codoped Rare-Earth Oxides with a Novel RE–Na Heterometallic Complex as Precursor, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 13, 6788

  CrossRef

 19. 19
  Sanyang Han, Renren Deng, Xiaoji Xie, Xiaogang Liu, Lumineszenzsteigerung bei Lanthanoid-dotierten aufkonvertierenden Nanopartikeln, Angewandte Chemie, 2014, 126, 44
 20. 20
  Liangjun Zhou, Xiaopeng Zheng, Zhanjun Gu, Wenyan Yin, Xiao Zhang, Longfei Ruan, Yanbo Yang, Zhongbo Hu, Yuliang Zhao, Mesoporous NaYbF4@NaGdF4 core-shell up-conversion nanoparticles for targeted drug delivery and multimodal imaging, Biomaterials, 2014, 35, 26, 7666

  CrossRef

 21. 21
  Irene Xochilt Cantarelli, Marco Pedroni, Fabio Piccinelli, Pasquina Marzola, Federico Boschi, Giamaica Conti, Andrea Sbarbati, Paolo Bernardi, Elisa Mosconi, Luigi Perbellini, Laura Marongiu, Marta Donini, Stefano Dusi, Lorenzo Sorace, Claudia Innocenti, Elvira Fantechi, Claudio Sangregorio, Adolfo Speghini, Multifunctional nanoprobes based on upconverting lanthanide doped CaF2: towards biocompatible materials for biomedical imaging, Biomaterials Science, 2014, 2, 9, 1158

  CrossRef

 22. 22
  Min Pang, Xuesong Zhai, Jing Feng, Shuyan Song, Ruiping Deng, Zhuo Wang, Shuang Yao, Xin Ge, Hongjie Zhang, One-step synthesis of water-soluble hexagonal NaScF4:Yb/Er nanocrystals with intense red emission, Dalton Transactions, 2014, 43, 26, 10202

  CrossRef

 23. 23
  Shili Gai, Chunxia Li, Piaoping Yang, Jun Lin, Recent Progress in Rare Earth Micro/Nanocrystals: Soft Chemical Synthesis, Luminescent Properties, and Biomedical Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 4, 2343

  CrossRef

 24. 24
  A. K. Singh, S. K. Singh, S. B. Rai, Role of Li+ ion in the luminescence enhancement of lanthanide ions: favorable modifications in host matrices, RSC Advances, 2014, 4, 51, 27039

  CrossRef

 25. 25
  Ruichan Lv, Guixin Yang, Yunlu Dai, Shili Gai, Fei He, Piaoping Yang, Self-produced bubble-template synthesis of La2O3:Yb/Er@Au hollow spheres with markedly enhanced luminescence and release properties, CrystEngComm, 2014, 16, 41, 9612

  CrossRef

 26. 26
  Dangli Gao, Xiangyu Zhang, Junshan Zhang, The effects of structural characterization on the luminescence of Eu3+-doped fluoride nano/microcrystals, CrystEngComm, 2014, 16, 48, 11115

  CrossRef

 27. 27
  Zhenhua Bai, Hui Lin, Jesse Johnson, Sa Chu Rong Gui, Kenji Imakita, Reza Montazami, Minoru Fujii, Nastaran Hashemi, The single-band red upconversion luminescence from morphology and size controllable Er3+/Yb3+ doped MnF2 nanostructures, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 9, 1736

  CrossRef

 28. 28
  He Hu, Shuanglong Liu, Dan Li, Mengzhe Wang, Rex Moats, Hong Shan, Peter S. Conti, Zibo Li, The synthesis of lanthanide-doped GdVO4ultrathin nanosheets with great optical and paramagnetic properties for FRET biodetection and in vivo MR imaging, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 25, 3998

  CrossRef

 29. 29
  Jinxia Li, Xueling Chang, Xiaoxia Chen, Zhanjun Gu, Feng Zhao, Zhifang Chai, Yuliang Zhao, Toxicity of inorganic nanomaterials in biomedical imaging, Biotechnology Advances, 2014, 32, 4, 727

  CrossRef

 30. 30
  Parthiban Ramasamy, Palanisamy Manivasakan, Jinkwon Kim, Upconversion nanophosphors for solar cell applications, RSC Advances, 2014, 4, 66, 34873

  CrossRef

 31. 31
  Yuming Yang, Upconversion nanophosphors for use in bioimaging, therapy, drug delivery and bioassays, Microchimica Acta, 2014, 181, 3-4, 263

  CrossRef

 32. 32
  T. Wei, Y.Q. Wang, C.Z. Zhao, X.X. Dong, J.H. Wang, Upconversion photoluminescence and dielectric properties in Er3+ and Yb3+ co-doped Sr4La2Ti4Nb6O30, Materials Letters, 2014, 128, 152

  CrossRef

 33. 33
  Jinsheng Liao, Liling Nie, Shaohua Liu, Bao Liu, He-rui Wen, Yb3+ concentration dependence of upconversion luminescence in Y2Sn2O7:Yb3+/Er3+ nanophosphors, Journal of Materials Science, 2014, 49, 17, 6081

