SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Julie Charpentier, Natalja Früh, Antonio Togni, Electrophilic Trifluoromethylation by Use of Hypervalent Iodine Reagents, Chemical Reviews, 2015, 115, 2, 650

  CrossRef

 2. 2
  Lin Guo, Matthias Leiendecker, Chien-Chi Hsiao, Christoph Baumann, Magnus Rueping, Nickel catalyzed dealkoxylative Csp2–Csp3cross coupling reactions – stereospecific synthesis of allylsilanes from enol ethers, Chem. Commun., 2015, 51, 10, 1937

  CrossRef

 3. 3
  Kamarul Monir, Avik Kumar Bagdi, Monoranjan Ghosh, Alakananda Hajra, Regioselective Oxidative Trifluoromethylation of Imidazoheterocycles via C(sp2)–H Bond Functionalization, The Journal of Organic Chemistry, 2015, 150126111544003

  CrossRef

 4. 4
  Bo Zhang, Armido Studer, 2-Trifluoromethylated Indoles via Radical Trifluoromethylation of Isonitriles, Organic Letters, 2014, 16, 4, 1216

  CrossRef

 5. 5
  Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Addition of CF3across unsaturated moieties: a powerful functionalization tool, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 18, 6598

  CrossRef

 6. 6
  Fei Wang, Dinghai Wang, Xin Mu, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylarylation of Alkenes: Mutual Activation of Arylboronic Acid and CF3+Reagent, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 29, 10202

  CrossRef

 7. 7
  Guifang Han, Yuxiu Liu, Qingmin Wang, Copper-Catalyzed Intramolecular Trifluoromethylation ofN-Benzylacrylamides Coupled with Dearomatization: Access to CF3-Containing 2-Azaspiro[4.5]decanes, Organic Letters, 2014, 16, 12, 3188

  CrossRef

 8. 8
  Fei Wang, Xiaoxu Qi, Zhaoli Liang, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylazidation of Alkenes: Convenient Access to CF3-Containing Alkyl Azides, Angewandte Chemie, 2014, 126, 7
 9. 9
  Fei Wang, Xiaoxu Qi, Zhaoli Liang, Pinhong Chen, Guosheng Liu, Copper-Catalyzed Intermolecular Trifluoromethylazidation of Alkenes: Convenient Access to CF3-Containing Alkyl Azides, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 7
 10. 10
  Pin Gao, Yong-Wen Shen, Ran Fang, Xin-Hua Hao, Zi-Hang Qiu, Fan Yang, Xiao-Biao Yan, Qiang Wang, Xiang-Jun Gong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Carbonyl Formation with Homopropargylic Alcohols, Angewandte Chemie, 2014, 126, 29
 11. 11
  Pin Gao, Yong-Wen Shen, Ran Fang, Xin-Hua Hao, Zi-Hang Qiu, Fan Yang, Xiao-Biao Yan, Qiang Wang, Xiang-Jun Gong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Carbonyl Formation with Homopropargylic Alcohols, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 29
 12. You have free access to this content12
  Fabien Toulgoat, Sébastien Alazet, Thierry Billard, Direct Trifluoromethylthiolation Reactions: The “Renaissance” of an Old Concept, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 12
 13. 13
  Hiromichi Egami, Takafumi Ide, Masashi Fujita, Toshifumi Tojo, Yoshitaka Hamashima, Mikiko Sodeoka, Dual Catalysis with Copper and Rhenium for Trifluoromethylation of Propargylic Alcohols: Efficient Synthesis of α-Trifluoromethylated Enones, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 38
 14. 14
  Jin-Shun Lin, Ya-Ping Xiong, Can-Liang Ma, Li-Jiao Zhao, Bin Tan, Xin-Yuan Liu, Efficient Copper-Catalyzed Direct Intramolecular Aminotrifluoromethylation of Unactivated Alkenes with Diverse Nitrogen-Based Nucleophiles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 5
 15. 15
  Jérémy Jacquet, Elise Salanouve, Maylis Orio, Hervé Vezin, Sébastien Blanchard, Etienne Derat, Marine Desage-El Murr, Louis Fensterbank, Iminosemiquinone radical ligands enable access to a well-defined redox-active CuII–CF3complex, Chemical Communications, 2014, 50, 72, 10394

