Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

March 1995

Volume 13, Issue 2

Pages fmi–fmi, 97–192

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communication
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130201

 2. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communication
  1. Rate equation of gelation of chromium(III)-polyacrylamide sol (pages 97–104)

   Guang-Xin Wang, Zhi-Hong Wang, Zhong-Qi Chen and Li-Dian Chen

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130202

  2. Scanning electrochemical microscopy –- development of instrumentation utilizing piezo-bimorph X-Y scanners (pages 105–111)

   Bing-Wei Mao, Ji-Qian Mu, Xiang-Dong Zhug, Zu-De Feng, En-Rou Yan, Guo-Bin Pan, Zhao-Xiong Xie and Bin Ren

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130203

  3. Study on phase diagrams and properties of solutions in ternary systems Li+,K+(Mg2+)/SO42--H2O at 25°C (pages 112–117)

   Bing Li, Jun Li, Chun-Hui Fang, Qing-Zhong Wang and Peng-Sheng Song

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130204

  4. Effects of liquid crystal states on photovoltaic effects of chlorophyll-a (pages 118–123)

   Yun-Yu Han, Rui-Ling Zhou, Yu-Guo Yang, Wu Zhou and Xiao-Lan Ruan

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130205

  5. Quantum chemical studies on antimalarial of artemisinin (qinghaosu) derivatives (pages 131–140)

   Hua-Liang Jiang, Kai-Xian Chen, Yun Tang, Jian-Zhong Chen and Ru-Yung Ji

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130207

  6. The synthesis and crystal structure of heteronuclear complex of lanthanide with sulfo-salicylic acid [Na3YLa2(C7H3SO6)4·26H2O]n (pages 150–155)

   Hong-Ye Sun, Chun-Hui Huang, Liang-Bing Gan, Guang-Xian Xu, Zhe-Sheng Ma and Ni-Cheng Shi

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130209

  7. Sensitive analysis of amino acids in injection liquor by reversed-phase HPLC (pages 163–168)

   Zhen-Hua Shang, Yi-Nian Yu, Wei Guo, Hui Jiang and Liaug-Mo Zhou

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130211

  8. A modified simplex method for multifactor optimization of selectivity in gas chromatography (pages 169–174)

   Qin-Sun Wang, Chang-Shou Zhu and Bing-Wen Yan

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130212

 3. Communication

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communication

SEARCH

SEARCH BY CITATION