SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Liang He, Jianna Li, John H. Xin, A novel graphene oxide-based fluorescent nanosensor for selective detection of Fe3+ with a wide linear concentration and its application in logic gate, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 70, 69

  CrossRef

 2. 2
  Shan Huang, Lumin Wang, Fawei Zhu, Wei Su, Jiarong Sheng, Chusheng Huang, Qi Xiao, A ratiometric nanosensor based on fluorescent carbon dots for label-free and highly selective recognition of DNA, RSC Adv., 2015, 5, 55, 44587

  CrossRef

 3. 3
  Ruili Liu, Mengping Gao, Jing Zhang, Zhilian Li, Jinyang Chen, Ping Liu, Dongqing Wu, An ionic liquid promoted microwave-hydrothermal route towards highly photoluminescent carbon dots for sensitive and selective detection of iron(iii), RSC Adv., 2015, 5, 31, 24205

  CrossRef

 4. 4
  Jiangjiang Gu, Donghua Hu, Weina Wang, Qiuhong Zhang, Zhen Meng, Xudong Jia, Kai Xi, Carbon dot cluster as an efficient “off–on” fluorescent probe to detect Au(III) and glutathione, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 68, 27

  CrossRef

 5. 5
  Lingyang Zhang, Shenna Chen, Qian Zhao, Haowen Huang, Carbon dots as a fluorescent probe for label-free detection of physiological potassium level in human serum and red blood cells, Analytica Chimica Acta, 2015,

  CrossRef

 6. 6
  Jingyi Xu, Ying Zhou, Guifang Cheng, Meiting Dong, Shuxian Liu, Chaobiao Huang, Carbon dots as a luminescence sensor for ultrasensitive detection of phosphate and their bioimaging properties, Luminescence, 2015, 30, 4
 7. 7
  Xuting An, Shujuan Zhuo, Ping Zhang, Changqing Zhu, Carbon dots based turn-on fluorescent probes for oxytetracycline hydrochloride sensing, RSC Adv., 2015, 5, 26, 19853

  CrossRef

 8. 8
  Guosong Hong, Shuo Diao, Alexander L. Antaris, Hongjie Dai, Carbon Nanomaterials for Biological Imaging and Nanomedicinal Therapy, Chemical Reviews, 2015, 150521105328001

  CrossRef

 9. 9
  Shi Ying Lim, Wei Shen, Zhiqiang Gao, Carbon quantum dots and their applications, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 1, 362

  CrossRef

 10. 10
  Namasivayam Dhenadhayalan, King-Chuen Lin, Chemically Induced Fluorescence Switching of Carbon-Dots and Its Multiple Logic Gate Implementation, Scientific Reports, 2015, 5, 10012

  CrossRef

 11. 11
  Han Ding, Feiyue Du, Pengchang Liu, Zhijun Chen, Jiacong Shen, DNA–Carbon Dots Function as Fluorescent Vehicles for Drug Delivery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 12, 6889

  CrossRef

 12. 12
  Xi Zhou, Peipei Ma, Anqi Wang, Chenfei Yu, Tao Qian, Shishan Wu, Jian Shen, Dopamine fluorescent sensors based on polypyrrole/graphene quantum dots core/shell hybrids, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 64, 404

  CrossRef

 13. 13
  Xin Ji, Wentao Wang, Hedi Mattoussi, Effects of separation distance on the charge transfer interactions in quantum dot–dopamine assemblies, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 15, 10108

  CrossRef

 14. 14
  Wen-Jun Niu, Ye Li, Rong-Hui Zhu, Dan Shan, Yan-Rong Fan, Xue-Ji Zhang, Ethylenediamine-assisted hydrothermal synthesis of nitrogen-doped carbon quantum dots as fluorescent probes for sensitive biosensing and bioimaging, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 218, 229

  CrossRef

 15. 15
  Hongbo Xu, Shenghai Zhou, Lili Xiao, Huanhuan Wang, Shouzhu Li, Qunhui Yuan, Fabrication of a nitrogen-doped graphene quantum dot from MOF-derived porous carbon and its application for highly selective fluorescence detection of Fe3+, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 2, 291