  CrossRef

 16. 16
  Takayuki Nishimine, Kazunobu Fukushi, Naoyuki Shibata, Hiromi Taira, Etsuko Tokunaga, Akihito Yamano, Motoo Shiro, Norio Shibata, Kinetic Resolution of Allyl Fluorides by Enantioselective Allylic Trifluoromethylation Based on Silicon-Assisted C[BOND]F Bond Cleavage, Angewandte Chemie, 2014, 126, 2
 17. 17
  Takayuki Nishimine, Kazunobu Fukushi, Naoyuki Shibata, Hiromi Taira, Etsuko Tokunaga, Akihito Yamano, Motoo Shiro, Norio Shibata, Kinetic Resolution of Allyl Fluorides by Enantioselective Allylic Trifluoromethylation Based on Silicon-Assisted C[BOND]F Bond Cleavage, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 2
 18. 18
  Xiao-Hui Cao, Xiangqiang Pan, Peng-Jun Zhou, Jian-Ping Zou, Olayinka Taiwo Asekun, Manganese(iii)-mediated direct Csp2–H radical trifluoromethylation of coumarins with sodium trifluoromethanesulfinate, Chemical Communications, 2014, 50, 25, 3359

  CrossRef

 19. 19
  Liangliang Shi, Xiaobo Yang, Yuyuan Wang, Haijun Yang, Hua Fu, Metal-Free Trifluoromethylation and Arylation of Alkenes: Domino Synthesis of Oxindole Derivatives, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 5
 20. 20
  Jun Xu, Xiaoyang Liu, Yao Fu, Recent advance in transition-metal-mediated trifluoromethylation for the construction of C(sp3)–CF3 bonds, Tetrahedron Letters, 2014, 55, 3, 585

  CrossRef

 21. 21
  Wei Zhu, Jiang Wang, Shuni Wang, Zhanni Gu, José Luis Aceña, Kunisuke Izawa, Hong Liu, Vadim A. Soloshonok, Recent advances in the trifluoromethylation methodology and new CF3-containing drugs, Journal of Fluorine Chemistry, 2014, 167, 37

  CrossRef

 22. 22
  Takashi Koike, Munetaka Akita, Recent progress in transition-metal-catalyzed trifluoromethylation of olefins using electrophilic CF3 reagents, Journal of Fluorine Chemistry, 2014, 167, 30

  CrossRef

 23. 23
  Jidan Liu, Shaobo Zhuang, Qingwen Gui, Xiang Chen, Zhiyong Yang, Ze Tan, Synthesis of Oxindoles through Silver-Catalyzed Trifluoromethylation–, Difluoromethylation– and Arylsulfonylation–Cyclization Reaction of N-Arylacrylamides, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 15
 24. 24
  Jipan Yu, Haijun Yang, Hua Fu, Transition Metal-Free Trifluoromethylation of N-Allylamides with Sodium Trifluoromethanesulfinate: Synthesis of Trifluoromethyl-Containing Oxazolines, Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 17
 25. 25
  Hiromichi Egami, Mikiko Sodeoka, Trifluormethylierung von Alkenen unter gleichzeitiger Einführung weiterer funktioneller Gruppen, Angewandte Chemie, 2014, 126, 32
 26. 26
  Hiromichi Egami, Mikiko Sodeoka, Trifluoromethylation of Alkenes with Concomitant Introduction of Additional Functional Groups, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 32
 27. 27
  Bo Zhang, Christian Mück-Lichtenfeld, Constantin Gabriel Daniliuc, Armido Studer, 6-Trifluoromethyl-Phenanthridines through Radical Trifluoromethylation of Isonitriles, Angewandte Chemie, 2013, 125, 41
 28. 28
  Bo Zhang, Christian Mück-Lichtenfeld, Constantin Gabriel Daniliuc, Armido Studer, 6-Trifluoromethyl-Phenanthridines through Radical Trifluoromethylation of Isonitriles, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 41
 29. 29
  Todd K. Hyster, Kyle E. Ruhl, Tomislav Rovis, A Coupling of Benzamides and Donor/Acceptor Diazo Compounds To Form γ-Lactams via Rh(III)-Catalyzed C–H Activation, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 14, 5364

