Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

May 1993

Volume 11, Issue 3

Pages 193–288

 1. Articles

  1. Top of page
  2. Articles
  1. Molecular structure of imidazolate bridged binuclear zinc complex and its single crystal ESR spectra doped with bridged Cu—Zn complex (pages 201–209)

   Zong-Wan Mao, Dong Chen, Shi-Ying Han, Yun-Xia Sui, Wen-Xia Tang and Kai-Bei Yu

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110302

  2. Theoretical studies on the substitution effect of fluorine on ethylene (pages 217–224)

   Qing-Ming Li, Xiao-Yuan Fu, Jing-Chang Zhang and Wei-Liang Cao

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110304

  3. A novel mixed-coordination cobalt(III)complex:synthesis and structure of Co(III)(mpp)(Hmpp)(n-Bu3P)2 (pages 240–245)

   Yong-Jin Xu, Bei-Sheng Kang, Xue-Tai Chen and Yong-Han Hu

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110307

  4. Zinc transfer kinetics between Cd5Zn2-metallothionein and apo-carbonic anhydrase (pages 246–250)

   Zhong-Xian Huang, Hong-Yu Hu, Wei-Qiang Gu and Jian-Qun Sun

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110308

  5. Structural elucidation of sex pheromone components of the Geometridae Semiothisa cinerearia (Bremer et Grey) in China (pages 251–256)

   Zheng-Ming Li, En-Yun Yao, Tian-Lin Liu, Zi-Ping Liu, Su-Hua Wang, Hai-Qing Zhu, Gang Zhao and Zi-Li Ren

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110309

  6. Synthesis of 15-hydroxy-15(14[RIGHTWARDS ARROW]8)abeo-5α, (8S)-cholestane-3,14-dione (pages 257–260)

   Tong-Shuang Li, Yu-Lin Li and Xiao-Tian Liang

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110310

  7. A facile pathway to 2-furfurylketones (pages 261–266)

   Nan-Sheng Li, Min-Zhi Deng and Wen-Kai He

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110311

  8. Perfluoroalkylation of aromatics (pages 272–279)

   Wei-Yuan Huang, Wei-Wen Ying, Han-Zhong Zhang and Jin-Tao Liu

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110313

  9. The three-dimensional structure of trichosanthin refined at 2.7 Å resolution (pages 280–288)

   Zong-Xiang Xia, Lei Zhang, Zhi-Ming Zhang, Shen Wu and Yi-Cheng Dong

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19930110314

SEARCH

SEARCH BY CITATION