  CrossRef

 16. 16
  Xiaojuan Gong, Wenjing Lu, Man Chin Paau, Qin Hu, Xin Wu, Shaomin Shuang, Chuan Dong, Martin M.F. Choi, Facile synthesis of nitrogen-doped carbon dots for Fe3+ sensing and cellular imaging, Analytica Chimica Acta, 2015, 861, 74

  CrossRef

 17. 17
  Ya-Chun Lu, Jia Chen, Ai-Jun Wang, Ning Bao, Jiu-Ju Feng, Weiping Wang, Linxiang Shao, Facile synthesis of oxygen and sulfur co-doped graphitic carbon nitride fluorescent quantum dots and their application for mercury(ii) detection and bioimaging, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 1, 73

  CrossRef

 18. 18
  Yongming Guo, Lianfeng Zhang, Shushen Zhang, Yan Yang, Xihan Chen, Mingchao Zhang, Fluorescent carbon nanoparticles for the fluorescent detection of metal ions, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 63, 61

  CrossRef

 19. 19
  Darragh Carolan, Hugh Doyle, Germanium nanocrystals as luminescent probes for rapid, sensitive and label-free detection of Fe3+ions, Nanoscale, 2015, 7, 12, 5488

  CrossRef

 20. 20
  Xin Ting Zheng, Arundithi Ananthanarayanan, Kathy Qian Luo, Peng Chen, Glowing Graphene Quantum Dots and Carbon Dots: Properties, Syntheses, and Biological Applications, Small, 2015, 11, 14
 21. 21
  Wenjing Lu, Xiaojuan Gong, Zhenhua Yang, Yuexia Zhang, Qin Hu, Shaomin Shuang, Chuan Dong, Martin M. F. Choi, High-quality water-soluble luminescent carbon dots for multicolor patterning, sensors, and bioimaging, RSC Adv., 2015, 5, 22, 16972

  CrossRef

 22. 22
  Gaber Hashem Gaber Ahmed, Rosana Badía Laíño, Josefa Angela García Calzón, Marta Elena Díaz García, Highly fluorescent carbon dots as nanoprobes for sensitive and selective determination of 4-nitrophenol in surface waters, Microchimica Acta, 2015, 182, 1-2, 51

  CrossRef

 23. 23
  Yanmei Zhang, Xinjian Yang, Zhiqiang Gao, In situ polymerization of aniline on carbon quantum dots: a new platform for ultrasensitive detection of glucose and hydrogen peroxide, RSC Adv., 2015, 5, 28, 21675

  CrossRef

 24. 24
  Jayasmita Jana, Mainak Ganguly, Tarasankar Pal, Intriguing cysteine induced improvement of the emissive property of carbon dots with sensing applications, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 4, 2394

  CrossRef

 25. 25
  Yuliang Jiang, Yuxiang Wang, Fandian Meng, Bingxiang Wang, Yixiang Cheng, Chengjian Zhu, N-doped carbon dots synthesized by rapid microwave irradiation as highly fluorescent probes for Pb2+detection, New J. Chem., 2015, 39, 5, 3357

  CrossRef

 26. 26
  Jie Feng, Yuyun Ju, Juanjuan Liu, Huige Zhang, Xingguo Chen, Polyethyleneimine-templated copper nanoclusters via ascorbic acid reduction approach as ferric ion sensor, Analytica Chimica Acta, 2015, 854, 153

  CrossRef

 27. 27
  Quan Xu, Peng Pu, Jungang Zhao, Chenbo Dong, Chun Gao, Yusheng Chen, Jiarui Chen, Yao Liu, Hongjun Zhou, Preparation of highly photoluminescent sulfur-doped carbon dots for Fe(iii) detection, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 2, 542

  CrossRef

 28. 28
  Andong Zhao, Zhaowei Chen, Chuanqi Zhao, Nan Gao, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Recent advances in bioapplications of C-dots, Carbon, 2015, 85, 309

  CrossRef

 29. 29
  Qing Jin, Yueli Hu, Yuxiu Sun, Yan Li, Jianzhong Huo, Xiaojun Zhao, Room-temperature phosphorescence by Mn-doped ZnS quantum dots hybrid with Fenton system for the selective detection of Fe2+, RSC Adv., 2015, 5, 52, 41555