  CrossRef

 30. 30
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Shintaro Kawamura, Mikiko Sodeoka, Alkene Trifluoromethylation Coupled with C[BOND]C Bond Formation: Construction of Trifluoromethylated Carbocycles and Heterocycles, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 14
 31. 31
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Shintaro Kawamura, Mikiko Sodeoka, Alkene Trifluoromethylation Coupled with C[BOND]C Bond Formation: Construction of Trifluoromethylated Carbocycles and Heterocycles, Angewandte Chemie, 2013, 125, 14
 32. 32
  Yijin Su, Xiang Sun, Guolin Wu, Ning Jiao, Catalyst-Controlled Highly Selective Coupling and Oxygenation of Olefins: A Direct Approach to Alcohols, Ketones, and Diketones, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 37
 33. 33
  Yijin Su, Xiang Sun, Guolin Wu, Ning Jiao, Catalyst-Controlled Highly Selective Coupling and Oxygenation of Olefins: A Direct Approach to Alcohols, Ketones, and Diketones, Angewandte Chemie, 2013, 125, 37
 34. 34
  Dale J. Wilger, Nathan J. Gesmundo, David A. Nicewicz, Catalytic hydrotrifluoromethylation of styrenes and unactivated aliphatic alkenes via an organic photoredox system, Chemical Science, 2013, 4, 8, 3160

  CrossRef

 35. 35
  Xi Wang, Yuxuan Ye, Guojing Ji, Yan Xu, Songnan Zhang, Jiajie Feng, Yan Zhang, Jianbo Wang, Copper-Catalyzed Direct C–H Trifluoromethylation of Quinones, Organic Letters, 2013, 15, 14, 3730

  CrossRef

 36. 36
  Wangqing Kong, Maria Casimiro, Estı́baliz Merino, Cristina Nevado, Copper-Catalyzed One-Pot Trifluoromethylation/Aryl Migration/Desulfonylation and C(sp2)–N Bond Formation of Conjugated Tosyl Amides, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 39, 14480

  CrossRef

 37. 37
  Nadia O. Ilchenko, Pär G. Janson, Kálmán J. Szabó, Copper-mediated C–H trifluoromethylation of quinones, Chemical Communications, 2013, 49, 59, 6614

