Chinese Journal of Geophysics

Cover image for Vol. 57 Issue 6

November 2014

Volume 57, Issue 6

Pages 771–899

 1. Original Articles

  1. Top of page
  2. Original Articles
  1. Numerical Simulation of the Role of Dayside Magnetic Reconnection in Polar Cap Patch Formation (pages 771–777)

   YANG Sheng-Gao, ZHANG Bei-Chen, ZHANG Qing-He, FANG Han-Xian, LIU Jun-Ming, ZHOU Xiao-Lin and ZHANG Jian-Bin

   Article first published online: 10 FEB 2015 | DOI: 10.1002/cjg2.20140

  2. Yanshan-Himalayan Denudation in Western Hubei Eastern Chongqing Area (pages 809–817)

   YUAN Yu-Song, LIN Juan-Hua, CHENG Xin-Yang and LI Shuang-Jian

   Article first published online: 10 FEB 2015 | DOI: 10.1002/cjg2.20144

  3. Study of Crustal Thickness and Poisson's Ratio in the Coastal Area of South China (pages 860–871)

   HUANG Hai-Bo, GUO Xing-Wei, XIA Shao-Hong and QIU Xue-Lin

   Article first published online: 10 FEB 2015 | DOI: 10.1002/cjg2.20148

SEARCH

SEARCH BY CITATION