  CrossRef

 30. 30
  Lisa Erieau-Peyrard, Claire Coiffier, Patrice Bordat, Didier Bégué, Sabine Chierici, Sandra Pinet, Isabelle Gosse, Isabelle Baraille, Ross Brown, Selective, direct detection of acetylcholine in PBS solution, with self-assembled fluorescent nano-particles: experiment and modelling, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 6, 4168

  CrossRef

 31. 31
  Meiying Liu, Jinzhao Ji, Xiaoyong Zhang, Xiqi Zhang, Bin Yang, Fengjie Deng, Zhen Li, Ke Wang, Yang Yang, Yen Wei, Self-polymerization of dopamine and polyethyleneimine: novel fluorescent organic nanoprobes for biological imaging applications, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 17, 3476

  CrossRef

 32. 32
  Sasmita Mohapatra, Swagatika Sahu, Niharika Sinha, Sujit K. Bhutia, Synthesis of a carbon-dot-based photoluminescent probe for selective and ultrasensitive detection of Hg2+in water and living cells, The Analyst, 2015, 140, 4, 1221

  CrossRef

 33. 33
  Zhulong. Zhou, Ming. Zhou, Aihua Gong, Yan Zhang, Qijun Li, Synthesis of highly photoluminescent carbon Dots via citric acid and Tris for Iron (III) Ions Sensors and Bioimaging, Talanta, 2015,

  CrossRef

 34. 34
  Chi-Lin Li, Chih-Ching Huang, Arun Prakash Periasamy, Prathik Roy, Wei-Cheng Wu, Chia-Lun Hsu, Huan-Tsung Chang, Synthesis of photoluminescent carbon dots for the detection of cobalt ions, RSC Adv., 2015, 5, 3, 2285

  CrossRef

 35. 35
  Yue Liu, Jia Hu, Yan Li, Hai-Ping Wei, Xiao-Shuang Li, Xi-Hua Zhang, Shi-Min Chen, Xiao-Qin Chen, Synthesis of polyethyleneimine capped carbon dots for preconcentration and slurry sampling analysis of trace chromium in environmental water samples, Talanta, 2015, 134, 16

  CrossRef

 36. 36
  Baogang Wang, Aixin Song, Lei Feng, Hong Ruan, Hongguang Li, Shuli Dong, Jingcheng Hao, Tunable Amphiphilicity and Multifunctional Applications of Ionic-Liquid-Modified Carbon Quantum Dots, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 12, 6919

  CrossRef

 37. 37
  Jingqi Tian, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Xuping Sun, Yuquan He, Ultrathin graphitic C3N4 nanofibers: Hydrolysis-driven top-down rapid synthesis and application as a novel fluorosensor for rapid, sensitive, and selective detection of Fe3+, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 216, 453

  CrossRef

 38. 38
  Upama Baruah, Neelam Gogoi, Gitanjali Majumdar, Devasish Chowdhury, β-Cyclodextrin and calix[4]arene-25,26,27,28-tetrol capped carbon dots for selective and sensitive detection of fluoride, Carbohydrate Polymers, 2015, 117, 377

  CrossRef

 39. 39
  Jun Wang, Changming Cheng, Ying Huang, Baozhan Zheng, Hongyan Yuan, Lin Bo, Ming-Wu Zheng, Sheng-Yong Yang, Yong Guo, Dan Xiao, A facile large-scale microwave synthesis of highly fluorescent carbon dots from benzenediol isomers, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 25, 5028

  CrossRef

 40. 40
  Minghan Xu, Guili He, Zhaohui Li, Fengjiao He, Feng Gao, Yanjie Su, Liying Zhang, Zhi Yang, Yafei Zhang, A green heterogeneous synthesis of N-doped carbon dots and their photoluminescence applications in solid and aqueous states, Nanoscale, 2014, 6, 17, 10307

  CrossRef

 41. 41
  Junfeng Wang, Yingbo Li, Nikul G. Patel, Ge Zhang, Demin Zhou, Yi Pang, A single molecular probe for multi-analyte (Cr3+, Al3+and Fe3+) detection in aqueous medium and its biological application, Chem. Commun., 2014, 50, 82, 12258