  CrossRef

 38. 38
  Zhi-Min Chen, Wei Bai, Shao-Hua Wang, Bin-Miao Yang, Yong-Qiang Tu, Fu-Min Zhang, Copper-Catalyzed Tandem Trifluoromethylation/Semipinacol Rearrangement of Allylic Alcohols, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 37
 39. 39
  Zhi-Min Chen, Wei Bai, Shao-Hua Wang, Bin-Miao Yang, Yong-Qiang Tu, Fu-Min Zhang, Copper-Catalyzed Tandem Trifluoromethylation/Semipinacol Rearrangement of Allylic Alcohols, Angewandte Chemie, 2013, 125, 37
 40. 40
  Xin-Yi Jiang, Feng-Ling Qing, Copper-Catalyzed Three-Component Oxytrifluoromethylation of Alkenes with Sodium Trifluoromethanesulfinate and Hydroxamic Acid, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 52
 41. 41
  Xin-Yi Jiang, Feng-Ling Qing, Copper-Catalyzed Three-Component Oxytrifluoromethylation of Alkenes with Sodium Trifluoromethanesulfinate and Hydroxamic Acid, Angewandte Chemie, 2013, 125, 52
 42. 42
  Etienne Pair, Nuno Monteiro, Didier Bouyssi, Olivier Baudoin, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of N,N-Dialkylhydrazones, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 20
 43. 43
  Etienne Pair, Nuno Monteiro, Didier Bouyssi, Olivier Baudoin, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of N,N-Dialkylhydrazones, Angewandte Chemie, 2013, 125, 20
 44. 44
  Xiaowu Liu, Fei Xiong, Xuanping Huang, Liang Xu, Pengfei Li, Xiaoxing Wu, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols, Angewandte Chemie, 2013, 125, 27
 45. 45
  Xiaowu Liu, Fei Xiong, Xuanping Huang, Liang Xu, Pengfei Li, Xiaoxing Wu, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 27
 46. 46
  Pin Gao, Xiao-Biao Yan, Tao Tao, Fan Yang, Ting He, Xian-Rong Song, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation–Cyclization of Enynes: Highly Regioselective Construction of Trifluoromethylated Carbocycles and Heterocycles, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 43
 47. 47
  Chao Feng, Teck-Peng Loh, Directing-Group-Assisted Copper-Catalyzed Olefinic Trifluoromethylation of Electron-Deficient Alkenes, Angewandte Chemie, 2013, 125, 47
 48. 48
  Chao Feng, Teck-Peng Loh, Directing-Group-Assisted Copper-Catalyzed Olefinic Trifluoromethylation of Electron-Deficient Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 47
 49. 49
  Theresa Liang, Constanze N. Neumann, Tobias Ritter, Einführung von Fluor und fluorhaltigen funktionellen Gruppen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 32
 50. 50
  Jianbo Liu, Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Electrophilic Trifluoromethylthiolation of Allylsilanes with Trifluoromethanesulfanamide, Organic Letters, 2013, 15, 4, 894

  CrossRef

 51. 51
  Rong Zhu, Stephen L. Buchwald, Enantioselective Functionalization of Radical Intermediates in Redox Catalysis: Copper-Catalyzed Asymmetric Oxytrifluoromethylation of Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 48
 52. 52
  Rong Zhu, Stephen L. Buchwald, Enantioselective Functionalization of Radical Intermediates in Redox Catalysis: Copper-Catalyzed Asymmetric Oxytrifluoromethylation of Alkenes, Angewandte Chemie, 2013, 125, 48
 53. 53
  Cong Xu, Jingxin Liu, Wenbo Ming, Yingjie Liu, Jun Liu, Mang Wang, Qun Liu, In Situ Generation of PhI+CF3 and Transition-Metal-Free Oxidative sp2 C[BOND]H Trifluoromethylation, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 28
 54. 54
  Theresa Liang, Constanze N. Neumann, Tobias Ritter, Introduction of Fluorine and Fluorine-Containing Functional Groups, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 32
 55. 55
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Yoshihiko Usui, Mikiko Sodeoka, Iron-catalyzed trifluoromethylation with concomitant C–C bond formation via 1,2-migration of an aryl group, Chemical Communications, 2013, 49, 66, 7346

  CrossRef

 56. 56
  Tuhin Patra, Arghya Deb, Srimanta Manna, Upendra Sharma, Debabrata Maiti, Iron-Mediated Decarboxylative Trifluoromethylation of α,β-Unsaturated Carboxylic Acids with Trifluoromethanesulfinate, European Journal of Organic Chemistry, 2013, 2013, 24
 57. 57
  Wangqing Kong, Maria Casimiro, Noelia Fuentes, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Metal-Free Aryltrifluoromethylation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie, 2013, 125, 49
 58. 58
  Wangqing Kong, Maria Casimiro, Noelia Fuentes, Estíbaliz Merino, Cristina Nevado, Metal-Free Aryltrifluoromethylation of Activated Alkenes, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 49
 59. 59
  Lukas M. Kreis, Simon Krautwald, Nicole Pfeiffer, Rainer E. Martin, Erick M. Carreira, Photocatalytic Synthesis of Allylic Trifluoromethyl Substituted Styrene Derivatives in Batch and Flow, Organic Letters, 2013, 15, 7, 1634