  CrossRef

 34. 34
  Linna Guo, Yuhua Wang, Wei Zeng, Lei Zhao, Lili Han, Band structure and near infrared quantum cutting investigation of GdF3:Yb3+, Ln3+ (Ln = Ho, Tm, Er, Pr, Tb) nanoparticles, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 34, 14295

  CrossRef

 35. 35
  Hao Dong, Ling-Dong Sun, Chun-Hua Yan, Basic understanding of the lanthanide related upconversion emissions, Nanoscale, 2013, 5, 13, 5703

  CrossRef

 36. 36
  Qi Zhao, Baiqi Shao, Wei Lü, Yongchao Jia, Wenzhen Lv, Mengmeng Jiao, Hongpeng You, Doping alkaline-earth: a strategy of stabilizing hexagonal GdF3 at room temperature, Dalton Transactions, 2013, 42, 43, 15482

  CrossRef

 37. 37
  Zhenhua Bai, Minoru Fujii, Kenji Imakita, Shinji Hayashi, Green to red tunable upconversion fluorescence from Bi–Er–Yb codoped zeolites, Microporous and Mesoporous Materials, 2013, 173, 43

  CrossRef

 38. 38
  Xiaomin Li, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Highly efficient lanthanide upconverting nanomaterials: Progresses and challenges, Nano Today, 2013, 8, 6, 643

  CrossRef

 39. 39
  Ruichan Lv, Shili Gai, Yunlu Dai, Na Niu, Fei He, Piaoping Yang, Highly Uniform Hollow GdF3Spheres: Controllable Synthesis, Tuned Luminescence, and Drug-Release Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 10806

  CrossRef

 40. 40
  Qi Zhao, Wei Lü, Ning Guo, Yongchao Jia, Wenzhen Lv, Baiqi Shao, Mengmeng Jiao, Hongpeng You, Inorganic-salt-induced morphological transformation and luminescent performance of GdF3 nanostructures, Dalton Transactions, 2013, 42, 19, 6902

  CrossRef

 41. 41
  YANG TIAN, BINBIN YU, HONG-YU YANG, JI LIAO, MONODISPERSED SILICA NANOSPHERES ENCAPSULATING Fe3O4AND LaF3:Eu3+NANOPARTICLES FOR MRI CONTRAST AGENT AND LUMINESCENT IMAGING, Functional Materials Letters, 2013, 06, 01, 1250052

  CrossRef

 42. 42
  Xiaolin Liu, Wenhua Hou, Xiaoyan Yang, Qingming Shen, Pure-phase La2(WO4)3:Eu3+ nanocrystals and spindle-like NaLa(WO4)2:Yb3+/Er3+ nano/microcrystals: selective synthesis, morphologies and photoluminescent properties, Dalton Transactions, 2013, 42, 32, 11445

  CrossRef

 43. 43
  Zhanjun Gu, Liang Yan, Gan Tian, Shoujian Li, Zhifang Chai, Yuliang Zhao, Recent Advances in Design and Fabrication of Upconversion Nanoparticles and Their Safe Theranostic Applications, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 44. 44
  Linna Guo, Yuhua Wang, Yanzhao Wang, Jia Zhang, Pengyu Dong, Wei Zeng, Structure, enhancement and white luminescence of multifunctional Lu6O5F8:20%Yb3+,1%Er3+(Tm3+) nanoparticles via further doping with Li+ under different excitation sources, Nanoscale, 2013, 5, 6, 2491

  CrossRef

 45. 45
  Yan Wang, Shili Gai, Na Niu, Fei He, Piaoping Yang, Synthesis of NaYF4 microcrystals with different morphologies and enhanced up-conversion luminescence properties, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 39, 16795

  CrossRef

 46. 46
  Kezhi Zheng, Zhenyu Liu, Changjian Lv, Weiping Qin, Temperature sensor based on the UV upconversion luminescence of Gd3+ in Yb3+–Tm3+–Gd3+ codoped NaLuF4 microcrystals, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 35, 5502

  CrossRef

 47. 47
  Eva Hemmer, Nallusamy Venkatachalam, Hiroshi Hyodo, Akito Hattori, Yoshie Ebina, Hidehiro Kishimoto, Kohei Soga, Upconverting and NIR emitting rare earth based nanostructures for NIR-bioimaging, Nanoscale, 2013, 5, 23, 11339

  CrossRef

 48. 48
  Tiziana Passuello, Marco Pedroni, Fabio Piccinelli, Stefano Polizzi, Pasquina Marzola, Stefano Tambalo, Giamaica Conti, Donatella Benati, Fiorenzo Vetrone, Marco Bettinelli, Adolfo Speghini, PEG-capped, lanthanide doped GdF3 nanoparticles: luminescent and T2 contrast agents for optical and MRI multimodal imaging, Nanoscale, 2012, 4, 24, 7682

  CrossRef