  CrossRef

 42. 42
  Upama Baruah, Neelam Gogoi, Achyut Konwar, Manash Jyoti Deka, Devasish Chowdhury, Gitanjali Majumdar, Carbon Dot Based Sensing of Dopamine and Ascorbic Acid, Journal of Nanoparticles, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 43. 43
  Eliana F.C. Simões, Joaquim C.G. Esteves da Silva, João M.M. Leitão, Carbon dots from tryptophan doped glucose for peroxynitrite sensing, Analytica Chimica Acta, 2014, 852, 174

  CrossRef

 44. 44
  Youfu Wang, Aiguo Hu, Carbon quantum dots: synthesis, properties and applications, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 34, 6921

  CrossRef

 45. 45
  Pengju G. Luo, Fan Yang, Sheng-Tao Yang, Sumit K. Sonkar, Liju Yang, Jessica J. Broglie, Yun Liu, Ya-Ping Sun, Carbon-based quantum dots for fluorescence imaging of cells and tissues, RSC Advances, 2014, 4, 21, 10791

  CrossRef

 46. 46
  Chao Hu, Chang Yu, Mingyu Li, Xiuna Wang, Junyu Yang, Zongbin Zhao, Alexander Eychmüller, Y.-P. Sun, Jieshan Qiu, Chemically Tailoring Coal to Fluorescent Carbon Dots with Tuned Size and Their Capacity for Cu(II) Detection, Small, 2014, 10, 23
 47. 47
  Hong Huang, Yue Xu, Chun-Jing Tang, Jian-Rong Chen, Ai-Jun Wang, Jiu-Ju Feng, Facile and green synthesis of photoluminescent carbon nanoparticles for cellular imaging, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 2, 784

  CrossRef

 48. 48
  Antonios Kelarakis, From highly graphitic to amorphous carbon dots: A critical review, MRS Energy & Sustainability, 2014, 1

  CrossRef

 49. 49
  Yaoping Hu, Jing Yang, Jiangwei Tian, Li Jia, Jun-Sheng Yu, Green and size-controllable synthesis of photoluminescent carbon nanoparticles from waste plastic bags, RSC Adv., 2014, 4, 88, 47169

  CrossRef

 50. 50
  Bin Xiong, Yin Chen, Yiwei Shu, Bo Shen, Ho Nam Chan, Yaozong Chen, Junli Zhou, Hongkai Wu, Highly emissive and biocompatible dopamine-derived oligomers as fluorescent probes for chemical detection and targeted bioimaging, Chem. Commun., 2014, 50, 88, 13578

  CrossRef

 51. 51
  Jingyi Xu, Ying Zhou, Shuxian Liu, Meiting Dong, Chaobiao Huang, Low-cost synthesis of carbon nanodots from natural products used as a fluorescent probe for the detection of ferrum(iii) ions in lake water, Analytical Methods, 2014, 6, 7, 2086

  CrossRef

 52. 52
  S. Gómez-de Pedro, A. Salinas-Castillo, M. Ariza-Avidad, A. Lapresta-Fernández, C. Sánchez-González, C. S. Martínez-Cisneros, M. Puyol, L. F. Capitan-Vallvey, J. Alonso-Chamarro, Microsystem-assisted synthesis of carbon dots with fluorescent and colorimetric properties for pH detection, Nanoscale, 2014, 6, 11, 6018

  CrossRef

 53. 53
  Hui Ding, Ji-Shi Wei, Huan-Ming Xiong, Nitrogen and sulfur co-doped carbon dots with strong blue luminescence, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13817

  CrossRef

 54. 54
  Ruizhong Zhang, Wei Chen, Nitrogen-doped carbon quantum dots: Facile synthesis and application as a “turn-off” fluorescent probe for detection of Hg2+ ions, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 55, 83

  CrossRef

 55. 55
  Zhi Yang, Minghan Xu, Yun Liu, Fengjiao He, Feng Gao, Yanjie Su, Hao Wei, Yafei Zhang, Nitrogen-doped, carbon-rich, highly photoluminescent carbon dots from ammonium citrate, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1890

  CrossRef

 56. 56
  Xiao Yan, Jin-Long Chen, Meng-Xiang Su, Fang Yan, Bo Li, Bin Di, Phosphate-containing metabolites switch on phosphorescence of ferric ion engineered carbon dots in aqueous solution, RSC Advances, 2014, 4, 43, 22318