  CrossRef

 60. 60
  Satoshi Mizuta, Stefan Verhoog, Xin Wang, Norio Shibata, Véronique Gouverneur, Maurice Médebielle, Redox chemistry of trifluoromethyl sulfonium salts as CF3 radical sources, Journal of Fluorine Chemistry, 2013, 155, 124

  CrossRef

 61. 61
  Johanna M. Larsson, Stalin R. Pathipati, Kálmán J. Szabó, Regio- and Stereoselective Allylic Trifluoromethylation and Fluorination using CuCF3and CuF Reagents, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 14, 7330

  CrossRef

 62. 62
  Xinyue Wu, Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Silver-Catalyzed Hydrotrifluoromethylation of Unactivated Alkenes with CF3SiMe3, Angewandte Chemie, 2013, 125, 8
 63. 63
  Xinyue Wu, Lingling Chu, Feng-Ling Qing, Silver-Catalyzed Hydrotrifluoromethylation of Unactivated Alkenes with CF3SiMe3, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 8
 64. 64
  O. Andreea Argintaru, DaWeon Ryu, Ioana Aron, Gary A. Molander, Synthesis and Applications of α-Trifluoromethylated Alkylboron Compounds, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 51
 65. 65
  O. Andreea Argintaru, DaWeon Ryu, Ioana Aron, Gary A. Molander, Synthesis and Applications of α-Trifluoromethylated Alkylboron Compounds, Angewandte Chemie, 2013, 125, 51
 66. 66
  Satoshi Mizuta, Keary M. Engle, Stefan Verhoog, Oscar Galicia-López, Miriam O’Duill, Maurice Médebielle, Katherine Wheelhouse, Gerasimos Rassias, Amber L. Thompson, Véronique Gouverneur, Trifluoromethylation of Allylsilanes under Photoredox Catalysis, Organic Letters, 2013, 15, 6, 1250

  CrossRef

 67. 67
  Hiromichi Egami, Shintaro Kawamura, Ayako Miyazaki, Mikiko Sodeoka, Trifluoromethylation Reactions for the Synthesis of β-Trifluoromethylamines, Angewandte Chemie, 2013, 125, 30
 68. 68
  Hiromichi Egami, Shintaro Kawamura, Ayako Miyazaki, Mikiko Sodeoka, Trifluoromethylation Reactions for the Synthesis of β-Trifluoromethylamines, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 30
 69. 69
  Satoshi Mizuta, Oscar Galicia-Lopez, Keary M. Engle, Stefan Verhoog, Katherine Wheelhouse, Gerasimos Rassias, Veronique Gouverneur, ChemInform Abstract: Trifluoromethylation of Allylsilanes under Copper Catalysis., ChemInform, 2012, 43, 45
 70. 70
  Chao Feng, Teck-Peng Loh, Copper-catalyzed olefinic trifluoromethylation of enamides at room temperature, Chemical Science, 2012, 3, 12, 3458

  CrossRef

 71. 71
  Mingyou Hu, Chuanfa Ni, Jinbo Hu, Copper-Mediated Trifluoromethylation of α-Diazo Esters with TMSCF3: The Important Role of Water as a Promoter, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 37, 15257

  CrossRef

 72. 72
  Jun Xu, Bin Xiao, Chuan-Qi Xie, Dong-Fen Luo, Lei Liu, Yao Fu, Copper-Promoted Trifluoromethylation of Primary and Secondary Alkylboronic Acids, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 50
 73. 73
  Jun Xu, Bin Xiao, Chuan-Qi Xie, Dong-Fen Luo, Lei Liu, Yao Fu, Copper-Promoted Trifluoromethylation of Primary and Secondary Alkylboronic Acids, Angewandte Chemie, 2012, 124, 50
 74. 74
  Hiromichi Egami, Ryo Shimizu, Mikiko Sodeoka, Oxytrifluoromethylation of multiple bonds using copper catalyst under mild conditions, Tetrahedron Letters, 2012, 53, 41, 5503

  CrossRef

 75. 75
  Perfluoroalkylation,