  CrossRef

 57. 57
  Jia Zhang, Yue Yuan, Zhi-Long Yu, Aimin Yu, Shu-Hong Yu, Selective Detection of Ferric Ions by Blue–Green Photoluminescent Nitrogen-Doped Phenol Formaldehyde Resin Polymer, Small, 2014, 10, 18
 58. 58
  Vaibhavkumar N. Mehta, Suresh Kumar Kailasa, Hui-Fen Wu, Sensitive and selective colorimetric sensing of Fe3+ ion by using p-amino salicylic acid dithiocarbamate functionalized gold nanoparticles, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 4, 1503

  CrossRef

 59. 59
  Haijuan Zhang, Yonglei Chen, Meijuan Liang, Laifang Xu, Shengda Qi, Hongli Chen, Xingguo Chen, Solid-Phase Synthesis of Highly Fluorescent Nitrogen-Doped Carbon Dots for Sensitive and Selective Probing Ferric Ions in Living Cells, Analytical Chemistry, 2014, 86, 19, 9846

  CrossRef

 60. 60
  Weiping Wang, Ya-Chun Lu, Hong Huang, Ai-Jun Wang, Jian-Rong Chen, Jiu-Ju Feng, Solvent-free synthesis of sulfur- and nitrogen-co-doped fluorescent carbon nanoparticles from glutathione for highly selective and sensitive detection of mercury(II) ions, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 202, 741

  CrossRef

 61. 61
  Lei Hu, Li Nie, Guangnian Xu, Han Shi, Xiaoqing Xu, Xiangzhong Zhang, Zhengquan Yan, Spectral properties of 4-(4-hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid and its application for colorimetric determination of trace Fe3+, RSC Advances, 2014, 4, 37, 19370

  CrossRef

 62. 62
  Sing Muk Ng, Sustainable alternative in environmental monitoring using carbon nanoparticles as optical probes, Trends in Environmental Analytical Chemistry, 2014, 3-4, 36

  CrossRef

 63. 63
  Adem Yildirim, Mehmet Bayindir, Turn-on Fluorescent Dopamine Sensing Based onin SituFormation of Visible Light Emitting Polydopamine Nanoparticles, Analytical Chemistry, 2014, 86, 11, 5508

  CrossRef

 64. 64
  Shunxing Li, Dejian Chen, Fengying Zheng, Haifeng Zhou, Shaoxiong Jiang, Yijin Wu, Water-Soluble and Lowly Toxic Sulphur Quantum Dots, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 45
 65. 65
  Upama Baruah, Neelam Gogoi, Gitanjali Majumdar, Devasish Chowdhury, Capped Fluorescent Carbon Dots for Detection of Hemin: Role of Number of –OH Groups of Capping Agent in Fluorescence Quenching, The Scientific World Journal, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 66. 66
  Zhi Yang, Zhaohui Li, Minghan Xu, Yujie Ma, Jing Zhang, Yanjie Su, Feng Gao, Hao Wei, Liying Zhang, Controllable Synthesis of Fluorescent Carbon Dots and Their Detection Application as Nanoprobes, Nano-Micro Letters, 2013, 5, 4, 247

  CrossRef

 67. 67
  Changmin Yu, Yinglong Wu, Fang Zeng, Xizhen Li, Jianbin Shi, Shuizhu Wu, Hyperbranched Polyester-Based Fluorescent Probe for Histone Deacetylase via Aggregation-Induced Emission, Biomacromolecules, 2013, 14, 12, 4507

  CrossRef

 68. 68
  Hong Huang, Jing-Jing Lv, Dan-Ling Zhou, Ning Bao, Yue Xu, Ai-Jun Wang, Jiu-Ju Feng, One-pot green synthesis of nitrogen-doped carbon nanoparticles as fluorescent probes for mercury ions, RSC Advances, 2013, 3, 44, 21691

  CrossRef

 69. 69
  Jie Zong, Xiaoling Yang, Adrian Trinchi, Simon Hardin, Ivan Cole, Yihua Zhu, Chunzhong Li, Tim Muster, Gang Wei, Photoluminescence enhancement of carbon dots by gold nanoparticles conjugated via PAMAM dendrimers, Nanoscale, 2013, 5, 22, 11200

  CrossRef